This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Monday, August 19 2019

06:00Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit. 
06:20Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea! 
06:30Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn mynd i'r jyngl i helpu eu ffrind Teifi i ddod o hyd i'w barot. The PAW Patrol heads to the jungle to help their friend Teifi find his lost parrot! 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
07:00Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
07:15Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fn. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL] 
07:30Stiw Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Taid harvest potatoes, Stiw and Esyllt find a caterpillar and learn how it becomes a butterfly. 
07:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
07:50Oli Wyn Yn oriau mn y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflt laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work. 
08:00Sali Mali Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. More adventures with Sali Mali and friends. Today's it's washing day and Jac Do's in the tub! 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld 'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown. 
08:20Meripwsan Mae'r criw yn darganfod bod modd cael llawer iawn o hwyl wrth dacluso'r dail yn yr ardd. The gang discover there's a lot of fun to be had while tidying all the leaves in the garden. 
08:25Twt Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthday today but who? 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu crys T drwy brintio gyda thatws. Twm and Lisa decorate a t-shirt with potato prints. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:15Octonots Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid yn byw yn y dwr coch. The Octonots discover a red lake in the Antarctic. 
09:25Nico Ng Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn mynnu ei fod yn cael cawod! Nico likes getting dirty but hates having a shower! 
09:35Sam Tn Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre. 
09:45Amser Maith Yn l Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i'r Mart, a mam yn paratoi swper. It's a busy day at Llwyn yr Eos Farm, and Dad has gone to the Mart! 
10:00Bing Mae Bing yn dod o hyd i froga yn yr ardd ac eisiau ei gadw, felly mae e a Swla yn gwneud ty iddo mewn bwced. Bing finds a frog in the garden and makes it a 'house' in a bucket. 
10:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn helpu Cati i balu am drysor yn ei gardd, ond yn darganfod sbwirel (yn l Cati). Bach and Mawr help Cati dig for treasure in her garden, but find rubbish - or is it? 
10:20Cymylaubychain Mae un ellygen glaw hyfryd ar l ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta? There's one lone rainpear on the tree. Who will get to eat it? 
10:30Patrl Pawennau Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub! When Clwcsan-wy gets trapped in a Corn Field Maze, the PAW Patrol races to the rescue! 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
11:00Guto Gwningen Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure. 
11:15Dwylo'r Enfys Ymunwch Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL] 
11:30Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
11:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nl i gysgu. Monkey finds out how the cockerel flaps his wings and crows in the morning. 
11:50Oli Wyn Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gm gychwyn? A look at street-cleaning! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ward Plant Wyneb newydd ar Ward Plant heno wrth i fyfyrwraig nyrsio ddechrau ei hyfforddiant. There's a new face on the ward this week as a nursing student starts her training. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Taith Fawr y Dyn Bach Mae James yn teithio i'r Felinheli a Chwm-y-Glo er mwyn cael blas ar fywyd a gwaith James Andrew, sydd ag anabledd dysgu ac epilepsi. James Andrew who has a learning disability and epilepsy. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysorau'r Teulu Y tro hwn: craffu ar blt i goffau llong, hen gloch, casgliad o hen gardiau, lamp glowyr a hen sil. John and Sian are in Valley on Anglesey and Abergwili in Carmarthenshire this time! 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Beth sy'n gorlifo y tro hwn? What's overflowing this time? 
17:05Ben 10 Mae Ben a Gwen wedi dod i bwll nofio enfawr Y Dyfroedd Gwylltion Garw ond mae Ben yn cael ei siomi. Ben and Gwen have arrived in the Riptide Rapids Zone but Ben isn't allowed on the slide. 
17:25Wariars Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars. 
17:35Sgorio Stwnsh Uchafbwyntiau gemau penwythnos cynta'r tymor yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Highlights from the opening weekend of the JD Cymru Premier season. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y WAL Ffion Dafis sydd yng Ngogledd Iwerddon lle mae waliau'n rhannu'r bobl Catholig Cenedlaetholgar a'r Protestaniaid Unoliaethol. Ffion Dafis visits communities in N. Ireland separated by walls. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae'r straen yn dechrau dweud ar Debbie wrthi iddi golli rheolaeth a chodi cywilydd ar ei hun yn gyhoeddus. Izzy goes to extreme lengths to pay for a holiday for her and Eifion. 
20:25Adre: Tony ac Aloma Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma. This week, Nia visits the home of well-known Welsh singers, Tony ac Aloma. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, yn dathlu ein gm genedlaethol. Short films with a variety of stories, all celebrating our national game. This time, with Nerys Wyn Davies. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30DRYCH: Achub Llais John Mae John wedi colli ei lais wedi llawdriniaeth ond mae arloeswyr Prifysgol Bangor am greu llais synthetig iddo am y tro cyntaf yn y Gymraeg. An attempt to build a synthetic voice for John. 
22:30Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ni i Ferthyr Tudful. Geraint Hardy visits various parts of Wales in this series and talks to local people. This week we find out what you can do and see in Merthyr. 
23:00Traed Lan Byddwn yn cwrdd mam ifanc sydd 'i phryd ar ddod yn ymgymerwr. Byddwn yn gweld sut mae modd troi llwch y meirw yn galon o grisial. We meet a young mother who wants to become an undertaker. 
23:30Bad Achub Porthdinllaen Bydd genod y cwch yn cael eu cyfweld ar gyfer cylchgrawn cenedlaethol. A journalist from a national magazine comes to interview the four female crew members and there's cleaning to be done. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel. Building sandcastles is fun, but sometimes it's even more fun to knock them over.