This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, March 21 2019

06:00Peppa Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends. 
06:05Hafod Haul Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Jaff likes nothing better than a duck's egg for breakfast. But one morning there are no eggs. 
06:20Sam Tn Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
06:30Yn yr Ardd Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych! Wali dreams he is a superhero! 
06:45Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro haid o Foch y Mr rhag cwympo i'r ffos ddyfnaf ar y ddaear. The crew must stop a herd of sea pigs before they march into the deepest trench on earth! 
06:55Twm Tisian Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr. Twm Tisian has to wash his car before going to his grandmother's house. 
07:05Nico Ng Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhywbeth i'w fwyta hefyd! Morgan and Megan want to buy sweets but Nico wants something too! 
07:15Patrl Pawennau Mae'n Ddiwrnod Ras Porth yr Haul ac mae'r criw yn barod i yrru o amgylch y pentref i weld pwy ydy'r ci cyflymaf. It's Adventure Bay Race Day and the pups are all set to race each other! 
07:30Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:50New: Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi blino'n ln am fod rhywbeth wedi'u cadw'n effro drwy'r nos: ai Mari a'i alergedd sy'n gyfrifol? Everyone in Ocido is very tired having been kept awake all night - why? 
08:00Meripwsan Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r newydd. Meripwsan helps Wban to find compost and comes up with a way of making it from scratch. 
08:05Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico. Today Wibli is a cowboy. He even has a horse - Nico the Rocking Horse. 
08:30Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:45Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys. Sara and Cwac go to the park to follow the rainbow. 
08:55Tili a'i ffrindiau Mae gan hoff ffrog Tili sbloets mawr arni ac mae Tili yn drist iawn. Oh no! There's a big jammy splodge on Tili's favourite summer dress! Can Fflur come to the rescue? 
09:10Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
09:30Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n chasio oriawr sydd ar ffo! Lili chases a runaway pocket watch all over Ynys Broc Mr. 
09:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob. The Little Princess discovers she likes baked beans. 
09:45Straeon Ty Pen Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpected has appeared in the jungle - it's a rather large, very colourful egg. Daniel Glyn tells the story. 
10:00Peppa Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doctor Bochdew the vet comes to Peppa's playgroup to show the children her pets. 
10:05Hafod Haul Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. Heti has a basket of tasty apples from the farmer next door. 
10:20Sam Tn Mae Mrs Chen yn mynd a'r plant i weld Golau'r Gogledd, ond mae tn ar y tren bach ar y ffordd. Mrs Chen takes the children to see the Northern Lights but there's a fire on the train there. 
10:30Yn yr Ardd Hanes criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali wedi cael car newydd. The adventures of a group of friends who live in the garden. Wali has a new car. 
10:45Octonots Mae'r criw yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu riff ffug yn gartref newydd i greaduriaid y mr. The crew build an artificial reef to replace a real one destroyed during a storm. 
10:55Twm Tisian Mae Twm Tisian a Tedi yn mynd i'r ysgol heddiw ac yn cael llawer o hwyl gyda'r disgyblion! Twm Tisian and Tedi visit a school and have lots of fun with the pupils! 
11:05Nico Ng Mae Nico, Mam a Megan yn treulio'r diwrnod yn y 'stafell grochenwaith ond mae powlen Nico yn rhy fach. Nico, Mam and Megan spend time in the pottery studio but Nico's bowl is too small! 
11:15Patrl Pawennau Mae Twrchyn yn cael breuddwyd anhygoel, tebyg i Jac a'r Goeden Ffa, lle mae Fflamia yn tyfu coeden ffa anferthol. Twrchyn has a wondrous dream, similar to Jack and the Beanstalk! 
11:30Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu traeth mewn potyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle mae'r plant yn creu Siop y Traeth. Twm and Lisa make a beach scene in a glass jar. 
11:50Blero'n mynd i Ocido Mae'r Ocidociaid ar fin perfformio pan mae trydan Ocido yn darfod. A fydd Blero a ffrindiau'n gallu dod o hyd i bwer? The Ocidociaid are about to perform when Ocido runs out of electricity! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn dysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi ar y daith hir? The boys shoot grouse; but will they fall out on their long road trip? [SL] 
12:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Gyda Glyn Pritchard fu'n gweithio i dm fforensig yn Kosovo a John Lewis gafodd ei herwgipio yn y Sudan. With forensic expert Glyn Pritchard and John Lewis who was kidnapped in the Sudan. 
13:00Cefn Gwlad Y tro hwn, clywn am hanes peiriant sy'n arbed bywydau yng nghefngwlad, am driniaethau amgen fets Mochdre, ac am fusnes bach Becws Islyn Penllyn. Dai casts a look back at some past stories. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Mr Hollywood a Matthew Rhys Matthew Rhys sy'n mynd ar drywydd Griffith Jenkins Griffith a'i stori anhygoel. Matthew Rhys travels from Wales to Mount Hollywood to trace the incredible story of Griffith Jenkins Griffith. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Fideo Fi Sgets gan griw Arad Goch ac mae Nathan Wyburn yn creu darlun arbennig arall. A group of young actors show us their talents, as does the Cardiff based artist Nathan Wyburn. 
17:15New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae'r ditectifs yn cael galwad gan fachgen sy'n dweud ei fod yn poeni am blanhigion sy'n tyfu ymhobman wrth ymyl ei gartref. The detectives get a call from a boy about plants near his home. 
17:20Ysbyty Hospital Mae Ysbyty Hospital wedi cipio'r wobr am Ysbyty Gorau'r Byd. Ysbyty Hospital has won the award for World's Best Hospital, and Glenise tries her best to destroy Tudur's special day. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi yn ymarfer i fod yn 'Siwpyr Arwr' ac mae'n 'achub' Dilwen. Gwboi is practising to be a 'Superhero' and 'saves' Dilwen. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Mike Phillips a'r Sirens Mae'r merched yn symud yn agosach at ennill Adran 2 ac mae ganddynt un cyfle olaf i wireddu'r freuddwyd. Months of hard work reach a climax. Can the girls win Division 2? Last in series. 
18:30Rownd a Rownd Mae Kay dal yn flin fod Lowri a Mia wedi symud i fyw at Philip i'r fflat a does dim modd i Ken na Kelvin ei chael i bwyllo. Kay is still furious that Lowri and Mia have moved in with Philip. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Caiff Eileen fraw pan ddaw o hyd i leidr yn ei chegin. Mae DJ yn gwneud ffafr Gwyneth. Eileen gets the fright of her life when she finds a burglar in her kitchen. DJ does Gwyneth a favour. 
20:00New: Y Siambr Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Pawb a'i Farn Daw'r trafodaethau o Ganolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, gyda Suzy Davies, AC Ceidwadol Gorllewin De Cymru; Owen Evans, Prif Weithredwr S4C, a mwy. The debate comes from Carmarthen tonight. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Stiwdio Gefn Gyda cherddoriaeth gan Topper, Anelog a chyn aelod o'r Maffia, Neil Williams. Joining Lisa Gwilym in the music show tonight are Topper; Anelog and Neil 'Maffia' Williams. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco. Bing and Fflop are making ginger bunny biscuits for Charli and Coco.