This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, April 5 2020

06:00Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head! 
06:10Sam Tn Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch. Mandy and Norman try to hunt down the crafty fox. 
06:20Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island. 
06:35Sbridiri Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae'r plant yn paentio ymbarels. Twm and Lisa paint Twm's wellingtons and visit Ysgol Penparc. 
06:55Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
07:10Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
07:20Twt Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr. Twt's storytelling gets out of hand and creates some problems for his friends in the harbour 
07:30Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Llandegfan. 
07:45Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gm. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
07:55Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
08:10Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
08:20Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
08:35Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Y Siambr Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode. 
10:00Codi Pac Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer. 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma mae Ryland yn ardal Uwchaled yn dysgu mwy am ryfel y Degwm, gyda'r hanesydd Sion Edward Jones. This week Ryland is in the Uwchaled area learning more about the Degwm war. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Ry' ni'n falch o allu bod yn gwmni i chi ar foreau Sul yr wythnosau nesa wrth gyflwyno myfyrdod, gweddi a chn. New weekly Sunday morning service: this time, with the Rev. John Gwilym Jones. 
11:30Ar y Dibyn Mae cryfder a thechneg y 9 sydd ar l yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn. The strength and technique of the remaining 9 adventurers is tested in two very different challenges. 
12:00Dan Do Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres sy'n edrych ar gartrefi Cymru. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd. In this programme we'll be featuring new builds. 
12:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
13:00Dudley Mae gwledd heddiw yn cynnwys Cyri Cwm Twrch, Okra a Chyw Ir, Salsa a Bara. Healthy eating today! The menu includes Curry, Okra and Starfish Tuna with Spaghetti. 
13:30Dudley Ail gyfle i fwynhau ymweliad Dudley Phontypridd. Ar y fwydlen mae Pizza, Salad a Pavlova. Today's menu includes Pizza, Chilli Oil, Rissoles, Nicoise Salad and Soft Fruits Pavlova. 
14:00Cwpwrdd Dillad Nia Parry sy'n twrio trwy gypyrddau Olwen Davies, Nicola Pilkington a Marc Rees. Nia Parry rummages through the wardrobes of three clothes-a-holics in this 2005 edition. 
14:30Cwpwrdd Dillad Bydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Alwyn Humphreys, Mefys Jones a Linda Jones. In this 2005 edition, Nia Parry delves into the wardrobes of Alwyn Humphreys, Mefys Jones and Linda Jones. 
15:00Yr Anialwch Mali Harries sy'n teithio i anialwch y Thar yng Ngogledd India lle mae dros 23 miliwn o bobl wedi ymgartrefu er gwaetha'r diffyg dwr! Mali Harries travels to the Thar Desert, Northern India. 
16:00Cymru Wyllt Mae'n haf ac mae'n amser i rai o anifeiliaid gwyllt, llai, a mwy ecsotig Cymru i ddisgleirio. It's summer and it's time for some of the smaller and more exotic Welsh wildlife to shine. 
16:55Ffermio Y tro hwn: Y coronafeirws yn cael effaith ar Fferm Shadog; ergyd i rai ffermwyr godro a phris llaeth; a brid o'r Swisdir yn cynyddu yng Nghymru. Weekly countryside and farming magazine. 
17:25Y WAL Y cyntaf yn y gyfres bwerus. Ffion Dafis sy'n teithio i Fecsico ac UDA i glywed barn ar ddwy ochr i'r ffin. We head to Mexico and the US to meet people living on both sides of the boundary. 
18:20Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn nodwn Sul y Blodau, gan ymuno chynulleidfa Capel Penybont yn Llandysul dan arweiniad y cerddor Rhiannon Lewis. We celebrate Palm Sunday, with a performance by Llanpumsaint Choir. 
20:00New: Priodas Pum Mil Yn y bennod hon, mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Olivia a Jon o Gefneithin. Help organising a wedding for a Cefneithin couple. 
21:00New: DRYCH: Dau Ffrind, Un Aren Wedi cyfnod hir ar ddialysis yn aros am aren, mae gobaith newydd i Iwan John wrth i'w ffrind Steffan Rhys Williams gamu i'r adwy. Actor-comic Iwan John receives a new kidney from his bestie. 
22:003 Lle - Alex Jones Cyfle arall i ymweld Chastell Carreg Cennen, Caerdydd a Llundain gydag Alex Jones. Alex Jones takes us to 3 places of personal importance including Cardiff, Carreg Cennen and London. 
22:30Ysgol Ni: Maesincla Yn mhennod 5, ry' ni'n mynd adre o'r ysgol gyda thri o'r disgyblion, ac yn darganfod bod bywyd yn wahanol iawn i bob un. We discover after-school life is very different for 3 of the pupils. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando.