This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, December 20 2017

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn perfformio eu sioeau Nadolig. The schools are performing their Christmas shows, and Hermione and Jemima are at a festive market. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Owl's head turns all the way round. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n fellt a tharanau wrth i frawd bach Wadin gael y fflachglwy'. Blero and friends visit Wadin the Cloud. 
06:40Sam Tn Rhaid i Sam achub y teithwyr pan fo trn yn rhedeg i lawr y trac heb y gyrrwr a dim ond ci wrth y llyw! Sam comes to the rescue when a runaway train heads off with a carriage full of people. 
06:50Nico Ng Mae Nico wedi gwirioni wrth i Mam a Megan addurno'r cwch ar gyfer y Nadolig! Nico is excited when Mam and Megan bring out the trimmings to decorate the canal boat for Christmas! 
07:00Deian a Loli a'r Gacen Nadolig Mae hi'n Noswyl Nadolig ac mae Deian a Loli yn helpu addurno'r gacen Nadolig. It's Christmas Eve and Deian and Loli are helping to decorate the Christmas cake. 
07:20Digbi Draig Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo. Betsi pleads with Abel to let her deliver Digbi's parcel so she can apologise to him. 
07:30Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
07:45Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau l. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
08:00Octonots Wrth i'r Octonots baratoi ar gyfer eu gwledd wymon flynyddol ger Ynysoedd y Galapagos, mae tri igwana sy'n tisian halen yn dwyn y gwymon! The Octonauts and the Marine Iguanas. 
08:10Ty Ml Mae'r ffrindiau yn dysgu Syr Swnllyd Swn sut i gael hwyl. The friends teach Syr Swnllyd Swn how to have fun. 
08:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu. The Little Princess wants to be an explorer like her great grandfather. 
08:30Guto Gwningen Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc. When Mr Cadno is trapped in Mr Puw's garden, Guto reluctantly agrees to help him 
08:40Yn yr Ardd Mae Dilwyn y draenog yn teimlo'n sl iawn yn yr ardd ac mae Gwilym yn gofyn i'r criw o ffrindiau fynd ati i helpu Dilwyn. The friends try to cheer up Dilwyn the hedgehog as he's feeling ill. 
08:55Popi'r Gath Mae Popi a'i ffrindiau yn dod o hyd i ddyn eira sy'n dadmer ac yn ceisio mynd ag e i Begwn y Gogledd. Popi and friends meet a snowman who is melting and try to take him to the North Pole. 
09:05Stiw Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld. Esyllt talks Stiw into entering a dance contest. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn cael glanio ym Mhegwn y Gogledd, gweld yr eira a chyfarfod Sin Corn. The children have great fun on their trip to the North Pole and even get to deliver presents with Santa. 
09:30Tomos a'i Ffrindiau Tydi Bash, Dach a Ferdinand o Ynys y Niwl erioed wedi cael parti Nadolig felly dyma fynd ati i drefnu un, gan wrthod cymorth gan Tomos a'i ffrindiau. The trains arrange a Christmas Party. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomos sy'n arwain yr ymgyrch. Llan-ar-goll-en is taking part in the 'Tidiest Village in Wales' competition. 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio. The gang from Llanrug make musical instruments and Llio goes to her dance class. 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Ir yn pigo'r pridd. Colourful stories from Africa about animals. Today we find out why Hen pecks the ground. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd! It's the day of Mayor Oci's birthday picnic and an ant sneaks away with the cake! 
10:40Sam Tn Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. When a big chill comes to Pontypandy, Norman and Mandy decide to build a snowman. 
10:50Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
11:00Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
11:15Olobobs Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno 'r Snwffs yn eu sioe awyr. Bobl gets to fly a kite at the Snwff Air Show with the help of Harri Hirgwt. 
11:20Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
11:35Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
11:50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Nadolig Garddio a Mwy Mae'n Nadolig ym Mhont-y-Twr ac mae digonedd o waith i gadw Iwan, Sioned a Meinir yn brysur. Christmas ideas for decorations and gifts and a cranberry and walnut Welsh cake recipe. 
13:00Natur Nadolig Iolo Iolo Williams sy'n dadorchuddio natur wyllt yr Wyl. From robins to mistletoe, Iolo Williams uncovers the wild side of Yuletide and explains Nature's links to many of our festive traditions. [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Codi Hwyl Mae'r ddau longwr anturus, Dilwyn a John, yn gadael Ynys Sgomer 'i bywyd gwyllt a chroesi Swnt Jac. Dilwyn and John leave Skomer and its wildlife to cross the treacherous Jack Sound. [SL] 
15:30Codi Hwyl Mae Bae Caerdydd a diwedd y daith yn galw. John and Dilwyn pass the beautiful Gower peninsula and pause for a special meal in Swansea. Cardiff Bay - the journey's end - beckons. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico Ng, Deian a Loli a Grwndi Gwirion, Digbi Draig, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Wrth i'r teulu archwilio twnnel dirgel y tu l i raeadr enfawr dan y mr, mae creaduriaid rhyfedd a cherhyntau cryfion yn creu problemau. The Nektons explore a mysterious underwater tunnel. 
17:25New: Fideo Fi Mwy o vlogs a syniadau di-ri ar gyfer gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. More web videos and vlogs for Christmas and the New Year. 
17:30Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc Dyma ddilyn effeithiau diwedd y rhyfel wrth i garcharor rhyfel o'r Almaen ddod i fyw at deulu Emilie Bonnet, 11 oed, yn Ffrainc. A German prisoner of war goes to work with a French family. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Dillad gwaith a chwarae Carwyn Williams; dillad newydd i Cathrin Daniel a golwg ar ffrogiau pert. Nia Parry looks at beautiful dresses at the Victoria & Albert Museum in this 2008 edition. 
18:30Pobol Port Talbot Bywyd gyda'r nos - y shifft yn newid, y plant yn dod adref a rhai'n paratoi ar gyfer gig. A change of shift, kids home from school, surfing and choir practice. A busy evening in Port Talbot! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm A fydd Garry yn dod o hyd i Elgan? Caiff Non alwad ffn bwysig. Will Garry find Elgan? Non receives an important phone call. 
20:25New: Ar y Bysus Wrth i'r Nadolig agosu, mae Cwmni Cwm Taf a chwmni Midway, Crymych, wedi trefnu trip 'Twrci a Thinsel' i'r un dref ar yr un penwythnos! Christmas bus trips to Paignton! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Hwyl y Ffermwyr Ifanc Lisa Angharad sy'n edrych ar y gwaith paratoi a'r tynnu coes, cyn ac yn ystod, Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn Llandudno eleni. Lisa Angharad looks back at the Young Farmers' Eisteddfod. 
22:30Llwyfan Gyda seren y West End John Owen-Jones, y gantores Miriam Isaac, y cerddor Rhys Taylor, sgiliau syfrdanol criw SBX a lleisiau Cr y Wiber. Featuring John Owen Jones, Rhys Taylor and SBX. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song.