This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, November 12 2019

06:00Heulwen a Lleu Heddiw, mae Heulwen a Lleu yn creu llanast wrth chwarae. Heulwen and Lleu get rather messy while playing! 
06:10Straeon Ty Pen Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frn yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie. Caryl Parry Jones tells the adventures of Eddie the Crow. 
06:20Boj Ar l cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha. Mia's paintings of the Trwynau Bach are all soggy. Help! 
06:30Oli Wyn Heddiw, cawn weld sut mae trn ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio. Today we find out how the funicular train in Aberystwyth works. 
06:45Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth. Cyw and friends have invited Jen and Jim for a picnic on the beach and they plan to do jigsaws with Jac-Do. 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
07:20Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
07:35Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL] 
07:45New: Sion y Chef Mae Heledd yn dysgu gwers bwysig ynglyn gwaith tm. Heledd learns a lesson about teamwork. 
08:00Sara a Cwac O diar, mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop. Oh dear, Sara's favourite shoes have a hole in them, she'll have to get a new pair from the shop. 
08:10Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today. 
08:20Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
08:35Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:50Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y mr ar frys ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd. The Octonauts and the Blobfish Brothers. 
09:00Olobobs Wrth ddangos ei Beth Clyfar i bawb, mae Norbet yn cymryd prif gynhwysyn cacen yr Olobobs yn ddamweiniol! Norbet accidentally takes the key ingredient for the Olobobs' cake! 
09:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
09:20Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl. Meic learns that beauty is in the eye of the beholder when he tries to create a beautiful pot for his mother. 
09:35Teulu Ni Dylan Hall sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mum and Dad treat Dylan and the family to a day out at a local adventure park. Last in series. 
09:45Gwdihw Heddiw, cawn weld moch cwta Hari a Gethin a bydd Megan yn Sw Bae Colwyn. Today we'll meet Hari and Gethin's guinea pigs and Megan will visit the zoo in Colwyn Bay. 
10:00Heulwen a Lleu Mae gan Lleu ysfa i grafu ond mae'n methu'n ln gwneud tan i Heulwen, a rhai o'r anifeiliaid yn cynnig syniadau. Poor Lleu gets an itch that he just can't scratch! Heulwen gives him ideas. 
10:10Straeon Ty Pen Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffan Rhodri tells the story of a scarecrow with a list of things he wants to do on his day off. 
10:20Boj Mae Boj, Mimsi a Tada yn edrych ymlaen at ymuno 'r teulu Wff am bicnic. Boj, Mimsi and Tada are excited to get an invitation to join the Wffs for a family picnic. 
10:30Oli Wyn Mae Oli Wyn ar ben ei ddigon heddiw gan fod ei ffrind Dave am ddangos i ni sut mae'r lori ailgylchu'n gweithio. Oli Wyn finds out how a recycling lorry works. 
10:40Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi a Cyw'n poeni am un o ieir y fferm. Mae hi wedi dodwy wyau lliw indigo! Bolgi and Cyw are worried about one of the chickens on the farm. She has laid indigo coloured eggs! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
11:20Stiw Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets! 
11:30Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y mr yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL] 
11:45Sion y Chef Mae Sid yn trefnu syrpreis i Penny ond mae pethau'n mynd ar chwl braidd. Sid organises a surprise for Penny but it doesn't go quite to plan. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Heno Heno, Gwenan Gibbard sy'n ymuno am sgwrs a chn ac mae Rhodri Davies yn arddangosfa Celf Crys Cymru yn Sain Ffagan. Tonight, Gwenan Gibbard joins us for a chat and song. 
13:00Orig Bydd Tara Bethan yn ein tywys ni ar daith i ddarganfod mwy am fywyd ei diweddar dad, y reslar Orig Williams. Tara Bethan takes a look back at the life of her late father, Orig Williams. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch un o blwyfi mwyaf Cymru: Llanbrynmair yng Nghanolbarth Cymru. A look at one of Wales' largest parishes: Llanbrynmair. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Jen a Jim a'r Cywiadur Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim. Jen and Jim are going on a trip to the North Pole to look for Jangl's hat, handkerchief and sock. 
16:20Oli Wyn Mae sawl injan dn yn byw yng Ngorsaf Dn Aberystwyth. Mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni; y Pwmp Achub. We look at the Rescue Pump at Aberystwyth Fire Station. 
16:30Sion y Chef Mae cnau coco'n arwain at noson o fwyd a cherddoriaeth calypso. Coconuts prove to be the key ingredient for a night of calypso food and music. 
16:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05SpynjBob Pantsgwr Mae SpynjBob yn edrych ymlaen heddiw gan ei fod yn credu mai heddiw fydd 'y dydd gorau erioed'. SpynjBob is looking forward to having the 'best day ever' today. 
17:20Bernard Faint o lwyddiant bydd Bernard yn ei gael wrth ddysgu paragleidio? Will Bernard be successful at paragliding? 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae anghenfil yn penderfynu dod i fyw yn Tintagel. Daw'r chwiorydd i Camelot i erfyn Brenin Uther i'w hachub, ond mae'n gwrthod! An ogre decides to take up residence in Tintagel. 
17:35Cog1nio Mae'r chwe chogydd sy'n weddill yn Ne Cymru yn derbyn her gan Beca Lyne-Pirkis. The six remaining chefs from South Wales are set a challenge by Beca Lyne-Pirkis. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac: Casnewydd Bydd Geraint yng Nghasnewydd y tro hwn i weld beth sydd gan y ddinas i'w chynnig. Geraint Hardy visits Newport to see what the city has to offer. 
18:30Rownd a Rownd Mae hi am fod yn newid byd ar Sophie a'r plant wrth iddyn nhw wneud trefniadau i symud i fyw at Dylan. It's a change of world for Sophie and the kids as they get ready to move in with Dylan. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Daw Sion i gasglu babi Kelly o'r Deri ond ble mae Dani wedi mynd 'r un bach? Gwl Kath lun anweddus ar dabled Rhys a Ffion. Kath sees an indecent picture on Rhys and Ffion's tablet. 
20:00New: Cefn Gwlad Mae Dai yn dychwelyd i hen gartref Wmffre'r Hendre, i gwrdd Steven John Williams sy'n ffermio a rhedeg busnes contractio yno. Dai revisits the home of Wmffre'r Hendre in Edern Penllyn. 
20:55Darllediad Etholiadol: Llafur Cymru Darllediad etholiadol Llafur Cymru. Welsh Labour election broadcast. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes gyda straeon o Gymru a'r byd. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:00Drama o Ewrop: Afonydd Gwaedlyd Mae Niemans yn derbyn delweddau pelydr-X o'r frescos a ddifrodwyd: mewnwelediad pellach i'r achos. Does a missing fragment from the biblical scenes portrayed hold the key to the killer? 
23:00Ar y Dibyn Bydd y tri anturiaethwr sy'n weddill yn creu ffilm ar gyfer ymgyrch Blwyddyn Antur Croeso Cymru. The 3 remaining adventurers make a film for Visit Wales' Year of Adventure campaign. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Charli is coming to play and Bing has planned lots of things for them to do. Will Charli agree to join in?