This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, August 4 2020

06:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
06:05Jambori Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures... 
06:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:25Bach a Mawr Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. Mawr is eager to have his name appear in The Book of Biggest, Bests and Firsts by swinging on his swing 
06:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
06:55Ty Ml Mae Mali a Dani yn ffrindiau gorau, ond maen nhw'n cael ffrae. Mali and Dani are best friends, but they argue, and Morgan does his best to make sure they become friends again. 
07:05Gwdihw Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld phengwiniaid Fferm Folly. Building a coop for the hens and visiting the penguins at Folly Farm. 
07:20Timpo Mae yna Po yn byw mewn ty ar ben bryn lle mae'r olygfa yn dwyn eich gwynt. Yn anffodus mae'r daith yno yn gwneud yr un peth! A Po lives in a house on a hill where the view is so incredible! 
07:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
07:45Sion y Chef Mae trychineb yn y gegin yn golygu nad oes digon o fwyd gan Sin i fwydo pawb. All Izzy helpu? Disaster in the kitchen means there's not enough food for everyone. Can Izzy save the day? 
08:00Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld chanolfan arddio. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a garden centre. 
08:15Shwshaswyn Mae pawb angen ffrindiau i'w codi weithiau, ac heddiw mae Fflwff yn rhannu jam blasus gyda Seren a'r Capten! Everyone needs a good friend to lift them - Fflwff cheers friends up with jam! 
08:25Y Teulu Mawr Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr ysgol. With a lot of help from Malan, Mrs Mawr makes costumes for the fancy dress party. 
08:40Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw - stori Gwen y gwdihw. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Gwen the owl. 
08:45Amser Maith Maith yn l Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history. 
09:00Meripwsan Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Meripwsan wants to move a pile of pots from the garden but they are heavy. What should he do? 
09:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
09:30Octonots Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. The Octonauts follow emperor penguin mums returning to their families. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod y ffair, ac mae pawb yng Nghei Bach wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio codi arian i achub y ddau ful bach - Tudno a Tesni. Will the villagers be able to save the donkeys? 
10:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
10:05Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures! 
10:15Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:25Bach a Mawr Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house. 
10:35Ahoi! Pwy fydd y mr-ladron sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure? 
10:55Ty Ml Mae Morgan a Mali yn dysgu sut i chwarae seiloffn Taid, ac yn cyfansoddi cn. Morgan and Mali learn how to play Taid's xylophone and compose a song. 
11:05Gwdihw Bydd Megan yn mynd i'r mart i werthu defaid a byddwn yn cwrdd ffured fywiog Tecwyn. Megan tries to sell sheep in the mart and we'll meet Tecwyn's lively ferret. 
11:20Timpo Adref Heb Fod Adref. Bydd cysgu dros nos yn Nhy Ffin yn hwyl ond mae gan Berwyn hiraeth. Home Away From Home: A sleepover at Ffin's would be great fun if Berwyn wasn't feeling homesick. 
11:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
11:45Sion y Chef Mae Sin ac Izzy'n penderfynu cyfuno gwaith cartre' Izzy gyda chwilio am fwyar duon i'r bwyty. Sin takes Izzy into the countryside so that she can spot all the animals for her homework. 
12:00Codi Hwyl Cyfle i gwrdd ffrindiau annisgwyl ac i fynd i bysgota ar Lough Gowla cyn codi hwyl am y daith hir yn l i Gymru fach. A chance to meet friends and make new ones before the journey home. [SL] 
12:30New: Datganiad COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL] 
13:00Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Adre Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Join Nia Parry as she gives us an insight into the lives and homes of some of Wales' familiar faces. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Castell Jon Gower sy'n olrhain hanes y Castell, yma yng Nghymru, dros y ffin a draw ar y cyfandir. Three-part series. Jon Gower traces the history of the Castle, here in Wales and across Europe. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Octonots Pan mae criw o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn l i'r cefnfor. Pegwn has to get some poisonous snakes back to the sea. 
16:20Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures! 
16:30Sion y Chef Mae'r pentrefwyr yn helpu Magi gasglu cnwd o fefus. Yn anffodus, wedi damwain gyda phl droed, mae'r mefus yn cael eu malu. A mishap with a football results in Magi's fruits being crushed. 
16:45Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
17:00Cath-Od Mae'n amser i Macs fynd i weld y Milfeddyg, ond mae o'n twyllo Crinc i fynd yn ei l. It's time for Macs to go and see the Vet, but he tricks Crinc to go in his place. 
17:10New: Byd Rwtsh Dai Potsh Mae Beti eisiau llun da o Dai ac Anna, ond mae'r camera mae John yn ei ddefnyddio yn perthyn i Gu ac yn rhyfedd iawn. Betty wants a nice photo of Dave and Anna, but the camera plays up! 
17:20Mwy o Mwfs - M O M Mae criw Dawnsio Stryd Abattak yng Nghaerdydd i baratoi ar gyfer dawnsio mewn fideo gyda Roughion. The Abattak Street Dance Crew prepare to dance in a music video with Roughion. 
17:40Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Brenin Uther yn mynd i gynnal dawns; ac yn y cyfamser, mae Morgan yn dysgu hud newydd sy'n gallu anfon unrhyw un i'r Fro na Chewch Ddychwelyd. King Uther is going to be hosting a ball! 
17:55Larfa Beth sy'n digwydd ym myd y cymeriadau dwl y tro hyn? Mae rhywun yn cael ei bigo! What's happening in the crazy characters' world today? Someone's been bitten! 
18:00Stori Coronau y 'Steddfod Hanes un o wobrau diwylliannol pwysicaf y genedl. Guto Dafydd sy'n edrych yn l dros hanes y gystadleuaeth. The story of one of Wales' most significant cultural awards, the Eisteddfod Crown. 
18:30Stori Pl-droed Cymru Bydd Dewi Prysor yn edrych ar rai o'r ffactorau a effeithiodd ar dwf pl-droed. Which factors affected the growth of football in Wales? Why were early Nonconformists wary of the game? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00New: Tudur Owen ar ei Orsedd Roedd cael ei dderbyn i'r Orsedd yn uchafbwynt bywyd i Tudur ac yn y rhaglen hon mae'r cymryd golwg ar y Steddfod yn ei chyfanrwydd, o'r trefnwyr i'r glanhawyr. Tudur Owen on the Eisteddfod. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Towyn Roberts Portread o'r dyn diwylliedig tu ol i'r ysgoloriaeth ar gyfer cantorion ifainc yn yr Eisteddfod. Portrait of Towyn Roberts, founder of the Eisteddfod scholarship awarded to young singers. 
22:05New: Tewach Na Dwr Mae Jonna yn cael ymweliad annisgwyl, ac Oskar yn datgelu'r gwir am ei ran yn y broses o chwalu rhamant Lasse a Liv flynyddoedd yn ol. The lodging house prepares for a big wedding reception. 
23:20Bad Achub Porthdinllaen Bydd genod y cwch yn cael eu cyfweld ar gyfer cylchgrawn cenedlaethol. A journalist from a national magazine comes to interview the four female crew members and there's cleaning to be done. 
23:55..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf. Fun-filled programmes for younger viewers.