This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Tuesday, March 3 2020

06:00Peppa Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it? 
06:05Hafod Haul Mae Iola'r ir yn penderfynu ei bod am symud ty. Iola the hen decides she wants to move house. Will she find a suitable alternative, or will she realize that there is no place like home? 
06:20Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gm mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
06:35Sblij a Sbloj Y tro hwn, mae'r ddau ddireidus yn glanhau'r ty, gan lwyddo i golli'r lythyren 'e' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj are busy cleaning the house - and somehow manage to lose the letter 'e'! 
06:45Gwdihw Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd ffured fywiog Tecwyn. Megan tries to sell sheep in the mart and we'll meet Tecwyn's lively ferret. 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam? Baba Glas is in everyone's good books, but why? 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30New: Deian a Loli a'r Bwystfilod Mae hi wedi bod yn 'Steddfod lwyddiannus i Deian ond tydi Loli ddim mor barod i ddathlu buddugoliaeth ei brawd. After a successful day at the local Eisteddfod for Deian Loli becomes jealous. 
07:45Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla i Goedwig Ocido gyda Brethwen ac yn cyfarfod mwy o anifeiliaid y nos na'r disgwyl. Blero and his friends go on a camping trip in Ocido Forest. 
08:00Tatws Newydd Cyfle i gyfarfod pob un taten unigol a chlywed am eu personoliaethau unigryw mewn can hip hop. In this upbeat, hip-hop song, the Small Potatoes introduce themselves. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi dod o hyd i Katie ym Mangor, ac mae'r ddwy yn mynd i helpu'r heddlu heddiw. Heulwen finds Katie in Bangor and they go to help the police. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? Today, Tali goes camping. 
08:30Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y glwr yn y pyllau glo. In this programme Heini takes a look at a miner's life in the coalmines. 
08:45Abadas Mae un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth sip cylch gydag arogl melys. Beth all hwn fod? One Abadas is chosen to look for something round and sweet-smelling. 
09:00Digbi Draig Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan ei orau glas. It's Dragon Day, and this year, Digby's determined to beat his best-ever flying record. 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
09:30Boj Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Boj helps Mia choose something special enough to give Rwpa at her birthday party. What will it be? 
09:40Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:50Nico Ng Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y trn bach ond mae Bobi'n gwrthod mynd ar y trn. Nico meets his friend, Bobi, at the train station but Bobi doesn't want to go on the train. 
10:00Peppa Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahn iddi hi yn gallu gwneud. Peppa tries to learn how to whistle after she realises that everyone else can! 
10:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff. 
10:20Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
10:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r ganolfan arddio gan lwyddo i golli'r llythyren 'b' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local garden centre and manage to lose the letter 'b'! 
10:45Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld walabi a chawn gwrdd sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll! It's cake baking day but there is one ingredient missing! 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Deian a Loli a'r Parc Chwarae O na! Mae'r cyngor wedi cyhoeddi eu bod am gau hoff barc chwarae Deian a Loli. Oh no! The council are closing Deian and Loli's favourite playground... 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Mecanic Gydag wyth mechanic ar l yn y gystadleuaeth, gwaith tm sydd o'u blaenau wrth iddynt ymgymryd 'r her o ail-adeiladu go kart. Team work is the focus as the mechanics rebuild a go kart. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Corau Rhys Meirion Y nod: creu cor ym Mhen Llyn gyda gwirfoddolwyr y gwasanaethau brys a rhai sydd wedi eu hachub ganddynt. Forming a new choir in Pen Llyn of emergency service workers and those they've saved. 
16:00Peppa Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Dadi Pig's car is running out of petrol, but Grandad Pig's garage is close by. 
16:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
16:35Sion y Chef Mae Sin yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Sin agrees to take part in a sponsored run for donkeys. 
16:45Deian a Loli a'r Pigyn Clust Mae'r ddau yn barod i wneud unrhywbeth, gan gynnwys mentro i mewn i glust Dad, er mwyn ei helpu i wella, a gallu mynd i'r sinema! The duo need that cinema trip so must cure dad's earache! 
17:00Boom! Y tro hwn, byddwn ni'n dangos sut mae'r lliwiau mewn tn gwyllt yn cael eu creu ac yn creu rocedi ffrwydrol gyda soda pobi a finegr. We'll find out how the colours in fireworks are created! 
17:10New: SeliGo Beth sy'n digwydd ym myd Seligo heddiw? What's happening in the Seligo world today? 
17:15New: #Fi Mae Alfie a Sarah yn cyflwyno flog o'u taith gyda'r Urdd i Batagonia. Alfie and Sarah present a vlog of their trip to Patagonia with the Urdd. 
17:20Cath-Od Mae Macs am ymuno a'r Cylch Heulwen, ond cyn gwneud hynny bydd raid iddo sefyll y Cathbrawf. Macs want to join the Sunshine Circle but first he must complete some tests! 
17:30New: Un Cwestiwn Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta welwch chi yw'r un tyngedfennol: atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr. A challenging quiz show hosted by Iwan Griffiths. 
17:50New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Codi Pac Yn Aberteifi heddiw bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld nhw. Geraint Hardy looks at things to do and see in Cardigan. 
18:30Rownd a Rownd Mae'r dirgelwch yn parhau ynglyn a dychweliad Dani, a llwydda i daflu llwch i lygaid pawb ond ei thad. The mystery surrounding Dani's return continues. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Gwna Dai fistec wrth gyhoeddi nofel erotig Diane fel hunangofiant! Caiff Rhys sioc pan glyw ei fod yn mynd i fod yn dad. Dai publishes Diane's erotic novel as autobiographicl by accident. 
20:25Rownd a Rownd Dan ddylanwad gofalgar Dylan mae Fflur yn penderfynu mai heddiw yw'r diwrnod i ddweud y gwir am ei salwch wrth Llew. Fflur decides that she must tell Llew the truth about her illness. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Cynefin Yn y bennod hon, bydd Heledd Cynwal yn ymweld chymeriadau tref farchnad ddifyr Tregaron. In this episode, Heledd Cynwal will be getting to know some of the local characters in Tregaron. 
22:00New: Walter Presents: Yr Un Awyr Mae Lars yn cael ei wahodd i gartref teulu Sabine; mae Juliane yn dweud wrth ei thad am symptomau Klara; ac me'r Stasi yn holi Tobias. Juliane tells her father about Klara's symptoms. 
23:00Nyrsys Dilynwn Elen, sydd ar leoliad yn Uned Dydd Meddygol Ysbyty Glangwili, ac Eleri, sy'n nyrs gymunedol yn cynnig cymorth i drigolion cefn gwlad. Following the good work of our nurses. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing, Swla, Coco, Pando, Ama a Fflop yn y goedwig yn gwneud lluniau. Ond mae'r gwynt yn chwythu darlun oddi ar y bwrdd! Bing, Sula, Coco, Pando, Amma & Flop are making Leaf Pictures.