This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, July 17 2019

06:00Bing Mae Bing a Swla'n helpu Amma i gael cinio'n barod. Bing and Swla help Amma to get lunch ready. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi cn i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
06:20Cymylaubychain Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gm. The little clouds are playing hide and seek and Sun wants to join in. 
06:30Patrl Pawennau Mae Capten Cimwch a Franois yn mynd yn sownd ar waelod y mr yn y gloch blymio newydd. Cap'n Cimwch and Franois get stuck at the bottom of the ocean in their new diving bell. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda sgetsys dwl a doniol a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid! Cacamwnci is back with funny sketches, new characters and old favourites. 
07:00Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
07:15Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
07:25Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Yn y Safana poeth mae'n anodd dod o hyd i gysgod. Yno, mae Mwnci yn cwrdd 'i ffrind Camel ac yn chwarae gm. Camel teaches Monkey and the children how he gets up and down. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at 'The Heart'. 
08:00Sali Mali Mae Jac Do yn siomedig pan fo hi'n dechrau bwrw glaw sy'n amharu ar ei gynllun i fynd i wersylla gyda Sali Mali. Jac Do is disappointed when rain stops his camping trip. 
08:05123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Byddwn yn mynd ar antur i'r traeth heddiw yng nghwmni'r rhif 6. We take a trip to the seaside today with the number 6. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects. 
08:25Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi colli ei het. Hebddo, mae'n ei chael hi'n anodd gweithio a chyn pen dim mae'n siop siafins yn yr harbwr! The Harbour Master has lost his hat. Where can it be? 
08:40Y Diwrnod Mawr A fydd Tryfan yn llwyddo i neidio nol ar gefn ei feic mynydd i gystadlu yn y ras ar ei ddiwrnod mawr? Tryfan's a daring mountain biker, but will he get back in the saddle for his big day? 
08:55a b c Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Jangl, Plwmp a Deryn drefnu parti i Llew yn mhennod heddiw o abc. The crew organise a party for Llew in today's episode of abc. 
09:10Octonots Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish. 
09:20Loti Borloti Mae hi'n dymor y Nadolig, ond does gan Alys ddim digon o arian i brynu anrhegion i'w ffrindiau. Christmas is coming but Alys doesn't have money to buy presents. Can Loti solve the problem? 
09:35Sam Tn Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn! Who or what is chewing through cables and ropes in Pontypandy? 
09:45Llan-ar-goll-en Mae AbracaDebra'n cynnal gwersi hyd a lledrith i bentrefwyr Llan-ar-goll-en, ond cyn pen dim mae pethau'n mynd yn flr a'r swynion yn mynd o'u le. AbracaDebra's magic tricks aren't working. 
10:00Bing Mae ffrindiau Bing yn dod draw i gael parti cacen. Bing's friends are coming to his house for a cake party. 
10:10Bach a Mawr Mae Mawr yn ddigalon am fod ei degan ar goll, ond a wnaiff Bach ddweud y gwir? Big's T-Rex toy goes missing. Big is upset but will Small tell the truth? 
10:20Cymylaubychain Mae pawb yn teimlo'n llwglyd heddiw a neb yn fwy na Lleuad. Everyone is hungry, especially Moon. 
10:30Patrl Pawennau Mae estron o'r gofod wedi glanio ar y ddaear ac mae'r criw yn ceisio helpu i drwsio ei long ofod iddo gael mynd adref. An alien inadvertently crash-lands on Earth. Can the pups help? 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
11:00Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan ailgylchu. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a recycling centre. 
11:15Peppa Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Peppa and George are helping Mummy Pig to clear away the breakfast things. Mummy Pig shows them how to recycle things. 
11:20Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
11:35Ti Fi a Cyw Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Children are the bosses in this new series as they teach adults how to speak Welsh. 
11:40Sbarc Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Corff Cymru Rhai o'r pynciau dan sylw fydd heneiddio, meddyginiaeth bersonol a'r gorddefnydd o wrthfiotigau. In the final episode in the series, we will be looking at the future of science and medicine. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 11 Bydd y Pyreneau uchel yn gefnlen i'r ras wrth i'r reidwyr deithio o Albi i Toulouse. Ond diwrnod i'r gwibwyr fydd hi heddi yn l pob tebyg. The riders make their way from Albi to Toulouse. 
16:40Meripwsan Mae Oden yn gollwng casgliad botymau Eryn yn y patsh tatws ond daw Meripwsan a Cwacadeil draw i'w sortio. Meripwsan and Cwacadeil sort out Eryn's button collection. 
16:45Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
16:55Y Crads Bach Mae Sara'r Siani Flewog wedi dod o hyd i afal gludiog. Ond a gaiff lonydd i'w fwyta'n dawel? Sara the caterpillar has found a big red apple but all the other insects want a bite too! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Boom! Hylif sy'n cael ei ddefnyddio yn y gofod ac arbrawf yn defnyddio melon, lot o geiniogau a chraen 50 troedfedd! An experiment involving a melon, a lot of pennies and a 50 foot crane! 
17:15Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:25Lois yn erbyn Anni Abseilio i lawr twr 100 metr o uchder yw sialens olaf Anni a Lois. Abseiling down a 100 metre high tower is the final challenge for Anni and Lois. Last in series. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Snotfawr yn grediniol ei fod am farw ac mae e am i Robat larsen gymryd ei le, ac edrych ar l Bwchdan. Snotfawr belives he is going to die and wants Robart Iarsen to take his place. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Trefi Gwyllt Iolo Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Iolo discovers rats in Llanelli and catches mice in Bala. He also discovers resourceful, beautiful and rare birds. 
18:30Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a Llangollen fydd yn serennu y tro hwn. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales - this week he'll be in Llangollen. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae ymddygiad hedonistaidd Sioned yn creu awyrgylch lletchwith yn y fflat. Ceisia Kelly godi calon Anita. Sioned's hedonistic lifestyle creates an awkward atmosphere in the flat. 
20:25Adre: Aeron Pughe Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref yr amryddawn Aeron Pughe. This week we'll be visiting the home of the multi-talented Aeron Pughe with presenter Nia Parry. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Elis James - 'Nabod y Teip Y digrifwr Elis James sy'n edrych ar y stereoteips yn ein operau sebon fel Pobol y Cwm, Rownd a Rownd a Dinas. Comedian Elis James examines the stereotypes that abound in Welsh soap operas. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 11 Bydd y Pyreneau uchel yn gefnlen i'r ras wrth i'r reidwyr deithio o Albi i Toulouse. Ond diwrnod i'r gwibwyr fydd hi heddi yn l pob tebyg. The riders make their way from Albi to Toulouse. 
22:30Y Fets Y tro yma: mae Lad y ci wedi cael ei daro gan gar, rhaid trin ceffyl dan anaesthetig, ac mae superglue mewn llygad ci! One dog has been hit by a car and another has superglue in its eye! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau. Seren paints a picture and Fflwff learns to stamp shapes on canvas.