This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, December 17 2019

06:00Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad oes angen bod yn genfigennus o'i chwaer fach er bod pobl yn cymryd sylw ohoni. Morgan learns there is no need to be jealous of his little sister at Christmas. 
06:10Hafod Haul A fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd i ddau oen ar l iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm? Will Jaff manage to track two little lambs down after they wander away? 
06:25Sam Tn Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble! 
06:35Twm Tisian Mae Twm a Tedi yn chwarae gmau heddiw, ond dydy Twm ddim wastad yn chwarae yn deg! Twm and Tedi are playing board games today but Twm is a bit of a cheat. 
06:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Guto Gwningen Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti. It's up to Guto to save Peredur Pysgotwr's annual get together. 
07:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu cn. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
07:35Y Dywysoges Fach Bydd rhaid i'r Dywysoges Fach fod yn ferch dda os ydi hi am helpu i addurno'r goeden Nadolig. The Little Princess will have to be good if she wants to help decorate the Christmas tree. 
07:45New: Sion y Chef Mae Mario'n ceisio ei orau glas i gasglu cnau cyll ond mae gan y wiwer syniadau ei hun. Mario's efforts to forage for hazelnuts are thwarted by a mischievous squirrel. 
08:00Abadas Mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwilio am rywbeth arall - gair. The Abadas are pirates, hunting for treasure and looking for an 'anchor'. 
08:10Oli Wyn Mae Oli Wyn ar ben ei ddigon heddiw gan fod ei ffrind Dave am ddangos i ni sut mae'r lori ailgylchu'n gweithio. Oli Wyn finds out how a recycling lorry works. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni. As the electricity supply fails, everyone works together to produce some energy. 
08:30Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:40Tili a'i ffrindiau Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Tili's friends each make her a tail so that she ends up with five. How easy will it be for her to dance? 
08:55Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
09:05Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli bl fach goch sbonciog iawn iawn sy'n gyflym tu hwnt ac wrth sboncio o gwmpas y lle i gyd mae'n creu pob math o helbulon. Wibbly has a very very bouncy ball. 
09:20Meripwsan Ar l cwympo a tharo dyn eira Wban ac Eryn, mae Meripwsan yn eu helpu nhw i greu un newydd. After crashing into Wban and Eryn's snowman, Meripwsan helps them build a new one. 
09:25Blero yn Mynd i Ocido Mae ffrind newydd Blero mewn helynt felly mae'r ddau'n mynd ar antur i Begwn y De, i'r anialwch ac i'r mynyddoedd i geisio datrys y broblem. Blero's new friend is in trouble. Can Blero help? 
09:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae'r plant yn paentio ymbarels. Twm and Lisa paint Twm's wellingtons and visit Ysgol Penparc. 
10:00Ty Ml Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan ond dim y fo sydd yn y llun. Morgan finds a photograph of someone who looks very like Morgan but it's not him. Who is it? 
10:10Hafod Haul Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill? It's Eisteddfod Day at Hafod Haul farm. 
10:25Sam Tn Mae Tadcu Gareth yn ceisio creu y 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd erioed' i'r plant, ond mae pethau yn mynd o chwith! Tadcu tries to create the 'most festive Christmas ever', but things go wrong! 
10:35Twm Tisian Mae'n anodd bod yn amyneddgar weithiau yn enwedig pan 'da chi'n disgwyl am y Postmon. It's difficult to be patient sometimes especially when you are waiting for the Postman 
10:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Guto Gwningen Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure. 
11:20Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrn i ddysgu cn 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbrn learn and perform a song. 
11:35Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe hud, ond mae 'na broblem - dydi hi ddim yn gallu gwneud unrhyw hud. The Little Princess is having a magic show but she doesn't know any magic. 
11:45Sion y Chef Mae Sin, Sam, Sid a Mama Polenta'n sownd mewn coeden. Beth wnn nhw? Sin, Sam, Sid and Mama Polenta find themselves stuck up a tree. What to do? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Cymoedd Roy Noble Cwm Gwendraeth sy'n cael y sylw wrth i Roy gwrdd 'r arwr rygbi Barry John o Gefneithin. Rugby legend Barry John is among those talking about the joys of living in the Gwendraeth Valley. 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Helo Syrjeri Gydag un o bob pedwar ohonom yn cael trafferthion cysgu, Dr. Tom sy'n ceisio helpu un claf i gael noson o gwsg. Dr Rachel learns how one patient had an unwelcome surprise on his birthday! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Cynefin Yn y bennod hon fe fydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn nhref farchnad Dolgellau yn darganfod mwy. The crew explore the market town of Dolgellau in North Wales this time. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig. Guto and his friends venture to Owl Island. 
16:20Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
16:30Sion y Chef Mae rysit parmagiana planhigyn wy mamgu Mama Polenta ar goll ac mae Mario a Jay'n ceisio ei ail greu gyda'u hoff fwydydd. Mario and Jay try to recreate Mama Polenta's grandmother's recipe. 
16:45Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Brodyr Adrenalini Mae'r brodyr yn suddo cwch gyda pharti priodas arno, ond mae Xan yn achub y briodferch. The brothers sink a boat with a wedding party on it. Xan saves the bride but falls in love with her. 
17:15Wariars Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars. 
17:25New: Arthur a Chriw y Ford Gron Mae Arthur wedi darganfod 'fl y gwirionedd': arteffact hud sy'n ateb cwestiynau. Arthur has found out about the Veil of Truth: a magic artefact that answers questions. But there's trouble! 
17:35Kung Fu Panda Mae'n rhaid i Po a Teigres ddod o hyd i negesydd a'i rwystro rhag mynd sgrl i ben ei thaith. Po and Tigress must track down and stop a messenger from delivering a scroll. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ni i'r Trallwng am dro i weld beth sydd i'w wneud yno. Geraint Hardy introduces us to towns around Wales and this time we find out what there is to do in Welshpool. 
18:30Rownd a Rownd Ar l y gwrthdaro yn Copa, mae Mathew'n mwynhau chwarae efo Dylan, ac mae ymadawiad Dani a Jac achosi mwy o wrthdaro. After the conflict in Copa, Mathew enjoys playing with Dylan. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jim ac Eileen yn byw i'r funud, sy'n synnu rhai o drigolion Cwmderi. Daw Garry i wybod am anffyddlondeb Tyler. Jim and Eileen live in the moment, raising a few eyebrows in the village. 
20:00New: Cefn Gwlad Mae Dai yn cwrdd 'r arwerthwr ifanc Sion Eilir Roberts, cyw o frid ei diweddar Daid. Mari meets a veteran butcher, Meleri geocaches, & Roger re-establishes Bryn-y-Maen Vintage Show. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Byd yn ei Le Yn dilyn yr etholiad cyffredinol, Guto Harri sy'n cael ymateb yr etholwyr i'r canlyniadau, ac yn dadansoddi'r diweddaraf o San Steffan. Guto Harri discusses the election results with voters. 
22:00New: Drama o Ewrop: Rhwng Dau Olau Pan mae heddlu diogelwch yn archwilio lori yn teithio o Ddenmarc i Gothenburg, mae darganfyddiad brawychus yn cael ei wneud. A frightening discovery is made on a truck heading to Gothenburg. 
23:00Y Ditectif Helfa ditectifs Gogledd Cymru i ddal llofrudd oedd yn gwneud ei orau i dwyllo'r heddlu. A North Wales Police investigation to catch a killer who did his best to lead the police astray. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld Sion Corn. Peppa, George and friends go to see Father Christmas. Peppa asks for a very special doll but can Father Christmas deliver it?