This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Wednesday, January 29 2020

06:00Shwshaswyn Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami! 
06:10Digbi Draig Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n geidwad Pen Cyll. Digbi decides to become the guardian of Pen Cyll. 
06:25Cymylaubychain Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination. 
06:35Octonots Mae'r Octonots yn dod ar draws llyffaint dart gwenwynig ar l i eger llanw peryglus daro'r Amason. The Octonauts find out about poison dart frogs after a tidal bore sweeps up the Amazon. 
06:45Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm. 
07:00Sam Tn Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tn wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach. Norman gets into trouble and starts a fire while playing hide and seek. 
07:10New: Timpo New programme for children. Rhaglen newydd i blant. 
07:20Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu tylwythen deg o flodau. Twm and Lisa make a flower fairy. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed where they create a fairy scene. 
07:40Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn hwyliog, draddodiadol am anifeiliaid. This time: a traditional, joyful song introducing animals. 
07:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:00Y Crads Bach Mae'n ddiwrnod heulog yn y gaeaf ac mae'r crads bach wedi drysu'n ln - ydy hi'n wanwyn eto? It's a winter's day but the sun is shining and the little creatures are very confused. 
08:05Twt Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he? 
08:20Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell. Smotyn catches a cold and is invited to go to stay in the castle. 
08:50Nico Ng Mae Nico yn gwylio Heddwyn y ci heddlu yn perfformio pob math o driciau clyfar iawn. Nico watches a police dog performing some clever tricks and dreams of being a police dog himself. 
09:00Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:10Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad. In this programme Heini is shopping for clothes. 
09:25Octonots Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rff gwrel sl, maen nhw'n cael cymorth annisgwyl gan haid o ddolffiniaid chwareus. The Octonauts and the Dolphin Reef Rescue. 
09:35Straeon Ty Pen Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'. The theme of this programme is 'The Ear'. 
10:00Sam Tn Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tn a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb. 
10:10Timpo Rhaglen newydd i blant. New programme for children. 
10:20Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
10:35Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cn fywiog sy'n helpu plant ymarfer cyfri i dri. A lively song that helps little ones count to three! 
10:45Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:00Twm Tisian Mae'n anodd deffro weithiau yn tydi? Mae Twm yn cael trafferth mawr i aros ar ddihun heddiw. It's difficult to wake up sometimes isn't it? Twm can hardly stay awake today. 
11:10Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
11:20Jen a Jim Pob Dim Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It's the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing! 
11:35Meripwsan Mae Oden yn gollwng casgliad botymau Eryn yn y patsh tatws ond daw Meripwsan a Cwacadeil draw i'w sortio. Meripwsan and Cwacadeil sort out Eryn's button collection. 
11:40Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cegin Bryn: Tir a Mr Hwyaden rost gyda salad dail endif a phwdin melys o ellygen efo mousse siocled cyfoethog. Slow roasted duck followed by a chocolate mousse served with pear. Plus brown trout cooked alfresco. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Llanw Defnyddio'r llanw fydd thema rhaglen ola'r gyfres, ac fe ddilynwn daith adain un o awyrennau mwya'r byd ar hyd yr Afon Dyfrdwy; a mwy. This final episode looks at harnessing the tide. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Tadau Anhygoel yr Anifeiliaid Hanes tadau yn gofalu am eu plant ym myd natur. Dilynwn Ymlusgiaid, Llewod, Adar a Siarcod; tadau modern a thraddodiadol. Learn about dads in nature through a dozen different species. 
16:00New: Awr Fawr Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Pan mae Dwynwen yn clywed fod rhywun am rannu ffau hi, mae hi'n cyffroi'n ln. When Dwynwen hears someone is about to share the den with her, she gets very excited. 
17:20Y Brodyr Adrenalini Mae Adi yn cael ei anfon yn l i'r ysgol ar l iddo fethu chyfrif i bump a difetha un o'r anturiaethau. Adi gets sent back to school to help him with his counting. 
17:25New: Bwystfil Yn y bennod yma, byddwn yn cymharu cathod a chwn i weld pwy sy'n ennill y 'frwydr'. "Fighting like cat and dog" is a well-known phrase - but which animal really wins the 'battle'? 
17:35Cog1nio Mae deg cogydd ifanc o'r De yn ceisio plesio Illtud Dunsford, perchennog Charcutier a Sin Bassett Roberts sy'n rhedeg cwmni arlwyo. Ten cooks from South Wales try to impress the judges. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: Llyn Un 'c' neu ddwy sydd i fod yn yr enw Cricieth? Dyna un o'r cwestiynau bydd Bedwyr Rees yn ei holi ym Mhen Llyn. Bedwyr faces the big question - are there one or two letter 'c's in Criccieth? 
18:30Adre Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Rho Hywel ddwr oer ar ddathliadau Ffion a Rhys sy'n cynddeiriogi Ffion. Mae Diane yn ymadael 'r Cwm gan adael Dai ar ben ei hun. Diane leaves Cwmderi leaving behind a lonely Dai. 
20:55Chwedloni: Stori Sin Adler Mae prosiect Chwedloni yn gosod straeon pobl fel y canolbwynt a'r tro hwn cawn glywed stori Sin Adler. Chwedloni focuses on people and their stories - this time, we hear Sin Adler's story. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Nyrsys Y tro hwn, awn i Ganolfan Ganser Felindre, Caerdydd ac Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, i weld y gwaith da. We visit Velindre Cancer Centre and Withybush Hospital to see their good work. 
22:00Mwy o Sgorio Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewr rhyngwladol Owain Tudur Jones sy'n cael cwmni gwestai arbennig ar y soffa i roi byd y bel gron yn ei le. Magazine programme about the best of Welsh football. 
22:30Rygbi Pawb Uchafbwyntiau gm y Gweilch a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the match between Ospreys and Scarlets in the Regional under 18 Competition. EC avail. 
23:15DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi iddi dderbyn diagnosis o dementia. A filmmaker documents his old school friend's life with dementia. 
00:20Teleshopping Home Shopping. 
01:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'!