This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, February 28 2018

06:00Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau rhedeg siop. The Little Princess wants to run a shop. 
06:25Guto Gwningen Ar l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a'i ffrindiau yn dysgu gwerthfawrogi'r hyn sydd ganddyn nhw, yn lle disgwyl rhywbeth newydd drwy'r amser. Morgan and his friends learn to appreciate what they have. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic am ddewis anifail i roi llun ohono ar ei darian. Fydd y Twrch Trwyth ara' deg a lletchwith mae'n ei hela ddim yn addas! Meic has problems deciding which animal to put on his shield. 
07:15Heini Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Heini goes camping today. 
07:30New: Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
07:40New: Sam Tn Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him? 
07:50New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'! 
08:00Cymylaubychain Mae Bobo yn cynhyrfu'n ln pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau. Bobo is excited to hear about the star that makes wishes come true. 
08:15New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gydag Heti a Nel wrth iddyn nhw wneud bwni blasus yn Cegin Cyw. Join in the fun with Heti and Nel as they make a bunny wrap in Cegin Cyw. 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae'r plant yn paentio lluniau ond maen nhw'n anghofio rhoi 10 bys i un o'r dynion bach. The kids paint pictures that come to life but forget to give their stick man the 10 fingers he needs 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chn o Dwr y Cloc! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern sy'n hoffi drymio. Join Heulwen as she lands in Cardiff and looks for Gwern. Gwern loves music and wants to be a drummer! [SL] 
09:15Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gm gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
09:25Oli dan y Don Mae Sid a Crannog yn benthyg camera fideo Dyf y Deifar ac yn dilyn y cimychiaid ond maen nhw'n mynd ar goll. Sid and Crannog borrow Dyf's camera and follow the lobsters but they get lost. 
09:35Nodi All Plismon Plod ddim stopio rhedeg yn wyllt o gwmpas Gwlad y Teganau. Mr Plod knocks some 'Go Faster' dust on his trousers and zooms off round Toytown. He just can't stop running! 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work? 
10:15Y Dywysoges Fach Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd. The Little Princess has lovely new shoes that she does not want to take off. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae yna edrych ymlaen at Wyl y Goleuadau ac i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ymlaen eleni. Everybody is looking forward to the Light Festival. Who will turn on the lights? 
11:00Fflic a Fflac Mae Fflic a Fflac yn drist ar ddechrau'r rhaglen hon gan fod Elin wedi gadael, ond daw Nia i'r Cwtch a chawn ganu hapus. Fflic and Fflac are upset as Elin has left the cwtch. Can Nia help? 
11:10123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur gyda rhif 7 ar wibdaith drwy'r gofod yn ein roced. Join us and the number 7 for an adventure among the stars. 
11:25Heulwen a Lleu Mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn helpu ei gilydd. Heulwen and Lleu learn how animals and creatures work as a team in the wild. 
11:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL] 
11:45Holi Hana Mae gan Rosie ddwy droed chwith a does neb yn fodlon ei dewis fel aelod o'u tm mabolgampau, ond daw Hana i achub y dydd! Hana helps Rosie who is big and clumsy and not much good at sport. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro Y cyflwynydd Nia Parry sy'n tywys Iolo Williams o amgylch ardal Llandrillo yn Rhos. TV presenter Nia Parry guides Iolo Williams around Rhos on Sea in this programme, first shown in 2003. [SL] 
12:30Cefn Gwlad Cyfres newydd gyda Dai Llanilar wrth y llyw gyda chyflwynwyr newydd. A new series of hour-long programmes with Dai Llanilar and a team of new presenters visiting people in rural areas. 
13:30Mamwlad gyda Ffion Hague Y tro hwn, cawn hanes un o syffrajets pennaf Cymru, Margaret Haig Thomas - Iarlles Rhondda. The story of one of Wales' most prominent suffragettes, Margaret Haig Thomas, Lady Rhondda. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae Gwenda'n poeni wrth i'w chyn wr ei bygwth ac mae'n cael ymweliad annisgwyl gan swyddog iechyd. Gwenda is threatened by her ex-husband and gets an unexpected visit from a health officer. 
15:30Pobol y Glannau Mewn cyfres o 2003, Arfon Haines Davies sydd yn ymweld ag arfordir Ardudwy gan ddysgu mwy am hanes Y Bermo; Eglwys Llandanwg a thref Harlech. Arfon Haines Davies visits the Barmouth coast. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Sblij a Sbloj, Sam Tn, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Dyfnfor Mae'r teulu Nekton yn archwilio ynys sy'n arnofio ac yn dod o hyd i ddarn olaf yr Ephemychron mewn ogof. The Nektons explore a floating island and find the final piece of the Ephemychron. 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae ditectif newydd yn ymuno 'r tm heddiw i ddod o hyd i rywun sydd yn gosod rhwydi ar draws afon er mwyn dal pysgod yn anghyfreithlon! Can the detectives catch an illegal fisherman? 
17:35Fi yw'r Bos Cystadleuaeth sy'n chwilio am un person ifanc sy'n dangos y potensial i lwyddo ym myd gwaith. Ioan, Ceri and Emily prove their work skills at the Scarlets' rugby ground. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Ar y Dibyn Bydd y tri anturiaethwr yn cael eu gwthio i'r eithaf mewn triathlon antur yn rhaglen ola'r gyfres. The three remaining contestants face a final adventure triathlon in the last in the series. 
18:30Mwy o Sgorio Bydd cyfle i ddod i adnabod clwb Penydarren yn well cyn eu gm fawr yng Nghwpan Cymru yn erbyn Bangor. We'll meet players at Penydarren BGC before their big Welsh Cup tie against Bangor. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae rhywun wedi torri i mewn i fflat y caffi. Ydy Kelly eisiau cael plant gydag Ed? Someone has broken into the caf flat. Does Kelly want to have children with Ed? 
20:25New: Celwydd Noeth Gyda Lleu Bleddyn ac Ifan Prys o Gaerdydd a'r llysdad a'r llysferch, Dennis James o Sir Benfro ac Anna Fflur o Sir Fn. Nia Roberts present as more contestants go for the 10,000 jackpot. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ar Werth Hen fanc ym Mhenmaenmawr, ty ar yr afon yng nghanol Caerdydd a'r hen glwb Ceidwadwyr yn Aberystwyth sy'n mynd dan y morthwyl. We find out how a number of properties get on at auction. 
22:00Rygbi Pawb Uchafbwyntiau rownd derfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the final of the Welsh Schools and Colleges League. 
22:45Y Ditectif Mali Harries sy'n ymchwilio i gyfrinachau'r teulu Sabine ac achos y 'corff yn y bag'. Mali Harries investigates how the 'body in the bag' was killed and uncovers the Sabine family secrets. 
23:15999: Ambiwlans Awyr Cymru Yn y gyfres hon mae Lowri Morgan yn edrych ar waith Ambiwlans Awyr Cymru. Lowri Morgan looks at the work of the Wales Air Ambulance. The North Wales crew is called to a racetrack on Anglesey 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn dod i weld Dona Direidi. Huwi Stomp joins Dona Direidi and he helps her to mend and brighten up a broken chair.