This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Wednesday, October 24 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ?l hwyaid bach. It's an exciting day at Hafod Haul because Jaff and Heti are looking after some little ducks. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle. A bike goes out of control sending parcels flying everywhere! 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau ?'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
06:55Peppa Mae Sara Sebra, merch y postmon, yn ymuno ?'i thad yn ei waith yn dosbarthu'r post dyddiol. Sara Zebra helps her father, the postman, deliver letters. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Popi'r Gath Pan fo deilen ryfedd hardd yn syrthio i'r llawr, mae Popi a'i ffrindiau'n penderfynu mynd mewn 'balwn mawr' i chwilio am Goedwig y Coed Corn. Popi searches for the Trumpet Tree Forest. 
07:25Holi Hana Mae Hana yn cynnig help llaw i Maldwyn y Draenog sy'n cael trafferth yn gwneud ffrindiau. Hana lends a helping hand to Maldwyn the Hedgehog who wants to make more friends. 
07:35New: Shwshaswyn Mae pawb angen ffrindiau i'w codi weithiau, ac heddiw mae Fflwff yn rhannu jam blasus gyda Seren a'r Capten! Everyone needs a good friend to lift them - Fflwff cheers friends up with jam! 
07:45Deian a Loli a'r Lori Ledrith Mae hi'n fore prysur yn nhy Deian a Loli ac mae'r ffaith bod y llefrith wedi suro yn argyfwng! Deian and Loli go on an adventure to look for the Milk Float when their morning milk is sour. 
08:00Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Boj's friends are all practising to play in a concert in the park. But Daniel breaks his guitar. Can Boj help? 
08:10New: Y Diwrnod Mawr Mae Harriet yn paratoi at y sioe geffylau, ond ar y diwrnod mawr, mae ei hoff geffyl Ollie'n sal...Has Harriet's horse's illness dashed her hopes of taking a rosette back home to the farm? 
08:25Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori diwrnod gwirion Jangl. Story time is a magical time, and today's story is about Jangl's very silly day. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n colli ei hudlath. All Ben ei helpu i'w chael yn ?l? Mali needs her wand to do magic. But one day she loses her wand and is very sad. Ben uses his elf skills to find it again. 
08:45Stiw Mae Stiw, Elsi ac Esyllt yn cael helfa yn y ty i chwilio am gynhwysion afalau sinamon Calan Gaea' Nain. Stiw, Elsi and Esyllt hunt for ingredients for Nain's Halloween cinnamon apples. 
08:55Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? chanolfan trin dwr yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae dwr yn cyrraedd y tap. Rapsgaliwn finds out how water reaches the taps in our homes. 
09:10Twt Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n l?n ? phenderfynu beth i'w gasglu. Bethan decides to start up her own collection, but can't decide what to collect. 
09:25Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Pam nad oes coesau gan Neidr? Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why the snake has no legs. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli yn farchog ac yn chwilio am ddraig yn y castell. Wibli is a knight who lives in a castle which has a large dark dungeon with a dragon. He goes off in search of the dragon. 
09:45Cei Bach Mae popeth yn mynd yn wych yng Nglan y Don - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Everything seems to be going well at Glan y Don until Mari's grandmother arrives. 
10:00Stiw Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd. Stiw accidentally breaks Steff's red race car and is scared to tell him. 
10:10Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld ? chanolfan ailgylchu. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits a recycling centre. 
10:25Twm Tisian Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw. Twm has prepared a lovely picnic today, but unfortunately it's raining. 
10:35Shwshaswyn Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri ychydig. It's sunny on the beach today, and everyone needs to cool off somewhat. 
10:45Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
11:00Fflic a Fflac Mae Fflic a Fflac yn drist ar ddechrau'r rhaglen hon gan fod Elin wedi gadael, ond daw Nia i'r Cwtch a chawn ganu hapus. Fflic and Fflac are upset as Elin has left the cwtch. Can Nia help? 
11:10123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur gyda rhif 7 ar wibdaith drwy'r gofod yn ein roced. Join us and the number 7 for an adventure among the stars. 
11:25Heulwen a Lleu Mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn helpu ei gilydd. Heulwen and Lleu learn how animals and creatures work as a team in the wild. 
11:35Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn gwneud cacen gyda Tegan yn ei chartref ger Llandysul. Heulwen meets Tegan in her home near Llandysul and makes chocolate cake for a tea party. [SL] 
11:50Holi Hana Mae gan Rosie ddwy droed chwith a does neb yn fodlon ei dewis fel aelod o'u t?m mabolgampau, ond daw Hana i achub y dydd! Hana helps Rosie who is big and clumsy and not much good at sport. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05999: Ambiwlans Awyr Cymru Mae criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn delio ? damwain car yn Nhregaron ac mae bachgen yn y gogledd yn ymladd am ei anadl. The Swansea Air Ambulance crew deal with a car accident in Tregaron. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Gareth ac Emma o Chwilog. Will Gareth & Emma be pleased with the plans for their wedding in Chwilog? 
13:30Garddio a Mwy Sioned sy'n plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bod Meinir yn gorffen gwaith ar bwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol. Iwan shows that you don't need a garden to grow nutritious food. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae'n ddiwrnod priodas Annette a Dan; mae Dan yn dweud wrth Gary fod Annette yn disgwyl. It's Annette and Dan's wedding. Dan tells Gary that Annette is pregnant. 
15:30New: Olion Ddoe Mae'r rhaglen hon yn edrych ar y Cymry wrth eu gwaith dros y ganrif ddiwethaf. This time we look at Wales at work over the last century. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Deian a Loli, Y Diwrnod Mawr. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Sinema'r Byd Ffilm ffantasi o Iwerddon am ddau blentyn, un o 1918 ac un o 2018, sydd, drwy hud a lledrith, yn cyfathrebu ?'i gilydd. Film from Ireland about 2 children a century apart who become friends. 
17:20Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Pan mae fflam Bwchdan yn diffodd oherwydd gorymarfer gan Snotfawr mae'r Academi yn gorfod ceisio ail gynnau'r fflam. Bwchdan is losing his ability to catch on fire. Can anyone save him? 
17:55New: Prosiect Z Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn. 5 brave pupils have found refuge in their school but now Zeds have found their way in. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl: Yr Alban Mae Dilwyn a John yn hwylio trwy Swnt Iona ac i fyny'r Firth of Lorne i dref a harbwr Oban ar y tir mawr. John and Dilwyn taste local whisky and haggis on a visit to Oban on the mainland. 
18:30Y Ras Cwis yn chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru - yr ail rownd gyn-derfynol. A sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. This is the second semi-final. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Ydi Ed ar fin torri calon Kelly druan? Mae Non yn ceisio adeiladu pontydd? gyda theisen! Is Ed about to break poor Kelly's heart? Non tries to build bridges? with cake! 
20:25New: Celwydd Noeth Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau. Nia Roberts invites contestants to pick out the lies hiding within a series of facts. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Philip Jones Griffiths: Fietnam Rhaglen ddogfen yn bwrw golwg ar fywyd y dyngarwr a'r etifeddiaeth a adawodd ar ei ?l. Fascinating insight into the life and legacy of the photographer and his incredible images of Vietnam. 
22:30Rygbi Pawb - Caerdydd a'r Fro v Gwyr Uchafbwyntiau estynedig g?m Caerdydd a'r Fro a'r Bontfaen v Coleg Gwyr ar Barc yr Arfau. Cardiff and The Vale and Cowbridge v Gower College. English language commentary is available. 
23:15Ysgol Ddawns Anti Karen Mae un llythyr bach yn newid bywydau Anti Karen a Dei y gwr am byth. There's no rest for Anti Karen and a letter arrives which will change her life and that of her husband, Dei, forever. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Cyw Ymunwch Gareth, Cyw, Plwmp, a Deryn, Bolgi, Jangl, a Llew wrth iddynt geisio sychu'r dillad cyn iddi fynd yn dywyll. The crew tries to dry out some clothes before it gets dark today.