This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, August 21 2019

06:00Bing Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd. Bing drives his toy car on the table and spills cornflakes everywhere. 
06:10Bach a Mawr Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny! Big invents a Tallerator for Small - but it's not easy being so high! 
06:20Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day! 
06:30Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn darganfod cwch gwenyn yng ngoleudy Capten Cimwch. The PAW Patrol discovers a beehive in Cap'n Cimwch's lighthouse. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:00Guto Gwningen Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back! 
07:15Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures. 
07:25Stiw Wedi i bantomeim yn y parc gael ei ohirio, mae Stiw'n penderfynu creu ei bantomeim ei hun. Stiw decides to put on a pantomime of his own, with a little help from friends and family. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:00Sali Mali Mae Jac Do yn penderfynu hedfan i ffwrdd am y gaeaf gyda'r adar eraill. Jac Do decides to migrate like all the other birds. 
08:05123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Today we'll go on a Wild West adventure with the number 1. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan yn cael syniad am sut i atal y brain rhag dwyn hadau llysiau Wban. Meripwsan hatches a plan to stop the crows from stealing Wban's seeds. 
08:25Twt Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n ln phenderfynu beth i'w gasglu. Bethan decides to start up her own collection, but can't decide what to collect. 
08:40Y Diwrnod Mawr Dathliad Eid al Fitr fydd diwrnod mawr Jaleel ac mae'n astudio Arabeg, mynd i'r mosg ac agor ffenestri ei galendr Ramadan i baratoi. Jaleel's big day will be the Eid al Fitr celebration. 
08:55a b c Mae Bolgi wedi bwyta gormod o fwyd ym mhennod heddiw o abc ac mae ganddo fola tost. Bolgi has eaten too much food in today's episode of abc and he has a tummy ache. 
09:10Octonots Wrth i grwbanod mr newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr. As newborn baby sea turtles scuttle to the ocean they need help to stay safe. 
09:20Loti Borloti Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand. 
09:35Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
09:45Llan-ar-goll-en Mae cystadleuaeth tyfu mwstas ym mhentref Llan-ar-goll-en, ac mae pawb wrthi am y gorau! There's a moustache growing competition in Llan-ar-goll-en. But Arwel Achub has a problem! 
10:00Bing Mae Bing eisiau chwarae ei gm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gm. Bing wants to play his car park game with Fflop but Charli messes up the game. 
10:10Bach a Mawr Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad yn ymyrryd. Mawr and Lleucu are trying to write a poem about a sweet little song bird. 
10:20Cymylaubychain Mae Haul druan yn teimlo'n sl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better? 
10:30Patrl Pawennau Gyda gweddill y criw yn ymarfer neidio parasiwt, dim ond Fflamia sydd ar gael i hel y cathod bach at ei gilydd. Fflamia has to get a group of loose kittens back all by himself. 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
11:00Guto Gwningen Ar l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tn, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood. 
11:15Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
11:25Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
11:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out. 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur - thema'r mr. Pre-school science with Tudur Phillips and two friends - the theme is the sea. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ar y Bysus Trip i Wexford; taith i brynu bysus a siwrnai ar y Cardi Bach. A trip to Wexford; an outing to buy four buses and a scenic trip along the coastline on the Cardi Bach. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Iolo ac Indiaid America Mae Iolo yn y Smokey Mountains yng Ngogledd Carolina gyda llwyth y Cherokee. Iolo Williams is in America's Smokey Mountains, North Carolina, to meet the Cherokee tribe. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Fferm Ffactor: Selebs Bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn cystadlu ar y cwrs tractor. Llyr Evans takes on Stifyn Parri in the tractor challenge and Sin Lloyd and Dyl Mei guess cuts of meat while blindfolded. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Beth yw hyn am gar llusg y tro hwn? What fun is there to be had with a car this time? 
17:05Y Llys Mwy o sgetsys doniol yng nghwmni Tudur ac Anni wrth iddyn nhw fynd 'nl mewn hanes i Oes y Tuduriaid. More comedy sketches from Tudur and Anni as they step back in history to Tudor times. 
17:20Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Mae Dwynwen yn darganfod wy ac yn gofyn i'r pengwiniaid ei ddeor. Ond mae'r Brenin Gwydion yn mynnu mai ei eitifedd ef fydd yr wy. Dwynwen discovers an egg and asks the Penguins to hatch it. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Wrth hela llysywen ar gyfer moddion i drin haint y ffliw sliwod mae Twllddant yn llyncu llysywen. While gathering an eel for medicine for a cure for an Eel Pox epidemic, Twllddant falls ill. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Byd o Liw Rhaglen o 2006 gyda'r diweddar Osi Rhys Osmond yn ymweld ag Ystumllwynarth ar Benrhyn Gwyr. 2006 series celebrating the Welsh coastline through painting. Today we're in Oystermouth, Swansea. 
18:30Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Daw Mathew yn berchennog ar eitem ddadleuol ar l derbyn ewyllys ei hen Anti Nel, ac ni all gael ei wared. Mathew becomes the new owner of a controversial item in his great Anti Nel's will. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Ffilmiau byr gydag amryw gymeriadau a straeon, yn dathlu ein gm genedlaethol. Short films with a variety of characters and stories, celebrating our national game. This time, with Tommo. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Mwnciod Cudd Tseina Iolo Williams sy'n adrodd stori Mwnciod Cudd Tseina - anifeiliaid gwyllt a oedd wedi eu hynysu, ac sydd bellach ar fin diflannu. Iolo Williams tells the story of the hidden monkeys of China. 
22:35Clasuron Cwpan Y Byd Hanes Cymru yn wynebu'r Crysau Duon mewn gm bwysig grwp D yn Sydney yn 2003. We hear how a revamped Wales side faced the All Blacks in Sydney in 2003 and went on to transform Welsh rugby. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl. Today, the Captain has an interesting bottle...