This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, July 7 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
06:20Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:30Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu ond mae hi'n poeni y byddant yn ei dorri. Big and Small want to ride on Lleucu's scooter but she's worried they may break it. 
06:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
07:00Ty Ml Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud popeth. Dani has a new scooter, and Morgan discovers that not everybody can do everything. 
07:05Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
07:20Timpo Car rmawr Po yn sownd: Mae Car mawr newydd Tm Po mor fawr fel na wnaiff fynd i fewn i'r Garej! Team Po's new Mega-Truck is so mega-high-up it doesn't fit under the garage door! 
07:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:45Sion y Chef Mae'r gaeaf yn golygu bod anifeiliaid gwyllt yn brin o fwyd, felly mae Sin ac Izzy'n cynnig helpu. When a cold winter makes food very scarce for the local wildlife Sion and Izzy help out. 
08:00Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Heini visits a castle today. 
08:15Shwshaswyn Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib. Heddiw, mae Fflwff yn mynd 'nl a 'mlaen efo blodyn. New series. IIf your world seems too busy, live in the moment! 
08:25Y Teulu Mawr Mae Mr Mawr am i Mrs Mawr gael diwrnod i'r brenin, ac wedi trefnu picnic yn y parc, gan adael y plant yng ngofal Mamgu a Tadcu. Mr Mawr organises a picnic. 
08:35Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Ffranc y cranc. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Ffranc the crab. 
08:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
09:00Meripwsan Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu. It's Sports Day but Meripwsan can't choose an event. He loses every time, sliding and tripping! 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:30Octonots Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick. 
09:45Cei Bach Daw ymwelydd pwysig iawn i Glan y Don ac mae Mari'n gwneud ei gorau i blesio. A very important visitor arrives at Glan y Don and Mari does her very best to ensure that everything is perfect. 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:25Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys. Big and Small attempt to create a rainbow. 
10:40Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
11:00Ty Ml Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth. Morgan sees rubbish everywhere, and tries to clear up. Oh dear! 
11:05Gwdihw Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw. There's a hamster, some cows, a cute rabbit, a crab and some very fast ducks on the show today. 
11:20Timpo Mae cael traeth ar ben t yn swnio'n hwyl, onibai am y cymylau diddiwedd sy'n taro cysgod! A beach on the roof sounds like fun - if it wasn't for a never-ending stream of clouds! 
11:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
11:45Sion y Chef Mae Sin a Sam yn drifftio ar y mr. Sut lwyddan nhw i ddal sardinau ar gyfer bwydlen heno? Sin and Sam are adrift in the open sea. How will they catch sardines for today's menu? 
12:00Codi Hwyl Mae John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn anelu am Ynys Valentia, oddi ar arfordir gorllewinol Iwerddon yn y cwch newydd. Will Ireland's Wild Atlantic Way prove too much for John and Dilwyn? [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Heno Heno, byddwn yn dal i fyny gyda rhai o sr y gyfres Heno Aur ac yn mynd am dro i Stryd y Palas yng Nghaenarfon wrth i'r rheolau llacio. Tonight, we visit Palace Street in Caernarfon. Repeat. 
13:30Ffermio Y tro hwn: datgelu enw newydd ar gyfer ein heffer; cipolwg ar fywyd Pennaeth Cyswllt Ffermio; a gwartheg a'u gwreiddiau o Siapan yn pori yng Ngwynedd. Weekly countryside & farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Huw Fash yn agor ei gwpwrdd dillad ac fe ddysgwn am y digwyddiadau sydd ar gael arlein ar gyfer yr Eisteddfod AmGen. Today, we'll hear more about the Eisteddfod AmGen. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Fets Mae'n ddechrau mis Mawrth ac mae argyfwng Covid 19 yn dechrau effeithio ar waith pob dydd y practis. It's March and the Covid 19 crisis starts to affect day to day life at the practice. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Octonots Pan fydd afiechyd yn taro cymuned o gimychiaid coch, rhaid i'r Octonots frysio i ddod o hyd i driniaeth. When a population of crawfish is struck by illness the Octonauts must find a cure. 
16:20Jambori Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure! 
16:30Sion y Chef Mae'r pentrefwyr yn ceisio ail greu sidan gwallt Carlos y steilydd i Mama Polenta! Mama Polenta's friends try their very best to replicate Carlos the hairdresser's secret hair conditioner! 
16:45Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05New: Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Dai angen ct newydd ac wrth lwc mae Gu yn gwybod am un sbr. Dave needs a new coat and luckily Gran knows of one going spare... 
17:15Mwy o Mwfs - M O M Cawn gwrdd Gwen Davies sy'n ddawnswraig broffesiynol gyda Ballet Cymru. We meet Gwen Davies, a professional dancer with Ballet Cymru and Abattak continue their rehearsals. 
17:35Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Arthur a Mordred yn troi'n anweledig ar l camgymeriad gyda hylif hud du. Beth ma nhw am wneud? Arthur and Mordred turn invisible after a black magic potion is mishandled. What to do? 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55Larfa The crazy crew have fun with a car wheel this time! Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri gydag olwyn car y tro hwn! 
18:00Natur a Ni Y tro hwn: cipolwg ar Weilch y Glaslyn ger Porthmadog, stori deor tri cyw bach yn y nyth, a mwy. Join Morgan Jones and guests in the Garreglwyd gardens to discuss the week's wildlife. 
18:30Rownd a Rownd Mae diwrnod y prawf gwaed wedi cyrraedd ac Elen yn ofni goblygiadau hyn i Mali. The day of the blood test arrives but Elen fears the implications involved if Mali's blood matches Miriam's. 
19:00New: Heno Heno, clywn ba bodlediadau Cymraeg sydd ar restr fer Gwobrau Podlediad Prydain. Tonight, we'll hear about the Welsh language podcasts on the shortlist for the British Podcast Awards. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Pobol y Cwm: Dani Y tro hwn, cawn ddod i adnabod Dani yn well, yng nghwmni'r actor Elin Harries. In this programme, we get to know Dani's character a lot better, in the company of actor Elin Harries. 
20:25Rownd a Rownd Mae'r amser wedi dod i Fflur symud i'r hosbis ac mae pethau'n anodd iawn iddi hi a Dylan. The time has come for Fflur to move into the hospice and both she and Dylan struggle with things. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Cefn Gwlad Y tro hwn: hwyl tripiau tramor Dai, a trip criw Cefn Gwlad bach i ffatri goed yn Llanrwst! This time: Dai's fun filled foreign trips and a visit to a wood chipping factory in Llanrwst! 
22:00New: Tewach Na Dwr Mae Anna-Lisa, perchennog porthdy ar ynys brydferth, yn galw adref ei phlant hyn o'r tir mawr, sy'n ennyn atgofion, drwgdeimlad a chyfrinachau. Family drama: resentments and secrets abound. 
23:15Bad Achub Porthdinllaen Cyfle arall i weld y gyfres o 2013 yn dilyn criw bad achub yr RNLI ym Mhorthdinllaen. Another chance to see the 2013 series following the Lifeboat Crew at Porthdinllaen. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast.