This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Thursday, November 22 2018

06:00Ty Cyw Mae Norman Price yn ymuno ? Gareth a'r anfeiliaid heddiw ond mae rhywbeth rhyfedd iawn yn digwydd yn y ty. Norman Price joins Gareth and the animals today but things are a bit strange. 
06:15Nodi Mae Mr Simsan a Nodi yn cynnig gwarchod y Sgitlod Bach. Mr Wobbly Man and Noddy offer to look after the Little Skittles. 
06:30Octonots Pan gaiff malwod sy'n syrffio eu hysgubo ymaith i'r m?r, rhaid i Dela a'r Octonots eu hachub. When surfing snails are swept out to sea, it's up to Dela and the Octonauts to save them. 
06:40Bach a Mawr Mae Mawr yn bryderus pan fo Bach yn dweud wrtho fod ei anifail anwes newydd, Cnoi, wedi dianc! Big is worried when Small tells him that his new pet, Fang, is on the loose! 
06:50Y Dywysoges Fach Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith. When the maid has a day off, the Little Princess decides to look after things for her. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too? 
07:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed. Flamingo teaches Monkey how to stand on one leg. 
07:35Patr?l Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu gasglu ffrwythau Bini i gyd cyn i'r eira gyrraedd. Ond sut y gall Cwrsyn helpu? The PAW Patrol must pick all of Farmer Bini's fruit before an early snowstorm comes! 
07:50Sam T?n Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Bro Hedd Wyn. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Bro Hedd Wyn on their adventure to find four golden keys and a chest of treasure. 
08:40Twm Tisian Mae Twm yn gwisgo ei wisg b?l-droed yn barod i chwarae g?m. Y cwbl sydd angen arno yw'r b?l si?p cywir, t?m a dyfarnwr. Twm is wearing his football kit, ready for a game. 
08:50Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:00Blero yn Mynd i Ocido Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd! It's the day of Mayor Oci's birthday picnic and an ant sneaks away with the cake! 
09:10Guto Gwningen Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. When Mr Puw goes away for the day, Guto can't wait to raid the garden. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan. Bobi Jac goes on an orchard adventure and enjoys bouncing. 
09:35Straeon Ty Pen Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus pan ddaeth brenin ifanc di-brofiad i deyrnasu dros wlad. Daniel Glyn explains what happened to a kingdom when a young king reigned. 
09:45Gwdihw Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, there are sheep, pandas, all sorts of insects and a budgie on the programme. 
10:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Rachael a Plwmp wrth iddynt fynd ar antur o dan y m?r yn Ty Cyw heddiw. Join Gareth, Rachael and Plwmp as they go on an adventure under the sea. 
10:15Nodi Mae holl waith tacluso Whiz yn anfon y Coblynnod o'u co'! Whiz drives the Goblins potty with his tidying. 
10:30Octonots Mae bwa ar fin dymchwel gan fygwth y creaduriaid ar y riff oddi tani, felly mae'r Octonots yn ceisio symud y trigolion. The Octonauts need to evacuate the creatures living around a reef. 
10:40Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi c?n i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
10:50Y Dywysoges Fach Pan enillodd y Dywysoges Fach ei g?m gyntaf o nadroedd ac ysgolion mae hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb. The Little Princess wins a game of snakes and ladders and wants to win again! 
11:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Unfortunately, as Bolig's freshly-baked bread is cooling, half of it disappears! 
11:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Things are slow but fun as Monkey and the children learn to be like Tortoise. 
11:35Patr?l Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu Mr Parri i baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer cystadleuaeth Y Gacen Talaf a Mwyaf Blasus. The PAW Patrol help build an entry for the Biggest & Tastiest Cake Contest. 
11:50Sam T?n Mae pawb wedi ymgasglu yn y parc am yr wyl flynyddol ym Mhontypandy - beth all fynd o'i le? Everyone has gathered in the park for the annual festival in Pontypandy - what could go wrong? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Taith Fawr y Dyn Bach Mae James yn cwrdd ? Corinna Roberts sydd ?'r cyflwr Myotubular Myopathy ac yn disgwyl ei phlentyn cyntaf. James meets Corinna Roberts who has Myotubular Myopathy and is expecting a baby. [SL] 
12:30Tywi - Yr Afon Dywyll Ystyr 'Tywi' yw tywyll a dwfn, ac mae'r ffilm hon yn cymryd golwg ar fywyd dirgel yr afon o'i haber i'w tharddiad. From estuary to origin, we follow the secret life of the Tywi river. 
13:30Sion a Si?n Yn cystadlu mae Gari a Si?n Bevan o Fynwent y Crynwyr a Maer Dinbych a'i gonsort - Raymond a Dorothy Bartley. Two couples with over 80 years of marraige between them compete for the money. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Niwmonia, cofroddion a hel atgofion. Ai dyma beth sydd yn aros ar ?l dwy ganrif o gloddio am lo? Pneumonia, souvenirs and reminiscing. Is this what's left after two centuries of coal mining? 
15:30New: Y Tren Nesa' Arfon Haines Davies sy'n cychwyn rhan olaf ei daith i Baris, trwy Abertawe, Caerdydd, Llundain ac yna drwy'r twnnel. Arfon Haines Davies starts the last stage of his rail trip to Paris. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Y tro hwn, mae'r Doniolis yn cynnal ocsiwn ac yn llwyddo i werthu darn gwerthfawr iawn i Mrs Rowlands. The Doniolis hold an auction and manage to sell a valuable piece to Mrs Rowlands. 
17:10New: Lolipop Drama gomedi newydd. Mae Wncwl Ted, ewythr gwallgo' Jac a Cali, yn cael swydd fel dyn lolipop yr ysgol! A new comedy drama. Jac and Cali's crazy Uncle Ted gets a job as a lollipop man! 
17:35Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau. Water-proofing, colour-changing slime and a look at how maggots can save lives. 
17:45Rygbi Pawb: Yr Eglwys Newydd v Glantaf Pigion estynedig o'r g?m Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru Ysgol Yr Eglwys Newydd v Ysgol Glantaf. Extended highlights from the WSC League match -Whitchurch High School v Ysgol Glantaf. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Heddiw cawn weld ffrwyth llafur Karen Elli a'i gwr wrth iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd. We visit Karen Elli and her husband at their converted barn in the Vale of Glamorgan. 
18:30Rownd a Rownd Mae Lowri'n daer eisiau i Robbie ddod i fyw ati hi, tra bo' Kay am i Kelvin wneud rhywbeth mawr i drio achub ei briodas.Terry reaches the end of his tether with both Sophie and Vince! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Daw pawb yn y pentre' at ei gilydd i chwilio am rhywun sy' ar goll. Mae Debbie yn credu fod ei ffrind newydd yn werth ffortiwn! Everyone in the village searches for a missing person... 
20:00New: Gwesty Aduniad Mae Stacy wedi bod ar daith drawsrywiol ers 5 mlynedd. Heno mae ei chyfarfod cyntaf gyda ffrind sydd wedi ei chefnogi arlein. A first meeting between transgender Stacy and her online friend. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae grym Amsterdam ar ei hanterth ond mae Llundain yn prysur ddatblygu, ac mae t?n mawr 1666 yn hwb enfawr i hyn. The power of Amsterdam is at its peak but London is rapidly developing... 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Albania v Cymru Cymru sy'n chwarae Albania ar gyfer y g?m gyntaf rhwng y gwledydd ers 1995 yn Stadiwm Elbasen. Wales play Albania for the first match between the nations since 1995 at the Elbasen Stadium. 
01:15Teleshopping Home Shopping. 
02:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu c?n. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song.