This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Friday, September 21 2018

06:00TiPiNi Gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac yn crwydro coedwig arbennig. Kizzy and Kai create a camera and explore a woodland park in Gorseinon. 
06:15Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
06:25Guto Gwningen Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. When Benja is impressed by Lili's cleverness, Guto thinks they no longer need him. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel t?m. It's the school Sports Day, and Morgan learns the importance of working as a team. 
07:00Stiw Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y m?r, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl. A trip to the seaside is cancelled and Stiw finds another way to have fun. 
07:10Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd ? Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Diheywd farm. 
07:25Peppa Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd ? Peppa a George i'r cae chwarae. Mummy and Daddy Pig take Peppa and George to the playing field. Suddenly it turns so foggy they cannot see a thing. 
07:35Babi Ni Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleucu and Macsen go to stay with their grandparents while their parents are in hospital. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyffroi'n l?n ac yn creu cacen arbennig i ddathlu. Beti makes a cake for her niece but it disappears. 
08:00Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb. The Little Princess wants to do things on her own without help from anyone. 
08:10Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar hyd y llwybr natur. Join the gang as they try to find Cyw on the nature trail. 
08:15Bach a Mawr It's a busy time in the house when Bach and Mawr are trapped inside by a snowfall. Mae Bach a Mawr yn gaeth i'r ty oherwydd eira mawr, ond mae'n amser prysur ar y ddau. 
08:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n creu mynydd o glustogau ac yn cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg. A tired Wibli meets a friendly Yeti before he falls asleep. 
08:45Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
08:55Marcaroni Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol am y stryd ryfedd. Yncl Roli has a great story today about a very funny street where the people are either too big or too small for their houses! 
09:10Abadas Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' yn gallu bod yn 'glud a chwtshlyd', felly beth yn union yw ty gwydr? Ben's new word is something that could be 'snuggly wuggly', so what is a 'greenhouse'? 
09:20Oli dan y don Mae Oli yn darganfod Gwgon, octopws mawr coch sy'n awyddus i gadw'i fodolaeth yn gyfrinach. Oli discovers Gwgon, a large red octopus who is anxious to keep his existence a secret. 
09:35Darllen 'Da Fi Martyn Geraint sy'n darllen stori am fachgen bach anabl yn dringo i ben twr castell, ac yn trechu ei ofnau. A story about a disabled boy who climbs up a castle tower and overcomes his fears. 
09:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
10:00TiPiNi Mae TiPiNi wedi cyrraedd Penrhyndeudraeth ac mae ffrindiau o Ysgol Hafod Lon yn helpu Kizzy a Kai i ganu am anifeiliaid fferm a hanes pentref anghyffredin. TiPiNi is in Penrhyndeudraeth. 
10:15Digbi Draig Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae g?m Digbi a Conyn bron ?'u dymchwel. Digbi and Conyn's game nearly topples Abel's half-built pyramid of jam-jars. 
10:25Guto Gwningen Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna? Morgan and Maldwyn go camping with Dadi, but something frightens them. 
11:00Stiw Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen g?t law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw. An old waterproof jacket in Taid's garage proves to be ideal material to fix Stiw's kite. 
11:10Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Si?n yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Si?n will meet some hawks. 
11:25Peppa Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd. Peppa's Nursery School have arranged a jumble sale to raise funds for a new roof. 
11:35Babi Ni Mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu yn yr ardd. Lleucu goes for Sunday lunch with her family before painting a family tree in the garden. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc. Postman Radli Migins is waiting for a parcel to help him become a rock star. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Arfordir Cymru: Llyn Pa newidiadau sydd wedi bod yn y tirlun o amgylch Cricieth a pham mae coedwig leol wedi ei chamenwi? The final programme travels from Criccieth, past Porthmadog and up the River Dwyryd. [SL] 
12:30Doctoriaid Yfory Cyfres newydd. Mae Jess a Rhodri yn dygymod ? realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd. New series following medical students. Jess & Rhodri cope with life in Ysbyty Gwynedd's A&E department. 
13:00Darn Bach o Hanes Dewi Prysor yn olrhain hanes Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid, cymdeithas gyfeillgar a sefydlwyd ym 1836. Dewi Prysor looks at the Philanthropic Order of the True Ivorites established in 1836. 
13:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn Lyon yn ymweld ? marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Chef Bryn Williams travels to Lyon and visits the famous food market. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Lowri Cooke yn adolygu ffilmiau'r sinem?u tra bod y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Lowri Cooke reviews the latest cinema releases while Clwb Clecs put the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Margaret yn ol o'i gwyliau... Margaret is back from her holidays... 
15:30New: Dei A Tom Partner newydd Tom yn y rhaglen hon yw Caradoc Jones o Geredigion sydd wedi dringo Everest. Tom's new partner is Caradoc Jones from Ceredigion - the only Welshman to have climbed Everest. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Babi Ni, Ben Dant, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae wyneb adnabyddus - Daniels yr Heliwr Bwystfilod - yn hela creadur y m?r ond mae'r teulu Nekton eisiau ei stopio. A celebrity is hunting a sea creature but the Nektons want to protect it. 
17:25Cic Bydd is-reolwr Cymru, Osian Roberts, yn rhannu cyfrinachau'r garfan ac Owain a Heledd yn cael blas ar beth sy'n digwydd mewn 'medical'. Osian Roberts shares some Wales squad secrets. 
17:45New: Ochr 2 Performiad stiwdio gan Plu, Math Y Reu yn creu Trac Mewn Deg a sgwrs gydag Adwaith. A performance by Plu, Math from Y Reu creates a song in ten minutes and a performance by Adwaith. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams Mae llawer o brysurdeb ond sut mae'r tyrchwr enwocaf un - y wahadden - yn setlo? The burrows are crowded and the mammals are busy. But how is the mole settling down? 
18:30Garddio a Mwy Cyfres newydd - golwg ar rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf. New series. The crops we should all consider before the weather turns, plus much more. 
19:00New: Heno Heno, byddwn yn dathlu agoriad estyniad newydd Galeri Caernarfon, yng nghwmni'r actor, Rhys Ifans. We celebrate the opening of the new expansion of Caernarfon's Galeri with actor Rhys Ifans. 
20:00Pobol y Cwm Mae Iolo yn darganfod rhywbeth yn garej Y Felin! A yw Hywel wir yn golygu yr hyn mae'n ei ddweud? Iolo finds an interesting package in the garage of the Felin! Does Hywel mean what he says? 
20:25New: Codi Pac Mae Geraint Hardy yn Aberystwyth tro ma yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Geraint Hardy is in Aberystwyth this time to see what the town has to offer. 
20:55Darllediad Gwleidyddol: UKIP Cymru Darllediad gwleidyddol gan UKIP Cymru. Party political broadcast by UKIP Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ras Cwis chwaraeon newydd a chyffrous sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. An exciting new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. 
22:00Nodyn Lowri Evans sy'n perfformio caneuon oddi ar ei halbwm diweddaraf yn ei hardal enedigol, Trefdraeth. Hefyd, caneuon gan Masters in France. Lowri Evans and Masters in France perform new songs. 
22:30Gwlad yr Astra Gwyn Heno mae Shelley yn colli ei chi ac mae Vera yn cael gafael ar gi go wahanol! Tonight, Shelley loses her dog and Vera gets hold of a different dog entirely! 
23:00Galw Nain Nain Nain Mae Ffion Jones, sy'n byw yng Nghaerdydd, yn mynd ar dd?t gyda help ei nain, Delyth Rees o Fachynlleth. Ffion Jones goes on a date with the help of her grandmother, Delyth Rees. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.