This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, September 19 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon. 
06:15Patr?l Pawennau Mae cerflun yn disgyn i'r Bae ac mae'n rhaid i'r Pawenlu blymio dan y dwr i'w achub! An important statue falls into the bay prompting an underwater-recovery! 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Octonots Pan gaiff malwod sy'n syrffio eu hysgubo ymaith i'r m?r, rhaid i Dela a'r Octonots eu hachub. When surfing snails are swept out to sea, it's up to Dela and the Octonauts to save them. 
06:50Bing Mae Bing yn mynd ?'i degan Wil Bwni W?b i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y llithren. Bing takes his Hoppity Voosh toy to the park to see the ducks and to play on the slide. 
07:00New: Patr?l Pawennau Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y tr?n, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof i chwilio amdani! Mabli the monkey escapes from her cage on the train and must be found! 
07:10Teulu Ni Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff. 
07:20Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
07:30Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today's topic is cleaning the house. 
07:45Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too. 
08:15New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gydag Ana ac Ela wrth iddyn nhw wneud brog-afal yn Cegin Cyw. Join in the fun with Ana and Ela as they make a fruity frog. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn falch iawn o'r plastr sydd ar ei phen-glin. The Little Princess is very proud of the plaster on her knee. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:45Abadas Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Mae Ben yn ei hanfon i edrych am "ddr?r". Ben sends Ela to find a word that could prove very useful, 'drawer'. 
08:55Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli ynghanol dyfnderoedd y jwngwl yn chwilio am y Dwmbwn Porchwl. Wibli is in the deepest jungle searching for a very special creature - one that very few people have ever seen. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio. Bobi Jac plays a bouncing game in the countryside. 
09:40Pentre Bach Mae Jac y Jwc am fynd ? Jini allan am fwyd ond rhaid i Sali Mali ei ddysgu sut i ymddwyn yn iawn! Jac y Jwc takes Jini out for dinner but Sali Mali must teach him how to behave properly. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r g?n 'Ailgylchu'. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:15Patr?l Pawennau I gi sy'n cas?u dwr mae gorfod cymryd bath cyn cystadlu yn broblem fawr! Cadi wants to enter a pup in the Puptacular dog show. But can she get Cena to take a bath first? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Octonots Mae storm ar y m?r yn gorfodi Pegwn i lochesu ar ynys greigiog, ddirgel. A storm washes Pegwn onto a mysterious, rocky island where he meets a band of lobster-like insects. 
10:50Bing Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thr?n tegan Bing yn y parc chwarae. Bing and Pando experiment with Bing's toy train on the fun fort in the playground. 
11:00Patr?l Pawennau Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol. Twrchyn gets into trouble while mimicking his favourite hero - Arawn the Heroic Dog. 
11:10Teulu Ni Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! Today, Efa makes preperations for a new addition to the family - a new cousin! 
11:20Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
11:35Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld ? Chanolfan Chwarae. In this programme Heini visits a soft play centre. 
11:45Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Ar ddechrau'r wythnos bydd Huw Ffash yn cwrdd ?'r Cymry sy'n arddangos ac yn gweithio yn Wythnos Ffasiwn Llundain. Huw Ffash talks to Welsh people working at London Fashion Week. 
13:00Dylan ar Daith Stori Thomas Picton, y milwr o Sir Benfro a ddaeth yn Llywodraethwr cyntaf ynys Trinidad. The story of Thomas Picton, the soldier from Pembrokeshire who became the 1st governor of Trinidad. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Huw Ffash yn edrych yn ?l dros Wythnos Ffasiwn Llundain a byddwn yn trafod 20 mlynedd o Ddatganoli yng Nghymru. Huw Ffash looks back at London Fashion Week. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Clasuron Cefn Gwlad Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ? Gordon Edwards a'i deulu ar Y Fferm ger Rhuthun yn y rhifyn yma o 2004. Dai Jones, Llanilar visits Gordon Edwards and his family at Y Fferm, near Ruthin. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Bing, Tomos a'i Ffrindiau, Do Re Mi Dona, Patr?l Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Cyfle i weld rhai o uchafbwyntiau'r gyfres cyn i'r gyfres newydd ddechrau cyn bo hir! Catch up with some of the highlights of the series before the new one starts at the end of the month! 
17:30Larfa Mae Melyn yn ceisio gofalu am domato ac yn datblygu teimladau tuag at ei fwyd. Yellow strives to take care of a tomato on the windowsill and he develops feelings for his food. 
17:35Dreigiau: Marchogion Berc Mae'r cyfrifoldeb o wneud y dreigiau yn rhan o gymdeithas ynys Berc yn disgyn ar ysgwyddau Igion. Igion is given responsibility for making the dragons a part of the society of Berc. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Dillad rasio ceffylau, dillad masnach deg a dillad sy'n cael eu hongian o amgylch y ty fel darnau o gelf! 2006 edition featuring the clothes of Brychan Llyr, Meri Huws & Emily Ashden Hughes. 
18:30Ysgol Ddawns Anti Karen Mae Karen Pritchard - corwynt Caernarfon - yn ?l am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod. Following Karen Pritchard at her dance classes. 
19:00New: Heno Bydd Huw wrth ochr y 'catwalk' yn sioe'r cynllunydd Julien Macdonald yn Wythnos Ffasiwn Llundain. Huw is at Julien MacDonald's fashion show at London Fashion Week. 
19:30Rownd a Rownd Mae Erin yn cael gwers yrru na wnaiff hi, na neb arall yng Nghilbedlam, ei hanghofio. Erin has a driving lesson neither she, nor anyone else, will forget. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Dai yn llwyddo i leddfu ofnau Diane? Mae hen gyfrinach yn dod yn wybodaeth gyhoeddus. Will Dai manage to soothe Diane's worries? An old secret becomes public news. 
20:25New: T?n Y tro hwn, cawn weld sut mae'r Gwasanaeth T?n yn cynnig cyngor i'r cyhoedd. This week we'll find out how fire crews work with the public to prevent us from danger. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Huw Edwards: Datganoli 20 20 mlynedd wedi Refferendwm Datganoli Cymru mae Huw Edwards ar daith i weld sut le yw Cymru erbyn hyn. 20 years after the Devolution Referendum, Huw Edwards asks what is Wales like now? 
22:30New: Mwy o'r Babell L?n 2017 Griff Lynch sy'n sgwrsio ag aelodau Y Blew a bydd Gerwyn Williams yn trafod cysylltiadau Cynan gydag Ynys M?n. Griff Lynch talks to some members of 'Y Blew'. Plus, Cynan's links to Anglesey. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Y Diwrnod Mawr Ar ei ddiwrnod mawr mae Cai yn perfformio gyda grwp Ska go arbennig. On Cai's big day, he shares the stage with a well-known Ska band from Oldham.