This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Monday, October 22 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm. Children from the village are having a fancy dress party at the farm. 
06:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Gal?th yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Gal?th looks better just the way he is without any fancy clothes. 
06:55Peppa Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog felly mae Peppa, George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn yn gwisgo eu hetiau, sgarffiau a chotiau i fynd i'r parc. It's a cold and windy day for Peppa at the park. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win! 
07:25Holi Hana Mae pawb yn dysgu gwersi am gyd chwarae a bod yn rhan o grwp. Everyone learns a lesson about playing together and becoming part of a group. 
07:35New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so efo'r lythyren 'j' arno! Sblij and Sbloj go on holiday in a caravan - and somehow manage to loose the letter 'j'! 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Boj Mae ffrindiau Boj i gyd ?'u casgliadau unigryw ac mae Boj eisiau un hefyd. All Boj's buddies have collections and Boj wants one too. What can he do about it? 
08:15Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas yn nwylo Heulwen. Ringmaster Delme is collecting his pack for a journey around the world. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali yn gwahodd Ben i ymuno ? phicnic blynyddol y tylwyth teg. Gobeithio na fydd llifogydd jeli fel y tro diwethaf! Mali invites Ben to join in the annual fairy picnic. 
08:45Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
08:55Dwdlam Cyfres feithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam. Ymunwn ? gwibdaith Lowri o gwmwl i gwmwl. Series for pre-school children featuring Lowri Williams and friends. 
09:10Twt Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthday today but who? 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync. Colourful stories from Africa about animals. Today we find out why the elephant has a trunk. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn brysur yn peintio - ac mae wrth ei fodd yn dewis y paent ac adnabod y lliwiau. Wibli is busy painting - he loves choosing the paint and naming the colours. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
10:00Hafod Haul Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief. 
10:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
10:50Ty M?l Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau. Everybody wants to be Sbonc's friend, and this leads to arguments. 
11:00Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae g?m gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
11:25Peppa Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd ? hi at yr optegydd. Peppa goes to the optician for an eye test. 
11:35Nico N?g Mae gan Nico g?n gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y g?n. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli. 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:056 Nofel: Lowri Morgan Si Hei Lwli gan Angharad Tomos yw dewis y gyflwynwraig Lowri Morgan ar gyfer y gyfres 6 Nofel. Lowri Morgan's choice of novel is Si Hei Lwli, by Angharad Tomos. [SL] 
12:30Casa Dudley Mae'r saith cogydd yn wynebu sialens fel t?m, ond bydd un aelod o'r t?m sy'n colli yn gorfod hedfan adref i Gymru heno. The seven remaining chefs now face a team challenge... 
13:30Corff Cymru: Bywyd Yn yr ail raglen, byddwn yn canolbwyntio ar y camau pwysig sydd yn digwydd ym mywyd plentyn bach. Looking at the important steps which take place in the lives of toddlers as they develop. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae Medwen yn dweud wrth Gwenda iddi orfod gadael am ei bod hi'n dioddef o iselder ysbryd ar ol geni Sion. Medwen reveals she was suffering from post natal depression after Sion was born. 
15:30Meryl A Glenda Yn rhaglen olaf y gyfres mae Meryl a Glenda yn blasu paella Cymreig, ac yn trafod y posibilrwydd o ddychwelyd i Gymru i fyw. Meryl and Glenda discuss the possibility of returning to Wales. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn ?l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Sgorio Uchafbwyntiau Uwch Gynghrair P?l-droed Cymru, tymor 2018-19. Welsh Premier League football highlights from the 2018-19 season. 
17:55New: Prosiect Z Mae 5 disgybl dewr yn cuddio yn eu hysgol, ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn! 5 brave pupils have found refuge in their school, but now Zeds have found their way in! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Bydd Aled Sam yn ymweld ? thy ? golygfa heb ei ail ym Miwmares, cartref ben i waered ym Mhen Llyn a thy yn llawn telynau. Today, 04 Wal features a house with an unrivalled view in Beaumaris. 
18:30Celwydd Noeth Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. The quiz without questions - the challenge is to find the lie amongst the facts. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Caiff Ffion ei chroesholi gan Gaynor am iddi gadw'n dawel am Aaron a'r gyllell. Ffion gets a talking-to from Gaynor for not telling her about Aaron and the knife. 
20:25New: Garddio a Mwy Sioned sy'n plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bod Meinir yn gorffen gwaith ar bwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol. Iwan shows that you don't need a garden to grow nutritious food. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Byddwn ni yng nghwmni Ed Davies a'i deulu o orllewin Cymru sydd i gyd yn cystadlu ar y lefel uchaf posib ar motorbeic 'quad'. We join Ed Davies and his family who compete on quad motorbikes. 
22:30Arctig Gwyllt Iolo Williams Mae'n dymor paru ar dirwedd galed Twndra'r Arctig lle mae rhai o greaduriaid mwyaf prydferth a nerthol ein planed yn byw. It's mating season on the Arctic Tundra - and a battle for survival. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Sali Mali a gweddill y criw am stori'r pili pala yn Nhy Cyw heddiw. Join Gareth, Sali Mali and the rest of the crew for a story about a butterfly.