This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, March 30 2018

06:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill? It's Eisteddfod Day at Hafod Haul farm. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn teimlo ei bod hi'n rhy fyr. The Little Princess doesn't think she's tall enough. 
06:25Guto Gwningen Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd. When Mr Puw captures the whole squirrel tribe, Guto must save his friends. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith. Morgan learns how to send an e-mail, but things go slightly wrong. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd. Meic has to learn that a big part of tracking is being slow and careful! 
07:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
07:30Nico N?g Mae'r teulu'n mynd am daith ar y gamlas ond tydy Nico ddim yn hapus pan fydd Mam yn rhoi harnais arno. Nico is not impressed when Mam insists he wears a safety harness on the narrow boat. 
07:40Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 
07:50Twm Tisian Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de. It's an exciting day in Twm's house, he's expecting a special friend to come to tea. 
08:00Cymylaubychain Does dim awydd cysgu ar Haul heddiw, sy'n peri problemau i drigolion arall y nen. What will happen when Sun refuses to go to sleep? 
08:10New: Oli Wyn Mae Oli Wyn yn gath fywiog sy'n gracyrs gwyllt am gerbydau o bob math. Oli Wyn is a curious cat who's wildly wacky about vehicles of all sorts. Today he looks at a car transporter lorry. 
08:20Crads Bach y Traeth Mae Tal y chwilen yn mynd am dro a Nedw'r neidr hefyd - cyn bo hir mae'r ddau yn cwrdd a dyna ddechrau chwarae! Tal the beetle and Nedw the grass snake set off on a walk. 
08:25Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Marcaroni Pan fydd dillad yn rhwygo, mae'n rhaid eu trwsio - ac mae tylwyth teg yn arbennig o dda am ddefnyddio pwythau bach! Repairs are needed in the Clock Tower today with help from the fairies. 
08:55Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
09:10Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
09:25Yn yr Ardd Mae Fflach yn gollwg can dwr ar ben Wali ac mae'r ddau ffrind yn cwympo mas. Fflach and Wali fall out when Fflach accidentally drops a watering can on Wali's head. 
09:35Nodi Mae'r Coblynnod yn drysu'r synau yng Ngwlad y Teganau. The Goblins rearrange the sounds in Toy Town. 
09:45Llan-ar-goll-en Cyfres gomedi feithrin yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. New comedy series for pre-school children following two rather strange detectives. Parcels present a mystery today. 
10:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld ?'r teulu. Great Aunty is coming to visit and the Little Princess does not want to kiss her. 
10:25Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau. Morgan tries to do some tricks, but Mali spoils things. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
11:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:30Nico N?g Tydi Nico ddim yn mentro i'r dwr ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf! Elfyn and Beca go swimming on a freezing mid winter's day! 
11:40Digbi Draig Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise. 
11:50Twm Tisian Nid yw Twm na Tedi yn temlo'n dda iawn heddiw ond mae Twm yn gwybod beth i'w wneud. Twm and Tedi aren't feeling very well today, but Twm knows what to do. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Genod y Carnifal Mae criw o genod Llangefni, Ynys M?n am ddod ?'r Carnifal yn ?l i'r dref ond a fydd pobl y dref yn cefnogi? A group of Anglesey women set about resurrecting the Llangefni Town Carnival. [SL] 
12:30Band Cymru 2018 Bydd Band y Cory, Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru a Band Arian Llaneurgain yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. New series of the competition for Welsh brass and big bands. 
13:30Llys Nini Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen. Today at the Llys Nini animal centre we meet the volunteers and have fun in the charity shop. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae noson ddadorchuddio plac Ap Menai yn troi'n dipyn o achlysur wrth i Harri berswadio Edwin a John Albert i ymuno ag ef am swper. Harri persuades John Albert and Edwin to go for supper. 
15:30Tu Hwnt i'r Tymbl Mae PC Irfon Higgins yn cael gwahoddiad i Seremoni Plismon y Flwyddyn yn Llundain. PC Irfon Higgins receives an invitation to the Policeman Of The Year Awards in London. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau. Programmes for youngsters: Nico N?g, Digbi Draig, Y Diwrnod Mawr, Patr?l Pawennau. 
17:00Larfa Mae Red a Melyn eisiau bod yn bili palod ond ai dyna sy'n digwydd? Red and Yellow want to become butterflies but is that what happens? 
17:05Crwbanod Ninja Mae Raphael yn colli ei dymer ar ?l iddo gael ei sarhau gan ddyn o'r enw Dic. Raphael loses his temper after being insulted by a man called Dic. 
17:30Gogs Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters. 
17:35Cog1nio Mae'r rownd derfynol wedi cyrraedd! Mae'r ddau gogydd olaf yn cystadlu yn erbyn ei gilydd wrth baratoi pryd tri chwrs o'u dewis nhw. Two young chefs go head-to-head in the final. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Heddiw caiff Nia Parry gip yng nghwpwrdd dillad arbennig yr aweinydd c?r, Tim Rhys Evans. Nia Parry takes a look at the wonderful wardrobe of choir conductor Tim Rhys Evans. 
18:30Celwydd Noeth Nia Roberts sydd wrth y llyw wrth i'r cystadleuwyr anelu at gipio'r jacpot o ?10,000. Competing are friendsTwm Griffiths and Si?n Owen, and father and daughter, Dylan and Mared Jones. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm A fydd 'ffrind' DJ yn ei wneud e'n hwyr ar gyfer ei dd?t gyda Non?! Mae gan Mark a Debbie newyddion drwg i Kath. Mark and Debbie have some bad news for Kath. 
20:25New: Codi Hwyl: Yr Alban Mae Dilwyn a John yn hwylio trwy Swnt Iona ac i fyny'r Firth of Lorne i dref a harbwr Oban ar y tir mawr. John and Dilwyn taste local whisky and haggis on a visit to Oban on the mainland. 
21:00Y Daith: Ein Dinas Sanctaidd Mae Iddew, Mike Joseph a Mwslem, Sirujal Islam, yn teithio o Gymru i Jeriwsalem. In this journey Mike Joseph, a Jew, and Sirajul Islam, a Muslim, go to Jerusalem to see this religous city. 
21:30New: Galw Nain Nain Nain Fflur Hughes sy'n mynd ar dri d?t gyda help ei nain, Olwen Hughes. Fflur Hughes goes on three dates with the help of her grandmother, Olwen Hughes. 
22:05Y Stiwdio Gefn Caneuon gan Cowbois Rhos Botwnnog, cynnwrf o Grymych gan Y Ffug, a llais hudol Kizzy Crawford. songs from Cowbois Rhos Botwnnog plus music from Y Ffug and Kizzy Crawford. 
22:35Parch Mae Myf yn dechrau amau ei bod hi'n gwneud mwy o ddrwg nag o les i'r bobl mae hi'n trio eu helpu. Myfanwy suspects she is doing more harm than good for the people she's trying to help. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Cacamwnci. Programmes for younger viewers.