This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, February 26 2020

06:00New: Bing Mae Bing a Coco yn darllen Llyfr Mawr y Deinosoriaid i Charli, ond mae Coco yn dod 'i Llygod Enfys Hud i'r stori. Bing & Coco read Charlie 'Biteysaurus' Big Book Of Dinosaurs" today. 
06:10Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
06:20Patrl Pawennau Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth i hel ei ddefaid. Farmer Al calls Gwil and needs help to fix his fence and herd all the sheep. 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali yn edrych ar l pob dim pan fo'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon yn mynd i ffwrdd. Mali is left in charge when King Rhi and Queen Rhiannon go away on important business. 
07:00Y Crads Bach Mae'n ddiwrnod o haf ac mae'r sglefrwyr-y-dwr a'r criciaid yn dawnsio ar wyneb y dwr. It's a summer's day and the pondskaters and water crickets are putting on a show. 
07:05New: Timpo Mae rhywun yn Tre Po mewn trafferth wrth daro pethau drosodd yn ei gartref tra'n dawnsio. A Citizen Po can't help knocking into the furniture of his little house as he practices dancing. 
07:15Cei Bach Mae teulu bach yn cael eu dal gan y llanw uchel ar Draeth Crochan. Does dim amdani ond galw'r Bad Achub. Can the lifeboat rescue a family caught by the tide? 
07:30Octonots Mae crancod llygatgoch sy'n byw ar y traeth yn herwgipio llong danddwr y criw! Fiddler crabs hijack the Gup-D! 
07:40New: Ahoi! Mor Ladron ifanc o Ysgol Bro Eirwg sy'n wynebau tasgau Capten Cnec yn Ahoi heddiw. Today in Ahoi the young pirates from Ysgol Bro Eirwg face Capten Cnec's tasks. 
08:00Heulwen a Lleu Sioe bypedau sy'n mynd bryd Lleu heddiw. Mae ganddo'r llwyfan a'r pypedau, ond ddim stori. Lleu wants to put on a puppet show. He has the stage and the puppets but no story. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made. 
08:30Bach a Mawr A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discover who is eating their vegetables? 
08:45Loti Borloti Mae Loti Borloti yn cwrdd Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it? 
09:00Guto Gwningen Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose between saving his most precious possession and saving a friend. 
09:15Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na lanast a hanner yng nghegin Cyw heddiw; mae gliter, glud a phaent ymhobman! There's a big mess in Cyw's kitchen today; there's glitter, glue and paint everywhere! 
09:30Ty Ml Mae Dadi yn adrodd stori am Wilber y Mr-leidr, a dydy Morgan ddim yn gallu aros i glywed diwedd y stori. Dadi tells the tale of Wilber the Pirate and Morgan can't wait to hear the ending. 
09:40Sion y Chef Mae brain yn bla ar fferm Magi all dyfais newydd Jac Js helpu i gael gwared arnyn nhw? Sin helps Magi out on the farm by enlisting Jac Js' errant drone to deal with a troublesome crow. 
09:50Sam Tn Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dn ac mae Elvis yn coginio pei i swper. Norman wants to prove he can drive a fire engine and Elvis makes a pie for the team. 
10:00Sam Tn Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. It's the day of the Pontypandy Cheese Roll Challenge. 
10:10Timpo Rhaglen newydd i blant. New programme for kids. 
10:20Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog. Twm and Lisa enjoy making glove puppets. They also visit children at Maenclochog School. 
10:35Caru Canu Mae plant bach wrth eu bodd yn creu ystumiau gyda'u cyrff. Dyma gn am fwrw glaw! Children love to create different shapes with their bodies, and this is a song about rain, with movement! 
10:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres plant yn cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty ac yn eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A lovely series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:00Peppa Cartwn yn dilyn anturiaethau Peppa, ei brawd George a'i rhieni. Cartoon following the adventures of Peppa, her brother George and her parents. 
11:05Henri Helynt Pan mae Mam a Dad yn mynd i ffwrdd am y penwythnos, mae Hen Fodryb Greta yn dod i warchod y bechgyn. Henri takes advantage when Great Aunt Greta comes to babysit for the weekend. 
11:20Llan-ar-goll-en Mae 'na ddathlu ym mhentref Llan-ar-goll-en heddiw. Ond mae anrheg Tara Tan Toc yn diflannu! A birthday present for Tara Tan Toc goes missing before her surprise party. What has happened? 
11:35Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
11:45Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn hwyl. Heddiw, bydd Tesni yn cael parti pitsa gyda Tref y ci. Today, Tesni will be having a pizza party with Tref the dog. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ceffylau Cymru Cawn olrhain hanes tri cheffyl gwahanol sy'n cael eu gwerthu yn ocsiwn merlod mynydd Fayre Oaks yn Llanelwedd. The fortunes of three different horses on sale at Fayre Oaks auction, Builth. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Creaduriaid Gwyllt Affrica Mae'n hysbys fod y gwcw yn dodwy eu hwyau mewn nythod adar eraill. Yn y bennod hon, dilynwn hynt a helynt yr aderyn yma ac adar eraill sydd 'r un tueddiad. A closer look at the cuckoo. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Noson Lawen Trystan Llyr Griffiths sy'n arwain a chanu yn Noson Lawen Ceredigion o Bafiliwn Pontrhydfendigaid, gyda Lloyd Macey, Ryland Teifi, a mwy. A Noson Lawen brimming with Ceredigion talents. 
16:00New: Cyw Byw Ymunwch Huw ac Elin am hwyl, gemau a chyfle i ennill gwobrau mawr. Join Huw & Elin for fun, games and big prizes. 
17:00Y Brodyr Adrenalini Mae'r Brodyr Adrenalini ym Mecsico. Mae un o'r Brodyr yn syrthio mewn cariad gydag un o ferched hardd y dref ond mae ei chyn gariad yn dod 'nl. One of the Brothers falls in love in Mexico. 
17:10Henri Helynt Mae ffrind llythyrau Alun, sef Sami, yn dod i aros, ond ydy Sami yn sant neu yn seimllyd? Alun's pen friend Sami comes to stay but is he a saintly or sticky? 
17:20New: Bwystfil Os yn fach neu'n fawr, yn fflwfflyd neu'n ffyrnig, mae rhaid i anifeilaid fwyta er mwyn goroesi. Yn y rhaglen yma, ni'n cwrdd a 10 anifail llwglyd. We meet 10 of the hungriest animals. 
17:30Cog1nio Mae'r pedwar cogydd buddugol o'r De yn derbyn her gan Sin Bassett Roberts sy'n berchennog cwmni arlwyo Coginio. The four remaining chefs from South Wales are set a challenge. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Adre: Aneirin Karadog Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld chartref y prifardd Aneirin Karadog. This week, Nia visits the home of celebrated poet Aneirin Karadog. 
18:25Darllediad Gwleidyddol gan y Ceidwadwyr Darllediad Gwleidyddol gan y Ceidwadwyr Cymreig. Political broadcast by the Welsh Conservatives. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae ffawd yn chwarae tric creulon Jim ac Eileen yn wynebu dyfodol ansicr. Caiff Mathew lond bol o rannu fflat gyda Brenda. Mathew has a gut's full of sharing a flat with Brenda. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ysgol Ni: Maesincla Cyfres newydd yn dilyn disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon - ysgol sy'n rhoi pwyslais ar drafod emosiynau. New series following Maesincla Primary School pupils in Caernarfon. 
22:00Mwy o Sgorio Y cerddor Al Lewis yw cwmni Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones i drafod straeon yr wythnos ym myd y bl gron. Musician Al Lewis is this week's guest to discuss the beautiful game. 
22:30Priodas Pum Mil Mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Sioned a Kenny, pr priod o Gwalchmai. The duo help Sioned and Kenny from Gwalchmai this time. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doctor Bochdew the vet comes to Peppa's playgroup to show the children her pets.