This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, July 10 2020

06:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar eu gwyliau mewn fan arbennig iawn. Peppa and her family are going on their holidays in a very special van. 
06:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas yn nwylo Heulwen. Ringmaster Delme is collecting his pack for a journey around the world. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
06:45Sam Tn Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman! Thanks to Norman, Moose gets into difficulty while out on a fossil hunt in the mountains. 
06:55Olobobs Lalw yw'r unig un heb wisg ffansi ar gyfer disgo Dino. All ffrind newydd yr Olobobs ei helpu? Lalw is the only one without a costume at the Fancy Dress Disco. Who can help? 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
07:25Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
07:40Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses. 
08:00Pentre Bach Mae Sali Mali a'i ffrindiau yn helpu Pili i gynnal sioe bypedau. Sali Mali and her friends help Pili put on a puppet show. 
08:15Ynys Broc Mr Lili Mae Lili yn meddwl am gynllun arbennig i helpu Morgi Moc i hedfan ei farcud. Lili comes up with a clever plan to help Morgi Moc fly a kite with ease. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL] 
08:40Stiw Ar l gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a magician at work Stiw decides to perform his own tricks. But will he make Pwyll disappear forever? 
08:50Babi Ni Mae Elis yn chwe wythnos oed erbyn hyn ac mae'r teulu yn mynd i gael tynnu lluniau gyda ffotograffydd proffesiynol. Elis is six weeks old and the family go to a photoshoot with huge bubbles! 
09:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days! 
09:10Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn helpu yn y swyddfa, ond yn llwyddo i golli'r lythyren 'y'! The monsters help at the office and somehow manage to lose the letter 'y'! 
09:20Y Diwrnod Mawr Mae Ela'n mwynhau diwrnod ar y trampolinau sydd wedi eu gosod mewn ogofau ym Mlaenau Ffestiniog. Ela enjoys a day on the trampolines in the old slate caverns in Blaenau Ffestiniog. 
09:35Guto Gwningen Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. Lili finds herself caught in Mr Cadno's trap. Can Guto rescue her? 
09:45Deian a Loli A'r Bwci Bo Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. I wneud pethau'n waeth mae swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely. There's a thunderstorm and Deian and Loli can't sleep. 
10:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn gweld enfys yn yr awyr wrth iddyn nhw fynd am dro yn y car. Peppa and her family see a rainbow in the sky while on an outing in the car. 
10:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Brn yn gofalu am yr offer ar gyfer y sioe. When Heulwen has a day off, Brn and Bobo look after the props for the show. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
10:45Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
10:55Olobobs Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd ond does dim llawer o lyfrau ynddi. Crensh has started a library but there aren't many books in it! 
11:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
11:25Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
11:40Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
12:00Ysgol Ddawns Anti Karen Mae Karen Pritchard - corwynt Caernarfon - yn l am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod. Following Karen Pritchard at her dance classes. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd o'r sioe fwyd gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans wrth y llyw, a'r cogydd Hywel Griffith yn coginio. New series of the cooking show. This time with broadcaster Jennifer Jones. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Miwsig fy Mywyd Cefin a Rhian Roberts sy'n ein tywys drwy stori Glanaethwy yng nghwmni Tudur Owen, wrth ddathlu 30ml ers sefydlu'r ysgol. Cefin and Rhian Roberts take us through the Glanaethwy story. 
16:00Olobobs Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw! Bobl causes a flood of fluff all over the forest and the Olobobs need help to tidy it all up. 
16:05Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
16:15Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
16:30Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod! Meic learns that dragons are better than squires could ever be! 
16:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl cath fach a Delor a'i asynnod. Today we meet some cute kittens and Delor and her donkeys. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Cic Heddiw, Seb Davies o'r Gleision, Billy a Heledd yn herio'u gilydd mewn gm rygbi traeth, holi Owen Watkin, a thm rygbi Timbers Cwm Cynon yw'r sgwad. A must-watch for young rugby fans! 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Sinema'r Byd Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant rhwng 6 a 12 oed. A 15-minute film for S4C and the European Broadcasting Union aimed at 6-12 year-olds. 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:58New: Gweld dy hun ar Sgrin Gwledd awyr agored wrth i fachgen ifanc osod cyfres o heriau iddo'i hun. Gan Osian Oyibo-Goss (10) oed, o Aberteifi. An outdoor film as a young boy sets himself challenges; by Osian (10). 
18:00Chwys: Cneifio Corwen Mae'r rhaglen olaf yn cynnwys Gwyl Cneifio Corwen, cymal olaf Coron Driphlyg Cymdeithas Cneifio Cymru. Corwen Shears: final of the Welsh Shearing Association's Triple Crown. Last in series. 
18:30Garddio a Mwy Y tro hyn, mae Iwan yn trafod problem llau du ar y coed ceirios, Meinir yn creu basgedi crg tlws gyda eiddew/iorwg, a Sioned yn arddangos 'priddo'. Flowers, veg and all life's good stuff. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Gm Gartre Cyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd chwaraeon. Sports quiz pitting super fans against stars from the sporting world and other faces. 
20:25New: Natur a Ni Y tro hwn: cyfle i adnabod can aderyn yr wythnos ac i weld dyddiadur bywyd gwyllt mis Mehefin Angharad Jones. We identify birdsong of the week and view Angharad Jones' June wildlife diary. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00Camp Lawn Cymru 2019 Dathlu llwyddiant tm rygbi Cymru'n cyflawni'r Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2019. Celebrating the Welsh rugby team's Grand Slam success in the Six Nations Championship 2019. 
22:00Sgwrs dan y Lloer Sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Trystan Ellis-Morris yw'r gwestai y tro hwn. Elin Fflur chats under the stars to Trystan Ellis-Morris this time. 
22:30Sioe Fach Fawr... Llithfaen Owain Williams sy'n dilyn paratoadau cymuned Llithfaen i greu sioe sy'n ddathliad o'u talentau lleol - y Sioe Fach Fawr! The Llithfaen community come together to stage a Big Little Show! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent Show at school today but what will they all do?