This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Friday, January 25 2019

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn 
06:15Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
06:50Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tm arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
06:55Tili a'i ffrindiau Mae Tili yn gwneud tarten. Gwsberis ydy'r dewis i'w rhoi ynddi ond mae'r rhai aeddfed wedi diflannu o'r llwyn. Tili is baking a tart with gooseberries but the ripest ones have disappeared. 
07:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol y Ffwrnes, Llanelli sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Y Ffwrnes, Llanelli join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:30Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Byd Natur yng ngardd Amma. Bing and friends play Nature Explorers in Amma's garden by spinning a colour wheel and then finding something of that colour. 
07:40Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
07:55New: Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
08:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i randir Mr Clipaclop i gynaeafu eu llysiau. Boj's buddies are off to Mr Clipaclop's allotment to harvest their vegetables. But a cheeky slug has eaten them! 
08:10Y Crads Bach Mae'n ddiwrnod heulog yn y gaeaf ac mae'r crads bach wedi drysu'n ln - ydy hi'n wanwyn eto? It's a winter's day but the sun is shining and the little creatures are very confused. 
08:15Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu tylwythen deg o flodau. Twm and Lisa make a flower fairy. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed where they create a fairy scene. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Magi Hud yn coginio pryd o fwyd arbennig i frenin a brenhines sy'n ymweld 'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon. A snooty King and Queen invite themselves round for dinner at the castle. 
08:45Stiw Mae Stiw'n gwneud cerdyn arbennig i roi i'r teulu i gyd ar Ddydd Santes Dwynwen. Stiw makes a very special card to give the family on St Dwynwen's Day to show how much he loves them all. 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Maddie o'r Rhondda yn gwneud gwaith pwysig ar y fferm gan roi llaeth i'r myn gafr bychan. Maddie lives in the Rhondda and takes Cawod and Heulwen to a farm to feed a baby goat. [SL] 
09:10Twt Mae trigolion yr harbwr yn ceisio meddwl am rywbeth i godi calon Tanwen ond yn anffodus, mae cryn ddadlau am beth ddylen nhw ei wneud. Tanwen is feeling a little low. Can the crew help? 
09:25Ty Ml Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar. Morgan sets about creating a garden, and learns the need to be patient. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n dod o hyd i ddarn o linyn ar y llawr ac yn ceisio dyfalu o ble mae'n dod. Wibli finds a piece of string on the floor and wonders where it goes. He starts to wind it into a ball. 
09:45Pentre Bach Mae'r papur bro lleol yn barod i gael ei argraffu, ond mae rhywbeth mawr yn bod ar y cyfrifiadur. The local paper is ready to be printed, but there's something wrong with the computer. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song. 
10:15Digbi Draig Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gm Digbi a Conyn bron 'u dymchwel. Digbi and Conyn's game nearly topples Abel's half-built pyramid of jam-jars. 
10:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:35Meic y Marchog Mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys ac yn anghofio ei fod wedi addo helpu Sblash i drefnu parti. Meic hears about treasure at the end of the rainbow and forgets to help Sblash 
10:50Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her friends go to help at Edward Eliffant's birthday party, 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae Arthur eisiau creu argraff ar Tili wrth ddysgu sgil newydd. Byddai jyglo yn berffaith ond mae'n anodd iawn. Arthur is trying to impress Tili by learning a new skill. How about juggling? 
11:10Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan join Ben Dant and Cadi to challenge smelly Capten Cnec. 
11:30Bing Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat. 
11:40Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
11:55Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw, cawn stori am het Jangl. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Jangl's hat. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb? Ail greu llun o Tarsans Trawsfynydd yn union fel carnifal y pentref ym 1980. Recreating a photo taken during Trawsfynydd Carnival in 1980 featuring Tarzan and friends! [SL] 
12:30Codi Hwyl Gyda'r injan yn sl mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones yn hwylio'n herciog am borthladd a thref hardd Baltimore. John and Dilwyn sail to Baltimore, Southern Ireland to mend the Mistress. 
13:00Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Wrecsam ar drywydd straeon difyr a chudd tref ac ardal prif dref y gogledd. The crew visit Wrexham and its hidden tales. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Aur: Porc Peis Bach Mae Kenneth mewn brys mawr i wneud ei filiwn ac mae ei gynlluniau yn uchelgeisiol a gwahanol iawn. Kenneth is in a hurry to make a million and his plans are very ambitious. 
15:30New: Cymru Gudd Yn y rhaglen hon cawn weld sut mae amrywiaeth o anifeiliaid wedi llwyddo i addasu i fyw mewn trefi a dinasoedd. In this programme we see how animals have adapted to live in urban areas. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. A new series of the studio show for children 8-11, with fun and games... 
17:30New: Larfa Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri yn y ddinas fawr gyda chwpan poeth o nwdls! The crazy crew have fun and games in the big city with a cup of hot noodles! 
17:35Crwbanod Ninja Mae Raphael yn colli ei dymer ar l iddo gael ei sarhau gan ddyn o'r enw Dic. Raphael loses his temper after being insulted by a man called Dic. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Adre Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref y canwr opera, Aled Hall. This time, we visit the home of opera singer, Aled Hall. 
18:30Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n ymweld a gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae problemau ariannol Jason yn gwaethygu pan ddaw DJ i wybod ei fod wedi archebu cerdyn credyd gan ddefnyddio ei fanylion ef. Jason's financial problems worsen when he commits card fraud. 
20:25New: Dan Do Cyfres newydd sbon gydag Aled Samuel a Mandy Watkins. Yn y rhaglen hon, byddwn yn edrych ar fythynnod. New series about Welsh homes. In this programme we'll be featuring cottages. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Neb yn Gwybod Dim Byd 30 mlynedd ers yr ymgyrch losgi tai haf mae aelodau'r mudiad cyfrinachol Wyrion Llywelyn yn codi'r llen ar eu rhan nhw yn yr ymgyrch. A satirical look at the holiday home arson campaign. 
22:00Y Ras Rownd derfynol y cwis chwaraeon gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus: Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Gwennan Harries ac Ifan Jones Evans. The sports quiz final starring four celebrities. 
22:3035 Awr Gyda'r rheithgor wedi methu a dod i ddyfarniad, maent wedi eu hanfon i aros mewn gwesty dros nos. With the jury unable to reach a majority verdict, they're sent to a local hotel overnight. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.