This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, August 23 2019

06:00New: Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
06:05Bach a Mawr A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tn sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ? 
06:20Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be a first aider with Trystan. 
06:30Patrl Pawennau Mae Franois a Capten Cimwch eisiau tynnu llun o deulu o eliffantod, ond dim ond un eliffant allan nhw ddarganfod! Franois and Cap'n Cimwch try to take a photo of an elephant family. 
06:45Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.Pirates from Ysgol Bro Helyg, Abertillery join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
07:00Guto Gwningen Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. The predators devise a plan to get rid of Guto Gwningen once and for all! 
07:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
07:20Stiw Mae Stiw, Elsi a Steff yn penderfynu ffurfio syrcas. Stiw, Elsi and Steff decide to form a circus. Steff has trouble finding an act to suit him, until he discovers his skills as a clown. 
07:35Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell l a defnyddio'r rhai blaen i symud. Seal shows Monkey and the children how he rolls and uses his flippers to move round. 
07:45Deian a Loli Yn ystod trip gwersylla cefn gwlad, penderfyna Deian a Loli fynd i ganol y mynyddoedd i chwilio am Idris y cawr. During a countryside camping trip, Deian and Loli decide to go on adventure! 
08:00Sali Mali Mae Sali Mali yn rhoi hoff degan Jac Do yn y bin sbwriel wrth lanhau'r ty. Sali Mali makes the mistake of throwing away Jac Do's favourite toy during her spring-clean. 
08:05Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made! 
08:20Meripwsan Mae Meripwsan yn gofyn i bawb am help i roi syrpreis arbennig iawn i Cwacadeil. Meripwsan enlists everyone's help to give Cwacadeil a very special surprise. 
08:25Twt Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono? The harbour water has turned green overnight. What is causing this? 
08:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu crocodeil ac yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards. Twm and Lisa make a crocodile and visit children at Ysgol O.M. Edwards and create a large cardboard crocodile. 
09:00Ysbyty Cyw Bach Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Plwmp can't hear and needs grommets in his ears. A series for youngsters taking the headache out of going to hospital. 
09:15Octonots Ar l i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld 'r hen Octofad. On a visit to the old Octopad the Octonauts discover some visitors. 
09:25Nico Ng Mae Nico a'i ffrindiau, Deio, Hari a Macsen, yn cael diwrnod o hwyl yn y cytiau cwn. Nico and friends, Deio, Hari and Macsen spend a fun day at the kennels. 
09:35Sam Tn Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. It's the day of the Pontypandy Cheese Roll Challenge. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Socks go missing in the village today. Can the detectives solve the mystery of the missing socks? 
10:00Olobobs Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl. 
10:05Bach a Mawr Mae Bach yn credu bod Cati am droi'n pili pala - ond a wnaiff Mawr ddarganfod Cati mewn pryd? Bach thinks Cati will turn into a butterfly - but will Mawr find Cati in time? 
10:20Da 'Di Dona Mae Dona yn mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah. Dona goes to work as a radio presenter with Sarah. 
10:30Patrl Pawennau Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew. Gwill and the PAW Patrol rescue a family of deer stuck on slippery ice! 
10:40Ahoi! Heddiw mr-ladron o Ysgol Cwmbrn sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Cwmbrn join Ban Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
11:00Guto Gwningen Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti. It's up to Guto to save Peredur Pysgotwr's annual get together. 
11:10Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw, cawn stori am het Jangl. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Jangl's hat. 
11:20Stiw Mae Stiw'n dysgu nad pethau newydd ydy'r pethau gorau bob amser, wrth i hen feicTaid fynd yn gyflymach na beic newydd sbon Elsi. Stiw learns that new things aren't always better than old. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau l. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
11:40Deian a Loli Mae'r efeilliaid yn chwarae ar y cyfrifiadur drwy'r bore pan mae Deian yn penderfynu mentro i'r gm drwy'r sgrin! The twins have been playing the computer all morning - what could go wrong? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Parti Bwyd Beca Mae'n ddiwrnod gm yng Nghlwb Rygbi Crymych ac mae 'na dros gant o foliau llwglyd i'w bwydo! Beca prepares curry and sticky toffee pudding for the hungry team at Crymych Rugby Club. [SL] 
12:30Heno Heno, mi fyddwn ni'n ymweld chwarel Dinorwig, ger Llanberis. Tonight, we'll be visiting Dinowrig Quarry, near Llanberis. 
13:00Dylan ar Daith Mae Dylan Iorwerth yn teithio i'r dwyrain i Delhi, Darjeeling ac Assam, lle'r aeth menyw ifanc o Borthaethwy yn genhades ym 1916. Dylan finds out about a Welsh missionary from Anglesey. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Gareth Richards yn coginio, tra bo criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Today, Gareth Richards will be in the kitchen, while Clwb Clecs put the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Mwnciod Cudd Tseina Iolo Williams sy'n adrodd stori Mwnciod Cudd Tseina - anifeiliaid gwyllt a oedd wedi eu hynysu, ac sydd bellach ar fin diflannu. Iolo Williams tells the story of the hidden monkeys of China. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt ddod o hyd i doesen (doughnut)! More adventures from the Larfa Crew as they come across a doughnut. 
17:05Mwy o Mwfs - M O M Mae gan Miss Rebecca newyddion cyffrous i ddawnswyr Abattak. We meet Lois Postle, a talented dancer from Anglessey, and Miss Rebecca has some exciting news for the Abattak troupe. 
17:25Gwboi a Twm Twm Mae Leni a Gwg yn ceisio cael gafael ar gwpan arbennig Gwboi a Twm Twm sydd byth yn wag. Leni and Gwg try to get their hands on the cup which is never empty. 
17:35Crwbanod Ninja Ar l i Leonardo, Raphael a Donatello gael eu heintio gan gacwn parasitig, rhaid i Michelangelo frwydro i achub ei frodyr. Leonardo, Raphael and Donatello are infected by parasitic wasps. 
18:00Bwyd Epic Chris Y tro hwn bydd Chris yn cwestiynu pam dy' ni ddim yn prynu cig gafr, gan fynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs y dre! This time, Chris asks why we don't buy goat meat. 
18:30New: Heno Heno, mi fyddwn ni'n fyw yn agoriad Tafarn y Plu - tafarn gymunedol yn Llanystumdwy, ac yng ngwyl Rygbi 7 bob ochr Aberaeron. Tonight, we're at the opening of Tafarn y Plu in Llanystumdwy. 
19:30Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
19:55Caerfyrddin v Y Drenewydd Gm fyw gyffrous o Uwch Gynghrair Cymru JD rhwng Caerfyrddin a'r Drenewydd. Cic gyntaf 8.00. Exciting JD Cymru Premier live game between Carmarthen and Newtown. Kick-off. 8.00. 
22:00Aur y Noson Lawen Ym 1982, wrth lansio S4C, gwelwyd cyfres Noson Lawen ar y teledu am y tro cyntaf hefyd. Cawn gipolwg dros 30 mlynedd o lawenydd! We take a look back over 30 years of the Noson Lawen series. 
23:00Straeon Tafarn Bydd Pws yn clywed hanes trasiedi, llwyddiant a thorri cwys newydd yng ngwesty Pen-y-Gwryd. Dewi Pws hears tales of tragedy, success and perseverance at the Pen-y-Gwryd Hotel in Snowdonia. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing a Pando yn darganfod ffrm ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge.