This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Tuesday, September 24 2019

06:00Meripwsan Mae'r criw ar fin eistedd lawr am bicnic - ond mae'r bwyd yn magu traed! The gang are about to sit down for a picnic, but the food begins to move on its own! 
06:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:15Dwylo'r Enfys Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd Bethan yn Llanuwchllyn. A series which teaches Makaton to young children. Today, Heulwen meets Bethan in Llanuwchllyn. [SL] 
06:30Twt Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. It's the first day of summer and everyone's looking forward to the celebration party. 
06:40Llan-ar-goll-en Mae Tara ac Abracadebra'n herio'i gilydd i greu steil gwallt trawiadol i Mrs Tomos. Tara and Abracadebra challenge each other to create a stunning hairstyle for Mrs Tomos. 
06:55Nico Ng Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
07:05Blero'n mynd i Ocido Mae'r Ocidociaid ar fin perfformio pan mae trydan Ocido yn darfod. A fydd Blero a ffrindiau'n gallu dod o hyd i bwer? The Ocidociaid are about to perform when Ocido runs out of electricity! 
07:20Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys. Big and Small attempt to create a rainbow. 
07:35Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Who can help Baba Melyn give everyone a coat of paint today? 
07:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
08:00Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r archfarchnad gan lwyddo i golli'r llythyren 'o' oddi ar un o arwyddion y siop! The monsters go to a supermarket and lose the letter 'o'! 
08:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:20Hafod Haul Mae criw o blant yn ymweld Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A group of children come to visit the farm, and the animals have a wonderful time in their company. 
08:35Digbi Draig Mae Digbi'n tybio y bydd Betsi wrth ei bodd efo'r Bocs Triciau mae wedi dod o hyd iddo yn siop Abel. Digbi thinks Betsi will be delighted with the Box of Tricks he found in Abel's store. 
08:45Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:05Heulwen a Lleu Mae Heulwen a Lleu'n edrych ar anifeiliaid sydd chyrn. Tybed pwy sydd rhai a beth yw eu pwrpas? Heulwen and Lleu investigate which animals have antlers and what they are for. 
09:15Boj Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nhy Boj. Mrs Trwyn leaves Tada and Mimsi in charge of the tear-away Trwynau Bach at a sleep-over. 
09:25Teulu Ni Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref. Halima and her brothers on a typical school day - from the breakfast table to the bus home. 
09:35Sion y Chef Mae Sid Singh yn mynd 'r plant ar drip natur, ond aiff pethau'n draed moch pan mae Mario'n codi ofn ar y merlod mynydd. Sid Singh takes the children on a nature trip, but things go wrong! 
09:45Yn yr Ardd Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf 'r deintydd? Blod goes on her first visit to the dentist. 
10:00Meripwsan Mae'r criw i gyd yn cael hwyl a sbri yn paentio yn yr ardd. The gang enjoy a day of painting in the garden. 
10:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:15Dwylo'r Enfys Trip i Dde Cymru i Heulwen heddiw, ac mae Ffion wedi trefnu iddi gyfarfod Ethan. It's a trip to South Wales for Heulwen today to meet Ethan and some donkeys! [SL] 
10:30Twt Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun. There's another birthday celebration at the harbour today - it's the harbour's birthday! 
10:40Llan-ar-goll-en Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. There's a chameleon on the loose in Llan-ar-goll-en. 
10:55Nico Ng Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile. 
11:05Blero'n mynd i Ocido Mae Motogora'n eiddigeddus o'r RoboCar newydd sy'n mynd yn gyflym. A fydd e'n gallu dal RoboCar ac adennill edmygedd Blero? Motogora is jealous of the new RoboCar, which goes super fast. 
11:20Bach a Mawr Nid tasg rwydd yw simsanu i'r nen tra bod cymaint o wahaniaeth rhwng maint Bach a Mawr! It's not easy see-sawing to the sky when Big and Small are such different sizes! 
11:35Cymylaubychain Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination. 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cadw Cwmni gyda John Hardy Nia Tomos sy'n paratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 2020 a Beryl Vaughan sy'n cerdded ar hyd arfordir Cymru sy'n sgwrsio heddiw. John chats to Nia Tomos and Beryl Vaughan. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Triathlon Sandman Mae'r digwyddiad olaf yn y gyfres yn digwydd ar Ynys Mn, gyda nofio yn y mor, beicio bryniog, a rhediad 5k drwy fforestydd a thwyni tywod Niwbwrch. Final event in the series at Anglesey. 
13:30Garddio a Mwy Mae Iwan yn ymweld 'r ardd Siapaneaidd yn yr Ardd Fotaneg, tra bod Sioned yn plannu bylbiau saffrwm, a Meinir yn paratoi hiasinthau ar gyfer y Dolig. Flowers, veg and all life's good stuff. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yn y Gwaed Yr wythnos hon - archwilio'r goeden deuluol a phrofion seicometrig sy'n dangos pa yrfa sy'n siwtio Amy o Sir Benfro ac Aled o Abertawe. This week: more family trees and psychometric tests. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:20New: SeliGo Beth yw'r dwli tro hyn gydag arian? What's the hoo-ha this time about money? 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae'r Brenin Uther yn amau ei gymdogion o fod wedi dwyn ei gronfeydd bwyd ac yn penderfynu i ymosod ar eu Teyrnas! King Uther suspects his neighbors of having stolen his food reserves! 
17:35Y Gemau Gwyllt Heddiw, mae'r timau ar arfordir Ynys Mn yn barod i ddringo a rasio ar hyd ochrau'r clogwyni. The teams head to the Anglesey coast for a Sea Level Traversing race along the cliffs. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
18:30Rownd a Rownd Mae hi'n draed moch yn llythrennol yn nhy'r K's wrth i Kay geisio manteisio ar y llanast paent er mwyn twyllo'r cwmni yswiriant. Kay seeks to deceive the insurance company. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Daw nyrs i gasglu Gwern o'r ysgol gan honni fod ei fam yn yr ysbyty. Sylwa Gwyneth fod ei mab mewn perygl difrifol. Gwyneth realises her son's in terrible danger. 
20:00Chwilio am Seren Junior Eurovision 2019 Mae'r daith i chwilio am seren Junior Eurovision yn parhau, gyda 6 o perfformiad arbennig ar lwyfan Feniw Cymru, Llandudno. The search for a star for Junior Eurovision is nearing its close. 
21:30New: Y Byd yn ei Le Guto Harri sy'n holi'r cyn Brif Weinidog David Cameron i ba raddau mae'r Ceidwadwr yn difaru galw refferendwm erbyn hyn? This week, Guto Harri meets former Prime Minister David Cameron. 
22:00New: Y Babell Ln a Mwy! Bethan Gwanas yn trafod gwaith Eigra Lewis Roberts a Rhun Emlyn ar Llywelyn Fawr. Marged Tudur yn holi Seiriol Davies a Gwilym Bowen Rhys, a nofel newydd Ifan Morgan Jones. Literary treats. 
23:00Y Ditectif Mae Mali Harries yn dysgu pa mor bwysig yw greddf y ditectifs yn y ras i ddod o hyd i droseddwyr. Mali Harries learns how instinct proves vital for detectives in the hunt to catch criminals. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tm arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball.