This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, April 24 2019

06:00Peppa Mae Musus Hirgorn yn mynd 'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Musus Hirgorn takes the children to Taid Cwningen's gym class. 
06:05Babi Ni Bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau bach i Mam. Lleucu and her brother, Macsen, collect fresh eggs from the hens in the yard. 
06:15Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diwrnodau! Llew closes the caf and sets off to the jungle to meet his friends but he's got the day wrong. 
06:30Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame! 
06:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant the pirate and his young crew from Ysgol Penparc. 
07:00Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
07:05Octonots Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad. The Octonauts must stop two mantis shrimps fighting before they destroy the Octopad. 
07:15Yn yr Ardd Mae Blod yn mynd i dreulio'r nos gyda'i ffrindiau yn yr ardd ond yn y diwedd mae'n darganfod nad oes unman yn debyg i gartre'. Blod spends the night with her friends in the garden. 
07:30Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb. The Little Princess wants to do things on her own without help from anyone. 
07:45Deian a Loli Wrth edrych drwy bethau Dad, mae Deian a Loli yn dod ar draws chwyrligwgan rhyfedd sy'n achosi problem! Deian and Loli encounter a peculiar spinning top that poses a major problem for them! 
08:00Bing Mae Coco yn dysgu Bing sut i neud Bws Mawr a gyda'i gilydd maen nhw'n dychryn Fflop. Coco shows Bing how to do really good Big Boos and together they make Fflop jump. 
08:05Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today, Heini visits an animal park. 
08:20Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Tili tells her friends the story of the Three Little Pigs. 
08:35Shwshaswyn Mae pawb angen ffrindiau i'w codi weithiau, ac heddiw mae Fflwff yn rhannu jam blasus gyda Seren a'r Capten! Everyone needs a good friend to lift them - Fflwff cheers friends up with jam! 
08:45Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
08:55Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island. 
09:10Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Cwmbrn sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Cwmbrn join Ban Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y Wiwer sy'n chwarae gyda Mwnci heddiw a chaiff y plant sbri yn dilyn eu giamocs. Monkey is starving and all of a sudden, nuts start to fall on his head. It's his old friend Squirrel! 
09:35Digbi Draig Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn! Teifion finds a novel way of helping Glenys to tidy up. 
09:45Amser Maith Yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw - mae ieir newydd wedi cyrraedd ond mae nhw braidd yn wyllt. Grandad is telling a story about the new chickens at the Manor. 
10:00Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cyffroi'n ln. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Llew thinks it's his birthday but it's not until tomorrow. He's confused! 
10:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed. Flamingo teaches Monkey how to stand on one leg. 
10:25Shwshaswyn Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri ychydig. It's sunny on the beach today, and everyone needs to cool off somewhat. 
10:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Dewch i ymuno Ben a Mali yn eu byd bach o hud. Join Ben and Mali in their magical world. 
10:45Deian a Loli Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin i chwilio am yr ateb. What happens when the hamster, Pitw, dies? Deian and Loli find out. 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. The theme of this programme is the sense of sight. 
11:15Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
11:35Blero yn Mynd i Ocido Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr. Smelly socks and cheesy feet are good but when it's Talfryn's feet that smell it's a giant problem. 
11:45Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs. 
11:50Ti Fi a Cyw Heddiw mae Gabriel yn dysgu'r synhwyrau i'w fam gyda chymorth cacen. Today Gabriel teaches the senses to his mother with the help of a cake. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05Y Dref Gymreig Ymweliad Dolgellau a thy tref bonheddig mewn gerddi Fictoraidd gwych. A townhouse, a mansion, a pavilion with remarkable plasterwork and an old ironmongers turned cafe in Dolgellau. [SL] 
12:30Cefn Gwlad: Preseli Mae'n dymor yr Haf, ac mae'r ffermwyr yn brysur gyda'r cneifio a'r cynhaeaf. It's Summer, and the farmers of Preseli in Pembrokeshire are busy with the shearing and the harvest. 
13:30Her Yr Hinsawdd Byddwn yn dilyn yr Athro Siwan Davies i Costa Rica lle mae'r bywyd gwyllt anhygoel a'r golygfeydd hudolus o dan fygythiad enfawr. Costa Rica, where the wildlife & landscape are under threat. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
15:05Rebels Iwerddon 1916 Lyn Ebenezer sy'n olrhain hanes Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon a'r cysylltiad Chymru. Lyn Ebenezer explores the connections between the Easter Rising in Ireland and Fron-goch, North Wales. 
16:00Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
16:05Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Plwmp and Deryn want to play on the see-saw, but unfortunately, it's not working properly! 
16:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Coblyn Doeth yn mynd Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod. The Wise Old Elf takes Ben and Mali to see the big clock at the top of the Elf Tree. 
16:30Boj Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar l chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Daniel has lost his treasured teddy bear, Snwcsi. 
16:45Deian a Loli Cyfres newydd. Ar l i Deian a Loli gamfihafio, mae Dad yn ffonio'r Plismon Plant er mwyn dysgu gwers iddynt. New series. When Deian and Loli misbehave Dad phones the Children's Policeman! 
17:00New: Larfa Mae'r criw dwl yn cael hwyl gyda pheipen! The crazy crew have fun with a pipe! 
17:05Pengwiniaid Madagascar Mae'r anifail mwyaf annwyl yn cael ei ddewis i fod ar glawr llyfryn bach y sw bob blwyddyn, felly pwy gaiff ei ddewis eleni? Who will be chosen to be on the cover of the zoo leaflet? 
17:15Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:25Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau. Water-proofing, colour-changing slime and a look at how maggots can save lives. 
17:35Ditectifs Hanes: Llanandras Helynt llysoedd barn ac arwyr enwog hanes Cymru fydd yn diddori'r ditectifs yr wythnos hon. Trouble in Welsh courts and famous Welsh heroes keep the detectives busy this week in Llanandras. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05Cymoedd Roy Noble Roy Noble sy'n mentro i gyfeiriad Cwm Rhondda yn y gyfres sy'n canolbwyntio ar Gymoedd De Cymru. Roy Noble visits the Rhondda in this series exploring the South Wales Valleys. 
18:30Cegin Bryn: Tir a Mr Hwyaden rost gyda salad dail endif a phwdin melys o ellygen efo mousse siocled cyfoethog. Slow roasted duck followed by a chocolate mousse served with pear. Plus brown trout cooked alfresco. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Am ba mor hir fydd Kelly'n llwyddo i gelu'r gwir rhag Ed? Caiff Eifion sioc pan gyhudda Eileen ef o fod mewn perthynas gyda Sioned. For how long will Kelly be able to hide the truth from Ed? 
20:25New: Rhannu Pennod arall o'r gyfres newydd, ac mae'r broses rhannu yn dal i yrru'r gystadleuaeth yn ei blaen, tuag at y 10,000! Another episode of the new series, and the competition is hotting up! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r tywydd. S4C news and weather at 9.00am. 
21:30New: Ar Werth Cawn weld sut mae cwpwl o Borthaethwy wedi llwyddo gwerthu eu cartref godidog ar lan y Fenai am 1.6 miliwn. Over in Llangyndeyrn, the estate agents are shocked at the interest in one home. 
22:00Mwy o Sgorio Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Nicky John sy'n trafod ar y soffa, gyda eitem arbennig ar gylchgrawn Mundial. A behind the scenes look at popular magazine Mundial. 
22:30FFIT Cymru Tybed a yw'r criw wedi mwynhau wyau Pasg; ac mae FFIT Cymru yn cymryd drosodd stryd fawr Bangor! Have the crew indulged in any Easter eggs? Also, FFIT Cymru takes over Bangor High Street! 
23:30Galw Nain Nain Nain Y tro hwn bydd Caitlin Davies yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Judith Edwards, y ddwy o Langefni. Caitlin Davies looks for love with the help of her grandmother, Judith Edwards. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod pa mor bwysig yw bod yn amyneddgar. Meripwsan learns that patience is a virtue.