This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, February 26 2018

06:00Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi. The Little Princess is getting bigger but unfortunately her clothes aren't. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a'i ffrindiau yn cael tipyn o hwyl yn chwarae gyda thelesgop. Morgan and his friends have a lot of fun playing with a telescope. 
07:00Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe! Meic learns to trust his friend's judgement when Sbarcyn entertains the audience in their show. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae Llew yn poeni. Adeiladodd gastell tywod hyfryd ar y traeth ond mae wedi diflannu! Llew is upset. He built a lovely sandcastle on the beach but it has disappeared! Where has it gone? 
07:30Nico Ng Mae Dad a Nico yn mynd i weld Taid a Nain a Pero'r ci bach tegan sydd yn byw efo nhw. Dad and Nico take a trip in the car to visit Taid and Nain and their little toy dog Pero. 
07:40New: Sam Tn Mae Crwban Mr wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement. 
07:50New: Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
08:00Cymylaubychain Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau! It's an exciting night for Lleuad tonight - her first harvest moon. 
08:15Sali Mali A little chick mistakenly thinks that Jac Do is his mother. Mae cyw bach yn meddwl mai Jac Do yw ei mam! 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrind yn helpu dewin sydd wedi colli ei bwerau hud. Cadi and her friend help a wizard regain his magical powers. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Mae llond y lle o anifeiliaid yn Nhwr y Cloc heddiw ac mae Marcaroni'n teimlo'n hynod gyffrous. The Clock Tower's full of animals today and Marcaroni's feeling really excited. 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu heddiw. Heulwen finds Katie in Bangor and they go to help the police. [SL] 
09:15Stiw Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon. After hearing about circuses from Mr Siriol, Stiw becomes a clown, and tries to cheer up a sad Elsi. 
09:25Oli dan y Don Mae Seb3 ar ymweliad 'r ardd newydd mae Oli a Beth wedi'i chreu. Seb3 visits Oli and Beth's new garden but Oli doesn't recognise him as he looks different. 
09:35Nodi Mae Sinach yn herio Gingron i ddifetha'r hwyl yng Ngwlad y Teganau heb ei gymorth ef. Sly sets Gobbo a challenge - can he spoil the fun in Toytown on his own? 
09:45Llan-ar-goll-en Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys - mae rhywun wedi dwyn swydd Mia Pia! There's a strange puzzle to solve - somebody has stolen Mia Pia's job! 
10:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach. Someone finds nits in the Princess's hair. 
10:25Guto Gwningen Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tn yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn l. Sionyn frightens Mali and Dani so they decide to get their own back. 
11:00Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Fflur's black and white sheep are missing. Can anyone help? 
11:30Nico Ng Mae Wa Wa Chugg, y cwch, angen ei beintio, felly i ffwrdd Nico a'r teulu i'r doc sych lle i wneud y gwaith. The boat Wa Wa Chugg needs to be painted, so off they go to do the work. 
11:40Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
11:50Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Ar y Lein Mae Bethan yn cyrraedd Gabon a Sao Tom, gwlad lle maent yn yfed mwy o siampen y pen nag unman arall yn y byd! Bethan and the crew finish their journey in Gabon and Sao Tom. [SL] 
12:30Ar Werth Cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. New series featuring estate agents selling homes in Wales including one on sale for nearly a million pounds! 
13:00Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau Leon Welsby a Jordan Hughes o Ben-y-bont a Helen Davies ac Audrey Jennings o Gaernarfon. Two pairs of friends compete for the jackpot of 10,000. 
13:30Ar y Dibyn Bydd y tri anturiaethwr yn cael eu gwthio i'r eithaf mewn triathlon antur yn rhaglen ola'r gyfres. The three remaining contestants face a final adventure triathlon in the last in the series. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae rhagor o drafferthion ym Mhengelli ar l i rywun dorri i mewn i swyddfa Barbara. Someone breaks into Barbara's office, Annette has lost her job and Gwyn demands money from Gwenda. 
15:30Dilyn y Don Yn y bennod hon clywn hanes Gorsaf Bad Achub Moelfre, Ynys Mn ac mae plant ysgol yn ymweld Gorsaf Porthdinllaen. Local school children visit the Porthdinllaen lifeboat station. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sblij a Sbloj, Jen a Jim Pob Dim, Da 'Di Dona, Twt, Sam Tn. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. A look back at some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Pan mae'r sw yn rhewi'n gorn, mae'r llygod mawr yn herio'r pengwiniaid i gm o hoci i. The zoo freezes over and the rats challenge the penguins to a game of hockey. 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the action from the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Gwaith Cartref Mae Ceri'n wynebu'r her o roi tystiolaeth yn yr achos yn erbyn Aled ond mae'r bygythiadau gan deulu Nathan Griffiths yn parhau. Ceri faces the challenge of giving evidence in the court case. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Aiff Diane i eithafion er mwyn cosbi Hannah a Chester! A wnaiff Sioned fwynhau rhannu fflat gyda Gwyneth? Diane goes to extreme lengths to punish Hannah and Chester. 
20:25New: Ward Plant Wardiau'n cau, cleifion yn cael eu symud ar frys a llawfeddyg o Farbados sy'n siarad Cymraeg. Ward closures, emergency transfers and a Welsh speaking surgeon from Barbados! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Cynefin Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Heledd, Iestyn a Sin yn crwydro Bro Tegid. The squire who founded the world's first sheepdog trials and a motorbike racer feature in a visit to Bro Tegid. 
23:00Clwb Rygbi: Iwerddon v Cymru Iwerddon yn erbyn Cymru o Stadiwm Aviva, Dulyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest. Ireland v Wales in the NatWest 6 Nations from the Aviva Stadium, Dublin. Kick-off, 2.15. 
00:45Teleshopping Home Shopping. 
02:15..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae'r mr-leidr Ben Dant yn ymuno Dona Direidi. This week the pirate Ben Dant joins Dona Direidi and prepares a picnic for his long voyage.