This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Thursday, April 9 2020

06:00Peppa Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. When Dadi Mochyn needs a new watch, Mistar Llwynog finds three clocks in his van! 
06:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared? 
06:20Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
06:35Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Two lovable little monsters learn the alphabet. 
06:45Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno? The friends are having trouble sleeping because of a loud noise. 
07:15Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses. 
07:30Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Hedd yn cael parti mr-ladron gyda Ben Dant. Join Dona Direidi for a fun-filled party, full of games, dancing and singing. Today, Hedd holds a pirate party with Ben Dant. 
07:45Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a grwyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
08:00Tatws Newydd Does dim byd fel band i godi calon, a dyma'r Tatws Newydd yn martsio efo'u band llawn egni. There's nothing like a marching band as the Potatoes lead a parade of musical instruments. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:30Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cael hwyl yn y Ffair. In this programme Heini has fun in the Fair. 
08:45Abadas Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' yn gallu bod yn 'glud a chwtshlyd', felly beth yn union yw ty gwydr? Ben's new word is something that could be 'snuggly wuggly', so what is a 'greenhouse'? 
09:00Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
09:10Digbi Draig Does neb eisiau helpu Cochyn i ddod o hyd i'w farcud yn y gors oherwydd y Bwystfil Mwd! No-one wants to help Digi get his kite out of the swamp because of the Mud Monster! 
09:25Digbi Draig Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan. Betsi and her Spectrumorph turn Digbi red like his hero Gruffudd Goch. 
09:35Digbi Draig Mae Digbi'n gadael pr o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Digbi accidentally lets out a pair of Betsi's wings and decides to get them back before she finds out. 
09:45Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
10:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gilydd i'w helpu. Dadi Mochyn loses his title as Champion Puddle Jumper and needs some practice. 
10:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
10:20Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
10:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a recording studio and manage to lose the letter 'th'! 
10:45Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiwrnod fydd hi? It's time for a picnic. What sort of day will it be? 
11:15Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
11:30Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn hwyl. Heddiw, bydd Tesni yn cael parti pitsa gyda Tref y ci. Today, Tesni will be having a pizza party with Tref the dog. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
12:00Pobol y Rhondda Sin Tomos Owen sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty yn y Rhondda. Sin Tomos Owen discusses sport, drama, music and housework as he travels around the Rhondda. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Rhannu Gm newydd gydag 16 cystadleuydd yn rhannu'n ddau dm ac un person o bob ochr yn cystadlu i gadw'u tm yn y gm nes bod enillydd! New game with 16 contestants going head to head to the end! 
13:30Dan Do Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres sy'n edrych ar gartrefi Cymru. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd. In this programme we'll be featuring new builds. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin: Blaenau Ffestiniog Cyfle arall i glywed rhai o straeon difyr a chudd Bro Ffestiniog. Another chance to join Heledd Cynwal, Iestyn Jones and Sin Tomos Owen as they visit the Blaenau Ffestiniog area. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
16:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:30Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido'n paratoi i wylio dawns y dolffin ger ynys Llinos Llosgfynydd. Ond mae cymylau'n cuddio'r ynys! The Ocido crew get ready to watch the dolphin's dance but clouds appear! 
16:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl cath fach a Delor a'i asynnod. Today we meet some cute kittens and Delor and her donkeys. 
17:00Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:05SpynjBob Pantsgwr Gan nad yw SbynjBob eisiau bod yn hwyr i'w waith mae'n penderfynu y byddai'n well ac yn fwy cyfleus iddo fyw yn Y Crancdy. SbynjBob decides he would be better off living in Y Crancdy. 
17:15New: Arthur a Chriw y Ford Gron Cwest y tro hwn gan Arthur i adfer Coron Y Brenin Mawr, wedi'i chuddio rhywle yng nghanol hud y Corsydd Rhith. Arthur wants to accomplish a feat - he must recover the Great King's Crown! 
17:25Ysbyty Hospital Mae Glenise a Tudur yn cynnal cyfweliadau i chwilio am ddoctor newydd y tu l i gefn Anni. Glenise and Tudur are looking for a new doctor behind Anni's back. 
17:50Larfa Cyfres animeiddio liwgar - mae'r criw bach dwl y tro hwn yn cael hwyl a sbri gyda bocs... Colourful, wacky animation series - this time, the funny crew have fun and games with a box... 
18:00Helo Syrjeri Dr Tom Parry a'r tm sy'n delio phyliau o banig merch ifanc; yn dysgu mwy am afiechydon ecsotig; a llawer mwy. We follow staff and patients at Blaenau Ffestiniog's Health Centre. 
18:30Rownd a Rownd Tra bod Anna'n poeni am yr awyrgylch rhwng Mali a'i mham, mae'r sefyllfa deuluol, gymhleth, yn cymryd tro annisgwyl i Elen. Anna worries about the tension between Mali and her mother. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae cynllwynio Angharad yn talu'i ffordd wrth iddi adael am Awstralia dan enw gwahanol. Mae Dani'n cael y gorau ar Anita wrth i'r ddwy drio cymodi. Dani gets the better of Anita. 
20:25Rownd a Rownd Mae Mali'n cael digon o glywed ei mam yn dweud na chaiff hi weld ei thad, felly mae'n penderfynu cymryd camau eithafol. Mali has had enough of her mother stopping her from seeing her father. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Bethesda: Pobol y Chwarel Yn y bedwaredd rhaglen, mae llawer o'n cymeriadau yn dod at ei gilydd i fwynhau gwyl gymunedol gerddorol. In the fourth episode, the community comes together to enjoy a local music festival. 
21:30Cymry ar Gynfas: Margaret Williams Y tro hwn yr artist Sarah Carvell sy'n cwrdd 'r gantores Margaret Williams er mwyn ceisio peintio portread ohoni. Artist Sarah Carvell attempts a portrait of Welsh singer Margaret Williams. 
22:00DRYCH: Dau Ffrind, Un Aren Wedi cyfnod hir ar ddialysis yn aros am aren, mae gobaith newydd i Iwan John wrth i'w ffrind Steffan Rhys Williams gamu i'r adwy. Actor-comic Iwan John receives a new kidney from his bestie. 
23:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Wrth i Bing achub Fflop o grafangau'r pry cop mawr, mae'n disgyn a mae Wil Bwni'n cael damwain. Bing rescues Flop from the giant spider, but falls off the rope & Hoppity has an accident!