This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, November 14 2018

06:00Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. The animals are kept awake by a strange creature. 
06:15Digbi Draig Mae Betsi'n gadael ei hylif swyn dan ofal Digbi a Cochyn wrth iddi hi fynd i chwilio am y cynhwysun olaf. Betsi leaves Digbi and Cochyn looking after a magic potion. That's a mistake! 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
06:55Peppa Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie. Peppa has a new pen friend, a little donkey from France called Marie. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Popi'r Gath Mae Alma'n casglu blodau ac mae un blodyn prydferth ar ?l i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad. Alma is collecting flowers to dry and has one left to find. 
07:25Holi Hana Mae Douglas yr hwyaden wedi diflasu ar bopeth ac mae e bron ? gyrru ei fam o'i cho'! Douglas the duckling is fed up with everything and everybody, will he cheer up? 
07:35New: Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae ? photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle... 
07:45Deian a Loli a'r Pysgodyn Aur Cyfres am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. A series about mischievous twins who have secret super powers. Today they go on an adventure to the deep blue sea. 
08:00Boj Mae'n ddiwrnod gwyntog; tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. It is a very windy day - perfect for drying clothes and flying a kite. 
08:10New: Y Diwrnod Mawr Ar ei ddiwrnod mawr bydd Daragh yn dilyn yn ol troed ei arwr Hedd Wyn. World War I soldier poet Hedd Wyn is Daragh's hero. What will he learn about the famous poet during his big day? 
08:25Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori Cyw a'i ffrindiau'n chwarae cuddio. Today's story is about Cyw and her friends playing hide and seek. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben yn hyfforddi ar gyfer gemau'r coblynnod. Mae Mali'n awyddus i helpu ond dydy hi ddim yn cael defnyddio ei phwerau hud. Ben is in training for the elf games and Mali wants to join in. 
08:45Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
08:55Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out where worms live in this week's episode. 
09:10Twt Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun. There's another birthday celebration at the harbour today - it's the harbour's birthday! 
09:25Chwedlau Tinga Tinga Heddiw, cawn glywed pam mae Broga'n crawcian. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Frog croaks. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Dyw Wibli ddim yn dda o gwbl gan ei fod wedi dal annwyd mawr. Wibli isn't feeling well at all as he has a very bad cold. How will he get on playing hide and seek? 
09:45Cei Bach Mae Brangwyn yn prynu mwy o losins nag arfer ac yn difaru ar ?l ymweld ?'r deintydd. Brangwyn buys more sweets than usual, and must face the reality of a trip to the dentist... 
10:00Hafod Haul Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm. 
10:15Digbi Draig Mae symud cnau mewn casgen i dy-coeden Cochyn yn profi'n waith anodd! Taking some nuts in a barrel up to Cochyn's treehouse turns into a difficult task! 
10:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
10:40Meic y Marchog Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river. 
10:55Peppa Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau! Peppa and George go to Beca Bunny's house where they have tunnels instead of stairs! 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
11:10Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a picture of a tree. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wooooooo! It is night time at the jungle, it is dark and Monkey hears a strange noise. It's Owl! 
11:40Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cnocell y Coed yn pigo'r coed. Today we hear why Woodpecker pecks. 
11:55Y Crads Bach Mae Carys y Siani-Flewog wedi dychryn - mae'r dail yn cwympo o'r coed! Carys the caterpillar is very worried - the leaves are falling from the trees! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Castell Howell Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Three-part series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie o Gaerdydd a'r Rhondda. Friends of Shelly and Viccie from Cardiff and the Rhondda plan their wedding on a budget. 
13:30Garejis: Dan y Bonet Y tro hwn, cawn gyfle i gwrdd a rhai o fecanics y garejis - mae Keith, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol! This week we meet some of the mechanics.. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Tra bod un drws yn agor i John Albert, a oes drws arall yn cau ar Gwenda - a hynny am y tro olaf? While one door opens for John Albert, does another door close on Gwenda - for the last time? 
15:30Crwydro Gaeaf: Si?n Lloyd Ail gyfle i weld Iolo Williams yn crwydro ym Mannau Brycheiniog yng nghwmni cyflwynwraig y tywydd, Si?n Lloyd (2001). Iolo Williams chats to Si?n Lloyd on a Brecon Beacons winter walk, 2001. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Sinema'r Byd Stori am ddau frawd sy'n dwlu ar b?l-droed ac sy'n ceisio palu twnnel er mwyn cyrraedd Brasil. Two footballing loving brothers try to dig a tunnel to Brazil in a film from Japan. 
17:20Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion, Annest a Sgodraed yn dod ar draws hen elyn peryglus sydd yn anelu tuag at Berc. When Igion and Twllddant investigate a problem with the islands they encounter 'Screaming Death'. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Olion: Palu am Hanes Dr Iestyn Jones sy'n palu am hanes wrth dadguddio cyfrinachau archeolegol a hanesion cudd. Dr Iestyn Jones uncovers hidden histories digging deep into archaeology at Fferm Llwydfaen, Conwy. 
18:30Bwyd Epic Chris Y tro hwn bydd Chris yn cwestiynu pam dy' ni ddim yn prynu cig gaf, gan fynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs y dre! This time, Chris asks why we don't buy goat meat. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Sioned yn cyhuddo Eifion o fyw celwydd - a all e ddysgu bod yn onest am bwy ydi e a beth mae e eisiau? Sioned accuses Eifion of living a lie - can he learn to be honest about things? 
20:25New: Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot y tro hwn fydd dwy ffrind, Elan a Nia, brawd a chwaer, Eurgain a Morgan a thad a merch, Wyn a Catrin. Going for this week's jackpot are pairs of friends and family. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Dianc! Cyfres newydd gyffrous lle bydd dau ddieithryn yn cydweithio i gyflawni sialensiau er mwyn ennill ?1000. New problem-solving adventure reality series with a chance to win ?1000. 
22:30Rygbi Pawb - Glantaf v Sir Gar Lauren Jenkins sy'n cyflwyno pigion estynedig o g?m Glantaf v Sir Gar. Lauren Jenkins presents extended highlights from the Glantaf v Sir Gar game. English Language commentary is available. 
23:15Ysgol Ddawns Anti Karen Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn m?r o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. The year and the second series end in a flood of tears for Anti Karen and several of her dancers. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Cyw Mae Gareth wedi cael anrheg arbennig gan ein Wncwl Dai yn 'Ty Cyw' heddiw - peiriant bach a mawr! Gareth has received a special gift from Uncle Dai in Ty Cyw today - a big and small machine!