This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Sunday, December 17 2017

06:00Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul yn edrych ymlaen at gystadlu. It's the day of the local Show and Heti and the animals are getting ready to compete. 
06:15Twt Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flying fish have arrived in the harbour and the children are delighted! 
06:25Dwylo'r Enfys Dilynwn Daniel sy'n hoffi ceffylau wrth iddo chwilio'n galed er mwyn dod o hyd i un. Daniel lives in North Wales and has a hotel for cats! Daniel loves horses and searches hard to find one. [SL] 
06:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pelen eira brydferth, ac yn mwynhau creu iglw a phlu eira yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa create a snow globe and an igloo. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
07:25Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 
07:35Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
07:50Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
07:55Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
08:10Boj O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad. Tada is distraught - he's lost his hat! Boj goes off to find it with the help of his friend Daniel. 
08:20Patrl Pawennau Mae babi eliffant wedi dianc o'r syrcas ac yn crwydro rhywle ym Mhorth yr Haul! Elsi, the baby elephant from the circus, has escaped and is loose in Adventure Bay! Can the Paw Patrol help? 
08:35Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Eleri Sin sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dm o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Eleri Sin presents Llyncu Geiriau which is followed by highlights of Milltir Sgwr. 
11:00Rownd a Rownd Mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu'r Wyl Nadolig. Philip feels an obligation to help Glenda and Iris with the arrangements for the Christmas Fair. 
11:30Rownd a Rownd Gyda phawb yn dechrau edrych ymlaen at y Nadolig, y cwbl sydd ar feddwl Arthur yw sut mae'n mynd i wneud elw o'r Wyl. Arthur's mind turns to money and how he can make some cash at Christmas. 
11:55Calon: Ffotograffydd Bro a'r Byd Ffilm o 2012 am Keith Morris y ffotograffydd o Aberystwyth. A 2012 film about Keith Morris a photographer from Aberystwyth and a chance to enjoy his images. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r rhaglen o Flaenau Ffestiniog lle mae gwirfoddolwyr wedi creu sefydliad i helpu mewnfudwyr a cheiswyr lloches. We meet volunteers helping immigrants and refugees in North Wales. 
12:30Rygbi Pawb Coleg Gwent, sy'n brwydro i orffen yn y pedwar uchaf, sy'n herio Ysgol Uwchradd Casnewydd. Coleg Gwent, who are fighting to finish in the top four, host Newport High School. 
13:15Mynyddoedd y Byd: Yr Andes Lowri Morgan sy'n profi ei hun yn erbyn uchelfannau'r Andes ar y ffordd i'r dref uchaf yn y byd. Lowri Morgan tests herself in the Andes on the way to the highest town in the world. 
14:10Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Afon Dyfi - Aberystwyth: Fferm islaw lefel y mr, boddi teyrnas Cantre'r Gwaelod a hanes enwau strydoedd Aberystwyth. Bedwyr investigates street names in Aberystwyth when he visits the town. 
14:40Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Bydd Bedwyr yn teithio o Aberystwyth i Aberaeron. Bedwyr looks at the political undertones of maps and sees ancient land boundaries. He also enjoys a trip down Memory Lane in Aberarth. 
15:05Perthyn: Dan a Matthew Glyn Bydd Trystan Ellis-Morris yn sgwrsio dau frawd gafodd eu geni a'u magu yn y brifddinas - Dan a Matthew Glyn. Trystan meets brothers, Dan a Matthew Glyn, known for their love of Cardiff! 
15:30Noson Lawen 'Steddfod Mn 2017 Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno adloniant yng nghwmni Elin Fflur, Cr Glanaethwy, Eilir Jones, Trio, Wil Tn a Ceri, Y Tri Trwmpedwr, Edern a Bach a Mawr. Entertainment from the 2017 Eisteddfod. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Yn nhymor yr Adfent, cawn edrych ymlaen at y Nadolig yng nghwmni tri ffrind sydd yn byw yng Nghaerdydd. We look forward to Christmas with three friends in Cardiff - 2 Christians and a Jew. 
20:00New: Hen Blant Bach Mae arbrawf Hen Blant Bach wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog. Six young children spend time with older people in Blaenau. How will they react to the pensioners living with dementia? 
21:00New: Un Bore Mercher Gydag Alpay bellach wedi marw, mae Williams yn benderfynol o roi'r bai ar Faith. With Alpay dead, Williams resorts to dirty tricks to pin her demise on Faith. 
22:05Wil, Aeron a'r Inca Dau ffermwr yn mentro i uchelfannau Periw i fyw a gweithio ynghanol cymuned o fugeiliaid yr Andes. The inspirational trip of two farmers to work with a community of shepherds in the Andes. 
23:15O'r Galon: Blwyddyn Meinir Rhaglen o 2014 yn dilyn Meinir Siencyn a'i brwydr yn erbyn canser y fron. A programme from 2014 following Meinir Siencyn and her battle against breast cancer. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Ar l treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'. After spending time on a dairy farm, Jaff realises there is no place like home.