This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, December 20 2019

06:00Peppa Mae pawb wedi dod 'u hanifeiliaid anwes i'r ysgol feithrin heddiw ar gyfer cystadleuaeth arbennig. Playgroup is having a pet competition and everyone has brought their pets. 
06:05Meic y Marchog Mae Meic am amddiffyn Efa rhag peryglon ond y cyfan mae'n llwyddo i'w wneud ydy creu helynt i Mister Crawcyn. Meic wants to be Efa's Great Protector, but just gets Mr Crawcyn into trouble! 
06:20Straeon Ty Pen Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar l iddo golli ei lais. Iddon Jones reminisces about the time that Mr Morris the dog lost his voice. 
06:35Octonots Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i'r criw fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach. Harri and Pegwn retrieve a Porcupine Pufferfish from inside a whale shark. 
06:45Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
07:00Cymylaubychain Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test. 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:20Patrl Pawennau Mae criw bach del o grwbanod yn heidio i ganolfan y Pawenlu. The lookout is invaded by a group of cute freshwater turtles. 
07:35Olobobs Mae Anlwc yn dilyn Tib heddiw gan greu pob math o helbul i Tib. Tib is being followed by Bad Luck - until Gigglegoon comes along and brightens their day. 
07:40New: Amser Maith Maith yn l This is S4C 
08:00Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:05Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y mr yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL] 
08:20Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
08:35Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n gwisgo het y capten pan mae hi a Gwil yn mynd i drafferthion ar y mr. Lili becomes a captain when she and Gwil get stranded at sea. 
08:45Cei Bach Mae gan Huwi ffrind go arbennig y mae'n awyddus iawn i ddweud "diolch" wrtho, er mawr syndod i bawb arall! Huwi Stomp is on a mission to thank one very special friend. 
09:00Darllen 'Da Fi Mae Lowri Williams yn darllen stori am ddraenog bach yn derbyn anrheg arbennig gan Sin Corn. Lowri Williams reads a story about a little hedgehog who receives a special present from Santa. 
09:10Digbi Draig Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig. Abel's barometer predicts snowstorms in Glenys's neck of the woods. 
09:20Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how eggs are laid. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn chwarae pl mewn antur yn yr eira. Baby Jake and Pengy Quin go on a snowy adventure and play ball. 
09:45Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Mair the Lamb, who likes to rhyme, is missing! 
10:00Peppa Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mr i adeiladu cestyll tywod. Ond mae gormod o eira ar y traeth! There's snow on the beach when Peppa and family try to build sandcastles! 
10:05Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
10:20Straeon Ty Pen Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y dillad ar y lein. Caryl Parry Jones tells how the clothes on the line argue about which of them is most important. 
10:35Octonots Mae'r Octonots yn cael trafferth rhyddhau morfilod ungorn sydd wedi eu cau o dan rew trwchus. The crew recruits a Bowhead Whale to help them break through the ice to help some Narwhals. 
10:45Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
11:00Cymylaubychain Mae Baba Pinc wedi blino'n ln. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth? Will Baba Pinc be able to get everything done on this very busy day? 
11:10Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:20Patrl Pawennau Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref. A baby bat creates havoc about town. 
11:35Olobobs Pan fo Cwyn-wr yn colli rheolaeth dros ei 'sgidiau sglefrolio mae'r Olobobs yn creu Brenin Jeli i'w helpu i lanio! The Olobobs create King Jelly to provide a soft landing for Groan Up. 
11:40Amser Maith Maith yn l Stori o adeg y Rhyfel Byd Cyntaf sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn Amser Maith Maith yn l. Today Grandad has a story from The First World War. 
12:00Newyddion S4C - Pennod 190 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Straeon y Ffin Ardal y Trallwng sy'n mynd bryd Gareth Potter ar ei daith ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gareth Potter continues his journey along the Wales-England border arriving in Welshpool. [SL] 
12:30Heno Heno, bydd Gwilym Bowen Rhys yn y stwidio a bydd Yvonne yng ngwasanaeth y Plygain ym Mhenrhyn Coch. Gwilym Bowen Rhys is in the studio and we're at a Plygain service in Penrhyn Coch. 
13:00Y Ffair Aeaf 2019 Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych nol ar uchafbwyntiau Ffair Aeaf 2019. Ifan Jones Evans and Mari Lovgreen present highlights of the Royal Welsh Winter Fair 2019. 
14:00Newyddion S4C - Pennod 190 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da 2019/20 Heddiw, bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a bydd cyfle i ennill yn y gystadleuaeth Cracyr Dolig. Today, one lucky viewer will get to play in our Cracyr Dolig competition. 
15:00Newyddion S4C - Pennod 190 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cefn Gwlad Mae Dai yn cwrdd 'r arwerthwr ifanc Sion Eilir Roberts, cyw o frid ei diweddar Daid. Mari meets a veteran butcher, Meleri geocaches, & Roger re-establishes Bryn-y-Maen Vintage Show. 
16:00Olobobs Mae angen help ar yr Olobobs i dyfu eu hadau Tan-tws, felly maen nhw'n creu Sblishwr Sbloshlyd i'w helpu. A Sblishwr Sbloshlyd splasher helps the Olobobs to grow some poptato seeds. 
16:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
16:15Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
16:30Octonots Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen. Pegwn must perform an emergency fin bandage on a hungry great white shark. 
16:40Amser Maith Maith yn l Heddiw mae Tadcu yn trio trwsio ei beiriant golchi cyn i Ceti gyrraedd am stori. Tybed pa mor wahanol oedd golchi dillad yn y Rhyfel Byd Cyntaf? How did they wash clothes during WWI? 
17:00New: Ffeil - Pennod 75 Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Cyfres animeiddiedig. Animated series. 
17:15Gwboi a Twm Twm Mae'r ffaith bod Gwboi mor hyderus yn achosi problem enfawr wrth iddo fynd ar hyrdi gyrdi newydd Dyn Arctica. Gwboi's confidence gets him into trouble. 
17:30Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri mewn brwydr pel eira y tro hwn! Colourful, wacky animation series. The crazy crew have fun in a snowball fight this time! 
17:35Pwy Geith y Gig Y tro hwn, ry' ni yn Ysgol Dyffryn Conwy lle bu rhai o aelodau band yr wythnos, Serol Serol, yn ddisgyblion! The panel discuss the audition performances of Serol Serol's song 'Cadwyni'. 
18:00Dawel Nos Rhaglen ddogfen am hanes y garol ac am stori arbennig sy'n ymwneud milwyr o Gymru yn yr Ail Ryfel Byd. Tracing Welsh connections to the carol Silent Night dating from the Second World War. 
18:30New: Heno 2019/20 Heno, Hana 2k sy'n galw mewn am sgwrs a chn a bydd Casi yn westai yn y stiwdio. Tonight, Hana 2k pops in for a chat and to sing a song, and Casi is in the studio. 
19:30Newyddion S4C - Pennod 190 Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:55Sgorio 2019-2020 (Byw) This is S4C 
22:00Elis James - 'Nabod y Teip Hyfforddwyr seicotig, beirniaid dan fygythiad a ser opera sy'n casau canu: daw ein byd perfformio dan chwyddwydr Elis James. Comedian Elis James on our obsession with competitive performing. 
22:35Craith Mae Hefin yn dod o hyd i gorff Sion Wells yn yr orsaf betrol ac nawr mae'n rhaid i'r ditectifs ddelio gyda dau achos o lofruddiaeth. Hefin discovers Sion Wells' body at the petrol station. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe arbennig. It's Christmas, and Peppa's playgroup is going to the theatre to see a special play.