This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, April 18 2019

06:00Peppa Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. When Dadi Mochyn needs a new watch, Mistar Llwynog finds three clocks in his van! 
06:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
06:20Sam Tn Mae Sam ac Arnold yn camu i'r adwy i achub y dydd pan mae Norman a Mandy yn herwgipio ceffyl! Sam and Arnold have to save the day when Norman and Mandy kidnap a horse! 
06:30Yn yr Ardd Mae Wali yn darganfod ffrind newydd. Wali finds a new friend. 
06:45Octonots Mae tri morgi pen morthwyl bach ar goll yn y mr, ac mae un yn cael ei ben yn sownd mewn craig. Three young hammerhead shark pups are lost at sea, and one gets his head stuck in a crevice. 
06:55Twm Tisian Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today? 
07:05Nico Ng Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin mynd dros y draphont. Nico and family need to cross an aquaduct. Can Mam conquer her fear of heights? 
07:15Patrl Pawennau Mae'n rhaid i Fflei a'r cwn achub peilot enwog a'i hawyren cyn iddo suddo i'r mr. Fflei and the Pups must save a famous stunt pilot and her plane before it sinks into the ocean. 
07:30Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
07:50Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n darganfod ogof anhygoel wrth chwilio am y defnydd cerflunio perffaith i artist enwocaf Ocido, Seren. Blero and his friends discover an amazing cave... 
08:00Meripwsan Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod. A big storm has thrown rubbish all over the garden so Meripwsan tidies up. 
08:05Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Wibli yn gofalu am hoff het Tadcu ond mae'r gwynt yn ei chwythu i ffwrdd. It's a very windy day and Wibli is looking after his Grandpa's favourite hat. 
08:30Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:45Sara a Cwac Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg. Sara has caught a heavy cold and Cwac goes with her to see the doctor. 
08:55Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Tili's friends each make her a tail so that she ends up with five. How easy will it be for her to dance? 
09:10Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Y Gelli. 
09:30Ynys Broc Mr Lili Mae baromedr yn dangos bod storm ar ei ffordd! A barometer warns of a bad storm on its way to Ynys Broc Mr. 
09:35Y Dywysoges Fach Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog. The Little Princess is the only one who knows the General's secret. 
09:45Straeon Ty Pen Sin Ifan sy'n adrodd hanes y bugail bach Amranth sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan fo pili palas i'w cwrso. Sin Ifan tells the tale of the little shepherd who likes chasing butterflies. 
10:00Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own. 
10:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
10:20Sam Tn Mae pengwin ar goll ym Mhontypandy, mae siop Dilys ar dan, ac mae angen Sam Tan a'i griw! A penguin is missing at Pontypandy, Dilys' shop catches fire and Sam Tan and his crew and needed! 
10:30Yn yr Ardd Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Gwilym. It's Gwilym's birthday! 
10:45Octonots Wrth archwilio sbwng mr sy'n sl mae Pegwn yn synnu gweld bod pob math o greaduriaid yn byw y tu mewn iddi. Examining a sick sea sponge, Pegwn discovers all sorts of creatures live inside. 
10:55Twm Tisian Mae Twm Tisian wedi colli Tedi tra'n siopa. I ble mae Tedi wedi mynd? Mae Twm yn chwilio a chwilio amdano. Twm Tisian has lost Teddy while out shopping. Where has Teddy gone? 
11:05Nico Ng Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
11:15Patrl Pawennau Mae'r Pawenlu yn dilyn mwnci sydd ar goll mewn teml. The PAW Patrol follow a monkey who is lost in a temple. 
11:30Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
11:50Blero'n mynd i Ocido 'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd. All Blero a'i ffrindiau ei helpu i deimlo eira? Ocido's biggest robot, Al Tal, has no sense of touch - can Blero and crew help? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05Ar y Lein Bethan Gwanas sy'n teithio'r byd gan ddilyn lledred tref Llanymddyfri. Bethan Gwanas visits Hoek Van Holland, The Hague, Naaldwijk, Delft, Gouda and Arnhem. [SL] 
12:30Cadw Cwmni gyda John Hardy Yn rhaglen ola'r gyfres caiff John Hardy gwmni tri theithio yn y gwaed. John Hardy is joined by three keen travellers - Caradoc Jones and Sin and Heledd ap Gwynfor. Last in series. 
13:00Yr Afon - Ifor a'r Afon Ganga Ifor ap Glyn sy'n teithio i India, ar drywydd Afon Ganga, i gyfarfod rhai o'r miliynau o bobl sy'n ddibynnol arni am eu bywoliaeth. Ifor ap Glyn travels to India to explore the River Ganges. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Helen Humphreys sydd yn y gornel ffasiwn a bydd Emma Meese yn y stiwdio i drafod diogelwch plant ar y we. Today, Emma Meese is in the studio discussing online child safety. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
15:05Gwesty Aduniad Y tro hwn mae Taith Williams yn cychwyn chwilio am ei mam waed a roddodd hi i'w mabwysiadu yn Guatemala dros ugain mlynedd yn l. Taith Williams starts the search for her birth mother. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Mae'r criw dwl yn cael hwyl a sbri gydag arian y tro hwn! The crazy crew have fun with money this time! 
17:05Fideo Fi Heddiw, mae'r artist Nathan Wyburn yn creu pitsa arbennig iawn! Today, artist Nathan Wyburn creates a super sized pizza. 
17:15New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Bydd y Ditectifs yn edrych ar Lygod Pengron Y Dwr, sydd mewn peryg o farw allan yma yng Nghymru. The detectives will look at Water Voles, which are in danger of dying out here in Wales. 
17:20Ysbyty Hospital Gyda'r diwrnod mawr wedi cyrraedd, a fydd Glenise a DJ SAL yn priodi? The big day has arrived, will Glenise marry DJ SAL? And will Lois take the chance to become famous? 
17:45Gwboi a Twm Twm Fel cosb, rhaid i Gwboi a Twm Twm helpu gofalwr yr ysgol Mr Pwpsipw i lanhau'r ysgol. Gwboi and Twm Twm have to help the school caretaker as a punishment. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05OMG: Ysgol Ni! Cynllun Ysgol Maes Garmon i drochi dysgwyr ifanc yn yr iaith Gymraeg a phrosiect cymunedol Taith yr Iaith. Following life at Ysgol Maes Garmon and the efforts to promote Welsh at the school. 
18:30Rownd a Rownd Gyda diwrnod gweithgareddau'r Iard yn nesu, fe fyddai Carwyn yn gwerthfawrogi'n arw petai pawb o'r teulu'n torchi eu llewys i helpu i baratoi! The day of 'Yr Iard's activities approaches! 
19:00New: Heno Heno, nodwn ddiwrnod y te a byddwn yn cwrdd ag Efa Davies sy'n gosod ei stamp ar fyd dringo. Tonight, we meet Efa Davies who's making her mark on the climbing world. 
19:30Pobol y Cwm Dros fwyd yn Tapas, daw'n amlwg nad yw Debbie'n gwybod gymaint am Sbaen ag y mae'n honni. Caiff Jason gyngor doeth gan Ffion tu l i gefn Sara. Jason's given sage advice behind Sara's back. 
20:00New: Corau Rhys Meirion Rhys Meirion sydd ar daith i ddarganfod sut gall canu corawl gyfoethogi ein bywydau mewn gwahanol ffyrdd. Rhys Meirion discovers how choral singing can enrich our lives in different ways. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r tywydd. S4C news and weather at 9.00am. 
21:30Mynyddoedd y Byd: Yr Himalaia Ffion Dafis sy'n teithio ar hyd ln newydd sy'n treiddio i galon yr Himalaia. Ffion Dafis travels the length of a new road which has penetrated right to the heart of the Himalayas. 
22:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
23:00Stiwdio Gefn Gyda'r grwp deinamig o Flaenau Ffestiniog Brython Shag, y 'swynwr o Solfach' Meic Stevens, a'r ddeuawd felodig Brigyn. With the group Brython Shag, Meic Stevens and the melodic duo, Brigyn. 
23:30Mwy o Sgorio Jake Phillips yw cwmni Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y soffa tra bydd sylw arbennig i rownd derfynol Cwpan Merched Cymru. Features and chat from the Welsh footballing world. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach. During Bing's bedtime routine he wees on his blanket and it's too wet to wash and dry before bed. Oh dear!