This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, September 26 2018

06:00Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul. 
06:15Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y g?m. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
06:25Guto Gwningen Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. When Benja and Nel get lost in the woods during a game of peek-a-boo, can they elude a prowling Mr Cadno? 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae gan bawb ffrind arbennig i helpu nhw i gysgu, ond tydy pawb ddim yn cyfaddef hynny. Everybody has a special friend to help them sleep, but not everybody wants to admit it. 
07:00Stiw Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y s?l garej mae'r teulu'n ei chynnal. Stiw decides to sell some of his old toys at the family's garage sale, but regrets doing so afterwards. 
07:10Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic. In this episode Heini goes on a picnic. 
07:25Twm Tisian Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de. It's an exciting day in Twm's house, he's expecting a special friend to come to tea. 
07:35New: Shwshaswyn Mae'r llanw wedi gadael bob math o geriach ar ?l, ac mae'r Capten, Fflwff a Seren yn ei glirio. The tide has left some rubbish behind, and the Captain, Fflwff and Seren help to clean up. 
07:45Deian a Loli a'r Swigod Hud Ar ?l maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. After ruining their best clothes, Deian and Loli go on an adventure to clean them with Anti Greta Golchi. 
08:00Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu. The Little Princess doesn't know what she wants to be when she grows up. 
08:10New: Y Diwrnod Mawr A fydd Tryfan yn llwyddo i neidio nol ar gefn ei feic mynydd i gystadlu yn y ras ar ei ddiwrnod mawr? Tryfan's a daring mountain biker, but will he get back in the saddle for his big day? 
08:25Amser Stori Heddiw, cawn stori am esgidiau newydd Jangl. Today's story is about Jangl's new shoes. 
08:30Wibli Sochyn y Mochyn Heddiw mae Wibli yn garddio. Mae wedi penderfynu plannu hadau mewn pot. Wibli is gardening. He decides to plant a seed in a pot but it takes a very long time to grow and he is impatient. 
08:45Meic y Marchog Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd ? phethau pobl eraill heb ofyn. Meic collects things that don't belong to him but he learns this is wrong. 
08:55Marcaroni Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nhwr y Cloc heddiw! There are a lot of soap suds in the Clock Tower today! 
09:10Abadas 'Seren f?r' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Today's word is 'starfish', but you won't find it in the sky. Where is it? 
09:20Oli dan y don Mae canu Oli yn drysu morfil ifanc sydd yn crwydro ac yn colli ei fam - rhaid iddyn nhw ei helpu i ddod o hyd i'w fam unwaith eto. Oli confuses a baby whale who wanders from his mother. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:45Tecwyn Y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Stiw Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd ? streipiau du a melyn. Stiw becomes scared of anything with yellow-and-black stripes. 
10:10Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y gl?wr yn y pyllau glo. In this programme Heini takes a look at a miner's life in the coalmines. 
10:25Twm Tisian Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw. Twm is very disappointed today, he wants to go out to play - but it's raining. 
10:35Shwshaswyn Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, ac mae'r Capten yn mynd ar y llithren. Seren finds shiny paper in the park, and the Captain discovers the joys of the slide. 
10:45Deian a Loli a'r Llyfrgell Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol. When books disappear, the twins go in search of the thief, in a dark cave. 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil, Cyw a Jangl wedi drysu'n l?n. Although it's night and the sky should be dark, it's too dark. What has happened? 
11:25Ti Fi a Cyw Mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa gyfarchion i'w dweud ar wahanol adegau o'r dydd heddiw. Isabel's mother has to guess what greetings to say at different times of the day today. 
11:30Loti Borloti Dydy Nel ddim yn gallu cysgu gan fod arni ofn y tywyllwch. Gyda help Loti mae hi'n creu rhywbeth arbennig fydd yn tawelu ei hofnau gyda'r nos. Loti helps Nel overcome her fear of the dark. 
11:45Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered. Today we find out why Bat hangs upside down. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05999: Ambiwlans Awyr Cymru Cyfres yn taro golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. A series looking at the work of the Wales Air Ambulance. Tonight they help a rugby player with a back injury. [SL] 
12:30FFIT Cymru Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac rydyn ni wedi cyrraedd chweched wythnos y cynllun bwyd a ffitrwydd. Mental Health Awareness week and the 6th week of the health plan. 
13:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan a Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt. Sioned transforms a small front garden and Meinir plants a mini wildflower meadow. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Russ yn cynnig ffordd allan i Gary o'i drybini ariannol, a Ceri yn cael cynnig na all ei wrthod heb chwalu ei phriodas. Russ offers Gary a financial solution, and Ceri receives an offer. 
15:30New: Olion Ddoe Golwg ar y math o dai y mae'r Cymry wedi bod yn byw ynddynt am y pum can' mlynedd diwethaf. A look at the type of houses that Welsh people have inhabited for the past five hundred years. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Ty M?l, Digbi Draig, Shwshaswyn, Deian a Loli, Y Diwrnod Mawr. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Gemau Gwyllt Mae'r cystadleuwyr yn dysgu sut i donfyrddio yn unigol, a sut i kayakio a physgota fel t?m. The competitors learn to wakeboard individually, and to kayak, hunt and prepare fish as a team. 
17:30Bernard Heddiw mae Bernard yn dysgu defnyddio bwa a saeth. Bernard will try to understand how to use a bow and arrow. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Darganfyddir bod Cigfoch yn gallu cynhyrchu 'haearn groncyl' sef metel eithriadol o gryf ond ysgafn iawn. Cigfoch begins producing a type of iron more powerful than anything seen before. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobl a'u Gerddi Gardd uchelgeisiol yn Sir F?n, gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a gardd hanesyddol yng Nghoytrahen. An ambitious Anglesey garden; an eco-garden near Crymych and a historic garden. 
18:30Y Ras Cwis chwaraeon newydd a chyffrous sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. An exciting new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Kath a Jason yn cael damwain car. Sut fydd Eifion yn ymateb i sylwadau homoffobig? Kath and Jason have a car accident. How will Eifion react to homophobic comments on the rugby pitch? 
20:25New: Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio i Dde-ddwyrain Ffrainc i ymweld ? chwmniau bwyd, a Chymraes sy'n byw'n lleol. Chef Bryn Williams heads to South-West France to cook local specialities. 
20:55Darllediad Gwleidyddol: Llafur Cymru Darllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru. Party political broadcast by Welsh Labour. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Rhyfel Fietnam Mae cefnogaeth y cyhoedd i'r rhyfel yn lleihau a dynion Americanaidd oed drafft yn wynebu penderfyniadau anodd. Public support for the war declines, and many men face difficult decisions. 
22:30Rygbi Pawb - Coleg Gwent v YU Casnewydd Y gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru - Coleg Gwent v Ysgol Uwchradd Casnewydd. Lauren Jenkins presents from the Welsh Schools & Colleges League - Coleg Gwent v Newport High School. 
23:15Ar y Dibyn Bydd yr anturiaethwyr yn ymweld ?'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol. The adventurers put their mental strength to the test. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.