This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, February 19 2018

06:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach. Someone finds nits in the Princess's hair. 
06:25Guto Gwningen Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tn yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn l. Sionyn frightens Mali and Dani so they decide to get their own back. 
07:00Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae defaid du a gwyn Fflur ar goll! Wedi tipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Fflur's black and white sheep are missing. Can anyone help? 
07:30Nico Ng Mae Wa Wa Chugg, y cwch, angen ei beintio, felly i ffwrdd Nico a'r teulu i'r doc sych lle i wneud y gwaith. The boat Wa Wa Chugg needs to be painted, so off they go to do the work. 
07:40New: Sam Tn Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Ydy e'n syniad da cael barbeciw? It's a very hot day. Is it a good idea for Jo and Hana to have a barbeque? 
07:50New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! The monsters manage to lose the letter 'w' from the coffee shop's blackboard! 
08:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll! It's cake baking day but there is one ingredient missing! 
08:15Sali Mali Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Jac Do ond dyw e ddim yn gwybod hynny! Jac Do is a birthday boy and he doesn't even know it! 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae'r plant yn dangos mai teganau syml yw'r gorau. Cadi and friends help an inventor discover the joys of a simple toy. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! A brand new song every time from the best composer ever! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
09:15Stiw Mae Stiw yn gwneud car allan o focs cardfwrdd ac yn mynd 'i ffrindiau ar daith i lan y mr ac i siopa. Stiw makes a pretend car of the new washing machine's box. 
09:25Oli dan y Don Mae Oli'n dysgu bod gallu mordwyo a darllen cwmpawd yn bwysig iawn i gwch. Oli thinks learning about navigation and compass reading is boring but he finds out they can come in handy. 
09:35Nodi Mae'r teganau yn trefnu picnic i ddathlu pen-blwydd Plismon Plod. The toys want Mr Plod's birthday picnic to be a surprise but he's prowling around, on the trail of a missing kite. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent ond mae rhywbeth o'i le. The villagers are rehearsing for a talent show but Prys and Ceri must solve the mystery of the missing hairbrush. 
10:00Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith. When the maid has a day off, the Little Princess decides to look after things for her. 
10:25Guto Gwningen Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i chael yn l. When Guto takes one of Hen Ben's tail-feathers, a wild chase ensues across the valley. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais. Morgan learns an important lesson today, and that is how to be a polite little bee. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod! Meic learns that dragons are better than squires could ever be! 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pl tennis ac felly'n methu parhau 'u gm. Cyw, Plwmp and Deryn have lost their tennis ball and so they can't continue their game. Can Jim help? 
11:30Nico Ng Mae Morgan wedi 'sgwennu cn ac mae o, Dad, Gwil a Rene yn dod at ei gilydd i'w pherfformio fel band. Morgan has written a song and he, Dad, Gwil and Rene get together to perform it! 
11:40Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Ond mae Norman yn peryglu bywydau pawb. The youngsters get into trouble while working on their construction badges. 
11:50Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Ar y Lein Mae Bethan yn Uganda lle mae'n gweld tsimpansaid yn y goedwig. Bethan Gwanas is in Uganda where she sees chimpanzees in the forest and visits a plantation producing fairtrade vanilla. [SL] 
12:30Tudur Owen a'r Cwmni Dillad Gobaith Tudur yw sicrhau mai Llanbed yw'r 'lle i fynd' i brynu'r dillad gorau. Tudur is in Lampeter where local people are hoping to make the town a go-to place for the best clothes. 
13:30Ar y Dibyn Bydd yr anturiaethwyr yn ymweld 'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol. The adventurers put their mental strength to the test. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae Harri'n poeni y bydd yn rhaid iddo ddiswyddo un o'i weithwyr ac mae Gwenda'n dathlu ei phen-blwydd. Harri worries he might have to make one of his workers redundant. 
15:30Dilyn y Don Yn rhaglen gynta'r gyfres hon o 2001, cawn gwrdd ag aelodau criw bad achub Porthdinllaen a chlywed am eu gwaith. Documentary series from 2001 following the lifeboat crew at Porthdinllaen. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Tomos a'i Ffrindiau, Da 'Di Dona, Sam Tn, Hafod Haul. 
17:00Larfa Mae Melyn yn dod o hyd i fisgedi bach sy'n rhagweld y dyfodol. Druan Coch. Yellow finds cookies with messages inside that tell the future. Poor Red. 
17:05Pigo Dy Drwyn Wyt ti'n barod i 'Pigo Dy Drwyn'? Dyma rhai o bigion gorau'r gyfres! Are you ready to pick your nose?! In this show we will be looking back at some of the top picks from the series. 
17:30Gogs Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters. 
17:35Sgorio Holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD a'r gorau o Y Seintiau Newydd v Dumbarton. Action from the JD Welsh Premier League & The New Saints v Dumbarton in the Irn-Bru Cup. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Gwaith Cartref Mae Nicky wedi cael llond bol ar yr agweddau cul a'r bwlian homoffobaidd gan rai o'r disgyblion ac yn dechrau grwp LGBT+ yn yr ysgol. Nicky starts an LGBT+ group at school to help Macsen. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Am ba hyd all Dani ddioddef cael ei thrin fel baw gan Garry? For how much longer can Dani tolerate being treated like dirt by Garry? 
20:25New: Ward Plant Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor. Diabetes, broken legs and hurricane Ophelia! It's all go on the ward. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+: Sweden Holl uchafbwyntiau ail rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o Sweden. Full highlights of the second round of the World Rally Championship from Sweden. 
22:30Cynefin Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring the Amman Valley - from the Black Mountain to one of Wales' most historic places of worship. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Betsan Brysur helps Dona make some bread to eat.