This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, June 18 2019

06:00Shwshaswyn Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami! 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise. 
06:30Gwdihw Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'! The monsters go ten pin bowling - and somehow manage to lose the letter 'i'! 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
07:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Mair the Lamb, who likes to rhyme, is missing! 
07:35Twm Tisian Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw. Twm is very disappointed today, he wants to go out to play - but it's raining. 
07:45New: Sion y Chef Mae Mario'n gofalu am Elis, ci Sam Spratt, ond cyn pen dim mae'r ci bach yn rhedeg i ffwrdd. A ddaw Mario o hyd iddo cyn i Sam ddychwelyd? Mario has been left in charge of Sam Spratt's dog! 
08:00Peppa Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Dadi Pig's car is running out of petrol, but Grandad Pig's garage is close by. 
08:05Hafod Haul Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake. 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan Streipen y teigr bach ffyrnig. Wibli and Soch Mawr are learning how to be tigers today with a little help 
08:35Babi Ni Heddiw, mae'r teulu yn mynd ag Elis i nofio am y tro cyntaf erioed ac yn cael hwyl a sbri wrth sblasio yn y dwr. The family take Elis swimming for the first time and have a great time. 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Pentreuchaf wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i allweddau aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Pentreuchaf. 
09:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Heini visits a castle today. 
09:15Y Dywysoges Fach Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair. The Little Princess hurts her foot on the way to the fair. 
09:25Darllen 'Da Fi Martyn Geraint sydd yn Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn darllen 'Seren Geraint'. Martyn Geraint is in Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog reading 'Seren Geraint'. 
09:35Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi blino'n ln am fod rhywbeth wedi'u cadw'n effro drwy'r nos: ai Mari a'i alergedd sy'n gyfrifol? Everyone in Ocido is very tired having been kept awake all night - why? 
09:45Yn yr Ardd Mae Moc y mwydyn yn poeni'n fawr nad oes ganddo unrhyw dalent. Moc the worm is worried he's not good at anything. But his friends know what his talent is and they're keen to let him know. 
10:00Meripwsan Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Meripwsan and Cochyn find a scooter and a skateboard to race with. 
10:05Straeon Ty Pen Sin Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fam. Sin Ifan tells the tale of Tomi who always does as he's told - but one day gets into trouble. 
10:20Twt Mae Twt yn mynd ar wyliau ond a fydd e'n mwynhau bod ar ei ben ei hun? Twt goes on holiday but will he enjoy being on his own? 
10:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
10:50Patrl Pawennau Mae Francois ar goll ar y mr ar l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching 
11:05Boj Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Rwpa is off to bed early to rest before her big gymnastics competition. But will she sleep? 
11:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:30Blero'n mynd i Ocido Mae'r Ocidociaid ar fin perfformio pan mae trydan Ocido yn darfod. A fydd Blero a ffrindiau'n gallu dod o hyd i bwer? The Ocidociaid are about to perform when Ocido runs out of electricity! 
11:40Bach a Mawr Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. Mawr is eager to have his name appear in The Book of Biggest, Bests and Firsts by swinging on his swing 
11:50Sion y Chef Mae Sin awydd gwneud ffwl afal i'r bwyty, ond pan mae Menna'r afr yn bwyta'r afalau rhaid iddo ddod o hyd i gynhwysyn newydd. Sin wants to make apple fool for his special of the day! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Darn Bach o Hanes Dewi Prysor sy'n ymweld ag amrywiaeth o'r hen lysoedd Cymreig yng Ngwynedd. Dewi visits the locations of some of the courts of Gwynedd and explains Edward I's policy of wiping them out. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Garddio a Mwy Gyda'r tymor hau hadau yn ei anterth, Iwan sy'n paratoi gwely fydd yn darparu deiliach maethlon i salads a stir-frys. Sioned is with her favourite plants while Meinir grows native ferns. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Coeden Faled Cerys Matthews Hanes y garol neu'r hwiangerdd hyfryd 'Ar Hyd y Nos' a'r gn 'Pererin Wyf'. Cerys explores the stories behind the songs Pererin Wyf / Amazing Grace and Ar Hyd y Nos / All Through the Night. 
15:30Cefn Gwlad Cawn grwydro maes y Sioe yn Llanelwedd yng nghwmni Dai Jones, Llanilar a Margaret Hughes o fferm Rhosaflo yn yr hen Sir Drefaldwyn. 2002 episode featuring Margaret Hughes from Rhosaflo farm. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Henri Helynt Mae'n bryd i Henri torri ei wallt - dyna ddymuniad Mam o leiaf! It's time Henri had his hair cut - according to Mam at least! 
17:20Bernard Mae Bernard yn dysgu bod yn fecaneg motobeics. Bernard will find out how complicated it is to become a good motorcycle mechanic. 
17:25Gwboi a Twm Twm Mae Twm Twm wedi darganfod rhan newydd o'r dydd - y borenos. Beth mae hyn yn ei olygu tybed? Twm Twm has discovered a new time of day - the daynight. What does this mean? 
17:35New: MabinOgi - Ogi a Mwy! Fersiwn criw Stwnsh o chwedl Nia Ben Aur. Bydd digon o chwerthin, canu a lot o hwyl i'w gael yn Nhir na Nog - ogi ogi ogi! Join the Stwnsh team for their version of the story of Nia Ben Aur. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn cystadlu mae Dyfan Davies o Gastell Newydd Emlyn a Steffan Howells o Foncath. Competing in the final programme are Dyfan Davies and Steffan Howells and Dennis and Enid Davies. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn benthyciad gan Terry mae hwyliau llawer gwell ar Sophie, ond daw Glenda i wybod am bethau. Mae Wil yn rhannu ei ofidion am Mags efo John a Sian. Wil shares his concerns about Mags. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Sion yn ystyried yn ofalus pa angladd y ddylai fynychu. Mae Gwyneth yn dweud wrth Gwern nad oes rhaid iddo fynd i'r ysgol bellach. Gwyneth tells Gwern he no longer needs to go to school. 
20:00New: Fets Ers dros canrif, mae milfeddygon Ystwyth Fets wedi brwydro'n ddi-ddiwedd i edrych ar l anifeiliaid Ceredigion - ac mae'r cameru yn l. The cameras are back at Ystwyth Fets, Aberystwyth. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Eirth Rhaglen natur arbennig sy'n dilyn hynt a helynt eirth gwyn ym Mae Hudson yn ystod yr haf. A special nature programme that follows the journey of polar bears in Hudson Bay during summer. 
22:30Wil ac Aeron: Taith Rwmania Yn rhaglen ola'r gyfres, mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw theulu o fugeiliaid cyntefig yng nghanol mynyddoedd y Maramures. The lads join primitive shepherds high in the Maramures mountains. 
23:00Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi Bydd Bethan yn edrych ar agweddau merched at y menops mewn gwahanol wledydd ar draws y byd. Women's attitudes towards the menopause in different cultures and countries around the world. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen i Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei hl. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her.