This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, November 20 2017

06:00Hafod Haul Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub? Heti accidentally falls down the side of the ditch while collecting blackberries. 
06:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Africa am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Gwahadden yn byw o dan y ddaear. Today we find out why Mole lives underground. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro. Blero has to save Ocido from a falling comet and make sure that Mayor Oci has his bath as usual. 
06:40Sam Tn Mae Norman wedi anghofio penblwydd ei fam ond mae ei ffrindiau yn fodlon helpu i drefnu parti syrpreis iddi. Norman has forgotten his mother's birthday and tries to bake a cake. 
06:55Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers a cocoon and then a newly hatched butterfly and learns to 'not touch at all'. 
07:00New: Asra Bydd plant o Ysgol Ffridd y Llyn yn ymweld ag Asra y tro hwn. Children from Ysgol Ffridd y Llyn visit Asra this week. 
07:15Twm Tisian Mae Twm Tisian yn edrych ymlaen at ddal pysgodyn gyda'i wialen fawr. Ond y cwbl mae e'n llwyddo ei ddal ydy esgidiau glaw ac ymbarl. Twm Tisian goes fishing but doesn't have much luck. 
07:25Digbi Draig Mae symud cnau mewn casgen i dy-coeden Cochyn yn profi'n waith anodd! Taking some nuts in a barrel up to Cochyn's treehouse turns into a difficult task! 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Mabli'n mynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach ac yn ebsonio pwysigrwydd ymarfer. Mabli from Denbigh teaches Heulwen that if you want to perform on stage, you must practise. [SL] 
07:50Sara a Cwac Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud. It's a very windy day and Sara and Cwac decide to fly a kite. 
08:00Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y mr ar frys ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd. The Octonauts and the Blobfish Brothers. 
08:15Wmff Mae Wmff wrth ei fodd yn chwarae cuddio, a phan ddaw ei ffrindiau Walis a Lwlw heibio, mae'r gm yn well fyth! Wmff loves to play hide and seek with his friends. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo. It's the General's birthday and the Little Princess wants to bake him a cake. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Marcaroni Mae pawb yn cael diwrnod tu chwith tu allan pen i waered fyny ac i lawr o dro i dro. We all have an upside down topsy turvy day now and again, but Roli's day brings some very funny sights! 
09:00Popi'r Gath Mae Popi'n mynd 'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma. Popi takes the crew to Elephant Jungle to search for the Big Purple Lily to make perfume. 
09:10Stiw Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets! 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Magi Hud a'r Coblyn Doeth yn mynd 'r plant i'r goedwig ar gyfer gwers natur. Magi Hud and the Wise Old Elf take the children to the woods for a nature lesson but where are the frogs? 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill? Bach and Lleucu race around the garden in their new fast cars, but who will win? 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar l hwyaid bach. It's an exciting day at Hafod Haul because Jaff and Heti are looking after some little ducks. 
10:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Drewgi'n drewi. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we find out why Skunk smells. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu llawer am drydan wrth geisio darganfod pam nad ydi cysylltydd San yn gweithio. Blero and friends explore the electrical world of circuits! 
10:45Sam Tn Mae Sam i fod i fynd 'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Trevor takes the children out on a day trip in place of Sam. 
10:55Meripwsan Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects. 
11:00Asra Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Saron, Ammanford visit Asra this week. 
11:15Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus. Today Twm Tisian visits an Italian restaurant and helps make a big tasty pizza! 
11:25Digbi Draig Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen fr' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mr yn bodoli. Cochyn is trying to catch a 'sea-nut' but Digbi says sea-nuts don't exist! 
11:35Dwylo'r Enfys Diwrnod allan ar y trn sydd heddiw wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld Sasha. Heulwen lands in Blaenau Ffestiniog to visit Sasha and her friends for a train ride. [SL] 
11:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys. Sara and Cwac go to the park to follow the rainbow. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn fyw o Landeilo ar gyfer Gwyl y Synhwyrau a bydd Dai Jones yn ymuno ni am sgwrs. We'll be live from the Festival of Senses in Llandeilo and Dai Jones will join us for a chat. 
13:00Straeon Tafarn: Dyffryn Arms Cyfle i weld Dewi Pws Morris yn teithio i ardal y Preseli lle mae'r dafarnwraig chwedlonol Bessie yn dal i gadw trefn yn y Dyffryn Arms, Cwm Gwaun. Dewi Pws Morris visits the Dyffryn Arms. 
13:30Straeon Tafarn Mae Dewi Pws yn ymweld thafarn y Black Boy yng Nghaernarfon. Beth yw tarddiad enw'r dafarn? Dewi 'Pws' Morris visits the Black Boy in Caernarfon. What is the meaning of the pub's name? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cawn olwg ar bapurau'r penwythnos, byddwn yn paratoi mins peis yn y gegin. We take a look at the weekend's papers, we prepare mince pies in the kitchen, and we'll have plenty of beauty tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cerdded y Llinell Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Hywel Teifi Edwards and Iolo Williams visit Verdun, renowned as the 'saddest place in France'. 
15:30Olion: Palu am Hanes Yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt. A fydd modd datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'r amser cloddio ddod i ben? Can the team uncover the secrets of Kenfig, hidden under the sand? 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05Pyramid Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft! The game show presented by Anni Llyn that takes the 21st Century to Ancient Egypt! 
17:30Larfa Mae Melyn yn llwyddo i fwyta bwyd Coch unwaith eto. Ai lwc yw hwn neu ydy Coch yn dewis anwybyddu Melyn? Once again Yellow succeeds in eating Red's food. Is it dumb luck? 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am holl gyffro a goliau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the goal action from the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Camwn i gwpwrdd dillad y DJ Ian Cottrell mewn rhifyn o 2007 yng nghwmni Nia Parry. Nia Parry meets Wendy Edwards who's asked for the help of stylist Elinor Gardner; and DJ Ian Cottrell. 
18:30New: Ralio+ Uchafbwyntiau rownd olaf Pencampwriaeth Rali'r Byd o Awstralia. Including highlights of the final round of the WRC season in Australia. Plus, the iconic RAC rally and the Pokerstars rally. 
19:00New: Heno Bydd y Welsh Whisperer yn ymuno ni am sgwrs a chn, a bydd Rhodri'n sgwrsio phencampwr rhwyfo. The Welsh Whisperer joins us in the studio and Rhodri meets a rowing champion. 
19:55New: Chwedloni: Stori Jon Stori Jon. Jon's story. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sin yn penderfynu mynd yn groes i ddymuniadau Ffion. A fydd Sheryl yn falch o weld Hywel yn ei l? Sin decides to go against Ffion's wishes. Will Sheryl be glad to have Hywel home? 
20:25New: Cefn Gwlad: Dewi Jenkins Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwyth. Dai Jones, Llanilar visits Dewi Jenkins, Tyngraig Farm, Talybont, near Aberystwyth. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Ar y Bysus Dilynwn y cwmniau bysus Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. New series following three family bus companies in West Wales. 
22:35Clwb Rygbi: Cymru v Georgia Darllediad byw o gm Cymru yn erbyn Georgia o Stadiwm Principality. Cic gyntaf, 2.30. Live coverage of Wales's autumn international against Georgia from Principality Stadium. K/O, 2.30. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song.