This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, August 21 2018

06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr. Blero wants to know what makes balloons float up high into the sky. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Mae Alma wedi cwrdd broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas. Alma meets a frog called Cecil who is late for a wedding. 
06:50Sam Tn Mae eira'n creu trafferthion i Trefor a'i fws wrth iddo fynd 'r merched i'r Drenewydd i weld band yn chwarae. Snow creates problems for Trefor and his bus on the way to see a band play. 
07:00Octonots Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartre'r seren. The Octonauts and the Lost Sea Star 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o swigod. Mae Dipdap yn hoffi eu byrstio ond dydy hynny ddim yn hawdd! The Line draws lots of bubbles. Dipdap loves to burst them but it isn't easy. 
07:30New: Patrl Pawennau Mae Francois ar goll ar y mr ar l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching 
07:45New: Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Gertrude yn cael parti'r enfys gyda Twm Tisian. Today, Gertrude will be having a rainbow party with Twm Tisian. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Sut y gall Dewi gadw pawb yn gyfforddus ar ddiwrnod poeth? How can Dewi keep everyone cool on such a hot day? 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Lili a'i ffrindiau'n sylweddoli mai gwaith caled yw atgyweirio cwch! Lili and friends try to repair Morgi Moc's boat but they soon realise that boat mending is harder than expected. 
08:20Boj Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar l chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Daniel has lost his treasured teddy bear, Snwcsi. 
08:30Abadas Mae'r Abadas wedi adeiladu ffau yn y ty i'w cadw'n sych rhag glaw papur Seren. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud chadw'n sych. Today's word has something to do with keeping dry. 
08:45Twt Mae Wn mewn hwyliau gwirion iawn heddiw a chyn pen dim mae Twt yn ymuno ag ef. Wn is in a silly mood today and before long Twt joins in. But things start going wrong. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Dewch i ymuno Ben a Mali yn eu byd bach o hud. Join Ben and Mali in their magical world. 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a blr. Fflur is having a 'do-something-fabulous-day' but unfortunately everyone else is having a messy day. 
09:20Holi Hana Mae Ernie - y pencampwr marblis - yn dysgu sut i gael hwyl hyd yn oed wrth golli. Ernie the marble champion learns to enjoy himself even when he loses! 
09:30Straeon Ty Pen Mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Mali Harries tells the story of the Hill Fairies. 
09:40Pentre Bach Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach. Jac Do doesn't really understand the meaning of a secret and he tells everyone that Jac and Jini are expecting a baby. 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn dysgu am fywyd ysgol yn Oes Fictoria. Today the gang from Sant Curig are learning about school life in Victorian times. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Ar l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd 'r criw i Ynys Cnau Coco. Popi takes the crew to Coconut Island to collect leaves for a new nest for Owi. 
10:50Sam Tn Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tn yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy. Fire breaks out at the Pontypandy Pet Show! 
11:00Octonots Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y mr ar frys ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd. The Octonauts and the Blobfish Brothers. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
11:25Dipdap Mae Dipdap yn clywed swn rhyfedd. Mae'r Llinell yn tynnu llun o raw er mwyn iddo balu twll i weld beth sy 'na. Dipdap hears a strange sound. The Line draws him a spade so he can investigate. 
11:30Patrl Pawennau Mae Capten Cimwch yn poeni bod 'na ddim golwg o Wali y Walrws yn ei barti. Cap'n Cimwch is worried when his best friend Wally the Walrus does not show up at his party. 
11:45Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Tomos yn cael parti chwaraeon gyda Huw Cyw. Today, Tomos will be having a sports party with Huw from Cyw. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Y tro hwn, bydd Helen, cariad Ioan sy'n hollol ddibrofiad yn y byd ffermio, yn cael ei phrofiad cyntaf o dynnu wyn. Ioan's girlfriend Helen has her first experience of pulling a lamb. [SL] 
12:30Wynne Evans ar Waith Mae Wynne yn cynnal clyweliadau ar gyfer gweithwyr Trenau Arriva Cymru mewn lleoliadau ar draws Cymru. Wynne continues his journey with Arriva Trains Wales and auditions some workers. 
13:00Ffasiwn Bildar Gyda 10 bildar dal yn y gystadleuaeth, gwaith tm sydd o'u blaenau wrth iddynt gael eu rhannu'n ddau grwp i ymgymryd her yn y gymuned. Ten builders face a team challenge and a photo shoot. 
13:30Rhestr gyda Huw Stephens Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Join Huw Stephens as he guides three teams through a series of multiple choice rounds as they strive to win 1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Huw Fash sy'n agor drysau'r cwpwrdd dillad. Ac mi fyddwn yn nodi mis Ymwybyddiaeth Bwydo o'r Fron. Huw Fash shares the latest fashion trends. And we discuss Breast Feeding Awareness Month. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Mewn rhifyn o 2002 mae Dyfrig Siencyn, Rheolwr Farmers Marts yn ymweld Ffermdy Llwyniarth yng nghesail Cader Idris. In this 2002 edition, the contents of an old farm go up for sale. 
15:30New: Clasuron Cefn Gwlad Cyfle arall i weld Dai Jones yn ymweld ffarm ddefaid Meirion Pritchard, Ceunant, Nant Peris yn Ionawr 1983. Dai Jones' visit to Meirion Pritchard, Ceunant in January 1983. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Octonots, Meic y Marchog, Patrl Pawennau, Dathlu 'Da Dona. 
17:00Larfa Mae Melyn yn llwyddo i fwyta bwyd Coch unwaith eto. Ai lwc yw hwn neu ydy Coch yn dewis anwybyddu Melyn? Once again Yellow succeeds in eating Red's food. Is it dumb luck? 
17:05Pyramid Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Lawr lwytha'r ap er mwyn chwarae'r gemau. Adventure game show that takes the 21st Century to Ancient Egypt! Play at home with the app. 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi yn chwilio am ymenydd newydd gan nad yw e eisiau methu prawf. Gwboi wants a new brain as he doesn't want to fail a test. 
17:40Sinema'r Byd: Lladrad y Llun Pwy sydd wedi dwyn llun Marta? Mae lleidr yn yr amgueddfa a'r heddlu yn dod. There's a thief in the museum and the police are called to investigate. Film from the Czech Republic. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Byddwn yn symud o'r garafan i'r cartref yng nghefn gwlad Ceredigion. 2007 edition featuring a flat full of art deco treasures in Penarth and an artistic home in a barn near Aberystwyth. 
18:30Gwyllt ar Grwydr Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd Amanda yn teithio i Ganada i chwilio am yr arth lwyd. In the final programme of the 2005 series, Amanda travels to Canada in pursuit of grizzly bears. 
19:00New: Heno Mi fydd Jamie Roberts yn ymuno ni ac mi fyddwn yn teithio ar fferi newydd rhwng Llansteffan a Glan-y-fferi. We're joined by rugby star Jamie Roberts and take a culinary trip to Cardigan. 
19:30Pobol y Cwm Mae dagrau Gethin yn gwneud i Julie sylweddoli maint ei galon - ai dyma beth oedd Sheryl yn ei weld ynddo? When Julie sees Gethin's emotional side, she sees why Sheryl found him attractive. 
20:00Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-75 Rhaglen arbennig Lle Aeth Pawb? yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Celebrating women in Welsh popular music in the 60s and 70s. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Yr Ynys: Cyprus Beti George sydd yn mynd ni ar daith i gwrdd rhai o drigolion Cyprus - y Groegwyr yn y de a'r Twrciaid yn y gogledd. Beti George takes us to Cyprus to meet Greeks and Turks living there. 
22:30New: Mwy O'r Babell Ln 2018 Uchafbwyntiau estynedig o Babell Ln Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Extended highlights from the Literary Pavilion at Cardiff's 2018 National Eisteddfod 2018. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared?