This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, September 28 2018

06:00TiPiNi Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld ? Phwllheli. This time, the energetic gang are in Pwllheli! 
06:15Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd ? pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd. Guto and his friends set out to taste the sweetest dandelions in the world. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar. Morgan sets about creating a garden, and learns the need to be patient. 
07:00Stiw Er iddo drefnu cael ras geir efo Elsi, mae Stiw'n penderfynu aros yn y ty i gadw cwmni i Dad, sydd wedi brifo ei droed. Stiw's dad twists his ankle and Stiw decides to help look after him. 
07:10Gwdihw Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi cwn a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus. We find out how the police train their dogs and see a sick rabbit get help. 
07:25Peppa Wrth chwarae yng ngardd Taid Mochyn, mae Peppa a George yn darganfod malwen fach. While playing in Grandpa Pig's garden, Peppa and George come across a snail. 
07:35Babi Ni Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint mae hi wedi'i dyfu. Baby Eos is weighed and measured by the Health Visitor to see how much she's grown. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae Siwgrlwmp yn s?l ac felly mae Mrs Tomos yn galw ar Mia Pia - milfeddyg y pentref - i ofyn am help. Siwgrlwmp is ill so Mrs Tomos calls Mia Pia, the village vet, for help. 
08:00Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll. The Little Princess has borrowed some precious things but accidentally loses them. 
08:10Chwilio am Cyw Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y traeth. Cyw is hiding somewhere but where has she gone? Join the gang on the beach as they try to find Cyw. 
08:15Bach a Mawr Ma hi'n bwrw eira ac yn amser n?l sled Mawr, ond a wnaiff Bach fwynhau'r reid? It's snowing and time to bring out Big's sledge - but will Small enjoy the ride? 
08:30Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli wrth ei fodd yn chwarae gyda'i gysgod yng ngolau'r lleuad. Wibli enjoys playing with his shadow in the moonlight but his shadow is rather a naughty character! 
08:45Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill g?m mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
08:55Marcaroni Mae'r Llithroffon yn penderfynu bod angen i Marcaroni gadw'n heini heddiw - ac mae'n ei wisgo yn ei drowsus bach a'i sgidiau rhedeg. Marcaroni decides it's time he took some exercise. 
09:10Abadas Mae Ela wrthi'n cyflwyno sioe hud a lledrith pan ddaw Ben ar ei thraws. Mae yna elfen o hud a lledrith yn y gair, 'cocwn'. Something magical happens when the friends find a 'cocoon'. 
09:20Oli dan y don Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ac yn torri ei asgell. Because of Beth's carelessness a casket flies towards Oli and breaks his wing. 
09:35Darllen 'Da Fi Lowri ac Alun sy'n darllen am frawd bach sy'n dotio at b?l-droed. Lowri and Alun read about a little brother who loves football. 
09:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
10:00TiPiNi Gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac yn crwydro coedwig arbennig. Kizzy and Kai create a camera and explore a woodland park in Gorseinon. 
10:15Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
10:25Guto Gwningen Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. When Benja is impressed by Lili's cleverness, Guto thinks they no longer need him. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel t?m. It's the school Sports Day, and Morgan learns the importance of working as a team. 
11:00Stiw Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y m?r, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl. A trip to the seaside is cancelled and Stiw finds another way to have fun. 
11:10Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd ? Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
11:25Peppa Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd ? Peppa a George i'r cae chwarae. Mummy and Daddy Pig take Peppa and George to the playing field. Suddenly it turns so foggy they cannot see a thing. 
11:35Babi Ni Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Lleucu and Macsen go to stay with their grandparents while their parents are in hospital. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyffroi'n l?n ac yn creu cacen arbennig i ddathlu. Beti makes a cake for her niece but it disappears. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Ymunwch ? Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn y rhaglen gyntaf o Ynysoedd Sili oddi ar arfordir Cernyw. Julian Lewis Jones attempts to catch a shark off the shoreline of Great Britain. [SL] 
12:30Doctoriaid Yfory Mae Jess yn delio ? rhywun gyda niwmonia yn uned achosion brys Ysbyty Gwynedd. Jess deals with a patient with pneumonia in the A&E department at Ysbyty Gwynedd. 
13:00Darn Bach o Hanes Dewi Prysor yn edrych ar sut mae pobl wedi manteisio ar ein hadnodd naturiol mwyaf toreithiog - dwr. Dewi Prysor looks at how we make the most of our most abundant natural resource - water. 
13:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio i Dde-ddwyrain Ffrainc i ymweld ? chwmniau bwyd, a Chymraes sy'n byw'n lleol. Chef Bryn Williams heads to South-West France to cook local specialities. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Will Barbara accept Harri's offer to marry him? And what will John Albert do about Medwen's baby? A fydd Barbara yn derbyn cynnig Harri i'w briodi? A beth wnaiff John Albert am fabi Medwen? 
15:30New: Prydain Wyllt Rhaglen am y Carw Coch - anifail gwyllt mwya' Prydain sy'n byw yn yr Alban. Programme about the red deer - Britain's largest wild animal which lives predominantly in Scotland. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?r Lili, Babi Ni, Ben Dant, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Wrth geisio dod o hyd i rithlong, mae Ant a Fontaine yn cael eu dal gan ysbryd! Ant and Fontaine find themselves trapped by a ghost. 
17:25Cic Bydd T?m Merched Cymru yn ein gwahodd i sesiwn hyfforddi ac Owain yn herio Heledd mewn g?m b?l-droed ar lan y m?r. The Wales Women's football team invite us to their training session. 
17:45New: Ochr 2 Rifleros ac R Seiliog sy'n perfformio'n fyw a'r rapiwr Mr Phormula sy'n gwneud Trac Mewn Deg. Rifeleros and R Seiliog perform live. Rapper Mr Phormula takes the Trac Mewn Deg challenge. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams Gyda'r tyllau yn llawn dop o rai bach, mae'n amser wynebu realiti bywyd tu allan. The burrows are overflowing with young. How do the animals cope with overcrowding and predation? 
18:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan a Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt. Sioned transforms a small front garden and Meinir plants a mini wildflower meadow. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae menyw ifanc yn awyddus i dreulio amser gyda Jason. Caiff Anita ei mygu gan ymdrechion parhaus Sion. A young woman is keen to spend time with Jason. Anita feels very stifled by Sion. 
20:25New: Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ? ni i'r Trallwng am dro i weld beth sydd yno i'w wneud. Geraint Hardy introduces us to towns around Wales and this time we find out what there is to do in Welshpool. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ras Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. A new sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. 
22:00Nodyn Bydd Elin Fflur yn ymweld ? Lleuwen yn Llydaw a chawn fwynhau dwy g?n newydd gan Sibrydion. Elin Fflur will be visiting Lleuwen in Brittany and Sibrydion perform songs from their new album. 
22:30Gwlad yr Astra Gwyn Mae Lisa ar ras wyllt i ffeindio ei ff?n ac mae pawb yn mynd am daith ar hyd strydoedd Aberstalwm. Lisa's on a mad dash to find her phone and everyone takes a trip down Memory Lane. 
23:00Galw Nain Nain Nain Ym mhennod ola'r gyfres mae Joe Thomas o Benisarwaun yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Jean Thomas. Joe Thomas is looking for love with the help of his grandmother, Jean Thomas. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra.