This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, February 21 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work? 
06:15Y Dywysoges Fach Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd. The Little Princess has lovely new shoes that she does not want to take off. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae yna edrych ymlaen at Wyl y Goleuadau ac i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ymlaen eleni. Everybody is looking forward to the Light Festival. Who will turn on the lights? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd phethau pobl eraill heb ofyn. Meic collects things that don't belong to him but he learns this is wrong. 
07:15Heini Cyfres yn llawn egni i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar l y babi. In this programme Heini keeps fit by looking after the baby. 
07:30New: Digbi Draig Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld Phen Cyll. Ond mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir. Digbi's cousin, Dewi, visits Pen Cyll. Is he really such a hero? 
07:40New: Sam Tn Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman! Thanks to Norman, Moose gets into difficulty while out on a fossil hunt in the mountains. 
07:50New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery! 
08:00Cymylaubychain Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd? Baba Gwyrdd works slowly and surely. Can Enfys be persuaded to work in the same way? 
08:10New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Gruff a George wrth iddyn nhw wneud brech-dan y mr yn Cegin Cyw. Join in the fun with Gruff and George as they make a sea inspired sandwich in Cegin Cyw. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chn o Dwr y Cloc! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am fr-ladron. Heulwen goes on an adventure today with Cian as they search for pirates. [SL] 
09:05Stiw Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn. Stiw and Esyllt disagree about what are boys' and girls' games. 
09:20Oli dan y Don Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sl. Mae Dyf yn dweud y dylen nhw dysgu hi sut i fyw ac yna ei rhoi hi nl yn ei chynefin. Beth and Oli find a sick young turtle. What should they do? 
09:30Nodi Mae'r coblynnod yn ceisio diffetha'r disgo esgidiau-rolio gyda'u peiriant tywydd. The goblins try to spoil Noddy's roller disco with a weather-wrecking kit from Goblin Gizmos. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. The animals are kept awake by a strange creature. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn dala penbwl ac eisiau ei gadw. The Little Princess catches a tadpole and wants to keep it. 
10:25Guto Gwningen Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen dwr i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod cyfnod o dywydd sych? Morgan learns plants need water to grow but what should you do in a drought? 
11:00Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
11:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n Pobi Bara. In this programme Heini bakes bread. 
11:30Digbi Draig Ar l darganfod hen gamera hud mewn drr llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. When Betsi finds an old magical camera in a dusty cupboard she starts using it. 
11:40Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
11:50Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro Y Parchedig Patrick Thomas sy'n crwydro yn ardal Brechfa, Sir Gaerfyrddin yng nghwmni Iolo Williams. The Rev. Patrick Thomas walks in the Brechfa area of Carmarthenshire with Iolo Williams. 
12:30Fferm Ffactor: Selebs Tm Gareth Wyn Jones yn erbyn tm Ioan Doyle yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Team Gareth v Team Ioan in the final round of agricultural tasks, with 3,000 for charity up for grabs. 
13:30Mamwlad gyda Ffion Hague Ffion Hague sy'n olrhain hanes un o fenywod mwyaf dylanwadol Cymru yn ystod oes y Tuduriaid, Catrin o Ferain. The history of Katheryn of Berain, an influential figure in Tudor times. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd plant yn eu harddegau'n cadw cwmni i'r Clwb Llyfrau a bydd digonedd o dips steil, bwyd a diod. Teenagers join our book club today, and we'll have plenty of style, food and drink tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae cystadleuaeth yn tanseilio busnes Ar Lwy; mae Lis yn darganfod dyledion ei thad ac mae Edwin ar fin golli ei swydd. Lis discovers her father's debts and Edwin is set to loose his job. 
15:30Cledrau Coll Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd hen lwybr rheilffordd Afonwen/Bangor. Arfon and Gwyn walk from Bangor to Afonwen along the old railway line. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Nico Ng, Sam Tn, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Larfa Dydy Coch ddim eisiau cwympo mewn cariad eto gan ei fod wedi torri ei galon. Red doesn't want to love again, it leads to heartbreak. But you can't choose who you love. 
17:05New: Y Dyfnfor Wrth ymladd dros drysor y Llychlynwyr, mae'r teulu Nekton yn meddiannu'r Orca Tywyll. While fighting over Viking treasure, the Nektons take over the Dark Orca. 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae 'Sgramblwyr' ar feiciau modur yn achosi difrod ar dir fferm. Oes modd eu hatal? A farmer is having trouble with 'Scramblers' who are wrecking his fields and scaring his animals. 
17:35Ffrindiau am Byth Yn y rhaglen olaf, mae yna gyffro ar ddiwedd y tymor wrth i'r Sioe a'r Ffair Nadolig gael eu cynnal. In the final programme, the end of term is upon us with the Christmas Show and Fair. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Ar y Dibyn Bydd yr anturiaethwyr yn ymweld 'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol. The adventurers put their mental strength to the test. 
18:30Mwy o Sgorio Sgyrsiau gydag Angharad James, seren Cymru ac Everton, a Chris Hugh, y deintydd sy'n chwarae dros y Barri. Ifan Jones Evans and Owain Tudur Jones join Dylan Ebenezer on the sofa. 
19:00New: Heno Bydd y criw yn Pontio, Bangor, ar gyfer dangosiad cyntaf drama newydd y Theatr Genedlaethol 'Y Tad.' News of Theatr Genedlaethol's latest production 'Y Tad' at Pontio, Bangor. 
19:30Pobol y Cwm Pam bod Elgan yn gwisgo dillad nos Gaynor?! Caiff Eifion ei gyhuddo o ddwyn pwrs Sara. Why is Elgan wearing Gaynor's nightclothes?! Eifion is accused of stealing Sara's purse. 
20:25New: Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau Leon Welsby a Jordan Hughes o Ben-y-bont a Helen Davies ac Audrey Jennings o Gaernarfon. Two pairs of friends compete for the jackpot of 10,000. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ar Werth Cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. New series featuring estate agents selling homes in Wales including one on sale for nearly a million pounds! 
22:00New: Ochr 1: Gwobrau'r Selar Griff Lynch a Heledd Watkins sy'n cyflwyno o Wobrau'r Selar. The Selar Music Awards, featuring perfrormances by Yr Eira, Band Pres Llareggub, Adwaith, Cadno, Pasta Hull and others! 
23:00Y Ditectif Helfa ditectifs Gogledd Cymru i ddal llofrudd oedd yn gwneud ei orau i dwyllo'r heddlu. A North Wales Police investigation to catch a killer who did his best to lead the police astray. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Mae Oli Odl yn dod i chwarae gyda Dona heddiw ac mae'r ddwy yn mwynhau dawnsio. Oli Odl joins Dona in her pink bedroom to try out lots of dances.