This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, June 19 2019

06:00Bing Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen i Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei hl. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her. 
06:10Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
06:20Deian a Loli Ym mocs balerina Loli mae dawnswraig fale drist sy'n ysu am ei rhyddid. A all Deian a Loli ei helpu? Will Deian and Loli succeed in freeing the ballerina from her box? 
06:35Shwshaswyn Heddiw mae Fflwff yn troelli fel hedyn sycamorwydden, mae'r Capten yn reidio'r troellwr a Seren yn chwarae efo io-io. Today, Fflwff is spinning like a sycamore seed! 
06:45Amser Maith Maith Yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Grandad has a story from Victorian times. 
07:00Guto Gwningen Ar l i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa anodd! Guto makes a rash promise to please an angry Tomi Broch. 
07:15Cymylaubychain Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar l ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend. 
07:25Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
08:00Sali Mali Mae Jac Do yn helpu Sali Mali yn y gegin, ond dyw ei gacen sbwng ddim yn troi allan fel y dylai! Jac Do's sponge turns out more like a rock cake when he helps Sali in the kitchen. 
08:05123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw, fe awn ar antur gyda'r rhif 2 i weld yr anifeiliaid yn y sw. Today we'll go to the zoo on an adventure with the number 2. 
08:20Meripwsan Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu. It's Sports Day but Meripwsan can't choose an event. He loses every time, sliding and tripping! 
08:25Twt Mae Twt wrth ei fodd yn dysgu am y sr gan yr Harbwr Feistr. The Harbour Master is teaching Twt about the stars and learns he could use the stars to help find his way at night. 
08:40Y Diwrnod Mawr Cawn gwrdd ag Efa Haf o Gaernarfon sy'n hen law ar gystadlu mewn pasiantau harddwch ledled y byd. We meet Efa Haf from Caernarfon who, on her big day, is a princess in the local carnival! 
08:55a b c Mae Gareth, Cyw Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn yn mynd i'r gofod ym mhennod heddiw o abc. Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl Plwmp and Deryn go into space in today's episode of abc. 
09:10Octonots Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad. The Octonauts must stop two mantis shrimps fighting before they destroy the Octopad. 
09:20Loti Borloti Mae Loti Borloti yn cwrdd Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it? 
09:35Sam Tn Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tn wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach. Norman gets into trouble and starts a fire while playing hide and seek. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Mr-ladron! The Llan-ar-goll-en folk are preparing for a pirate-themed tea party! But the cake has disappeared! 
10:00Cyw a'i Ffrindiau Ymunwch Cyw a'i ffrindiau wrth iddyn nhw fynd ar antur o dan y mr. Join Cyw and her friends as they go on an adventure under the sea. 
10:05Octonots Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco. Harri and the Octonauts help their old friends the Coconut Crabs. 
10:15Yn yr Ardd Mae Fflach am fod yn enwog ac yn cystadlu mewn sioe dalent ar deledu. Fflach wants to be famous and takes part in a TV talent show. 
10:30Y Dywysoges Fach Mae'n ddiwrnod chwaraeon yn y castell. It's sports day at the castle. 
10:45Deian a Loli Ym mocs balerina Loli mae dawnswraig fale drist sy'n ysu am ei rhyddid. A all Deian a Loli ei helpu? Will Deian and Loli succeed in freeing the ballerina from her box? 
11:00Yn yr Ardd Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod gwisgo patchyn dros ei lygad. Wali is feeling sad as he has a sore eye and has to wear a patch. 
11:15Peppa Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron. Gran and Grandad Pig are taking Peppa, George and friends on a boat ride. 
11:20Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini yng nghwmni Mr-ladron. In this programme Heini keeps fit with Pirates. 
11:35Llan-ar-goll-en Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Mr-ladron! The Llan-ar-goll-en folk are preparing for a pirate-themed tea party! But the cake has disappeared! 
11:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn fr-leidr. The Little Princess decides to be a pirate. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Corff Cymru Y tro hwn cawn edrych ar ba effeithiau mae ein diet a'n hamgylchfyd yn eu cael ar ein cyrff. What effects do diet and the environment have on our bodies? [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Evan Jones a'r Cherokee Hanes y Llwybr Dagrau lle bu farw chwarter y genedl. Prof Jerry Hunter tells the story of Evan Jones and the harrowing story of the Trail of Tears where a quarter of the Cherokee nation died 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Glan Llyn Pencampwriaeth bwyta corn, dringo creigiau a digonedd o hwyl wrth wlychu yn y Gala Ddwr! Tonight's programme features Glan-llyn's corn eating championship, rock climbing and the Water Gala. 
15:30Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Iolo Williams from Y Felinheli gets Bryn's advice on timing when putting a meal together. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Boom! Yn y rhaglen yma byddwn ni'n creu mwg heb dn ac yn ceisio datrys dirgelwch fforensig yn y stiwdio. We'll be making smoke without fire and trying to solve a forensic mystery. 
17:15Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:25Lois yn erbyn Anni Heddiw, corlanni hwyaid dan ofal Meirion Owen a'r Quack Pack yw'r sialens. This time, the challenge is duck herding with Meirion Owen and the Quack Pack. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Igion, Annest a Sgodraed yn dod ar draws hen elyn peryglus sydd yn anelu tuag at Berc. When Igion and Twllddant investigate a problem with the islands they encounter 'Screaming Death'. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Stori Sali Mali Rhaglen ddogfen yn adrodd stori Sali Mali a'r ddynes a'i creodd, Mary Vaughan Jones. Documentary telling the story of Sali Mali and the woman who created her, Mary Vaughan Jones. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Yn dilyn ffrae ym Mhenrhewl, rhaid i Eileen benderfynu beth i'w wneud gyda'i harian. Mae parti'n cael ei drefnu yn y Felin. Eileen must decide what to do with her money. 
20:25New: Bwyd Bach Shumana a Catrin Y tro yma yr her i Shumana Palit a Catrin Enid fydd ceisio plesio criw ar Ynys Mn sy'n hoff o noson mewn 'da'r merched. This time, the duo cook for a group of friends on a girls night in. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Elis James - 'Nabod y Teip Mae cwpwrdd tlysau Cymru'n llawn ac ry' ni'n hoffi gosod ein pencampwyr chwaraeon ar bedastl: y digrifwr Elis James sy'n cymryd cipolwg. Comedian Elis James take a look at our sports champs! 
22:00Llanw Defnyddio'r llanw fydd thema rhaglen ola'r gyfres, ac fe ddilynwn daith adain un o awyrennau mwya'r byd ar hyd yr Afon Dyfrdwy; a mwy. This final episode looks at harnessing the tide. 
23:00Dan Do Cyfres newydd sbon gydag Aled Samuel a Mandy Watkins. Yn y rhaglen hon, byddwn yn edrych ar fythynnod. New series about Welsh homes. In this programme we'll be featuring cottages. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Pwy sy'n creu'r holl swigod yma? Nid yw Fflwff yn malio, mae o am fod yn swigen, ac mae Seren yn mwynhau eu rheoli! Who's blowing those bubbles? Fflwff doesn't care. He wants to be a bubble!