This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, January 23 2019

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? It's a very special day at Hafod Haul farm today because it's Jaff's birthday. 
06:15Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
06:25Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:35Meic y Marchog Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound. 
06:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn ymweld 'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio. Peppa and George are taken to visit the home that Dadi Mochyn designed and Mistar Tarw is building. 
07:00Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn penderfynu troi ei hun yn fochyn newydd - Arthur y clown. Arthur decides to turn himself into a new pig - Arthur the Clown! After a while the friends miss the old Arthur. 
07:10Ahoi! Heddiw, mae mwy o fr-ladron o Ysgol Ln Las, Abertawe yn ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. More pirates from Ysgol Ln Las, Swansea join Ben Dant and Cadi. 
07:30Bing Mae Bing yn gwibio gyda Wil Bwni o amgylch yr ardd, yn ei daflu'n uwch ac yn uwch. Bing is vooshing with Wil Bwni around the garden, making him fly higher and higher. 
07:35New: Shwshaswyn Beth yw sip y gragen sydd gan y Capten? Sip cn! Beth arall sy'n sip cn? Corned hufen i! What shape is the seashell? A cone! And what else comes in a cone? An ice cream, woohoo! 
07:45New: Deian a Loli Wrth edrych drwy bethau Dad, mae Deian a Loli yn dod ar draws chwyrligwgan rhyfedd sy'n achosi problem! Deian and Loli encounter a peculiar spinning top that poses a major problem for them! 
08:00Boj Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Daniel and Boj are playing at being doctors and when Dr Wff sprains his paw, they get a chance to practise on a 'real patient'. 
08:10New: Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
08:15Llan-ar-goll-en Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent ond mae rhywbeth o'i le. The villagers are rehearsing for a talent show but Prys and Ceri must solve the mystery of the missing hairbrush. 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mali, Ben and their friends find a broken toy robot. Mali fixes it with magic, but the robot does not behave as they thought it would. 
08:45Stiw Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y mr, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl. A trip to the seaside is cancelled and Stiw finds another way to have fun. 
08:55Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud papur. Rapsgaliwn will be visiting a craft centre in this episode to discover how paper is made. 
09:10Twt Mae dyn pwysig, y Llyngesydd, yn cysylltu i ddweud ei fod am alw. The Admiral - a very important man - calls to say he's paying the harbour a visit. It's time to tidy up! 
09:20Ty Ml Mae gan bawb ffrind arbennig i helpu nhw i gysgu, ond tydy pawb ddim yn cyfaddef hynny. Everybody has a special friend to help them sleep, but not everybody wants to admit it. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn breuddwydio am daith trwy'r gofod ar gefn morfil i'r Blaned Blob. Wibbly dreams about a journey through space on the back of a huge whale to the planet of the pink blobs! 
09:40Cei Bach Mae gan Huwi ffrind go arbennig y mae'n awyddus iawn i ddweud "diolch" wrtho, er mawr syndod i bawb arall! Huwi Stomp is on a mission to thank one very special friend. 
10:00Tili a'i ffrindiau Mae Arthur eisiau llonydd i liwio tra bod y ffrindiau yn chwarae gm Hela Hwyliog. Arthur wants some peace to do a bit of colouring while his friends are playing a game of chuckle chase. 
10:10Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Sant Baruc, Barry join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
10:25Bing Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too. 
10:35Shwshaswyn Mae gan y Capten gannwyll, Seren fflachlamp, ond mae Fflwff yn defnyddio'r tywyllwch i sylwi'n well ar y tn gwyllt tu allan. The electricity's on the blink. How will the crew see anything? 
10:45Deian a Loli Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin i chwilio am yr ateb. What happens when the hamster, Pitw, dies? Deian and Loli find out. 
11:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tm arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
11:05Hafod Haul Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort. When Heti leaves the farm for the day, the animals have fun while Jaff sleeps. 
11:20Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Dwynwen is in a playing mood and wants all her friends to join in. But no-one wants to play. 
11:30Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd. Meic has to learn that a big part of tracking is being slow and careful! 
11:45Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bywyd y Fet Mae Manon yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod fydd yn cael eu gwerthu fel hyrddod 'teaser'. Manon is performing an operation on a group of rams to be sold as teaser rams. [SL] 
12:30Am Ddrama Mae Wynne yn teithio i Gaerfyrddin i gwrdd ag aelodau'r Carmarthen Youth Opera - y gymdeithas ffurfiodd ei fam Elizabeth Evans. Wynne Evans helps Carmarthen Youth Opera in his home town. 
13:30Pobl a'u Gerddi Aled Samuel sy'n ymweld a gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, ac Alison Huw fydd yn rhannu ei chyngor bwyd a diod. Today, we open the Book Club's doors, while Alison Huw shares her food and drink tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Porc Peis Bach Mae Donald yn ymgyrchu yn erbyn Bob Bylbs yn yr etholiad lleol. Donald is on the campaign trail as he challenges Bob Bylbs in the local election. 
15:30Llwybrau Dei Y tro hwn mae Dei yn crwydro i Landeilo, yn galw heibio i'r Gelli Aur, ac yna draw i Gastell Dinefwr. This time, Dei walks to Llandeilo, past Gelli Aur and towards Dinefwr Castle. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion a Stoic yn darganfod tri Tharanfraw ieuanc amddifad ar ynys fechan ac mae Igion yn sicrhau Stoic y gall eu hyfforddi. Three baby Thunderdrums follow Igion a Stoic back to Berc. 
17:25Ni Di Ni Mae criw NiDiNi yn sn am eu huchelgeisiau. The NiDiNi gang talk about their hopes and dreams. 
17:30Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chn yn stori Blodeuwedd. This week, we have the good, the bad and the Owl! Fun, frolics and song in Blodeuwedd. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Dan Do Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres sy'n edrych ar gartrefi Cymru. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd. In this programme we'll be featuring new builds. 
18:30Mwy o Sgorio Sion Meredith, cyn-chwaraewr Caerfyrddin, a Malcolm Allen, cyn-flaenwr Cymru, sy'n gwmni i Dylan Ebenezer. With former Carmarthen winger Sion Meredith and former Wales striker Malcolm Allen. 
19:00New: Heno Heno, byddwn ni'n fyw o Gyffordd Landudno ar gyfer noson agoriadol y ffilm Iris Ar Grwydr 2019. Tonight, we're live from Llandudno Junction for the opening night of Iris ar Grwydr 2019. 
20:00Pobol y Cwm Aiff Eileen a Jim i Ffrainc i fod wrth ochr gwely Sioned, sydd yn ddifrifol wael ar l ei damwain. Jim and Eileen go to France to sit at Sioned's bedside, following her accident. 
20:25New: Adre Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref yr actores, Sharon Morgan. A visit to the home of actress Sharon Morgan. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ras Rownd derfynol y cwis chwaraeon gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus: Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Gwennan Harries ac Ifan Jones Evans. The sports quiz final starring four celebrities. 
22:00Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Wrecsam ar drywydd straeon difyr a chudd tref ac ardal prif dref y gogledd. The crew visit Wrexham and its hidden tales. 
23:00Hyd y Pwrs Mawr Ymunwch gydag Iwan John a'i ffrindiau am hanner awr o joio a gwneud hwyl am bawb! Join Iwan John and his friends in this half hour of comedy, poking fun at everyone including S4C! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Asra Bydd plant o Ysgol y Wern, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol y Wern, Cardiff visit Asra this week.