This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, June 18 2018

06:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill? It's Eisteddfod Day at Hafod Haul farm. 
06:15Digbi Draig Mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno nhw. Glenys orders Teifion to keep Digbi away from his friends while she joins them. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan! Morgan needs to be in two places at once so he persuades Maldwyn to pretend to be Morgan! 
07:00Boj Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mia shows Boj her new pet - a ladybird in a box - but it flies away. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night? 
07:25Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own. 
07:35Bing Mae Bing yn chwarae gm 'letys yn siarad' ar ffn Fflop pan mae'n gollwng y ffn ac yn ei dorri ar ddamwain. Bing is playing the talking lettuce game on Fflop's phone when he drops it. 
07:45New: Asra Bydd plant o Ysgolion Talysarn a Baladeulyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgolion Talysarn a Baladeulyn visit Asra this week. 
08:00Cymylaubychain Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau! It's an exciting night for Lleuad tonight - her first harvest moon. 
08:10Sali Mali Mae Jac Do yn dipyn o seren y sgrin diolch i Sali Mali a'i chamera fideo. Sali Mali, with her video camera, makes Jac Do a star of the small screen. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe! Meic learns to trust his friend's judgement when Sbarcyn entertains the audience in their show. 
08:55Marcaroni Pwy fasai'n meddwl y byddai chwannen fach yn gallu llorio cawr mawr? Wel dyna stori Twr y Cloc heddiw. A little flea manages to stop a huge giant in his tracks in today's story. 
09:10Stiw Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio bod ofn uchder. Taid gets Stiw and Elsi tickets for a hot-air balloon ride. 
09:20Oli dan y don Mae Oli a Beth yn gweithio'n galed i ennill eu tystysgrifau plymio mr dwfn. Oli and Beth try very hard to win their deep sea diving certificate. 
09:35Nodi Mae'r teganau yn trefnu picnic i ddathlu pen-blwydd Plismon Plod. The toys want Mr Plod's birthday picnic to be a surprise but he's prowling around, on the trail of a missing kite. 
09:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm. 
10:15Digbi Draig Mae Digbi'n gadael pr o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Digbi accidentally lets out a pair of Betsi's wings and decides to get them back before she finds out. 
10:25Guto Gwningen Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed? Dr Chwilen is coming to school today to give the children a medical examination. 
11:00Boj O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad. Tada is distraught - he's lost his hat! Boj goes off to find it with the help of his friend Daniel. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It is the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
11:25Peppa Mae Miss Cwningen wedi brifo ei ffr ac mae Mami Cwningen a'i ffrindiau'n cynnig gweithio ar y stondin ac yn yr archfarchnad ar ei rhan. Miss Cwningen needs help as she has a sore ankle. 
11:35Bing Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r dwr. At Amma's crche the children make eggy heads with eggshells and cress seeds. 
11:45Asra Bydd plant o Ysgol Craig y Deryn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Craig y Deryn visit Asra this week. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Bro: Papurau Bro Mae Iolo a Shn yn ymweld ag ardal Papur Menai ar Ynys Mn gan gyfarfod y canwr gwlad poblogaidd Wil Tn. Iolo and Shn visit Anglesey this week and the area of the local paper Papur Menai. [SL] 
12:30Only Boys Aloud Cyfres yn dilyn Tim Rhys-Evans wrth iddo lansio pedwar cr yn y Gogledd fydd yn perfformio gyda'i gilydd. Tim Rhys-Evans forms four boys choirs in North Wales ready for a big concert. 
13:00Gwlad Moc Cyfres o hel atgofion yng nghwmni Moc Morgan wrth iddo drafod ei hoff hobi, pysgota. Fisherman Moc Morgan takes a trip down memory lane with conversations and clips from the archive. 
13:30Llanifeiliaid Diwrnod mawr i Anj a Rob ac mae holl drigolion Llanifeiliaid yn edrych ymlaen at y briodas fawr. There's wedding fever in Llanifeiliaid and the whole village is getting ready to party. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd y criw yn edrych yn l 90 mlynedd ers i Amelia Earhart glanio ei awyren ym Mhorth Tywyn. The crew will be marking 90 years since Amelia Earhart famously landed her plane in Burry Port. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae fideo o Carla yn cyrraedd o Awstralia ac mae Annette yn derbyn newyddion diddorol bod gan Ben blentyn. A video of Carla arrives from Australia and Annette hears that Ben has a child. 
15:30Bywyd Ben i Waered Mewn rhaglen o 1996 cawn gwrdd theulu'r diweddar Wil Roberts o Lannau Ffestiniog a ymfudodd i Orllewin Awstralia ar ddechrau'r 1960au. Catching up with a Welsh family in Western Australia. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Twt, Asra. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Mae'r pengwiniaid yn cael eu dal cyn gorffen newid tymheredd system gynhesu'r sw. Fun animation. The penguins create havoc when they attempt to change the zoo's heating system on a cold day. 
17:35Ysbyty Hospital Mae chwaer Glenise a'i phlant yn achosi trafferth yn yr ysbyty, tra bod DJ SAL a Doctor TT yn trio torri record byd gyda'r 'rhaglen radio hiraf'. Glenise's sister and children cause chaos! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Fets Mae Eric y gath yn cael llawdriniaeth brys wedi iddo gael ei daro gan gar. Eric the cat is rushed in for emergency surgery after being hit by a car and a gekko has an eye infection. 
19:00New: Heno Bydd y criw yn cael cwmni Sion Tomos Owen i son am ei lyfr newydd i ddysgwyr. Sion Tomos Owen will be in the studio to talk about his new book for Welsh learners. 
20:00Pobol y Cwm Mae nifer o bobl yn ceisio dod i delerau 'r cyhoeddiad fu yn y Deri. Mae Dani yn flin gyda Garry. Lots of people try to come to terms with the announcement made at the Deri. 
20:25New: Garddio a Mwy Mae Sioned yn ymweld gardd sydd chysylltiad teuluol iddi yn Neuadd Gwaenynog ger Dinbych. Sioned visits a garden with a family connection at Gwaenynog Hall near Denbigh. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Yr Afon - Bethan ac Afon Yangtse Bethan Gwanas sy'n teithio i Tsieina ar hyd Afon Yangtse i ymweld 'r rhyfeddod o argae sydd wedi dofi'r llif. Bethan Gwanas travels along the Yangtze river to see the Three Gorges Dam. 
23:00Un Bore Mercher Mae Faith yn fam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, yn diflannu. Lawyer, wife and mother, Faith, is drawn into a mystery when her husband disappears. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cyfrif, ac yn adnabod rhifau, a bydd Cai yn mynd am dro i fferm ei daid. The youngsters are counting and getting to know their numbers today.