This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, March 1 2019

06:00Bing Mae Bing a Coco yn chwarae gyda blociau lliwgar heddiw. Bing is busy building a tower as tall as he is with his blocks and is upset when Coco arrives and starts using the blocks too. 
06:10Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn mentro i'r Goedwig Hud am y tro cyntaf. Big and Small venture into Mysterious Woods for the very first time. 
06:20Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
06:35Cymylaubychain Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno? The friends are having trouble sleeping because of a loud noise. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
07:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp's birthday today. He has received an unusual gift, a key! 
07:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Y cwbwl mae Mwnci eisiau i'w fwyta yw moron, ond mae rhywun wedi eu bwyta. All Monkey wants is to eat a nice fresh carrot, but someone has beat him to it. 
07:25Asra Bob wythnos bydd tm o 4 o blant o ysgolion gwahanol yng Nghymru yn ymweld ag ASRA er mwyn ceisio ennill sr. Ysgol Dolbadarn, Llanberis compete this week. Will they succeed? 
07:40Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali a Ben yn meddwl bod ei ffrind, y fuwch goch gota, yn drist felly maen nhw'n gwneud eu gorau glas i'w gwneud yn hapus. Mali and Ben think their friend, Smotyn the ladybird, is sad. 
07:50New: Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew'n methu cysgu. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Llew. 
08:00Twt Beth yw dawns yr 'hwyliau cyd-hwylio'? Mae Lewis y Goleudy ar fin darganfod sut beth yw'r ddawns arbennig hon! Lewis the lighthouse learns about the synchronised sailing dance. 
08:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:30Babi Ni Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint mae hi wedi'i dyfu. Baby Eos is weighed and measured by the Health Visitor to see how much she's grown. 
08:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:50Loti Borloti Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau. Macsen has a problem with his Maths homework, and needs Loti Borloti's help. 
09:05Stiw Mae'r teulu'n dweud y drefn wrth Stiw am wneud gormod o swn, felly mae'n penderfynu gadael cartre'. Stiw is told he is making too much noise, so he decides to leave home. 
09:15Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r siop ddodrefn, gan lwyddo i golli'r lythyren 'n' oddi ar un o arwyddion y ffenest! The monsters visit a furniture shop and manage to lose the letter 'n'! 
09:20Boj Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii. Boj shares a postcard from Carwyn's Hawaiian holiday with Mia and he discovers her family haven't ever had a holiday. 
09:30Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych. Meic learns that friendship is about what's inside, not out, when his horse becomes spotted. 
09:45Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mentro i fyd y deinosoriaid. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini ventures into the world of the dinosaur. 
10:00Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
10:15Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser cael stori fach cyn cysgu am Plwmp a Deryn yn mynd i wersylla. The sun is setting so let's get ready for a bedtime story about Plwmp and Deryn. 
10:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cn Yr Ysgol. Youngsters from Ysgol Caerffili, Caerphilly learn and perform a song. 
10:35Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Treganna, Cardiff join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
10:55Tili a'i ffrindiau Mae wmff Twmffi wedi mynd ac mae o wedi colli ei awydd i fownsio. Poor Twmffi's get-up-and-go has got-up-and-gone and he doesn't have any bounce today. Can anyone help? 
11:10Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
11:20Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:30Bing Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Bing and his friends put on a show in the park. After Coco's dance, Pando's song and Swla's acrobatics, Bing performs the finale! 
11:40Peppa Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one. 
11:45Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb? - Ffalabalam Kevin Davies a Ceri Tudno sy'n ail greu llun a dynnwyd ar gyfer Fffalabalam dros ugain mlynedd yn l. Kevin Davies and Ceri Tudno recreate a photo taken for Ffalabalam over twenty years ago. [SL] 
12:30Codi Hwyl Rhaid angori dros nos ym Mhorthdinllaen a rhoi ail gynnig ar y daith i Ynys Enlli. Ond mae'r Swnt yn stormus. The notorious Bardsey Sound awaits as John and Dilwyn set off for Bardsey. 
13:00Can i Gymru: Dathlu'r 50 Mae Cn i Gymru yn dathlu 50, ac yn y rhaglen ddogfen hon edrychwn yn l dros hanner can mlynedd o'r gystadleuaeth. A special documentary celebrating 50 years of the Cn i Gymru competition. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Ar y Dibyn Y tro hwn, mae'r saith anturiaethwr sy'n weddill yn gorfod goroesi yn y gwyllt am 24 awr. The seven remaining adventurers have to survive in the wild for 24 hours. 
15:30New: Tyrd Awel Erin Gwyn Llywelyn sy'n dilyn Eifion Wyn Owen o Chwilog, wrth iddo geisio hwyl-fyrddio o Gymru i Iwerddon. We follow Eifion Wyn Owen as he attempts to sailboard from Wales to Ireland. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Mae'r criw dwl yn chwarae o gwmpas gyda chonffeti y tro hwn! The crazy crew play around with confetti this time! 
17:05New: Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dm chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they compete in a series of snot-tastic games. 
17:35Crwbanod Ninja Mae Sgyryn yn ceisio perswadio Raphael nad yw gweithred drugarog Leonardo yn gamgymeriad. Sgyryn tries to persuade Raphael that Leonardo's act of mercy is not a mistake. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobl a'u Gerddi Aled Sam sy'n ymweld a gerddi Gwenda Griffith yn Tresimwn, gardd Mel a Heather Parkes yn y Trallwng ac un John Hughes yn Creigiau. We visit gardens in Bonvilston, Welshpool and Creigiau. 
18:30Rhannu Gm newydd gydag 16 cystadleuydd yn rhannu'n ddau dm ac un person o bob ochr yn cystadlu i gadw'u tm yn y gm nes bod enillydd! New game with 16 contestants going head to head to the end! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00New: Can i Gymru 2019 Mae Cn i Gymru'n dathlu 50 mlynedd eleni yng Nghanolfan y Cefyddydau, Aberystwyth, gydag 8 cn yn brwydro am y tlws nodedig a'r wobr ariannol. Who will win the 'Song for Wales' this time? 
22:00New: Jonathan Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma unwaith eto am fwy o hwyl a sbri, gan gynnwys gwesteion i'r stiwdio, sialensau, hanesion difyr, a mwy. The crew are here again for more fun and games! 
23:0035 Awr Mae'r awr dyngedfennol wedi cyrraedd. Mae dau wedi marw eisoes ond pa un o aelodau'r rheithgor fydd yn drydydd corff? It's the last critical hour. Two are dead. Who will be number three? 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.