This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, April 13 2020

06:00New: Bing Mae Bing a Swla'n adeiladu twr cerrig pan mae Swla'n dod o hyd i amonit. Bing & Sula are building a stone tower when Sula finds an ammonite. 
06:10Oli Wyn Yn oriau mn y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflt laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work. 
06:20Patrl Pawennau Syrpreis! Mae'n Ddiwrnod Gwerthfawrogi'r Pawenlu! Surprise! It's Paw Patrol Appreciation Day! 
06:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r hydref wedi cyrraedd ac mae'r Coblynnod a Magi Hud yn clirio'r dail. Mae'r gwiwerod yn ymddangos gyda llond y lle o fes. It's autumn and the Elves and Magi Hud are clearing up leaves. 
07:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear of heights. 
07:10New: Timpo Mynd efo'r llif: Pan mae blodau'n tyfu yn agos i'r Pocadlys, mae yna ormod i Pili Po eu dyfrio. Some flowers pop-up near Team Po HQ, and there are too many for Pili-Po to water! 
07:20Amser Maith Maith yn l Stori o Oes Fictoria sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae'n ddydd Sul ac ar l bod yn y capel mae teulu Fferm Llwyn yr Eos yn mynd am drip arbennig. Grandad has a story from Victorian times. 
07:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Dewi'r Deinosor Mwdlyd. Today's story is about Dewi, the muddy dinosaur. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell i fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers full of funny, silly sketches and a few cheeky monkeys. 
08:00Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod pa mor bwysig yw bod yn amyneddgar. Meripwsan learns that patience is a virtue. 
08:05Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:15Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn sl yn ei wely ar l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell. 
08:30Bach a Mawr Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? The flowers need watering - but will Big and Small's rain dance bring on the clouds? 
08:45Llan-ar-goll-en Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch? Ianto is missing! Does Dr Jim's new device have anything to to with this mystery? 
09:00Sam Tn Pennod estynedig i ddathlu pen-blwydd Cyw. Mae'r tywydd yn boeth iawn ym Mhontypandy ac mae Norman yn creu hafoc yn y goedwig. A fire breaks out in the forest in this special episode. 
10:00Bing Mae Bing a Swla'n perfformio sioe bypedau i Fflop, Ama a Pando pan mae Coco yn torri ar draws y stori ac ymuno. Bing & Sula are doing a puppet show for Flop, Amma, Charlie & Pando. 
10:10Oli Wyn Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gm gychwyn? A look at street-cleaning! 
10:20Patrl Pawennau Tra bod Twrchyn a Gwil yn chwilio am foch Ffermwr Al, mae Fflamia yn gofalu am weddill y criw anwydog! Fflamia cares for his sniffly pup pals!Oh dear, there's illness about. 
10:35Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:45Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r Brenin Rhi yn mynnu cael roced er mwyn hedfan i'r lleuad. After seeing a toy Elf rocket, the King orders a real rocket to fly to the moon. 
11:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Brn yn teimlo'n isel ar l torri llestri pawb. Brn accidentally breaks Ling's favourite vase. 
11:10Timpo Mae un Po yn hoffi darllen gymaint mae o wedi cloi ei hun yn ei dy efo wal o lyfrau, ma angen help Tm Po! One Po loves reading so much, he's walled himself in his home with lots of books. 
11:20Amser Maith Maith yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti'n edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Today grandad has a story from Victorian times. 
11:35Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am Bolgi a'r matres caled. Today's story is about Bolgi and the hard mattress. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell fwnci drygionus. Comedy series for pre-schoolers - full of funny sketches and a few cheeky monkeys. 
12:00Parti Bwyd Beca Bydd Beca'n paratoi danteithion wedi eu hysbrydoli gan fwyd stryd y farchnad i rai o Gymry Llundain. Beca prepares street food for the London Welsh with help from Lisa Angharad. [SL] 
12:30Codi Hwyl America Rhaeadr enfawr Niagara sy'n denu John a Dilwyn nesaf ar eu taith ar draws America. Niagara Falls beckons John Pierce Jones and travelling companion Dilwyn Morgan on their American road trip. 
13:00Codi Hwyl America Dilynwn y ddau wrth iddynt gymryd rhan yng ngwyl flynyddol cenedl y Tuscaroriaid, un o genhedloedd brodorol America. A look at the annual festivities of the Native American Tuscarora Nation. 
13:30Cymry ar Gynfas: Margaret Williams Y tro hwn yr artist Sarah Carvell sy'n cwrdd 'r gantores Margaret Williams er mwyn ceisio peintio portread ohoni. Artist Sarah Carvell attempts a portrait of Welsh singer Margaret Williams. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05FFIT Cymru Mewn cyfnod ansicr i bawb, bydd cyfres newydd FFIT Cymru yma i chi, gyda chyngor ffitrwydd, bwyd, a iechyd meddwl. In times of uncertainty for all, the new FFIT Cymru series is here for you. 
16:00Bing Mae Bing a Swla'n edrych am bethau i'w gwerthu a mae'n nhw'n dod o hyd i Mistar Enfys heb ei ben! Bing & Sula are looking for items to sell, & find Mr Rainybow without his head! 
16:10Timpo Mae yna Po sydd am fwynhau picnic ar Fryn Tre Po, ond mae'r fainc wastad yn llawn. A Po really wants to enjoy a picnic on top of Po Hill but the picnic bench is always full. 
16:20Jen a Jim Pob Dim Mae Plwmp wedi agor stondin gacennau ac mae ei ffrindiau wedi heidio draw i brynu'r cacennau blasus. Plwmp has trouble counting money when he tries to buy some cakes. 
16:35Patrl Pawennau Pan mae'r cwn yn darganfod teithiwr cudd ar y Pencadfws, rhaid iddynt achub cath fach ar ffo. When the pups find a stowaway on their trip to the Icy Tundra, they have to rescue a kitten. 
16:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:15New: Bwystfil Heddiw, rydyn ni'n mynd 'down under' i gyfrif i lawr 10 anifail anhygoel Awstralia. Today, we're going 'down under' to count down Australia's top 10 amazing animals. 
17:25Y Gemau Gwyllt Mae'r plant yn abseilio i lawr Pont Gludo Casnewydd yn y sialens unigol cyn mentro i'r mr i syrffio fel tm. A terrifying abseil down Newport Transporter Bridge and a surfing challenge. 
17:50Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt ddarganfod doniolwch wrth oglais! Wel, dyna i chi hwyl a sbri. More adventures from the Larfa Crew as they discover how funny it is to tickle! 
18:00Cerys Matthews a'r Goeden Faled Bydd Cerys Matthews yn mynd ar drywydd dwy o ganeuon gwerin mwyaf adnabyddus Cymru - Dafydd y Garreg Wen, ac Y Mochyn Du. Cerys Matthews traces the history of two more Welsh folk songs. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
19:45New: 24 Awr Cyfres newydd. Y tro hwn: Ann Edwards o Betws Gwerfil Goch sy'n cael llawdriniaeth all newid ei bywyd. New series, featuring people going through a significant 24 hours in their life. 
20:00New: Caru Siopa Mae'r gyflwynwraig Lara Catrin yn Llanelli y tro ma, i gwrdd a dwy sydd wrth eu boddau'n prynu a steilio dillad. We're in Llanelli this time, meeting two women who love styling clothes. 
20:25New: Helo Syrjeri Wrth i'r eira ddisgyn ym Mlaenau Dr Tom Parry sydd newyddion mawr i Alistair, a'r tm Nyrsio Cymunedol sy'n galw ar ddynes 100 ml oed. Dentist Lowri prepares to extract a teenager's tooth. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
21:30Adre Y tro hwn byddwn yn ymweld chartref y ffermwr a'r cyflwynydd poblogaidd, Dai Jones. This week we'll be visiting the home of the farmer and much-loved presenter, Dai Jones. 
22:00Elis James: Cic Lan yr Archif Ym mhennod ola'r gyfres bydd Elis yn edrych ar ddiwylliant Cymru a'i holl ryfeddodau. In the final episode, Elis takes a look at Welsh culture and all its wonderful inconsistencies. 
22:30Cynefin Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn croesi'r ffn ac yn ymweld Lerpwl - prifddinas gogledd Cymru i lawer. We cross the border to visit Liverpool. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Peppa and George go to play with Cousin Carys and her friends but the older ones don't want to play 'baby' games.