This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, December 16 2019

06:00Peppa Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe arbennig. It's Christmas, and Peppa's playgroup is going to the theatre to see a special play. 
06:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd. Meic has to learn that a big part of tracking is being slow and careful! 
06:20Bach a Mawr Mae Mawr yn ddigalon am fod ei degan ar goll, ond a wnaiff Bach ddweud y gwir? Big's T-Rex toy goes missing. Big is upset but will Small tell the truth? 
06:35Octonots Mae haid o fursennod mr barus yn gwrthod gadael i bysgod eraill fwyta algae oddi ar y riff. The Octonauts help a group of algae-eating fish stand up to some aggressive damselfish. 
06:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
07:00Cymylaubychain Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r Cymylaubychain yn gallu dod o hyd i rai! It's very hot today. Is there any rain about? 
07:10Tomos a'i Ffrindiau Yng nghanol prysurdeb y paratoi ar gyfer y Nadolig, mae'r Rheolwr Tew yn rhoi gwaith pwysig iawn i Henri. Henry loses a box when the Fat Controller sends him on a special Christmas mission. 
07:20Patrl Pawennau Mae Cwrsyn ac Aled yn poeni'n arw am fynd i'r deintydd. Mae'n rhaid galw'r Pawenlu i helpu! Cwrsyn and Aled are scared of going to the dentist so Mr Parry calls the PAW Patrol to help. 
07:35Shwshaswyn Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami! 
07:45Cei Bach Mae hi'n Noswyl y Nadolig yng Nghei Bach, ac mae Mari wrthi'n brysur yn paratoi parti arbennig. It's Christmas Eve, and Mari is working hard in order to prepare a special party. 
08:00Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Heulwen lands in Porthmadog today, and she's looking for a friend called Rhun. [SL] 
08:20Guto Gwningen Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub. Benja gets lost in a network of underground tunnels. 
08:35Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw yn benderfynol o ennill medal yng ngemau'r gaeaf. Tarw is determined to win a medal at the winter games. 
08:45Jen a Jim Pob Dim Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. Zebra refuses to go out to play on a cold, snowy day. 
09:00Darllen 'Da Fi Mae Nia Elin yn sglefrio ac mae'n darllen stori am Siwan y gwningen fechan. Nia Elin is skating at Cardiff's Winter Festival, where she reads a story about Siwan, the rabbit. 
09:05Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
09:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael eu creu. Rapsgaliwn will be visiting a shoe factory in this episode to discover how shoes are made. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn chwarae fflapio a chlapio ar antur yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn flap about in the snow. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc. Postman Radli Migins is waiting for a parcel to help him become a rock star. 
10:00Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
10:05Meic y Marchog Wrth i Meic a'r Dreigiau chwarae yn yr eira maen nhw'n darganfod bod y Llychlynwyr wedi cyrraedd Glyndreigiau. Meic learns that Vikings like to have fun in the snow just like he does. 
10:20Bach a Mawr A wnaiff dawnsio anhygoel Bach godi calon Mawr? Will Bach's amazing dancing cheer up Mawr? 
10:35Octonots Mae Harri'n dod o hyd i gneuen goco anferth ond does dim modd ei hagor heb gael cymorth gan grancod dringol. The Octonauts and the Coconut Crabs. 
10:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
11:00Cymylaubychain Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise. 
11:10Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
11:20Patrl Pawennau Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar l i'w weiren dorri. The PAW Patrol must help Gwil find his robot pup when the antenna breaks! 
11:35Shwshaswyn Mae'r fowlen golchi llestri yn llawn swigod ac mae Fflwff wrth ei fodd yn eu dynwared. Mae Seren yn hoffi swn y dwr yn arllwys i mewn i'r sinc. Ond beth mae'r Capten yn ei wneud yn y sinc? 
11:45Cei Bach Un bore braf o haf, daw Nanw Glyn i aros yng Ngwesty Glan y Don. Pwy ydy hi, tybed? One beautiful sunny morning, a lady called Nanw Glyn arrives at Glan y Don. But, who is she? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Garejis: Dan y Bonet Mae eira mawr mis Mawrth yn creu trafferthion i gwmnioedd Gwili Jones a BV Rees... The 'Beast from the East' causes carnage for BV Rees and Gwili Jones this time... [SL] 
12:30Heno Heno, clywn stori Lili Mair, sydd wedi recordio cn i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr dementia. Tonight, we hear the story of Lili Mair, who has recorded a song to raise awareness of dementia. 
13:003 Lle: Ffion Dafis Ffion Dafis sy'n ein tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and along the infamous A470. 
13:30Mamwlad gyda Ffion Hague Gwenllian ferch Gruffydd sy'n cael sylw Ffion Hague heddiw. Princess Gwenllian, reportedly the only Welsh woman to have taken an army into battle - and a symbol of rebellion & nationalism. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cymru Wyllt Mae'n haf ac mae'n amser i rai o anifeiliaid gwyllt, llai, a mwy ecsotig Cymru i ddisgleirio. It's summer and it's time for some of the smaller and more exotic Welsh wildlife to shine. 
16:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story. 
16:05Bach a Mawr Mae Bach eisiau'r pysgodyn o bwll Mawr yn anifail anwes ond syniadau eraill sydd yn chwarae ar feddwl y pysgodyn! Bach wants the fish from Mawr's pool as a pet. But the fish has other ideas! 
16:20Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod poeth ac mae'r cwn yn mynd i'r parc dwr - ond mae'r pwll yn wag! It's a hot day and the dogs go to the water park - but the pool is empty! 
16:35Cymylaubychain Does dim awydd cysgu ar Haul heddiw, sy'n peri problemau i drigolion arall y nen. What will happen when Sun refuses to go to sleep? 
16:45Cei Bach Mae hi'n argyfwng yng Nghei Bach! Nid yw'r fan fara wedi cyrraedd y pentref. It's an emergency situation in Cei Bach! There's no bread at the hotel so they have to get baking. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Mwy o Stwnsh Sadwrn, a chyfle i ail fyw gemau a holl lols y penwythnos. More Stwnsh Sadwrn, and a chance to re-live the weekend's games and lols. 
17:25Oi! Osgar Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth. A cartoon following the adventures of Oscar and friends in the arid desert - as they try not to die of boredom! 
17:30Sgorio Stwnsh Pigion gemau penwythnos Uwch Gynghrair Cymru JD, yn cynnwys Y Barri v Y Seintiau Newydd, Caernarfon v Airbus UK a Derwyddon Cefn v Cei Connah. JD Cymru Premier weekend match highlights. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cynefin Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen sy'n ymweld Phontypridd; tref cafodd ei siapio gan sawl diwydiant gwahanol. The team visit Pontypridd; a town shaped by several industries. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae ymateb Dani'n dychryn Tyler pan mae'n cyfaddef y gwir am gysgu gydag Aled. Caiff Garry sgwrs gyda Cassie am ei iechyd. Tyler's alarmed at Dani's reaction as he admits sleeping with Aled. 
20:25New: Adre Y tro yma byddwn yn ymweld chartref yr Archdderwydd amryddawn Myrddin ap Dafydd ym Mhen Llyn. We visit the home of the Archdruid Myrddin ap Dafydd on the Llyn Peninsula. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00Jonathan: Y Sialens Fawr Cartref naturiol Jonathan, Nigel a Sarra yw'r cae rygbi, ond tybed beth mae'r tri fel o dan bwysau yn y gegin? Jonathan, Nigel and Sarra belong on a rugby pitch, but how about the kitchen? 
23:00Seiniau Organ Llandaf Mae gan Gadeirlan Llandaf un o'r Organau Pib mwyaf ym Mhrydain, a'r cyflwynydd Huw Edwards sy'n darganfod mwy. Discover more about Llandaff Cathedral and one of the UK's largest Pipe Organs. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad oes angen bod yn genfigennus o'i chwaer fach er bod pobl yn cymryd sylw ohoni. Morgan learns there is no need to be jealous of his little sister at Christmas.