This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, July 6 2020

06:00Peppa Mae Endaf yn peswch yn yr ysgol feithrin a chyn bo hir mae'r plant eraill i gyd yn ei ddal o. Endaf has a cough at nursery school and it's not long until the other children catch it. 
06:05Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about. 
06:20Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi yn trefnu gorymdaith fel diweddglo arbennig i'r sioe, ond dydy Li a Ling ddim yn hoff o'r syniad. Dewi has arranged a special march for the finale, but Li and Ling are not too keen. 
06:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn i ddysgu cn 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrn learn and perform a song. 
06:45Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
06:55Olobobs Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw. At the forest Awards Day Tib and Bobl become jealous of Lalw's prize. 
07:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:10Blero yn Mynd i Ocido Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem. Mayor Oci's pumpkins don't seem to be growing - but a few wiggly worms may be able to help! 
07:25Patrl Pawennau Mae Gwil yn adrodd hanes ei anturiaethau wrth Faer Morus. Gwil tells Mayor Morus about how Twrchyn was rescued and about how he became the most recent member of the PAW Patrol. 
07:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp's birthday today. He has received an unusual gift, a key! 
08:15Bing Mae Coco'n dysgu Bing a Swla sut i sgipio ond mae Bing yn taro ei goes ac yn methu deall pam fod Swla'n well nag ef. Coco's teaching Bing & Sula how to skip. 
08:25Dwylo'r Enfys Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd Heulwen i'r garej lle mae'i dad yn gweithio. Jac takes Heulwen to the garage where his dad works. [SL] 
08:40Stiw Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos. Stiw becomes a super hero when he helps Mam-gu in the middle of the night. 
08:50Nico Ng Mae Nico a Rene yn ymweld gwyl hwyliog y bwganod brain. Nico and Rene have a fun day out at the scarecrow festival. 
09:00Cymylaubychain Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau! It's an exciting night for Lleuad tonight - her first harvest moon. 
09:10Caru Canu Y tro hwn "Mynd Drot Drot" - cn draddodiadol am fam yn mynd i'r farchnad i siopa. This time "Mynd Drot Drot" - a traditional song about a mother going shopping to the market. 
09:15Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cadw mi gei mochyn. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a piggy bank from newspaper. 
09:35Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
09:45Deian a Loli A'r Cadw Mi Gei Mae Loli'n benderfynol o gael arian o'i chadw-mi-gei ond mae'r mochyn yn bod yn ystyfnig ac yn gwrthod gadael iddi agor y plwg. Loli wants money from her piggybank but the pig isn't happy! 
10:00Peppa Mae Peppa a George yn edrych ar y sr efo Mami a Dadi Mochyn ac yna'n mynd i edrych drwy telesgp Taid Mochyn. Peppa and George are looking up at the stars with Mummy and Daddy Pig. 
10:05Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. The animals are kept awake by a strange creature. 
10:20Syrcas Deithiol Dewi Mae hyfforddwr pl-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld 'r syrcas. The Canaries' famous football coach, Sir Aled, visits the circus. 
10:30Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song and perform in front of an audience. 
10:45Sam Tn Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn! Who or what is chewing through cables and ropes in Pontypandy? 
10:55Olobobs Mae'r Olobos yn dyfeisio gm newydd o'r enw Bobl-bl, ond pan fo'r bl yn byrstio mae angen help llaw Byrbi. The Olobobs invent a new game but when their ball bursts they need some help. 
11:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
11:10Blero yn Mynd i Ocido Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri? Blero finds out how levers work, causing bathtime to start with a splash. 
11:25Patrl Pawennau Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved? 
11:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Cymoedd Roy Noble Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei galon. Roy returns to the Amman Valley where he grew up, calling in Brynamman, Tairgwaith and Ammanford. 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ar Werth Y tro yma, mae perchnogion gwesty 5* yn Aberaeron yn penderfynu gwerthu ac mae'r actor Dafydd Emyr am werthu hen gartre teuluol. A 1.5m former private school with 6 bedrooms is up for sale! 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Priodas Pum Mil - Goreuon Cyfle i ail-fwynhau priodasau ail gyfres Priodas Pum Mil yn y gyfres arbennig yma. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford take a look back over the second series of Priodas Pum Mil. 
16:00Peppa Mae'r ty mewn tywyllwch pan fo toriad yn y cyflenwad trydan. The house is in darkness as a result of an electricity power cut. Peppa and George have lots of fun looking for a torch. 
16:05Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offeryn! Blero and friends are to take part in a concert but first they must learn to play an instrument! 
16:30Patrl Pawennau Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'? 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00New: 5 am 5 Pum cwestiwn mewn pum munud. Ymunwch Jack Quick wrth iddo osod pum cwestiwn newydd sbon bob dydd. Five questions in five minutes. Join Jack Quick as he sets five brand new questions. 
17:05Mwy o Stwnsh Sadwrn Hanner awr o LOLs gyda Owain, Mari a Jack o'u cartrefi. Gemau, rapio, cystadleuthau a'ch fideos chi. Half an hour of LOLs with the gang from their homes. Games, competitions & more. 
17:30New: Bwystfil Rydym heddiw yn cwrdd gyda 10 anifail sy'n byw yn fforestydd glaw y byd. Rainforests are home to half of the world's species of animals and we'll meet 10 of them in today's episode. 
17:40Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:50New: 5 am 5 Mae Jack Quick 'nl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 
17:55New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
18:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig pedwaredd rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the fourth round of Super Rugby Aotearoa. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Sgwrs dan y Lloer Cyfle arall am sgwrs dan y sr yng nghwmni Elin Fflur - y tro hwn, y cyfansoddwr Robat Arwyn sy'n westai. Relaxing in the garden with Elin Fflur tonight will be composer Robat Arwyn. 
20:25New: Garddio a Mwy Y tro hyn, mae Iwan yn trafod problem llau du ar y coed ceirios, Meinir yn creu basgedi crg tlws gyda eiddew/iorwg, a Sioned yn arddangos 'priddo'. Flowers, veg and all life's good stuff. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30New: Rygbi: Clasuron Bermuda Ar l ennill y Cwpan y flwyddyn gynt, y Llewod oedd y ffefrynnau i ennill Pencampwriaeth Clasuron Bermuda yn 2016. The Lions take on The Bermuda Rugby World Classic in 2016. 
22:00Dim Ysgol: Maesincla Cyfle i ddal fyny efo straeon y plant, eu teuluoedd a'r staff yn ystod cyfnod o newid mawr yn hanes yr ysgol. An opportunity to catch up with the school's children, their families and staff. 
23:00Y Ditectif Pwy wnaeth llofruddio Katrina Evemy yn Llanelli a sut y daliodd y ditectifs ei llofrudd? Mali Harries reveals evidence in the Katrina Evemy murder and finds out how the case was solved. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.