This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, January 29 2019

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgol Saron, Ammanford visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meripwsan finds a huge music box in the garden and want to open it, but the handle is too high for him. 
06:20Octonots Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul. The Octonauts help out an Albino Humpback Whale with nasty sunburn. 
06:30Guto Gwningen Mae Guto'n dod o hyd i allwedd wedi ei chuddio yn llyfr mawr pwysig ei dad. Guto finds a mysterious key hidden in his father's journal and is determined to find out what it fits. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend. 
06:55Cymylaubychain Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam? Baba Glas is in everyone's good books, but why? 
07:05Nico Ng Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn mynnu ei fod yn cael cawod! Nico likes getting dirty but hates having a shower! 
07:15Amser Maith Yn l Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn l'. Grandad has a story from Tudor times. 
07:30Patrl Pawennau Mae grwp o gathod anhapus yn gwneud llanast ym Mhorth yr Haul. Galwch am y cwn! A group of upset kittens make a mess in Adventure Bay. Pups to the rescue. 
07:45New: Blero'n mynd i Ocido Pan fo'r haul yn diflannu, mae Blero a'i ffrindiau'n gwibio i'r gofod i weld beth sy'n digwydd. When the sun mysteriously disappears Blero and his friends zoom up to space to solve things. 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits. 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Eifion Wyn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Eifion Wyn. 
08:35Yn yr Ardd Mae dant Fflach yn rhydd. Tybed a fydd y tylwyth teg yn galw heibio? Fflach has a wobbly tooth. Will the tooth fairy pay a visit? 
08:50Abadas Trwmped yw gair newydd Ben heddiw. There's plenty of huffing, puffing and blowing to be done when one of the friends is chosen to look for today's word; 'trumpet'. 
09:05Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Blero hears a chirping bird but he can't understand what he's saying. 
09:15Sara a Cwac Mae rhywbeth yn digwydd i feic Sara, ac yn y Siop Feics maen nhw'n darganfod pwmp arbennig iawn. Something happens to Sara's bike and in the bike shop Sara and Cwac meet a very strange pump. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a surprising farm adventure. 
09:35Oli Wyn Mae Dan ac Andreas, ffrindiau Oli Wyn, am ddangos cerbyd arbennig sy'n cludo cychod o'r doc sych i'r harbwr. A special vehicle that carries boats from the dry dock to the harbour. 
09:45Gwdihw Megan Llyn fydd yn cwrdd phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange! 
10:00Asra Plant o Ysgol Crud y Werin, Aberdaron sy'n cystadlu heddiw i ennill sr. Youngsters from Ysgol Crud y Werin, Aberdaron compete today to win stars and more power. 
10:15Meripwsan Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu. It's Sports Day but Meripwsan can't choose an event. He loses every time, sliding and tripping! 
10:20Octonots Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n cael ei warchod gan anghenfil tanfor. The Octonauts and the Monster Map. 
10:30Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong? 
10:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau beic dwy olwyn. The Little Princess wants a bicycle. 
11:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll! It's cake baking day but there is one ingredient missing! 
11:10Nico Ng Mae Megan yn teimlo'n sl heddiw ac mae Nico a Mam yn cynnig bob math o bethau i wneud iddi deimlo'n well. Megan is feeling unwell today so Nico and Mam try various remedies. 
11:15Amser Maith Maith Yn l Stori o Oes y Celtiaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae Idris a Ffraid yn cysgu'n braf ond mae na waith yn aros pan fyddant yn deffro. Today Grandad has a story from Celtic times for Ceti. 
11:30Patrl Pawennau Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew. Gwill and the PAW Patrol rescue a family of deer stuck on slippery ice! 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae'r criw'n defnyddio teclyn llywio newydd Sam i ddod o hyd i hoff le Blero yn Ocido...Santropolis! Ond mae'r batris yn darfod... What happens when the batteries run out on the navigator? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Mecanic Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo gerddorol hanesyddol. The models go back to the 1950s to recreate a famous scene from a well-known film! [SL] 
12:30Noson Lawen Eilir Jones sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl y Noson Lawen o Venue Cymru, Llandudno; gyda Bryn Fn a mwy. Eilir Jones presents Noson Lawen's entertainment from Venue Cymru, Llandudno. 
13:30Adre Nia Parry sy'n busnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref yr actores, Sharon Morgan. A visit to the home of actress Sharon Morgan. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cymru ar Ffilm: Byw yn y Wlad Am ganrifoedd, ffermio oedd asgwrn cefn y Gymru wledig ond diolch i'r busnes gwyliau a hamdden, cafodd rhai ardaloedd eu gweddnewid. Archive film shows how the countryside was transformed. 
15:30Cefn Gwlad Yn y bennod hon o'r archif mae Ifor Lloyd yn ymweld ag Owen Wyn Owen, Capel Curig, ac yn mynd am dro yn ei hen gar Austin Seven. Archive episode with Ifor Lloyd visiting Capel Curig. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Cath-Od Mae Beti yn unig, ac mae Macs a Crinc yn penderfynu chwilio am wr iddi. Pan nad yw hynny'n gweithio, mae nhw'n adeiladu un! Beti is lonely, so Macs and Crinc try to build her a husband! 
17:15Kung Fu Panda Mae dau o'r croc-ladron yn cael ffrae enfawr o flaen Po a Mr Ping, ond buan y daw pawb i sylweddoli nad oes neb yn hapus. Two Croc Bandits have a spat in front of Po and Mr Ping. 
17:40New: Un Cwestiwn Wyth disgybl disglair yn cystadlu mewn pedair tasg anodd ond dim ond un cystadleuydd clyfar fydd 'r cyfle i ateb yr un cwestiwn. Eight bright students compete in four challenging tasks! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r tad a'r mab Bob a Richard, a'r ffrindiau Aled a Catrin. Father and son duo Richard and Bob and friends Aled and Catrin go for the jackpot. 
18:30Rownd a Rownd Diwrnod di-hwyl ydi hi draw yng Nglanrafon. Mae Iris ac Arthur yn grac o ddarganfod bod Vince wedi bod yn aros yn eu ty heb ganiatad! It's a miserable day in Glanrafon for almost everyone! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. Popular soap series set in the fictional village of Cwmderi. 
20:00New: Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n helpu trefnu ail briodas i Carys a Dyfed o ardal Caernarfon gyda chymorth teulu a ffrindiau. Help with a second wedding for a couple from Bethel. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Mae Guto Harri'n rhoi'r byd yn ei le ac yn cyfweld rhai o enwau mawr gwleidyddol Cymru a'r DU. Guto Harri puts the world to rights as he interviews big names in Welsh and UK politics. 
22:00Y Fets Mae wedi bod yn wythnos go anarferol i Dafydd wrth iddo ddelio llewpard a mwnci. It's been an unusual week for Dafydd the vet with a leopard and a monkey on his client list. 
23:00Oci Oci Oci! Bydd timau dartiau o Dafarn Pen y Bont, Llanfynnydd; Y Talardd Arms Pencader a thafarn yr Eagles, Llanuwchllyn yn cystadlu am y pot o arian. Three more darts teams compete for money. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today.