This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, December 14 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon. 
06:15Abadas Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. After racing their go-carts in the garden, Ela, Hari and Seren play the word game with Ben. But who will search for the word? 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam Tn Mae Sara a Jms yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tn yn anrheg. Ond mae'n dianc! When Sara and Jms get a new pet guinea pig from their uncle, Fireman Sam, it escapes. 
06:50Bing Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn. Bing wants to get dizzy on the roundybout so Pando pushes him superfast. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic am amddiffyn Efa rhag peryglon ond y cyfan mae'n llwyddo i'w wneud ydy creu helynt i Mister Crawcyn. Meic wants to be Efa's Great Protector, but just gets Mr Crawcyn into trouble! 
07:15New: TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd phlant yng Nghaerffili. Fun with the crew as they meet youngsters in Caerphilly. 
07:30Boj Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mrs Wwff is making her Big Soup but is missing Mr Clipaclop's carrots - his crop has failed! 
07:45Y Crads Bach Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn y llyn! All is not well under the lake when Bleddyn the Great Diving beetle finds he has competition. 
07:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo. Igam Ogam discovers that if you have a minor injury you can get someone to kiss it better. 
08:00Octonots Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei thaith anodd. The Octonauts travel up a treacherous river to help a migrating eel on a difficult journey 
08:15Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn glywed hanes rhyfedd y broga bach a aeth i rodio ar gefn march. In this programme we are introduced to the folk song Broga Bach - Little Frog. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae gan y Dywysoges Fach siglen newydd. The Little Princess has a new swing. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd. Twmffi loves playing with his cars but the car games have to come to an end eventually. 
08:45Twt Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is repairing Twt's funnel and has promised Twt that once repaired it will be louder than ever. 
09:00Nodi Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt. Tessie wants to compile a photo album for Dinah's birthday. 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi sip anghenfil ac yn ymweld Ysgol Bro Sin Cwilt. Twm and Lisa make a monster tissue box for Twm and visit Ysgol Bro Sin Cwilt. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn chwarae pl mewn antur yn yr eira. Baby Jake and Pengy Quin go on a snowy adventure and play ball. 
09:45Cei Bach Mae'n ddiwrnod mawr ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant. It's a big day for Prys Plismon as he visits Cei Bach Nursery. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gn 'Ailgylchu'. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
10:15Abadas Mae Ela ac Hari ar ganol antur. Cyn pen dim, maent angen cymorth Seren Sydyn a hynny mewn pryd i chwarae gm y geiriau. The Abadas are on an arctic adventure but are soon in trouble. 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwch. When Station Officer Steele hurts his back, he is devastated to have to take a day off sick. 
10:50Bing Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod 'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi. Coco is staying at Bing's house for her very first sleepover. 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Galth yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Galth looks better just the way he is without any fancy clothes. 
11:15TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd phlant ym Methesda. Fun with the crew as they meet youngsters in Bethesda. 
11:30Boj O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad. Tada is distraught - he's lost his hat! Boj goes off to find it with the help of his friend Daniel. 
11:45Y Crads Bach Mae'r morgrug wedi penderfynu mynd ar eu gwyliau. The ants have decided it's time for a holiday. But after a few adventures, they are soon very happy to return to their nest. 
11:50Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud! Igam Ogam tries to get rid of an unwanted gift from Deryn without success. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn sn am draddodiadau'r Nadolig a bydd Lowri Evans yn canu cn Nadoligaidd yn y stiwdio. We'll discuss Christmas traditions and Lowri Evans will perform a festive song in the studio. 
13:00Parti Bwyd Beca Bydd Aled Samuel a Rhian Morgan yn ymuno Beca yn Wright's Food Emporium, Llanarthne. Beca is joined by Aled Samuel and Rhian Morgan in Wright's Food Emporium, Llanarthne. 
13:30Taith Fawr y Dyn Bach Yn rhaglen ola'r gyfres, aiff James Lusted i gwrdd Daniel Jones, sydd ag anhwylder sbectrwm awtistig. James Lusted meets Daniel Jones who has an autistic spectrum disorder. Last in series [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn trafod rheolau newydd y prawf gyrru, ac yn cynnig cyngor ffasiwn a chyngor meddygol. We'll discuss new driving test rules and offer plenty of fashion and health advice. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Gwrthryfel Gwent, Stori'r Siartwyr Dr Elin Jones sy'n trafod Gwrthryfel Y Siartwyr yng Nghasnewydd gan gynnwys hanes y mudiad a'i arwyddocad heddiw. Dr Elin Jones traces the story of the Chartist Rising in Newport. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Octonots, Guto Gwningen, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Chwarter Call Bydd digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Y Pop Ffactor', 'Yr Unig Ffordd Yw' ac 'InstaG'. Fun and laughter with 'Pop Ffactor', 'Yr Unig Ffordd Yw' and 'Insta G'! 
17:20Kung Fu Panda Mae Po, Teigres a Mantis yn gorfod hebrwng tywysoges annymunol i ran arall o'r wlad. Po, Tigress and Mantis must escort an obnoxious princess to another area as part of a peace deal. 
17:45Rygbi Pawb Gm ddarbi yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd ein prif gm ni'r wythnos hon - Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Coleg Gwent. The focus is on Newport High School v Coleg Gwent. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Mewn rhifyn o 2005, mae Aled yn ail ymweld 'r cyflwynydd Sarra Elgan sydd wrthi'n troi beudy ym Mro Morgannwg yn gartref cysurus. Sarra Elgan shows Aled Samuel around her barn conversion. 
18:30Y Salon Cyfle i fwrw golwg dros straeon yr wythnos y tu l i ddrysau'r salon. Across the country, customers discuss the week's news and divulge the latest gossip with their favourite stylist. 
19:00New: Heno Eitem fyw o Gaerdydd yng nghwmni Athena, Cordydd a 3 Tenor Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyngerdd Nadolig. A chat to Athena, Cordydd and 3 Tenor Cymru ahead of a festive concert. 
19:30Rownd a Rownd Gyda phawb yn dechrau edrych ymlaen at y Nadolig, y cwbl sydd ar feddwl Arthur yw sut mae'n mynd i wneud elw o'r Wyl. Arthur's mind turns to money and how he can make some cash at Christmas. 
20:00Pobol y Cwm Mae Ffion a Gethin yn wynebu diwrnod anodd yn yr ysbyty gydag Arwen. Mae wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i'r Cwm. Ffion and Gethin face a difficult day in the hospital with Arwen. 
20:25New: Cythrel Canu Y diddanwr Dewi 'Pws' Morris, y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r cantorion Mary Lloyd Davies a Robin Lyn Evans yw gwesteion Cythrel Canu yr wythnos hon. Join the crew for the music panel show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Bocsio Ar drothwy noson fawr o focsio proffesiynol, dyma gyfle i ddod i adnabod yr ymladdwyr fydd yn camu i'r sgwr. Gareth Roberts and Rhys ap William look forward to tomorrows boxing in Merthyr. 
22:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
22:30Hen Blant Bach Cyfres newydd yn dilyn chwech o blant bach sy'n rhannu eu gofal dydd gyda phensiynwyr. In the first of three programmes, youngsters share their daycare with pensioners in Carmarthenshire. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn Pws? Jaff finds a treasure map in the shed but Pws wants to find the treasure too!