This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, July 15 2019

06:00Bing Mae Bing a Pando wedi blino ond mae'r ddau'n mynnu cael un gm guddio arall cyn amser gwely. Bing and Pando are both tired but insist on one last game of Hide and Seek before bed. 
06:10Bach a Mawr Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn! Before going out for the day Big writes a long list of house rules for Small. 
06:20Cymylaubychain Does dim awydd cysgu ar Haul heddiw, sy'n peri problemau i drigolion arall y nen. What will happen when Sun refuses to go to sleep? 
06:30Patrl Pawennau Mae bath Cadi yn hedfan i ffwrdd ac mae'n rhaid i'r Pawenlu fynd ar ei l cyn y pard. Cadi's bathtub float flies away, and the PAW Patrol must retrieve it. 
06:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
07:00Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
07:15Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
07:30Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
07:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths. 
07:50Oli Wyn Mae Meirion o Hufenfa De Arfon yn cynnig dangos i Oli sut mae gwneud caws, ac mae Oli wrth ei fodd! South Caernarfon Creameries show Oli how to make cheese, and he's in his element! 
08:00Sali Mali Mae Jac Do yn perswadio Sali Mali ei fod yn gallu canu! Jac Do tricks Sali Mali into believing that he can sing. 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw. 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Meripwsan wants to know how to whistle so he can copy Eryn's tweeting. 
08:25Twt Pan ddaw Sasha'r llong danfor i'r harbwr, mae Twt wrth ei fodd. Sasha the Submarine has called to visit and Twt is delighted. Before long the firm friends are busy playing 'submarines '. 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pengwin o hen bl denis . Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Efailwen lle mae'r plant yn creu pengwin mawr. Twm and Lisa make a penguin out of Twm's broken tennis ball. 
09:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:10Octonots Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick. 
09:25Nico Ng Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin mynd dros y draphont. Nico and family need to cross an aquaduct. Can Mam conquer her fear of heights? 
09:30Sam Tn Mae Bronwen, Siarlys a Ben yn mynd i drafferth ar y mr wrth chwilio am forfilod. Bronwen, Siarlys and Ben get into trouble while going out to sea to search for whales. 
09:45Amser Maith Maith Yn l Oes y Tuduriaid a chartre Prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Today's story comes from Tudor times and the home of the Bowen family is very busy. 
10:00Bing Mae Bing a Swla'n cael amser da yn dringo coed yn y parc. Bing and Swla have a lovely time in the park clambering around on the trees. 
10:10Bach a Mawr Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnonyn siaradus! Small asks Big to pick the juiciest apple on the tree but it's home to a talkative worm! 
10:20Cymylaubychain Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith. Rainbow is in a knot and needs some help. 
10:30Patrl Pawennau Mae Fflamia wedi cael llyffant fel anifail anwes ond mae'n neidio i mewn i hofrennydd cyn cystadleuaeth bwysig. Fflamia gets a pet frog but it jumps into a helicopter when it shouldn't. 
10:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
11:00Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig i chwilio am bryfed tn i oleuo'i stafell hi. Guto and his pals go into the woods to catch glow-worms. 
11:10Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL] 
11:25Stiw Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad. Stiw borrows his dad's camera to complete his schoolwork. 
11:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jirff. Monkey and the children learn to stretch their necks and walk around like Giraffe. 
11:45Oli Wyn Diwrnod prysur yn Noc Penfro heddiw! Mae Kim a chriw'r dociau angen help craen mawr i godi a symud pethau. Kim and the dock crew need the help of a big crane to lift and move things. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Heno Heno, mi fyddwn ni'n fyw o Oriel Canfas yn Aberteifi ac mi fydd Lowri Evans yn ymuno am sgwrs a chn. Tonight, we're live from Oriel Canfas in Cardigan and singer Lowri Evans joins us. 
13:00New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Catrin Thomas yn y gegin ac Emma Jenkins yma gyda'i chyngor harddwch. Today, Catrin Thomas is in the kitchen and Emma Jenkins is in the studio with her beauty tips. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France: Cymal 10 Bydd cymal deg yn nodi diwedd rhan gyntaf y daith eleni. Cyfle i'r dihangiad o bosib wrth i bawb lygadu diwrnod gorffwys yfory. Stage ten marks the end of the first part of this year's tour. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt gwympo dan beiriant sment. More adventures from the Larfa crew as they fall under a cement mixer. 
17:30SpynjBob Pantsgwr Mae SbynjBob ar fin mynd ar ei wyliau haf ac yn gwahodd Padrig i fynd hefyd. SbynjBob is about to leave for a summer holiday and asks Padrig to go along too. 
17:40New: SeliGo Ma 'na dwtsh o ddiogi yn mynd ymlaen y tro hwn! There's a touch of laziness going on this time! 
17:45New: Sinema'r Byd Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant rhwng 6 a 12 oed. A 15-minute film for S4C and the European Broadcasting Union aimed at 6-12 year-olds. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:053 Lle: Sean Fletcher Awn i Ysgol Widford Lodge, Penrhyn Gwyr a Llundain yng nghwmni Sean Fletcher o Good Morning Britain. TV presenter Sean Fletcher revisits Widford Lodge School, Tor Bay in the Gower & London. 
18:30Bwyd Bach Shumana a Catrin Yn y rhaglen hon, fe fydd y ddwy ar y Gwyr yn coginio i aelodau Eglwys Y Bedyddwyr Carmel, Pontlliw. In this programme, they are on the Gower cooking for Carmel Baptist Church, Pontlliw. 
19:00New: Heno Heno, mi fyddwn ni'n ymweld ag arddangosfa cerddoriaeth newydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac mi fyddwn ni'n dathlu Mis Hufen I. We visit a new music exhibition at the National Library. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Jim yn llwyddo i gadw ei ben uwchben y dwr yn y pwll nofio? Caiff Izzy ei siomi pan mae Eifion yn ffraeo gyda Gaynor a Colin. It's sink or swim for Jim at the pool. 
20:25New: Garddio a Mwy Y tro hwn: ymweliad 'r Ysgwrn i weld sut mae'r ardd yn datblygu, coginio pryd anarferol efo cynnyrch gardd Pont y Twr; a chreu gardd feddyginiaethol. Flowers, veg and all life's good stuff. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Seiclo: Tour de France: Cymal 10 Bydd cymal deg yn nodi diwedd rhan gyntaf y daith eleni. Cyfle i'r dihangiad o bosib wrth i bawb lygadu diwrnod gorffwys yfory. Stage ten marks the end of the first part of this year's tour. 
22:30Codi Pac Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru: Tyddewi sy'n serennu y tro 'ma. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales. This week he discovers more about St Davids. 
23:00Bad Achub Porthdinllaen Cyfle arall i weld y gyfres o 2013 yn dilyn criw bad achub yr RNLI ym Mhorthdinllaen. Another chance to see the 2013 series following the Lifeboat Crew at Porthdinllaen. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib. Heddiw, mae Fflwff yn mynd 'nl a 'mlaen efo blodyn. New series. IIf your world seems too busy, live in the moment!