This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Thursday, September 26 2019

06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn helpu cyw bach i ddod o hyd i'w Fam. Meripwsan helps a little lost chick to find its Mum. 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Gruff lives near Aberystwyth and he loves helping. Today he visits the Fire Officers in the Fire Station. [SL] 
06:30Twt Mae Twt wrth ei fodd pan mae gwyddau'n ymgartrefu yn yr harbwr ac ar ben ei ddigon yn ceisio sgwrsio gyda'r criw swnllyd. A flock of geese lands in the harbour but they are so noisy! 
06:40Llan-ar-goll-en Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Prys finds a letter from Ceri telling him she's gone away, but to where and why? 
06:55Nico Ng Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin mynd dros y draphont. Nico and family need to cross an aquaduct. Can Mam conquer her fear of heights? 
07:05Blero'n mynd i Ocido Pan mae dyfais newydd Sam yn mynd o chwith ar deledu byw, mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau geisio helpu. When Sam's new invention goes awry on live TV, Blero and his friends must help! 
07:20Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed. Big and Small want to find out why the two frogs are croaking louder than ever. 
07:35Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll! It's cake baking day but there is one ingredient missing! 
07:45Asra Bydd plant o Ysgol y Gelli, Caernarfon yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol y Gelli, Caernarfon visit Asra this week. 
08:00Sblij a Sbloj Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Sblij and Sbloj visit a clothes shop and manage to lose the letter 's'! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Pwyll has a new bag in today's episode of The Koala Brothers. 
08:20Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul. 
08:35Digbi Draig Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there. 
08:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Lleu'n dangos i Heulwen eu bod yn ffrindiau pennaf drwy greu calon o gwmwl yn arbennig iddi hi. Lleu shows Heulwen they really are the best of friends by making a cloud into a love heart 
09:15Boj Mae Boj am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio cn arbennig iddi. Boj wants to create a present for Mimsi but can't find a quiet spot! 
09:25Babi Ni Bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau bach i Mam. Lleucu and her brother, Macsen, collect fresh eggs from the hens in the yard. 
09:35Sion y Chef Mae Mario ac Izzy yn cystadlu i weld pwy all gasglu'r mwya' o gregyn gleision ar gyfer un o brydau arbennig Sin y Chef. Mario and Izzy compete to see how many mussels they can collect. 
09:45Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau. The friends are busy practising their musical instruments. 
10:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod y pwysigrwydd o ganolbwyntio er mwyn cadw cydbwysedd. Meripwsan discovers the importance of concentrating when it comes to balancing. 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Dwylo'r Enfys Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL] 
10:30Twt Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sn am ei anturiaethau ar y mr ac yn codi ofn ar Twt wrth sn am fwystfilod mr. Twt doesn't believe in sea monsters but will he change his mind? 
10:40Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
10:55Nico Ng Mae'r cwch yn mynd trwy dwnnel ar y gamlas ond dydy Mam ddim yn hoffi twneli felly mae'n rhaid i Nico ei diddanu. Nico has to keep Mam happy as they pass through a tunnel on the canal. 
11:05Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn cymryd rhan yn y gemau Ocilympaidd, ond mae'r gystadleuaeth rhwng Blero a'i gyhyrau gwych a Sim a'i drns anhygoel yn creu syndod! At the Ocido Oci-lympics everyone's joining in! 
11:20Bach a Mawr Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill? Bach and Lleucu race around the garden in their new fast cars, but who will win? 
11:35Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n ln, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone so tired today? 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag ASRA yr wythnos yma. Children from Ysgol Tregarth visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Mae Roy y ci defaid wedi dod i'r Wern i gael sesiwn o aciwbigo. We meet Roy the working sheepdog who suffers from arthritis - he's come to the Wern for an acupuncture session. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau: pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz continues: who will claim the 2000 and a place in the final this time? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur y Noson Lawen Tro hyn bydd y clipiau yn amlygu rl y teulu yn ein bywydau ac yn olrhain cyfraniad dau deulu talentog i'r rhaglen. A look at the archives of one of Wales' best-loved TV shows. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:15Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi a Twm Twm yn prynu swigen blastig plentyndod Gwg ac yn cael lot o hwyl a sbri. Gwboi and Twm Twm buy a plastic bubble of Gwg's childhood but Gwg isn't happy. 
17:25Y Dyfnfor Beth fydd yr antur fawr i'w chael yn y dyfnfor y tro hwn? What adventure is there to be had in the deep seas this time? 
17:45Rygbi Pawb Uchafbwyntiau o'r gm yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Pen-y-bont a Choleg Llanymddyfri. Highlights of the match between Bridgend College and Llandovery College. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ysgol Ddawns Anti Karen Mae'r tensiwn yn cynyddu rhwng Anti Karen a'i gwr wrth i bawb frysio i gael y stiwdio ddawns yn barod. Will it be DIY delight or disaster as Anti Karen tries to get the studio ready? 
18:30Rownd a Rownd Mae Sophie'n dal mewn sioc bod Dylan wedi dod 'u perthynas i ben ond mae Terry a Glenda dal yn obeithiol am bethau... Sophie is still shocked that Dylan has ended their relationship. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Dani'n bwrw ei llid ar Gwyneth am beryglu bywyd Gwern. Sylwa criw'r trip sgwennu fod Cassie ar goll. Dani has a go at Gwyneth for putting Gwern's life in jeopardy. 
20:00New: Yn y Gwaed Yr wythnos hon, achau teuluol a phrofion seicolegol Lauren Parry a Liam Wheadon fydd yn cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. We discover if perfect careers lie in the blood. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Jonathan Yr wythnos yma, bydd Jonathan a chyflwynydd gwadd arbennig yn cael cwmni Alex Jones a Bryn Williams ar y soffa. This week, Alex Jones and Bryn Williams are the guests on Jonathan's sofa. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Lorient 2019 Aneirin Karadog sy'n mynd ar daith trwy Wyl Geltaidd fwya'r byd, lle mae 800,000 yn heidio i Dde Llydaw i fwynhau diwylliant Celtaidd. We take a trip to the world's main Celtic festival. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti Loti. There is excitement when Mistar Sebra delivers a package from Anti Loti for Peppa and George.