This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, October 1 2020

06:00Cymylaubychain Mae Enfys yn hwyr i bopeth heddiw ac yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd o gyrraedd llefydd yn gyflymach! Rainbow is late and is determined to find a way of getting to places quickly. 
06:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake! 
06:20Guto Gwningen Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw. When Guto sets his sights on the biggest pumpkin in Mr Puw's patch, rolling it out of the garden isn't easy! 
06:35Cei Bach Mae popeth yn mynd yn wych yng Nglan y Don - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Everything seems to be going well at Glan y Don until Mari's grandmother arrives. 
06:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:00Timpo Beth sy'n digwydd ym myd Timpo heddiw? What's happening in Timpo's world today? 
07:10Octonots Daw Pegwn o hyd i Sglefren Fr Anfarwol sy'n newid o fod yn oedolyn i fod yn fabi wrth gael ei ddychryn. Pegwn discovers an adult Immortal Jellyfish which changes into a baby when scared. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
07:35Nico Ng Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol. Nico visits the picturesque Horseshoe Falls and has a great time there. 
07:45New: Patrol Pawennau Mae'r cwn yn chwarae gm yn erbyn mwncod Carlos. Cyn i eryr ddwyn y bl, beth bynnag. It's monkey mayhem as pups play kickball against Carlos's team, until an eagle steals the ball. 
08:00Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:15Abadas Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas o hyd iddo? We're adding with the Abadas! What does today's word do, and where can it be found? 
08:25Straeon Ty Pen Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi Joblot's got a whole day to fill and decides to build a staircase. But he doesn't know when to stop. 
08:40Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn hedfan ei farcud wrth ddisgwyl i Fodryb Blod Bloneg gyrraedd. Wibli is flying a lovely kite he made - waiting for Modryb Blod Bloneg to arrive. 
08:50Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:00Tatws Newydd Mae Cain yn canu cn o'r galon am fod yn daten. Chip sings a heartfelt song about being a potato. Though he can't do many physical things, he is proud of who he is. 
09:05Syrcas Deithiol Dewi Sut y gall Dewi gadw pawb yn gyfforddus ar ddiwrnod poeth? How can Dewi keep everyone cool on such a hot day? 
09:15Llan-ar-goll-en Mae'n ben-blwydd ar Barti Felyn ond cyn i Ianto gael cyfle i gyflwyno'i anrheg iddo, mae'n diflannu. It's Barti Felyn's birthday but one of his presents disappears. 
09:30Blero'n mynd i Ocido 'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd. All Blero a'i ffrindiau ei helpu i deimlo eira? Ocido's biggest robot, Al Tal, has no sense of touch - can Blero and crew help? 
09:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
10:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day! 
10:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a recording studio and manage to lose the letter 'th'! 
10:20Guto Gwningen Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. The predators devise a plan to get rid of Guto Gwningen once and for all! 
10:35Cei Bach Mae Buddug yn penderfynu y dylai pawb yng Nghei Bach ddod at ei gilydd i berfformio sioe arbennig. Buddug decides that the people of Cei Bach should come together to perform a special show. 
10:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:00Timpo Mae pethau yn flr ar Fferm Bryn Wy - mae gormod o ieir a dim digon o le i'w cadw. The folk at Egg Hill Farm are overrun... how can they house the chickens without leaving their home? 
11:10Octonots Mae criw o grancod creigiau coch ac igwanaod y mr wedi cyrraedd ynys sydd yn llawer rhy oer iddyn nhw. Some lost crabs and marine iguanas are marooned on an island far too cold for them. 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon learn a song. 
11:35Nico Ng Mae Nico yn mynd am dro gyda Mari ond mae'n bwrw glaw a dydy Mari ddim yn hoffi gwlychu. Nico goes for a walk with his good friend, Mari, but it's raining and Mari doesn't like getting wet. 
11:45Patrol Pawennau Mae Euryn Peryglus yn penderfynu neidio dros ogof. Yn anffodus, mae eirth yn gaeafgysgu ynddo! Euryn Perygus is stuck in a tree over a deep canyon and is pursued by hungry bears. 
12:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Mecanic Bydd y chwe mecanic yn brwydro yn erbyn yr elfennau wrth geisio taclo'r monster truck. The mechanics tackle a monster truck and take part in an advert, watched by a ruthless director! [SL] 
12:3004 Wal Cyfle arall i ymweld Denys ac Eirian Short yn Sir Benfro, Gwenllian Jones yng Nghaernarfon a Joy Brown yn Nefyn. Another chance to see homes in Pembrokeshire, Caernarfon & Pistyll, Nefyn. 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Garddio a Mwy Rhaglen ola'r gyfres: Iwan sy'n datgelu ei gynlluniau am y 'Ty Poeth', a Meinir sy'n plannu nionod a ffa, tra bod Sioned yn creu trefniant anhygoel. Flowers, veg and all life's good stuff, 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ynys: Galapagos Gerallt Pennant sy'n ymweld ag Ynysoedd y Galapagos lle mae nifer o rywogaethau a chreaduriaid prin. Gerallt Pennant visits the Galapagos Islands where Man must learn to live with nature. 
16:00Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
16:10Nico Ng Heddiw mae Nico a'r efeilliaid yn brysur dros ben yn gwneud tasgau i helpu Mam a Dad. Today Nico and the twins are very busy helping Mam and Dad with their chores. 
16:20Blero'n mynd i Ocido Mae Sam wedi creu dyfais newydd sy'n gallu gweld breuddwydion ei ffrindiau, ond aiff pethau o chwith ac mae angen help! Sam has created a new invention which can see her friends' dreams... 
16:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:45Patrol Pawennau Mae Euryn Peryglus yn mynd ar draws ffilmio pawb sydd am gynnig rhywbeth i Wyl Ffilmiau Porth yr Haul. The pups are shooting their Film Festival entry until Euryn Peryglus plays up! 
17:00Y Dyfnfor Mae'r Nektons yn cael eu harestio am ddwyn! The Nektons are arrested for stealing! 
17:20Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r Windicnecs, Y Ditectif a chriw Pop Ffactor. Plenty of fun and laughter with 'Teulu'r Windicnecs', 'Y Ditectif' and 'Pop Ffactor'. 
17:35Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:40New: Fideo Fi Cyfres o flogs, fideos a heriau gwirion. A series of vlogs, videos and fun challenges 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Goreuon Gwesty Aduniad Golwg ar rai ddaeth i'r Gwesty i chwilio am bobl arbennig oedd yn byw ben arall y byd. A look at those who were searching for friends and relatives from the other side of the world. 
18:30Rownd a Rownd Mae Aled yn cymryd y cyfle i ymweld Carys yn y ty tra bod Barry yn gweithio. Whilst out clubbing Kylie receives some unwanted attention from a stranger and Iestyn steps in to rescue her. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Dylan yn barod i ddatgelu ei gyfrinachau wrth Sara mewn ymgais i achub eu perthynas. Mathew finds the courage to end things with Tesni in order to be with Izzy but his plan is scuppered. 
20:25Rownd a Rownd Mae Carys yn poeni ar l i Tom weld Aled yn y ty ond fe fydd yn poeni am lawer mwy cyn diwedd y dydd! Robbie is determined that his plan comes together as he goes head-to-head with Mathew. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Antur Adre Dwy chwaer a'u merched o Hen Golwyn sy'n mwynhau penwythnos o antur yn ardal hardd Dyffryn Clwyd. Two sisters and their daughters from Old Colwyn enjoy a weekend away in the Vale of Clwyd. 
21:303 Lle - Eric Jones Y mynyddwr Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Mountaineer Eric Jones takes us to three places that have played an important role in his life. 
22:00Mwy o Sgorio Cyfres newydd yn llawn uchafbwyntiau, cyfweliadau a straeon yr wythnos yn y pyramid Cymreig. A new series full of highlights, interviews and stories from the Welsh pyramid. 
22:30Y Cosmos Yn y rhaglen olaf, cawn glywed sut y cafodd ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ei chreu. In the final programme of the series, we find out how our home galaxy, the Milky Way, was created. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sam Tn Mae Sara a Jams yn meddwl bod Tom mor cwl a bod eu tad Siarlys yn ddiflas! Ond mae'n bryd iddynt ail-feddwl hyn.. Sara and Jams think Tom is so cool and that their father Siarlys is boring!