This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Monday, April 6 2020

06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando. 
06:10Oli Wyn Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gm gychwyn? A look at street-cleaning! 
06:20Patrl Pawennau Tra bod Twrchyn a Gwil yn chwilio am foch Ffermwr Al, mae Fflamia yn gofalu am weddill y criw anwydog! Fflamia cares for his sniffly pup pals!Oh dear, there's illness about. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn mynnu cael roced er mwyn hedfan i'r lleuad. After seeing a toy Elf rocket, the King orders a real rocket to fly to the moon. 
07:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Brn yn teimlo'n isel ar l torri llestri pawb. Brn accidentally breaks Ling's favourite vase. 
07:10New: Timpo Mae un Po yn hoffi darllen gymaint mae o wedi cloi ei hun yn ei dy efo wal o lyfrau, ma angen help Tm Po! One Po loves reading so much, he's walled himself in his home with lots of books. 
07:20Amser Maith Maith yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times. 
07:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers - full of funny sketches and a few cheeky monkeys. 
08:00Meripwsan Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'n dod. There's a strange smell in the garden today and Meripwsan wants to know what it is. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
08:15Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans. Cyw is rushed to hospital in an ambulance. 
08:30Bach a Mawr Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard? 
08:45Llan-ar-goll-en Mae Beti Becws wedi cael pysgodyn yn anrheg gan ei ffrind ond cyn pen dim mae'r pysgodyn aur yn diflannu. Beti has been given a goldfish by her friend but before long it disappears. 
09:00Stiw Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn yr ardd. Stiw and Elsi decide to go looking for the Easter Bunny 
09:15Stiw Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail. After hearing about an escaped elephant Stiw sets out to trap the animal. 
09:25Stiw Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall. Stiw goes all out to win the fancy dress competition. 
09:35Stiw Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith. Stiw suggests the family have a water saving 'bucket day' but things don't go quite as planned. 
09:45Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
10:00Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head! 
10:10Oli Wyn Mae 'na waith adeiladu mawr yn digwydd yn Ysgol Bro Gwaun, ond cyn y gall ddechrau o ddifri, mae'n rhaid dymchwel rhai adeiladau. A look at some buildings that need to be demolished. 
10:20Patrl Pawennau Pan mae'r cwn yn darganfod teithiwr cudd ar y Pencadfws, rhaid iddynt achub cath fach ar ffo. When the pups find a stowaway on their trip to the Icy Tundra, they have to rescue a kitten. 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio? Mali breaks her wand and must go to the Wand Factory, at the bottom of the Great Elf Tree, to get it fixed. 
11:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gn newydd. Sianco decides he needs help with his new song. 
11:10Timpo Mae yna Po sydd am fwynhau picnic ar Fryn Tre Po, ond mae'r fainc wastad yn llawn. A Po really wants to enjoy a picnic on top of Po Hill but the picnic bench is always full. 
11:20Amser Maith Maith yn l Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy. 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Triog a'r Botel Sos Coch. Today's story is about Triog and the ketchup bottle. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Parti Bwyd Beca Bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Cakes and treats at T.H. Roberts Caf, Dolgellau. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Codi Hwyl America Mae'r pr yn teithio i dreflan Utica i gymryd rhan yn nathliadau y 4ydd o Orffennaf. The pair head for Utica, New York, once the centre of Welsh life in the US, to celebrate the 4th of July. 
13:30Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng Cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati I geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ysgol Ni: Maesincla Mae'n dymor yr haf, ac yn ogystal 'r mabolgampau a'r Eisteddfod ysgol, mae'r Prom yn cael ei gynnal i ffarwelio efo blwyddyn 6. It's summer, and we say goodbye to year 6 at the Prom. 
16:00Bing Mae Swla a Bing yn gwersylla er mwyn gweld y Sr a'r Lleuad, ond mae cysgod rhyfedd yn codi ofn ar Bing tu mewn a thu fas. Sula & Bing are camping to see the Stars & Moon. 
16:10Timpo Ffrwyth gwyllt: Mae yna Po yn cael trafferth gwerthu ffrwythau, oherwydd eu bod yn bownsio i ffwrdd! Fruit Oops: A Po finds it difficult to sell fruits, because they keep bouncing away! 
16:20Jen a Jim Pob Dim Dim ond un darn o arian sydd gan Panda - mae'n rhaid ei fod wedi colli'r gweddill. Tybed all ei ffrindiau ei helpu i ddod o hyd iddo? Panda has lost some money -can his friends find it? 
16:35Patrl Pawennau Mae Franois a Capten Cimwch eisiau tynnu llun o deulu o eliffantod, ond dim ond un eliffant allan nhw ddarganfod! Franois and Cap'n Cimwch try to take a photo of an elephant family. 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Y Gemau Gwyllt Mae'r gyfres eithafol a llawn antur yn l am gyfres newydd. Heddiw, mae'r cystadleuwyr yn dysgu sut i yrru beiciau cwad ac yn wynebu ras rwystr. Stwnsh's extreme adventure series is back! 
17:50Larfa Cyfres animeiddio liwgar. Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt drafod baw trwyn! Colourful, wacky animation series. More adventures from the Larfa crew and the topic is... nose boogies! 
18:00Cerys Matthews a'r Goeden Faled Cyfres newydd. Cerys Matthews sy'n edrych ar hanes rhai o ganeuon gwerin poblogaidd Cymru. Cerys Matthews traces the history of Welsh folk songs focusing today on Sosban Fach and Moliannwn. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Caru Siopa Lara Catrin sy'n cyfarfod dau siopwr brwd o Aberystwyth sydd am neud arian yn ail gylchu dillad ail law. We meet two canny shoppers hoping to make money by upcycling second hand clothing. 
20:25New: Helo Syrjeri Mae Dr Gwynfor yn mynd i'r afael ag anaf diweddar chwaraewr rygbi lleol a Iolo yr Uwch Barafeddyg sy'n ymweld fferm Llywelyn. Nurse Sian sees to painful sores underneath Rose's hernia. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Adre Y tro hwn, byddwn yn ymweld chartref y ffermwr adnabyddus Gareth Wyn Jones yn Llanfairfechan. This time, we visit the home of the well-known farmer Gareth Wyn Jones in Llanfairfechan. 
22:00Elis James: Cic Lan yr Archif Mae Elis yn gofyn pam mae Cymru'n cael ei hystyried yn un o'r gwledydd lleiaf ffit yn y byd. Elis looks at how Welsh TV programmes have presented fitness over the decades. 
22:30Cynefin Y tro hwn, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn ymweld phlwyf mynyddig a phrydferth Trawsfynydd. This time, we visit the beautiful mountainous parish of Trawsfynydd. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn l Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Peppa decides she is never going to talk, ever again. But this does not last long!