This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, June 24 2019

06:00Bing Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach am gael anrheg arbennig i Mawr fel syrpreis. Bach wants to find the perfect, surprise present for Mawr. 
06:20Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
06:30Patrl Pawennau Mae Fflei yn cael damwain yn yr eira ar ei ffordd at Fynydd Jc. Mae Gwil yn gofyn i Eira helpu! Fflei is on her way to Jc's Mountain when she crash lands in the snow. Help! 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:00Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
07:15Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y mr yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL] 
07:30Stiw Mae'r teulu'n dweud y drefn wrth Stiw am wneud gormod o swn, felly mae'n penderfynu gadael cartre'. Stiw is told he is making too much noise, so he decides to leave home. 
07:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell l a defnyddio'r rhai blaen i symud. Seal shows Monkey and the children how he rolls and uses his flippers to move round. 
07:50New: Oli Wyn Trn Bach yr Wyddfa yw un o atyniadau mwya' poblogaidd Cymru, ac mae Oli Wyn yn cael cyfle i fusnesu! The Snowdonia Mountain Railway is one of Wales' biggest attractions: Oli takes a peek! 
08:00Sali Mali Mae Jac y Do yn cael sioc pan mae'n ymyrryd chloc Sali Mali. Naughty Jac Do gets a surprise when he tampers with Sali Mali's clock. 
08:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
08:20Meripwsan Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu? It's hot in the garden and Meripwsan needs to cool down. Will a sunflower do the trick? 
08:25Twt Mae'r cychod yn bwriadu cynnal regata ond mae'r gwynt yn gostegu. Sut mae creu awel tybed? The boats are planning a regatta when the wind suddenly drops. Can they create a breeze? 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sin Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar. Twm and Lisa make a bird feeder and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:15Octonots Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid yn byw yn y dwr coch. The Octonots discover a red lake in the Antarctic. 
09:25Nico Ng Pan fydd peiriant golchi dillad y teulu'n torri, mae'n rhaid i Nico a Morgan helpu Mam drwy fynd 'r dillad i'w golchi yng ngolchfa'r marina. Nico and Morgan have trouble doing the washing! 
09:35Sam Tn Mae pethau'n mynd o chwith wrth i'r plant baratoi sioe am fr-leidr lleol. A fydd Sam a'i ffrindiau'n achub y dydd? Things get out of control as the children prepare for a new pirate show. 
09:45Amser Maith Maith Yn l Stori o Oes y Celtiaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae Idris a Ffraid yn cysgu'n braf ond mae na waith yn aros pan fyddant yn deffro. Today Grandad has a story from Celtic times for Ceti. 
10:00Bing Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin. Bing discovers a hole in his favourite yellow wellies but he doesn't want to throw them away . 
10:10Bach a Mawr Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog. Bach's cookie vanishes - and Mawr looks guilty. 
10:20Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days! 
10:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r cwn helpu pan mae cwrs eirafyrddio yn cael ei orchuddio gan eira! The pups must help out when a snowboarding course is buried by snow. 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
11:00Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
11:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Heulwen lands in Porthmadog today, and she's looking for a friend called Rhun. [SL] 
11:30Stiw Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd. Stiw accidentally breaks Steff's red race car and is scared to tell him. 
11:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau l. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
11:50Oli Wyn Mae angen dau gerbyd arbennig iawn i dorri a symud coed: cynhaeafwr a blaenwr. Fe'u gwelwn yn gweithio yn Fforest Fawr, Caerffili. A look at the vehicles needed to cut down and move trees. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ward Plant Pneumonia, problemau anadlu a phethau anweledig mewn trwynau bach - diwrnod prysur arall ar Ward Dewi. A busy day for staff as pneumonia and invisible things in the nose pose a challenge. [SL] 
12:30Heno Heno, mi fyddwn ni' fyw o lansiad albwm newydd Geraint Lvgreen, ac mi fyddwn ni'n fyw o Tafwyl. Tonight, we're at the launch of Geraint Lvgreen's new album, and we'll be live from Tafwyl. 
13:30Cwpwrdd Dillad Cip yng nghwpwrdd dillad Toni Caroll, y gantores a'r actores o Abercraf a chynlluniau arallfydol yr artist Geraint Edwards. Toni Caroll shows Nia Parry her clothes collection. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysorau'r Teulu Wedi i Alwyn glirio'r cartre yn Hwlffordd ar l marwolaeth ei fam, daeth ar draws tair eitem yr hoffai i'r arbenigwyr fwrw goleuni arnynt. Royal Staffordshire dishes, Welsh blankets, & more. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, sef cyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn - a chance to re-live the weekend's games and lols! 
17:25Larfa Mae'r cymeriadau dwl yn cael tipyn o antur gyda char heddiw! The crazy characters have quite the adventure with a car today! 
17:30SpynjBob Pantsgwr Mae Tina Tywod wedi bod i ffwrdd i Gwymonfa ers dau ddiwrnod. Mae SbynjBob a Padrigeisiau ei chroesawu'n l gyda pharti. SbynjBob and Padrig are keen to welcome Tina Tywod home with a party. 
17:40New: SeliGo Mae 'na bethau rhyfedd yn digwydd tra bo'r cymeriadau bach glas yn 'cysgu'. Odd things happen while the blue characters are 'sleeping'... 
17:45New: Sinema'r Byd Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant 6 i 12 oed. A 15-minute film for S4C and the European Broadcasting Union aimed at between 6 to 12 year-olds. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn criw Stwnsh o chwedl Nia Ben Aur. Bydd digon o chwerthin, canu a lot o hwyl i'w gael yn Nhir na Nog - ogi ogi ogi! Join the Stwnsh team for their version of the story of Nia Ben Aur. 
18:30Bwyd Bach Shumana a Catrin Y tro yma yr her i Shumana Palit a Catrin Enid fydd ceisio plesio criw ar Ynys Mn sy'n hoff o noson mewn 'da'r merched. This time, the duo cook for a group of friends on a girls night in. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Gaynor yn teimlo'n euog am y rhan chwaraeodd hi yn chwalfa perthynas Kelly ac Ed. Mae DJ yn mynnu arian gan Awyr Iach. DJ demands a redundancy pay-out from Awyr Iach. 
20:25New: Garddio a Mwy Cipolwg ar y gwahanol fathau o glematis sydd ar gael, creu diod perffaith i'r haf efo perlysiau, ac ymweld gardd hyfryd Llanerchaeron. A look at the different types of clematis, & more. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Barri sydd yn serennu yr wythnos hon. This week, Geraint Hardy discovers what Barry has to offer. 
22:30Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau! Gwili Jones have left the garage in Lampeter for a roadtrip! 
23:00Milwyr y Welsh Guards Byddwn yn dilyn y Guards yn paratoi ar gyfer Changing the Guard y tu allan i Balas Buckingham o flaen miloedd o dwristiaid. We follow the Guards as they prepare for Changing the Guard. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae nifer o greaduriaid yn byw yn y pwll cerrig, ac mae gan Seren rwyd i'w gweld yn well! Lots of creatures live in the rockpool, and Seren has a net so she can see them better!