This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, March 31 2020

06:00Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own. 
06:05Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today. 
06:20Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
06:35Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
06:45Gwdihw Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, there are sheep, pandas, all sorts of insects and a budgie on the programme. 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Deian a Loli a Sion a Sian Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock. 
07:45Blero'n mynd i Ocido Pan fydd Blero'n helpu Rheinallt i bobi mae pethau'n mynd o chwith wrth iddo gael y mesuriadau'n anghywir. A spot of baking with Rheinallt goes awry when Blero gets the quantities wrong! 
08:00Tatws Newydd Canu am eu teimladau y mae'r Tatws Newydd heddiw, a hynny mewn cn roc yn llawn gitrs pwerus. The Potatoes sing a guitar driven, rock and roll anthem celebrating their feelings. 
08:05Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y mr yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:30Heini Cyfres yn llawn egni i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar l y babi. In this programme Heini keeps fit by looking after the baby. 
08:45Abadas Y gair newydd heddiw yw 'eli haul'. Hari gaiff ei ddewis i chwilio amdano ond tybed i ble'r aiff? Hari's chosen to look for the sun cream, but where will he find it? 
09:00Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tn fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr. Twm and Lisa make an underwater window for Twm. 
09:30Boj Mae'n ddiwrnod gwyntog; tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. It is a very windy day - perfect for drying clothes and flying a kite. 
09:40Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:50Nico Ng Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
10:00Peppa Mae Siwsi a Peppa'n dechrau Clwb Cyfrinachol - gan fynd ar deithiau dirgel a gwneud pethau cudd heb i neb arall wybod. Siwsi and Peppa start a Secret Club - going on secret missions. 
10:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? It's a very special day at Hafod Haul farm today because it's Jaff's birthday. 
10:20Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are! 
10:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a florists - and somehow manage to lose the letter 'rh'! 
10:45Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Cymylaubychain Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Bobo Gwyrdd is disappointed when his beans go floppy. He needs sun and a rainbow to help them. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Deian a Loli a'n Car Bach Ni Ma hi'n ddydd Sadwrn, ac mae pawb yn edrych ymlaen i fynd i Lyn Padarn yn Brwt y Car. Ond mae pethau'n mynd o'i le... A new series about the mischievous twins who have secret super powers. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae Nimbwl yn rhy bryderus i fynd am ei fathodyn Clwb Cymylau cyntaf. Mae Blero a'i ffrindiau'n ceisio ei helpu gyda'i nerfusrwydd. Nimbwl is too nervous to do his first Cloud Club badge. 
12:00Ffasiwn Mecanic Ar l wythnosau o gystadlu mae'r ffeinal fawr wedi cyrraedd a bydd y tri mecanic sy'n weddill yn cystadlu am wobr ariannol o 3,000. After weeks of competing it's time for the grand final! [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Corau Rhys Meirion Mae Rhys yn ffurfio cr newydd ble mae gan yr aelodau brofiad uniongyrchol o'r maes rhoi organau. Rhys forms a brand new choir to highlight the need for people to discuss organ donation. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Nico Ng Mae Nico, Mam a Megan yn treulio'r diwrnod yn y 'stafell grochenwaith ond mae powlen Nico yn rhy fach. Nico, Mam and Megan spend time in the pottery studio but Nico's bowl is too small! 
16:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
16:30Blero'n mynd i Ocido Pan fo'r haul yn diflannu, mae Blero a'i ffrindiau'n gwibio i'r gofod i weld beth sy'n digwydd. When the sun mysteriously disappears Blero and his friends zoom up to space to solve things. 
16:45Deian a Loli a'r Ddrysfa Fasa Deian a Loli'n neud wbath i fod yn gyfoethog! Drwy lwc, mae'r ddau'n dod ar draws Drysfa arbennig sy'n rhoi'r cyfle am ddymuniad. Deian and Loli would do anything to be rich! 
17:00Boom! Byddwn ni'n tricio'r ymennydd a bydd un o'r bechgyn yn cael sioc. We'll be tricking the mind, one of the boys will get a shock and we'll find out which section of the orchestra is loudest. 
17:10Y Dyfnfor Mae'r teulu Nekton yn dod o hyd i rywbeth peryglus! Oes modd iddynt ddianc? The Nektons investigate a problem but find something even more dangerous! Can they escape? 
17:30New: Un Cwestiwn Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta' yw'r un tyngedfennol - atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr. A challenging quiz show, hosted by Iwan Griffiths. 
17:50Larfa O'r diwedd mae Coch yn dod o hyd i gariad - ond am ba hyd? Red finally finds love, lips like cherries and adorable giggles but it doesn't last long. 
18:00Bethesda: Pobol y Chwarel Cyfres sy'n clustfeinio ar fywydau cymeriadau yng nghymuned chwarelyddol glos Bethesda. Series looking at the lives of some of the characters living in Bethesda's quarry community. 
18:30Rownd a Rownd Wrth i Fflur ystyried dyfodol Llew hebddi, mae Dylan yn ailystyried ei deimladau tuag ati ar l derbyn rhywfaint o gyngor gan rywun. Dylan is forced to reconsider his feelings towards Fflur. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Ceisia Hywel helpu Ffion wrth wybod y gwir am ei salwch ond mae hi'n gwrthod ei help ac yn ei feio am bopeth. Hywel tries to help Ffion after finding out the real reason behind her illness. 
20:25Rownd a Rownd Mae Vince yn ddigalon wrth geisio sortio'i ddyfodol ar l cael y sac, a dyw gorfod ateb cwestiynau Sophie ddim yn helpu. Vince feels low as he tries to sort out his future after his sacking. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Cynefin Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn croesi'r ffn ac yn ymweld Lerpwl, prifddinas gogledd Cymru. The gang cross the border to visit Liverpool. 
22:00New: Walter Presents: Y Godinebwr Mae'r barnwr wedi rhoi 30 diwrnod i swyddfa'r erlynydd cyhoeddus ddod o hyd i Willem. Beth fydd Couwenberg yn ei wneud? Iris tries to prove that the note she received was not from Willem. 
23:00Helo Syrjeri Dr Tom Parry a'r tm sy'n delio phyliau o banig merch ifanc; yn dysgu mwy am afiechydon ecsotig; a llawer mwy. We follow staff and patients at Blaenau Ffestiniog's Health Centre. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing, Swla a Pando'n cicio'r bl. Swla sy'n gwneud y gic orau ac mae un Bing yn mynd y ffordd anghywir. Bing, Sula & Pando are playing kicking the ball.