This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, January 17 2018

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio. Today the gang from Llanrug and Sant Curig are gardening and painting colourful pots, and we also meet Talar's hens. 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a Jet yn ymweld phentref traddodiadol yr Americanwyr cynhenid. Cadi and Jet visit a Native American village where they play 'snap' to help create a pretty Totem Pole. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize? 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50New: Nico Ng Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile. 
07:00Gwdihw Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw. There's a hamster, some cows, a cute rabbit, a crab and some very fast ducks on the show today. 
07:15New: Digbi Draig Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice! 
07:25New: Dip Dap Mae'r Llinell yn tynnu lluniau ar gyfer Dipdap ond beth ydyn nhw mewn gwirionedd? The Line draws pictures for Dipdap but they are not what they seem. 
07:30New: Sam Tn Mae Arloeswyr Pontypandy yn mynd ar drip i Ynys Pontypandy ond tybed a fydd pawb yn aros yn ddiogel? The Pontypandy Pioneers go on a trip to Pontypandy Island. But will they all stay safe? 
07:45New: Deian a Loli a'r Ty Bach Twt Mae llygoden yn y ty! Mae Deian a Loli'n ceisio rhybuddio'r llygoden nad yw eu ty nhw'n lle saff iddi, ond ble arall gall hi fynd? Deian and Loli try to help a little mouse find a same home. 
08:00Octonots Wedi i storm daro'i Danddwr mae braich Capten Cwrwgl yn cael ei dal mewn cragen fylchog. The Octonots and the Manatees. When his Gup is struck by lightning, Capten Cwrwgl gets trapped. 
08:15Ty Ml Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahn. Morgan learns that it's better to work together than on your own. 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu. The Little Princess doesn't know what she wants to be when she grows up. 
08:30Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg. When Nel Gynffon-wen leaves the burrow in search of her new friend, Guto must find his sister before Hen Ben does. 
08:45Yn yr Ardd Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod gwisgo patchyn dros ei lygad. Wali is feeling sad as he has a sore eye and has to wear a patch. 
08:55Popi'r Gath Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd. When Sioni's skateboard breaks Owi suggests he take it to the Skateboard Wizard. 
09:10Stiw Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu - clustdlws Mam, breichled Elsi a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr. Stiw searches for the thief when silver things go missing. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae un o'r ieir yn dianc wrth i Mali a Ben ymweld 'r fferm. Mali goes with Ben and Mr Coblyn to the elf farm to collect an egg for the King's breakfast but a huge hen escapes. 
09:35Holi Hana Mae Muzzy llygoden yn drist iawn gan fod ei dad-cu wedi marw ond mae Hana yn ei helpu i ddod dros ei alar. Hana helps Muzzy mouse feel happy again after the death of his grandfather. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Deian a Loli a'r Lori Ledrith Mae hi'n fore prysur yn nhy Deian a Loli ac mae'r ffaith bod y llefrith wedi suro yn argyfwng! Deian and Loli go on an adventure to look for the Milk Float when their morning milk is sour. 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Nico Ng Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhywbeth i'w fwyta hefyd! Morgan and Megan want to buy sweets but Nico wants something too! 
11:00Fflic a Fflac Gwyliwch Fflic a Fflac yn dysgu am y lliw glas a'r glaw. Bydd y cymeriadu yn canu i nifer o ganeuon gan gynnwys Sblasio yn y glaw. Fflic & Fflac learn all about the colour blue and the rain. 
11:10123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw, fe awn ar antur gyda'r rhif 2 i weld yr anifeiliaid yn y sw. Today we'll go to the zoo on an adventure with the number 2. 
11:25Cwm Teg Mae'n bwrw glaw yng Nghwm Teg heddiw a tydi Elen ddim am fynd allan i chwarae. It's raining today in Happy Valley and Ellen doesn't want to go out to play. 
11:30Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog. Twm and Lisa enjoy making glove puppets. They also visit children at Maenclochog School. 
11:50Heulwen a Lleu Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n ln phenderfynu beth i'w baentio. Heulwen wants to paint a picture but can't decide what to paint. Can the animals come up with an idea? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro: Lisa Jn Brown Lisa Jn Brown fydd yn cerdded gydag Iolo Williams o Bont y Twr, Bethesda tuag at y Carneddau. Lisa Jn Brown joins Iolo for a walk from Pont y Twr, Bethesda to the Carneddau in 2002. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Trystan and Emma lend a helping hand as friends and family of Rhys and Sophie plan their wedding in Deiniolen. 
13:30Coeden Faled Cerys Matthews Bydd Cerys yn ymchwilio i hanes 'Cwm Rhondda' a'r alaw werin 'Tra Bo Dau'. Cerys Matthews explores the history of the hymn tune 'Cwm Rhondda' and the folk song, 'Tra Bo Dau'. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, yn cynnig ychydig o dips steilio a chyngor bwyd a diod. We open the doors of our book club and offer a few style tips and food and drink advice. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae Arthur yn dod adref o'r ysbyty a Carla yn penderfynu dweud wrth Gwenda ei bod yn cael ei gor-weithio. Arthur comes home from the hospital and Gwenda meets Carla at a local pub. 
15:30Cledrau Coll Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd llwybr yr hen reilffordd rhwng Croesoswallt a Llanfyllin. A walk along the old railway line from Oswestry to Llanfyllin. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sam Tn, Nico Ng, Deian a Loli a Thylwyth Teg y Dannedd, Pingu, Gwdihw. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Dyfnfor Mae'r teulu Nekton yn darganfod morfil prin gyda llais unigryw a rhaid iddynt achub ei fywyd.The Nektons discover a rare whale with a beautiful voice and they have to save its life. 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Cyfle i addysgu cerddwyr ar dir fferm am beryglon gadael cwn i redeg yn rhydd wrth fynd am dro. The detectives advise walkers in Snowdonia about the dangers of letting dogs off their lead. 
17:35Ffrindiau am Byth Yn y rhaglen heddiw mae yna chwerthin a chrio wrth i flwyddyn 6 berfformio eu sioe olaf yn yr ysgol gynradd. Tears and laughter as year 6 perform their last show ever in primary school. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Ar y Dibyn Mae cryfder a thechneg y 9 sydd ar l yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn. The strength and technique of the remaining 9 adventurers is tested in two very different challenges. 
18:30Mwy o Sgorio Yr ymateb i benodiad Ryan Giggs fel rheolwr Cymru yng nghwmni Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen. Football magazine show, discussing Ryan Giggs' appointment as Wales manager. 
19:00New: Heno Bydd Elin Fflur yn ymweld Phwllheli ar gyfer gweithdy ukulele, ac Ieuan Rhys fydd ein gwestai. Elin Fflur visits Pwllheli for a ukulele workshop, and Ieuan Rhys is our guest. 
20:00Pobol y Cwm A fydd y swper ym Maes y Deri yn llwyddiannus? Mae gan Colin dasg gyfrinachol i'w chwblhau. Will supper at Maes y Deri be a success? Colin has a secret mission to complete. 
20:25New: Darren Drws Nesa Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home brew. David tries his best to de-stress during a yoga lesson while Kevin prepares the home brew. 
20:55Darllediad Gwleidyddol gan Llafur Cymru Darllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru. Party political broadcast by Welsh Labour. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. A world record and racing cars, a young sprinter and sport at Ysgol Hafod Lon. 
22:00Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine including highlights of Dragons against Cardiff Blues North Squad. 
22:45Hillsborough: Yr Hunllef Hir Dylan Llewelyn sy'n edrych 'nl ar drychineb Hillsborough gan siarad ag Ian Rush a John Barnes, a nifer o ffans. Dylan Llewelyn's emotional journey looking back at the Hillsborough disaster. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. This week we join Dona as she plants bulbs in the garden.