This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, October 21 2019

06:00Bing Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli. 
06:10Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster. 
06:20Jambori Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! A musical adventure full of interesting sounds and colourful pictures! 
06:30Syrcas Deithiol Dewi Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll. Enfys gets left behind when the circus moves camp. 
06:40Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin learn a song for Dona Direidi and Ned Nodyn 
06:55Ty Ml Mae Morgan yn esgus ei fod yn sl fel ei fod yn cael amser i ymarfer pl-droed! Morgan pretends to be ill so he can practise his football. 
07:05Y Diwrnod Mawr A fydd gan Dewi'r hyder i berfformio fel cerflun byw ar ei ddiwrnod mawr yng Ngwyl Nol a Mlan? Dewi's plan is to raise money for the local festival by performing as a robot living statue! 
07:20Boj Mae Mia yn dangos Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mia shows Boj her new pet - a ladybird in a box - but it flies away. 
07:35New: Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
07:45Asra Plant o Ysgol Crud y Werin, Aberdaron sy'n cystadlu heddiw i ennill sr. Youngsters from Ysgol Crud y Werin, Aberdaron compete today to win stars and more power. 
08:00Ynys Broc Mr Lili Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl. Lili finds the home for a mystery key in an unexpected place. 
08:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
08:25Patrl Pawennau Mae cinio Twrchyn yn diflannu, wedyn mae bocs bwyd Jc yn mynd ar goll! Oes yna ysbryd?! First Twrchyn's lunch disappears, then Jc's lunchbox walks away! Could it be a ghost?! 
08:40Yn yr Ardd Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. There's a problem in the garden today. Fflach has broken Gwilym's television aerial. 
08:55Digbi Draig Mae Betsi'n cael prawf swyno gan Llyfr Swyn heddiw. Mae Digbi a Cochyn yn meddwl efallai y bydd angen ychydig o help arni. Betsi is having a spelling test with Spellbook today. 
09:05Peppa Pan mae Peppa a Siwsi yn dysgu bod yn rhaid i oedolion weithio drwy'r dydd, maen nhw'n chwarae gweithio mewn siop. Peppa and Suzy play at working in a shop but it's hard work. 
09:10Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
09:20Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi dysgu dawns newydd, y Salsa, a chyn hir, mae trigolion yr harbwr yn dawnsio - pawb heblaw am Lewis. The Harbour Master gets everyone dancing the Salsa! 
09:30Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
09:40Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:00Peppa Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd. Peppa and George meet Carwen Cangarw and her brother Colwyn. Peppa shows Carwen how to jump up and down in muddy puddles! 
10:05Sam Tn Mae Lisi a Hana'n achub cadno ac yn ei adael allan o'r caets. Mae Sam Tn yn brysur iawn gyda'r llanast! Lisi and Hana rescue a foxcub - letting him out of the cage means work for Sam Tn! 
10:15Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
10:30Stiw Mae'r teulu'n dweud y drefn wrth Stiw am wneud gormod o swn, felly mae'n penderfynu gadael cartre'. Stiw is told he is making too much noise, so he decides to leave home. 
10:40Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
10:55Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu! Tarw is spotted in trouble on the cliff. Lili to the rescue! 
11:05Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatd i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus. The Little Princess is allowed to build a den in the castle as long as it is kept tidy 
11:20Cei Bach Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach ar eu cefnau ar y traeth. Beth sy'n bod? Tudno and Tesni, the two donkeys refuse to leave their stable 
11:30Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw, tybed? What's happening in the Shwshaswyn world today, we wonder? 
11:40Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Nia yn cael parti merlota gyda Megan o Gwdihw. Today, Nia will be having a riding party with Megan from Gwdihw. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Heno Cawn ymweliad gweithdy newydd sbon Alana, cyn-enillydd yr Apprentice, ac edrychwn ymlaen at Wyl Fwyd Llangollen. We visit previous winner of the Apprentice, Alana, and her new workshop. 
13:00Pobol Port Talbot Port Talbot yn ystod y dydd - pobl yn gweithio ac yn priodi - ond gyda dyfodol Tata yn gysgod dros y dref. Daytime in Port Talbot - work & weddings - but what does the future hold for Tata? 
13:30Ar y Lein Mae Bethan yn ymweld ag ardal Mr Ross yn yr Antarctig gan deithio ar 'Ice Braker', cwch o Rwsia wedi ei addasu i dorri drwy rew trwchus. Bethan visits the Ross Sea in Antarctica. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Dan Ap Geraint sydd yn y gegin a bydd Jacob Morris yn bwrw golwg dros bapurau'r penwythnos. Today, Dan ap Geraint is in the kitchen and Jacob Morris looks over the weekend's papers. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Dylan ar Daith Hanes menyw ifanc a deithiodd i bum cyfandir ac a ddaeth yn enwog am ei llythyron a'i darlithoedd am wlad Canaan yn yr 1860au. The remarkable story of author Margaret Jones in Morocco. 
16:00Bing Mae hi'n amser bath ac mae Bing yn methu peidio ag ychwanegu mwy o sebon swigod! It's bath time and Bing just can't help adding a few more squirts of bubble goo! 
16:10Shwshaswyn Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today? 
16:20Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
16:35Patrl Pawennau Mae gwartheg Ffermwr Al yn dianc oddi ar y trn yn ystod Twmpath Porth yr Haul! Out-of-towner Farmer Al's herd of cows escape from their train car during Porth yr Haul's Hoedown! 
16:45Gwdihw Heddiw ar y sioe, mae 'na ddraig farfog, gwartheg, moch, cathod a fflamingo! Today we'll see a bearded dragon, some cows, sheep, cats and flamingos! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:30Sgorio Uchafbwyntiau gemau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD Y Bala v Y Barri, Pen-y-bont v Y Seintiau Newydd a Met Caerdydd v Cei Connah. The weekend JD Cymru Premier match highlights. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Prosiect Pum Mil Y tro yma mae'r criw yn Llanfair yn cyfarfod teulu sydd phrosiect arbennig a phwysig iawn ar y gweill. This time, the crew are in Llanfair to work with a local family on a special project. 
19:00New: Heno Heno, Aneirin Karadog sydd yn y stiwdio a bydd Dafydd Wyn yn dathlu Diwrnod yr Afalau. Tonight, Aneirin Karadog is in the studio and Dafydd Wyn celebrates Apple Day. 
20:00Pobol y Cwm Daw'r heddlu i holi Gwyneth am Garry. Mae bywyd Eileen yn y fantol. The police question Gwyneth about Garry. Eileen's life is in danger. 
20:25New: Codi Hwyl America Ym mhennod gynta'r gyfres newydd fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld ag Ynys Ellis, lle deithiodd aelod o deulu John dros 100ml yn l. The pair head for the U.S! 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Taith mewn balwn dros Canberra yw lleoliad chwedl Eleri Sin yn ystod Cwpan Rygbi'r byd 2003, ond pwy o dm Cymru nath ddarganfod bod ganddo ofn uchder ar y daith yna? This time: Eleri Sion. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Aberfan: Yr Ymchwiliad Dros hanner canrif ymlaen, Huw Edwards sy'n adrodd hanes rhyfeddol yr ymchwiliad swyddogol. Over 50 years since the Aberfan disaster, Huw Edwards charts the story of the official inquiry. 
23:00999: Y Glas Golwg ecsgliwsif ar waith Y Glas a'r heddweision sy'n ymateb i'r galwadau brys yn Abertawe a'r Cylch. An exclusive, all-access look at the work of the boys in blue in Swansea and district. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu'n defnyddio binocwlars a thelesgop i weld pethau pell yn agos. Heulwen and Lleu experiment with a pair of binoculars and a telescope after watching some eagle-eyed animals