This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Tuesday, November 20 2018

06:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar helfa drysor yn 'Ty Cyw' heddiw. Join Gareth, Rachael, and the rest of the crew as they go on a treasure hunt. 
06:15Nodi Mae'r teganau yn darganfod darn jig-so rhyfedd, sydd ddim yn berchen i unrhyw jig-so yng Ngwlad y Teganau. A jigsaw piece turns up that doesn't fit into any of the Toytown jigsaws. 
06:30Octonots Pan fydd afiechyd yn taro cymuned o gimychiaid coch, rhaid i'r Octonots frysio i ddod o hyd i driniaeth. When a population of crawfish is struck by illness the Octonauts must find a cure. 
06:40Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
06:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely. The Little Princess will miss the picnic as she has to stay in bed with a cold. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Nico N?g Mae Nico yn mynd am dro gyda Mari ond mae'n bwrw glaw a dydy Mari ddim yn hoffi gwlychu. Nico goes for a walk with his good friend, Mari, but it's raining and Mari doesn't like getting wet. 
07:20New: Amser Maith Yn Ol Oes y Tuduriaid a chartre Prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ?l'. Today's story comes from Tudor times and the home of the Bowen family is very busy. 
07:35Patr?l Pawennau Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him? 
07:50Sam T?n Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre. 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau ?l. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Maesincla. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Maesincla on their adventure to find four golden keys and a chest full of treasure. 
08:40Darllen 'Da Fi Alun yr arth fach ddrygionus yn gwisgo sbectol ei dad. Alun the little mischevious bear wears his father's spectacles. 
08:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:55Blero yn Mynd i Ocido Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys. Pero seeks help when Talfryn has a broken finger, so Blero and his friends save the day and discover bones are amazing. 
09:05Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
09:20Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod. Bobi Jac goes on a space adventure making noise. 
09:35Oli Wyn Heddiw, mae Jay, ffrind Oli am ddangos i ni sut mae gweithio JCB ar safle adeiladu prysur. Oli's friend Jay shows us how the JCB works on a busy building site. 
09:45Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
10:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp a Deryn, Llew a Jangl am antur arall yn Ty Cyw heddiw. Join Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp, Deryn, Llew a Jangl for another adventure in 'Ty Cyw'. 
10:15Nodi Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt. Tessie wants to compile a photo album for Dinah's birthday. 
10:30Octonots Mae storm ar y m?r yn gorfodi Pegwn i lochesu ar ynys greigiog, ddirgel. A storm washes Pegwn onto a mysterious, rocky island where he meets a band of lobster-like insects. 
10:40Bach a Mawr Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn! Before going out for the day Big writes a long list of house rules for Small. 
10:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gosod pabell ond bob tro mae hi'n darganfod man addas mae'n rhaid iddi symud ymlaen. The Little Princess is trying to build a perfect tent but where? 
11:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:10Nico N?g Mae angen i Nico a gweddill y teulu weithio fel un t?m i wneud yn siwr eu bod yn cyrraedd pen eu taith yn ddiogel. Nico and the rest of the family work as a team to reach their destination. 
11:20Amser Maith Yn Ol Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw - mae ieir newydd wedi cyrraedd ond mae nhw braidd yn wyllt. Grandad is telling a story about the new chickens at the Manor. 
11:35Patr?l Pawennau Mae'n Ddiwrnod Ras Porth yr Haul ac mae'r criw yn barod i yrru o amgylch y pentref i weld pwy ydy'r ci cyflymaf. It's Adventure Bay Race Day and the pups are all set to race each other! 
11:50Sam T?n Mae pengwin ar goll ym Mhontypandy, mae siop Dilys ar dan, ac mae angen Sam Tan a'i griw! A penguin is missing at Pontypandy, Dilys' shop catches fire and Sam Tan and his crew and needed! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Llefydd Sanctaidd Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Yr wythnos hon ynysoedd yw'r thema. Ifor ap Glyn explores holy islands in the UK including Llanddwyn. [SL] 
12:30Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae'r rhaglen gyntaf yn olrhain hanes Amsterdam o fod yn ddinas ganoloesol i fod y cyntaf i sefydlu cyfalafiaeth a'r farchnad stoc. The first programme charts some of Amsterdam's history. 
13:30Bwyd Epic Chris Y tro hwn bydd Chris yn cwestiynu pam dy' ni ddim yn prynu cig gafr, gan fynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs y dre! This time, Chris asks why we don't buy goat meat. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Arwerthiant gwyddau, twrcwn, ieir, hwyaid a ffesant ym mart Gaerwen. Morgan Evans Auctioneers hold a game and poultry sale at Gaerwen's mart. 
15:30Cerdded y Llinell Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Hywel Teifi Edwards and Iolo Williams visit Verdun, renowned as the 'saddest place in France'. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Crinc yn camgymryd dafad sy'n tyfu ar wyneb Beti am un o'i elynion, oh diar! Crinc mistakes a wart growing on Beti's face as one of his great enemies, oh dear! 
17:15SpynjBob Pantsgw?r Mae Al-gi'n twyllo SpynjBob drwy ddweud ei fod yn dechrau band. When SpynjBob mistakenly thinks that Al-gi is starting a band, Al-gi decides to use this to his advantage. 
17:25New: SeliGo Cyfres slapstic am griw bach glas doniol sy'n caru ffa jeli. Maent yn dod o hyd i arian y tro hwn... Slapstick series about a group of funny blue men. This time, the crew find some money... 
17:30New: Prosiect Z A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Llangefni. Will the five brave pupils at Ysgol Llangefni escape or be turned into Zeds? 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Rownd a Rownd Mae bywyd yn galed i Robbie gyda'r holl newidiadau enfawr, Nid yw'n hapus o gwbl yn nhy Dani.... Life is hard for Robbie as he tries to cope with the huge changes that are taking place. 
18:35Albania v Cymru Cymru sy'n chwarae Albania ar gyfer y g?m gyntaf rhwng y gwledydd ers 1995 yn Stadiwm Elbasen. Wales play Albania for the first match between the nations since 1995 at the Elbasen Stadium. 
21:15Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar 2018/19 Y tro hwn, cawn ymchwiliad camera cudd i safonau gofal mewn un cartref henoed yng Ngwynedd. This time, a hidden camera investigation into care standards in one elderly home in Gwynedd. 
22:00Gwesty Aduniad Cyn marwolaeth ei chwaer gwnaeth Cheryl Davies addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. This time, Cheryl Davies on a search for her niece. 
23:00Coeden Faled Cerys Matthews Dwy g?n hollol wahanol sydd o dan sylw - yr emyn-d?n adnabyddus 'Calon L?n' a'r alaw werin 'Ei Di'r Deryn Du'. Cerys explores the history of 'Calon L?n' and folk song, 'Ei Di'r Deryn Du'. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about.