This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, March 28 2019

06:00Peppa Mae Taid Ci yn mynd Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld goleudy Taid Cwningen. Taid Ci takes Peppa, George and Carwyn Ci to visit Taid Cwningen's lighthouse. 
06:05Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
06:20Sam Tn Mae Sara a Jams yn meddwl bod Tom mor cwl a bod eu tad Siarlys yn ddiflas! Ond mae'n bryd iddynt ail-feddwl hyn.. Sara and Jams think Tom is so cool and that their father Siarlys is boring! 
06:30Yn yr Ardd Mae Fflach am fod yn enwog ac yn cystadlu mewn sioe dalent ar deledu. Fflach wants to be famous and takes part in a TV talent show. 
06:45Octonots Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol. While rescuing river creatures after a storm the Octonots find a strange egg. 
06:55Twm Tisian Mae Twm Tisian yn cael trafferth hedfan ei farcud lliwgar nes ei fod yn cael syniad penigamp! Twm Tisian has trouble flying his colourful kite until he comes up with a brilliant idea! 
07:05Nico Ng Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile. 
07:15Patrl Pawennau Mae Fflamia wedi cael llyffant fel anifail anwes ond mae'n neidio i mewn i hofrennydd cyn cystadleuaeth bwysig. Fflamia gets a pet frog but it jumps into a helicopter when it shouldn't. 
07:30Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:50New: Blero'n mynd i Ocido Mae Sam wedi creu dyfais newydd sy'n gallu gweld breuddwydion ei ffrindiau, ond aiff pethau o chwith ac mae angen help! Sam has created a new invention which can see her friends' dreams... 
08:00Meripwsan Mae Meripwsan yn dysgu ei ffrindiau sut i wneud teganau newydd trwy blygu papur. Meripwsan learns how to make new toys for his friends by folding paper. 
08:05Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach. Wibli has found a new friend, a chicken. But unfortunately she refuses to make any noise even though Wibli is adamant she is a good singer. 
08:30Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:45Sara a Cwac Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud. It's a very windy day and Sara and Cwac decide to fly a kite. 
08:55Tili a'i ffrindiau Mae gan dy dol Tili ymwelydd, buwch goch gota! Tili's dolls house has a visitor - a little ladybird! The ladybird seems very happy in her new home and the friends decide to make a Bug Hotel. 
09:10Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf 
09:30Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn arwain pawb wrth iddynt chwilio am amser gwely coll Tarw. Lili leads a hunt all over Ynys Broc Mr for Tarw's missing bedtime. 
09:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau mynd ar ei gwyliau. The Little Princess wants to go on holiday. 
09:45Straeon Ty Pen Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw am ddeg hwyaden ar daith. Caryl Parry Jones tells the story of ten little ducks who need to concentrate on their journey. 
10:00Peppa Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends. 
10:05Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
10:20Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
10:30Yn yr Ardd Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych! Wali dreams he is a superhero! 
10:45Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro haid o Foch y Mr rhag cwympo i'r ffos ddyfnaf ar y ddaear. The crew must stop a herd of sea pigs before they march into the deepest trench on earth! 
10:55Twm Tisian Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr. Twm Tisian has to wash his car before going to his grandmother's house. 
11:05Nico Ng Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhywbeth i'w fwyta hefyd! Morgan and Megan want to buy sweets but Nico wants something too! 
11:15Patrl Pawennau Mae'n Ddiwrnod Ras Porth yr Haul ac mae'r criw yn barod i yrru o amgylch y pentref i weld pwy ydy'r ci cyflymaf. It's Adventure Bay Race Day and the pups are all set to race each other! 
11:30Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
11:50Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi blino'n ln am fod rhywbeth wedi'u cadw'n effro drwy'r nos: ai Mari a'i alergedd sy'n gyfrifol? Everyone in Ocido is very tired having been kept awake all night - why? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn ymuno chwch sy'n pysgota oddi ar Ynys Uist yn yr Hebrides ond mae Wil yn cael ychydig o drafferth. Wil gets seasick on a fishing boat off the Isle of Uist. [SL] 
12:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Caiff John Hardy gwmni rhai a oedd yn dyst i'r protestio ar Bont Trefechan hanner can mlynedd yn l. John Hardy is joined by witnesses to the demonstrations on Trefechan Bridge 50 years ago 
13:00Cefn Gwlad Golwg ar rai o stocmyn cofiadwy Cefn Gwlad, prysurdeb wyna, Eisteddfod yr Hoelion Wyth, trip i fart Caerfyddin, a geifr godro Sir Fn. A trip to Carmarthen mart, an Eisteddfod, & more. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Gwesty Aduniad Yn y rhaglen hon mae Sian Messamah o Landrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Sian Messamah of Rhos-on-Sea looks for the mother who gave her up for adoption. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Fideo Fi Mae Clwb Celf Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn creu campwaith allan o ddeunyddiau ailgylchu. Pupils from Ysgol Bro Myrddin create a piece of art from a heap of rubbish! 
17:15New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r ditectifs yn cael galwad i'r traeth lle mae'r heddlu'n amau bod pobl yn hel cocos. The detectives are called to the beach where police suspect that there are people picking cockles. 
17:20Ysbyty Hospital Mae mam Glenise yn perswadio DJ SAL i ofyn i Glenise ei briodi, ond a fydd hi'n ddigon gwirion i gytuno? Glenise's mother persuades DJ SAL to propose to Glenise but will she accept? 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae brech yr ieir ar Cai ond nid yr un cyffredin! Cai has chickenpox but it's not the usual strain. Things don't look good when Gwboi and Twm Twm try to help. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dim i'w Wisgo Ein dau steilydd Owain Williams a Cadi Matthews sy'n croesawu un unigolyn lwcus hefo achlysur fawr i'w stiwdio, ac yn cystadlu i ddod o hyd i wisg addas ar gyllideb benodol. Styling show. 
18:30Rownd a Rownd Mae Erin yn dechrau mynd dros ben llestri wrth drefnu priodas John a Sin. Priodas fach ddistaw oedd y ddau wedi gobeithio ei chael... Erin goes OTT while arranging John and Sin's wedding. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Aiff Ed i eithafion gan esgus bod rhywun wedi ymosod arno er mwyn cadw'i gyfrinachau rhag Kelly. Mae Sion yn darganfod y gwir am ei deulu. Sion discovers the terrible truth about his family. 
20:00New: Y Siambr Kerry, Amy a Martin o'r Crown Aberffraw sy'n brwydro yn erbyn Nancy, Mark ac Amy o Ysbyty Gwynedd. Staff from The Crown pub Aberffraw are up against Ysbyty Gwynedd care workers and nurses. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Pawb a'i Farn Rhaglen ola'r gyfres o'r Senedd ym Mae Caerdydd gyda Paul Davies AC, Arweinydd y Ceidwadwyr; Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC a mwy. Last debate in the series from Cardiff Bay's Senedd. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Stiwdio Gefn Gyda pherfformiadau gan Yws Gwynedd a'i fand, y triawd o Sir Gr, Ysgol Sul a'r llais swynol o Drefdraeth, Lowri Evans. Music from Yws Gwynedd and the band; Ysgol Sul and Lowri Evans. 
23:30Mwy o Sgorio Amser newydd i Mwy o Sgorio, ond yr un yw'r cynnwys: y gorau o bl-droed Cymru. A new time for Mwy o Sgorio, but the contents stay the same: the best of Welsh football. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Ar l ychydig o oedi, mae Bing a Fflop yn barod o'r diwedd i adael i fynd am bicnic, ond mae hi'n dechrau bwrw glaw! Bing and Fflop are finally ready for a picnic, just as it starts to rain.