This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, November 30 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn 'O Dan y Mr'. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song. 
06:15Patrl Pawennau Mae Gwil yn adrodd hanes ei anturiaethau wrth Faer Morus. Gwil tells Mayor Morus about how Twrchyn was rescued and about how he became the most recent member of the PAW Patrol. 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam Tn Mae Rader yn profi ei fod yn gi achub gwerth ei halen pan mae'n dod o hyd i Mike yn sownd yn seler Caffi'r Pysgod. Radar proves his worth when he finds Mike trapped in the cellar. 
06:50Bing Mae'n ddiwrnod hyfryd yn yr hydref ac mae Bing a Swla yn y parc gyda Fflop yn casglu mes. It's a beautiful autumn day and Bing and Swla are in the park with Fflop collecting acorns. 
07:00Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod o eira ym Mhorth yr Haul. I fyny ar Fynydd Jc mae Aled yn ceisio eirafyrddio ond mae'n rhoi ei hun, a Jc, mewn perygl! It's snowing and Aled gets into trouble snowboarding. 
07:15New: TiPiNi Bydd y criw yn ymweld Merthyr y tro hwn. This week, the crew visits Merthyr. 
07:30Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
07:45Y Crads Bach Mae Sara'r Siani Flewog wedi dod o hyd i afal gludiog. Ond a gaiff lonydd i'w fwyta'n dawel? Sara the caterpillar has found a big red apple but all the other insects want a bite too! 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau gwneud i bawb wenu, hyd yn oed pan nad ydynt eisiau gwneud. Igam Ogam wants to make everyone smile, even when they don't want to. 
08:00Octonots Mae Llywbysgodyn sy'n bwyta sbwriel y mr, yn glanhau cychod Tanddwr yr Octonots, ond mae'n dal yn llwglyd! The Octonauts and the Hungry Pilot Fish. 
08:15Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. During this programme we are introduced to the folk song Ton Ton Ton and a world of very strange creatures. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair. The Little Princess hurts her foot on the way to the fair. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn penderfynu troi ei hun yn fochyn newydd - Arthur y clown. Arthur decides to turn himself into a new pig - Arthur the Clown! After a while the friends miss the old Arthur. 
08:45Twt Mae Twt wedi cyffroi'n ln - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn yr harbwr. Twt is very excited as the Harbour Master has agreed to hold a talent competition. 
09:00Nodi Mae'r goleudy wedi torri a rhaid rhybuddio'r mr-ladron am berygl y creigiau yn y mr! The lighthouse has broken, and there's nothing to warn the pirates about the rocks! 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu llun bocs arbennig i Twm ac yn creu fframiau yng nghwmni plant Ysgol Cynwyl Elfed. Twm and Lisa create picture frames with children from Ysgol Cynwyl Elfed. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gm wyneb ei waered. Bobi Jac is on a tropical adventure and plays the upside down game. 
09:45Cei Bach Un bore braf o haf, daw Nanw Glyn i aros yng Ngwesty Glan y Don. Pwy ydy hi, tybed? One beautiful sunny morning, a lady called Nanw Glyn arrives at Glan y Don. But, who is she? 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:15Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Mae yna gystadleuaeth ras deircoes ym Mhontypandy bob blwyddyn. Ond nid yw Norman a Dilys yn cael llawer o hwyl wrth ymarfer! Everyone in Pontypandy is preparing for the three-legged race. 
10:50Bing Mae Bing a Pando yn y pwll tywod yn chwarae Jac Codi Baw a Jac Rhaw Fawr. Bing and Pando are in the sandpit pretending to be diggers. 
11:00Patrl Pawennau Pan daw haid o wyddau i aros am noson ger pencadlys y Pawenlu mae un cyw isio bod yn ffrind i Fflamia. When a flock of geese stop at the Patrol tower, one of the goslings takes to Fflamia. 
11:15TiPiNi Heddiw, bydd y criw hwyliog yn cael hwyl yng nghwmni plant Maesteg! Today, the crew enjoys meeting youngsters in Maesteg. 
11:30Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
11:45Y Crads Bach Lawr wrth y llyn, mae Mursen a Gwas y neidr yn chwilio am bartneriaid. A chyn bo hir, mae llond y lle o wyau! Down by the lake, the damselflies and dragonflies are looking for partners. 
11:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn meddwl bod Hen Daid yn rhoi llawer mwy o sylw i'r cymeriadau eraill a bod e "ddim yn deg" gyda hi! Igam Ogam thinks Hen Daid gives everyone else more attention. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Cawn sgwrs 'r grwp Steps wrth iddyn nhw berfformio yng Nghaerdydd, a byddwn yn edrych ar siwmperi Nadolig. We chat to the group Steps as they reach Cardiff on their tour. 
13:00Parti Bwyd Beca Ym mwyty Pizzatipi, Aberteifi bydd Beca'n cynnal gwledd Eidalaidd i drigolion yr ardal. Beca cooks up an Italian feast for the people of Cardigan and Dot Davies judges the cake competition. 
13:30Taith Fawr y Dyn Bach Mae James Lusted yn edrych ar gynlluniau Sara Jones ar gyfer Wythnos Sglerosis Ymledol. James Lusted meets Sara Jones who had had MS for 2 years when the programme was first shown in 2013. [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Tips ffasiwn, cyngor meddygol a'r artist Wynne Melville Jones fydd ein gwestai i sn am ei lyfr newydd. Plenty of fashion tips, medical advice and artist Wynne Melville Jones is our guest 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Gwlad Moc Mewn rhifyn o 1994, dilynwn y diweddar Moc Morgan i Went lle mae'n pysgota ar gronfa ddwr Llandegfedd yng nghwmni'r cawr rygbi Gareth Edwards. Moc goes fishing with Gareth Edwards in Gwent. 
15:30Gwlad Moc Dilyn eogiaid i fyny Afon Dyfrdwy a chwilio am flodau gwyllt ger y gamlas ar ymweliad Llangollen. Moc Morgan is in Llangollen following salmon up the River Dee & looking for wild flowers. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Octonots, Guto Gwningen, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Chwarter Call Mae Tudur, Mari, Hanna a Jack yn l am fwy o gomedi sydd ddim Chwarter Call! Tudur, Mari, Hanna and Jack are back with a new series of the comedy sketch show. 
17:20Kung Fu Panda Mae'r Deigres yn dioddef o Dwymyn yr Afon. Teigres comes down with a case of the childhood illness, River Fever. The only cure is the tea made from the Sun Orchid. 
17:45Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine featuring Coleg y Cymoedd against Coleg Gwent. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Melinau ac ysgubor sy'n cael sylw Aled Samuel yn y rhifyn hwn o 2005. In this edition from 2005, Aled Samuel enjoys a look around two converted mills and an amazing old barn conversion. 
18:30Y Salon Pa hanesion fydd gan y cwsmeriaid i'w rhannu'r wythnos hon wrth fwynhau paned a 'perm'? What stories will the clients be sharing this week as enjoy a catch up and a perm? 
19:00New: Heno Bydd Sara Manchipp yn cyhoeddi enillydd ein cystadleuaeth i ganfod y Gelert newydd. Sara Manchipp reveals the winner of our competition to find the new Gelert, and we chat to Only Men Aloud. 
19:30Rownd a Rownd Mae Lowri a Kay yn dadlau drachefn am ymweliad y plant Kelvin yn y carchar. Lowri and Kay are at loggerheads about taking the children to visit Kelvin in prison. 
19:55New: Chwedloni: Stori Ifan Stori Ifan. Ifan's story. 
20:00Pobol y Cwm Ydy Non mor ddiniwed ag y mae hi'n edrych? Mae ysbrydion o'r gorffennol yn cadw Dr Elgan yn effro'r nos. Is Non as innocent as she looks? Ghosts of the past keep Dr Elgan awake at night. 
20:25New: Cythrel Canu Aeron Pugh, Wyn Davies, Daniel Lloyd a Lisa Angharad sydd yn ymuno 'r capteiniaid Elin Manahan Thomas ac Aled Hall. Four more guests join the team captains for the music panel show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Rhys a Meinir Ffilm ddogfen gerddorol sy'n ffrwyth dychymyg y cerddor Cian Ciarn, yn seiliedig ar chwedl Rhys a Meinir. Musical documentary based on the legend of the tragic love story, Rhys and Meinir. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Lle Aeth Pawb: 1989? Cawn edrych yn l ar fywyd Luned Clement o Gaerdydd a darganfod beth yw ei hanes heddiw. We catch up with Luned Clement from Cardiff and find out where she and her family are today. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'r milfeddyg yn ymweld 'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond ble mae Jaff? The vet is visiting the farm to give the animals an examination. But why is Jaff hiding?