This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, December 18 2017

06:00Hafod Haul Ar l treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'. After spending time on a dairy farm, Jaff realises there is no place like home. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Baedd Hyll mor hyll. Today we find out why Warthog is so ugly. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam mae ei gysgod yn ei ddilyn i bobman! Blero goes to Ocido to find out why his shadow follows him around! 
06:40Sam Tn Yn groes i gyngor ei fam, mae Norman yn ceisio gosod addurn Sin Corn ar y to. Norman convinces Dilys to place a blow-up Santa on the roof. But Santa is blown away and lands in the bay! 
06:55Meripwsan Mae'r gaeaf wedi cyrraedd ac mae gan bob aelod o'r criw ffyrdd gwahanol o gadw'n gynnes a chlyd. Winter has arrived and the gang all have different ways to keep warm and cosy. 
07:00New: Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn orsaf dn gyda Steve. Dona goes to work at a fire station with Steve. 
07:10Cymylaubychain Mae'n noswyl cyn dydd y Seren ac mae pawb yn y nen wedi cyffroi'n ln! It's the night before the night of the special star and everyone is very excited. 
07:25Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gm. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
07:35Dwylo'r Enfys Mae Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cn ac arwydd Nadoligaidd. Enfys is practising hard for a very special concert - a Christmas sing and sign concert. [SL] 
07:50Sara a Cwac Mae hi'n bwrw eira, ac mae Sara a Cwac yn clywed hanes Siani Scarffiau yn cystadlu yng Ngemau'r Gaeaf. Sara and Cwac hear about Siani Scarffiau's achievements in the Winter Games. 
08:00Octonots Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rff gwrel sl, maen nhw'n cael cymorth annisgwyl gan haid o ddolffiniaid chwareus. The Octonauts and the Dolphin Reef Rescue. 
08:10Ty Ml Mae Morgan yn gwneud llanast gyda phaent, wedyn mae'n mynd i chwarae yn lle glanhau, ac mae hynny yn achosi problem i Linda Lindus. Morgan makes a mess with some paint - oh no! 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau byw mewn ogof. The Little Princess wants to be a cave girl. 
08:35Guto Gwningen Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da! Benja learns it's harder than he thinks to be a good leader. 
08:45Marcaroni Heddiw mae gan Oli stori arbennig iawn am Dywysoges a Marchog. Today, Oli's got another great story which is about a Princess and a Knight - which tells us how important our friends are. 
09:00Popi'r Gath Mae gan Sioni gar llusg newydd ond dyw'r bryniau cyfagos ddim yn ddigon serth i bawb gael sbri. Sioni has a new sledge but the mountains aren't steep enough for the friends to have fun. 
09:10Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld Ffatri'r Coblynnod. It's Christmas time and the friends visit the toy factory. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Yng nghanol prysurdeb y paratoi ar gyfer y Nadolig, mae'r Rheolwr Tew yn rhoi gwaith pwysig iawn i Henri. Henry loses a box when the Fat Controller sends him on a special Christmas mission. 
09:45Bach a Mawr Mae Mawr yn anhapus bod Bach wedi torri ei addewid. Big is unhappy when Small breaks his promise. 
10:00Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about. 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae cragen crwban yn ddarniog. Today we find out why Tortoise has a broken shell. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys. Pero seeks help when Talfryn has a broken finger, so Blero and his friends save the day and discover bones are amazing. 
10:40Sam Tn Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira. Trefor has an accident with the bus in the snow. 
10:55Meripwsan Mae hi'n ddiwrnod poeth iawn yn yr ardd heddiw ac mae pawb yn sychedig iawn - gan gynnwys y blodau. It's a very hot day in the garden and everyone is very thirsty - including the flowers. 
11:00Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn gwesty gyda Sin. Dona Direid goes to work in a hotel with Sin. 
11:10Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
11:25Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
11:35Dwylo'r Enfys Dilynwn Daniel sy'n hoffi ceffylau wrth iddo chwilio'n galed er mwyn dod o hyd i un. Daniel lives in North Wales and has a hotel for cats! Daniel loves horses and searches hard to find one. [SL] 
11:50Sara a Cwac Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg. Sara has caught a heavy cold and Cwac goes with her to see the doctor. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Bydd Band Rhys Taylor yn perfformio cn Nadoligaidd, a byddwn yn chwarae Cracyr Dolig. Rhys Taylor Band will perform a Christmas song and a chance for you to win a prize in Cracyr Dolig. 
13:00Hen Blant Bach Mae arbrawf Hen Blant Bach wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog. Six young children spend time with older people in Blaenau. How will they react to the pensioners living with dementia? 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Darn Bach o Hanes Papurau dadlennol o'r Ail Ryfel Byd a hanes cwymp gwibfeini yng Ngogledd Cymru. Hidden tunnels in Tenby, revealing papers from the 2nd World War and the trail of meteorites in North Wales. [SL] 
15:30Darn Bach o Hanes Hanes llifogydd enfawr darodd Caerdydd ym 1607 a thaith Charles Darwin trwy Ogledd Cymru yn 1831. Following Charles Darwin's trip to North Wales in 1831 and the Cardiff floods in 1607. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Da 'Di Dona, Guto Gwningen. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05Pyramid Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft! The game show presented by Anni Llyn that takes the 21st Century to Ancient Egypt! 
17:30New: Fideo Fi Mae Fideo Fi yn l i'n paratoi ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd gyda vlogs a syniadau di-ri. Fideo Fi is back, packed with web videos and vlogs for Christmas and the New Year. 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Highlights of several key matches in the battle for the top six places in the Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Lisa Elfyn a dillad ei diweddar mam; Elis James a'i grysau pl-droed a Jo Thomas sydd dillad o bedwar ban byd. Comedian Elis James shows us his football shirts in this 2008 edition. 
18:303 Lle: Georgia Ruth Williams Mae taith Georgia Ruth Williams yn cychwyn yn Aberystwyth ac yn symud ymlaen i Gaergrawnt a Phen Llyn. Georgia Ruth Williams takes us to Aberystwyth, Cambridge and the Llyn Peninsular. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Kath yn ceisio codi calon Mark. Mae gan Colin fenter newydd i geisio gwneud arian yn gyflym. Kath tries to lift Mark's spirits. Colin has a new enterprise to try to make a quick buck. 
20:25New: Nadolig Garddio a Mwy Mae'n Nadolig ym Mhont-y-Twr ac mae digonedd o waith i gadw Iwan, Sioned a Meinir yn brysur. Christmas ideas for decorations and gifts and a cranberry and walnut Welsh cake recipe. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Ar y Bysus Bysus ar gyfer dathliadau arbennig sy'n cael eu trefnu y tro hwn! Celebrations take centre stage tonight as buses are arranged for a concert, a wedding and to mark a special milestone. 
22:30New: Bocsio: Uchafbwyntiau Uchafbwyntiau noson focsio o Ferthyr wrth i'r Gymraes Ashley Brace herio Melania Sorroche o Gatalonia am deitl Pwysau Bantam Ewrop. Boxing highlights from Merthyr featuring Ashley Brace. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Dona Direidi and Ned Nodyn are with children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog.