This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Tuesday, December 18 2018

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Penygroes visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod. A big storm has thrown rubbish all over the garden so Meripwsan tidies up. 
06:20Octonots Pan mae criw o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn l i'r cefnfor. Pegwn has to get some poisonous snakes back to the sea. 
06:30Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn archarwres ac yn ofni dim, ond mellt a tharanau. The Little Princess is a superhero who is not afraid of anything except thunder and lightning. 
06:55Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
07:05Nico Ng Tydi Nico ddim yn mentro i'r dwr ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf! Elfyn and Beca go swimming on a freezing mid winter's day! 
07:15New: Amser Maith Yn Ol Mae Tadcu yn darllen stori am Y Nadolig ac mae 'na gyffro mawr wrth i deulu Fferm Llwyn yr Eos baratoi at y Nadolig.There's excitement at Llwyn yr Eos as the family prepare for Christmas. 
07:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r cwn helpu pan mae cwrs eirafyrddio yn cael ei orchuddio gan eira! The pups must help out when a snowboarding course is buried by snow. 
07:45Sam Tn Mae dau deulu'n achosi problem i'r frigd dn wrth iddynt gystadlu i gael y goleuadau Nadolig gorau ym Mhontypandy. Two families compete to have the best Christmas lights in Pontypandy. 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw yn benderfynol o ennill medal yng ngemau'r gaeaf. Tarw is determined to win a medal at the winter games. 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol y Graig wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Y Graig. 
08:40Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau. The friends are busy practising their musical instruments. 
08:55Abadas Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. The Abadas are learning to swim with Hari the hippo and today's word is submarine. 
09:10Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
09:20Sara a Cwac Mae hi'n bwrw eira, ac mae Sara a Cwac yn clywed hanes Siani Scarffiau yn cystadlu yng Ngemau'r Gaeaf. Sara and Cwac hear about Siani Scarffiau's achievements in the Winter Games. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn dilyn olion troed yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn go on a snowy adventure following footprints. 
09:35Oli Wyn Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi trn ar gyfer siwrnai arall. Today, the train crew show us how they prepare the train for its next trip. 
09:45Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen y Bryn, Bethesda visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers a cocoon and then a newly hatched butterfly and learns to 'not touch at all'. 
10:20Octonots Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest. 
10:30Guto Gwningen Mae Guto yn mynd 'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus ac mae Benja yn brifo ei hun. Guto takes Benja and Lili on a wild ride down a steep slope and Benja is hurt. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael ffrind newydd - malwaden mae'n galw Speedy. The Little Princess has a new friend - Speedy the snail. 
10:55Cymylaubychain Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw. Fwffa is in a playful mood but laughing soon turns to crying. 
11:05Nico Ng Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
11:15Amser Maith Yn Ol Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Grandad has a story from Victorian times. 
11:30Patrl Pawennau Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew. Gwill and the PAW Patrol rescue a family of deer stuck on slippery ice! 
11:45Sam Tn Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. When a big chill comes to Pontypandy, Norman and Mandy decide to build a snowman. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Llefydd Sanctaidd Seintiau sydd dan sylw heddiw a chawn hanes merthyr Cristionogol cyntaf Prydain, St Alban. Ifor ap Glyn explores places and stories connected with British saints including St Alban. [SL] 
12:30Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae Llundain ac Efrog Newydd yn teyrnasu mewn cyfnod o chwyldro. Mae arian yn llifo ond ceir terfysg ar y strydoedd yn yr East End. London and New York reign but it's a period of revolution. 
13:30Bwyd Epic Chris Tro hwn fydd Chris yn chwilota am fadarch yn y goedwig ac yn paratoi stec i'r hogia i leddfu hangofyr! Chris' biggest challenge this time will be cooking a spit-roast pig powered by water... 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Yn rhaglen ola'r gyfres cawn weld buches werthfawr o hen linach o wartheg duon Cymreig yn mynd ar werth. A prized Welsh Black is expected to fetch a high price at auction. Last in series. 
15:30Cymru ar Ffilm: Gwlad y Gn Wrth dwrio drwy'r archif cawn weld sut mae traddodiadau cerddorol Cymru'n parhau. It's hard to think of Wales without music and these archive clips show how musical traditions have thrived. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Macs yn wirion iawn yn ceisio perswadio Crinc ei fod unwaith wedi bod yn feistr ar Ioga. Macs stupidly tries to persuade Crinc that he was once a Yoga Master. 
17:15SpynjBob Pantsgwr Mae Cerddorfa Pant-y-Bicni yn derbyn cyfansoddiadau ar gyfer eu cystadleuaeth gerddoriaeth ac mae Sulwyn yn benderfynol o ennill. The Bikini Bottom Symphony accepts entries for a contest. 
17:25New: SeliGo Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Pa ddwli fydd yn digwydd y tro hwn tybed? What fun and games will the crew get up to this time... 
17:30New: Prosiect Z A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Bodedern. Will the 5 brave Ysgol Bodedern pupils escape or be turned into Zeds? 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Llys Nini Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen. Today at the Llys Nini animal centre we meet the volunteers and have fun in the charity shop. 
18:30Rownd a Rownd Siopa dolig mae Jac yn ei wneud yng Nghaer heddiw - wel, dyna yw ei stori wrth griw'r Salon! Jac is doing Christmas shopping in Chester today - well, that's the story he tells the others! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:00New: Nadolig Hafod Lon Dilynwn Guto Meredydd (11) sydd ag anghenion arbennig, wrth iddo drefnu cyngerdd Nadolig yr ysgol. Guto Meredydd, an 11-year-old with special needs, organises the school Christmas concert. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Awn i Affganistan mewn rhaglen arbennig i bwyso a mesur beth sydd wedi ei gyflawni yno yn y ddegawd ddiwethaf. We go to Afghanistan to see what's been achieved there in the last decade. 
22:30Gwesty Aduniad Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty mae Taith Williams a Judith Davies yn cael atebion am eu teulu biolegol. As Christmas arrives at the hotel, Taith Williams and Judith Davies get answers... 
23:30Coeden Faled Cerys Matthews Yn y rhaglen olaf mae Cerys yn olrhain hanes yr anthem Finlandia a'r baled Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod. Cerys traces the history of Finlandia & Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod in the last programme. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there?