This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Tuesday, April 23 2019

06:00Meripwsan Mae yna oglau rhyfedd yn yr ardd heddiw ac mae Meripwsan yn ceisio darganfod o ble mae'n dod. There's a strange smell in the garden today and Meripwsan wants to know what it is. 
06:05Straeon Ty Pen Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Non Parry sy'n adrodd straeon dwl sy'n ceisio ateb y cwestiwn. Non Parry tells fantastical stories about what might be lurking down the plughole. 
06:20Twt Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cerddoriaeth. The Harbour Master's radio has broken and he can't sleep without listening to music. 
06:35Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
06:50Patr?l Pawennau Mae'r cwn yn helpu Ffarmwr Bini i baratoi ar gyfer diwrnod ei phriodas ar ?l i storm ddinistrio'r beudy. The Pups help Farmer Bini prepare for her wedding day after a storm destroys the barn 
07:05Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. The buddies are helping to tidy up ready for a competition. But it all goes wrong and gets rather messy! 
07:20Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
07:30Blero'n mynd i Ocido Pan fo crwban m?r bach yn sownd ar draeth yn Ocido, mae Blero'n ei helpu i ddod o hyd i'w ffrindiau ac i gyrraedd y m?r. Blero helps a little turtle who gets stranded on the beach in Ocido! 
07:40Bach a Mawr A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan? Will Big and Small's party be any fun when Small wants to win all the games and eat the cake. 
07:50New: Sion y Chef Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Si?n is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs! 
08:00Abadas 'Seren f?r' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Today's word is 'starfish', but you won't find it in the sky. Where is it? 
08:15Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:40Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:45Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too. 
09:00Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:20Sam T?n Mae'n ben-blwydd Sam ac mae pawb wedi trefnu anrheg arbennig iddo, Jiwpityr bach trydanol. It's Sam's birthday and the crew arrange a present for him, a small electronic version of Jupiter. 
09:30Y Crads Bach Mae Mali'r Nymff Gwybedyn Mai yn ysu i droi mewn i bryfyn go iawn - ond o!, mae'n cymryd yn hir. Mali the Mayfly can't wait to turn into a real fly - but it's taking a very long time. 
09:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Ben a Mali yn gwneud ffrindiau gyda lindysyn ond mae hi'n drist gan nad yw hi'n gallu ymuno yn eu gemau hedfan. Ben and Mali make a friend, a caterpillar who turns into a butterfly. 
09:50Cymylaubychain Mae Enfys yn hwyr i bopeth heddiw ac yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd o gyrraedd llefydd yn gyflymach! Rainbow is late and is determined to find a way of getting to places quickly. 
10:00Peppa Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ?l Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Peppa decides she is never going to talk, ever again. But this does not last long! 
10:05Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing. 
10:20Sam T?n Mae pawb wedi ymgasglu yn y parc am yr wyl flynyddol ym Mhontypandy - beth all fynd o'i le? Everyone has gathered in the park for the annual festival in Pontypandy - what could go wrong? 
10:30Yn yr Ardd Mae Fflach yn cael ei ddal mewn gwe pry cop, ac mae ofn arno. Fflach gets caught in a spider's web. 
10:45Octonots Mae coedwig wymon mewn peryg wrth i bys pigog ymosod ar wreiddiau'r gwymon. Kelp-eating red sea urchins attack a kelp forest. Can the crew save the day? 
10:55Twm Tisian Mae Twm Tisian yn barod am y Mabolgampau. Ond mae ei disian yn achosi tipyn o broblemau iddo. Twm Tisian is ready for the Sports Day. But he keeps sneezing, which is causing him trouble. 
11:05Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Gruff a George wrth iddyn nhw wneud mochyn cawslyd yn Cegin Cyw. Join in the fun with Gruff and George as they make a cheesy pig in Cegin Cyw. 
11:10Patr?l Pawennau Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae g?m p?l-fasged yn erbyn t?m p?l-fasged Maer Campus. The PAW Patrol and Gwil have to play a basketball against Mayor Campus's basketball team. 
11:25Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla i Goedwig Ocido gyda Brethwen ac yn cyfarfod ? mwy o anifeiliaid y nos na'r disgwyl. Blero and his friends go on a camping trip in Ocido Forest. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05Mamwlad Gyda Ffion Hague Bydd Ffion Hague yn edrych ar ddylanwad yr emynyddes Ann Griffiths ar fywyd barddonol Cymru. Ffion Hague explores the contribution of hymn writer Ann Griffiths to Wales' poetic tradition. [SL] 
12:30Alpau Eric Jones Taith o Chamonix i Sambuco wrth i Eric Jones ein cyflwyno i fynyddoedd a phobl yr Alpau. Montaineer Eric Jones introduces us to the Alps starting with a journey from Chamonix to Sambuco. 
13:00Rhannu Un deg chwech o gystadleuwyr. Dau gwt. Lot fawr o lwc - ac un enillydd sydd ? chyfle i ennill ?10,000. Sixteen contestants. Two sheds. And one winner who has a chance to win ?10,000. 
13:30Garddio a Mwy Sioned sy'n creu tusw o flodau, Meinir sy'n arbrofi gyda chynaeafu llysiau meicro ac Iwan sy'n creu gwely llysiau. Flowers, veg and more with Iwan Edwards, Sioned Edwards and Meinir Gwilym. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
15:05Cymru Wyllt Mae'n ganol gwanwyn ac adeg fwyaf sionc y flwyddyn yng Nghymru mae'r ras i fridio wedi dechrau a'r ysglyfaethwyr ar yr helfa! It's the middle of spring - a lively time for Welsh wildlife. 
16:00Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Heti a Nel wrth iddyn nhw wneud brechdan lindys yn Cegin Cyw. Join in the fun with Heti and Nel as they make a caterpillar sandwich in Cegin Cyw. 
16:05Octonots Mae criw o grancod creigiau coch ac igwanaod y m?r wedi cyrraedd ynys sydd yn llawer rhy oer iddyn nhw. Some lost crabs and marine iguanas are marooned on an island far too cold for them. 
16:15Yn yr Ardd Mae dant Fflach yn rhydd. Tybed a fydd y tylwyth teg yn galw heibio? Fflach has a wobbly tooth. Will the tooth fairy pay a visit? 
16:30Blero'n mynd i Ocido Mae Gwynfryn wedi colli ei glustiau moch coed. Fydd Blero a'i ffrindiau'n gallu dod o hyd iddyn nhw mewn pryd ar gyfer Jambor? ar Rew Ocido? Snowden has lost his pine cone ears, oh no... 
16:45Y Diwrnod Mawr Dilynwn Mia wrth iddi baratoi ar gyfer cystadleuaeth ddawnsio stryd a hip hop. We follow Mia as she prepares to compete in a big dance competition with a hip hop and street dance troupe. 
17:00New: Larfa Mae'r criw yn chwarae offerynnau ac yn profi henaint! The crew play instruments and experience old age! 
17:05Henri Helynt Bethan Bigog wedi anghofio mai Criw'r Llaw Biws sy'n rheoli, felly mae'n rhaid ei hatgoffa o'r 'ffaith!' Bethan Bigog has forgotten who's in charge and must be reminded! 
17:15Kung Fu Panda Yn dilyn cystadlu chwerw rhwng Teigres a Po, mae'r Ddraig Ryfelwr yn cael ei feddiannu gan ysbryd y Meistr Ding drygionus. The Dragon Warrior is possessed by the ghost of evil Master Ding. 
17:35SeliGo Y tro hwn, mae'r cymeriadau bach glas doniol yn cael hwyl a sbri gydag UFO. This time, the little blue characters have fun with a UFO. 
17:40New: Un Cwestiwn Wyth disgybl disglair sy'n cystadlu mewn pedair tasg anodd ond dim ond un cystadleuydd fydd ?'r cyfle i ateb yr un cwestiwn. Eight bright students will compete in four challenging tasks... 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn cystadlu mae Stephen a Mared Williams ac yna'r ffrindiau Osian Jones a Gareth Jones. Father and daughter duo Stephen & Mared Williams and best mates Osian Jones and Gareth Jones compete. 
18:30Rownd a Rownd Mae diwrnod achos llys Sophie wedi cyrraedd ond mae'n gwestiwn ai nerfau neu rywbeth neu rywun arall sy'n achosi'r cur pen mwyaf iddi. The day of Sophie's court case has finally arrived! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Rhys yn teimlo'n lletchwith pan mae ei dad yn gofyn iddo am gyngor carwriaethol am Ffion. Rhys feels awkward when his father turns to him for relationship advice regarding Ffion. 
20:00New: FFIT Cymru Tybed a yw'r criw wedi mwynhau wyau Pasg; ac mae FFIT Cymru yn cymryd drosodd stryd fawr Bangor! Have the crew indulged in any Easter eggs? Also, FFIT Cymru takes over Bangor High Street! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r tywydd. S4C news and weather at 9.00am. 
21:30DRYCH: Pla Clywn hanesion ffermwyr a rheolwyr pla proffesiynol sy'n gwarchod amaethwyr, eu stoc a'u cnydau rhag pla fel llygod mawr a gwaddod. We hear from farmers and professional pest controllers. 
22:30Newid Hinsawdd, Newid Byd Steffan Griffiths sy'n edrych n?l ar dywydd eithafol yn 2018 a'r rhesymau dros y sefyllfa hinsoddol y mae Cymru a'r byd yn dioddef ar hyn o bryd. A look at 2018's extreme weather. 
23:30Y Ditectif Bu farw Connor Marshall ar ?l ymosodiad treisgar ym Mhorthcawl yn 2015. Ond sut y gwnaeth yr heddlu ddal y llofrudd? Mali Harries meets the mother of a man killed in an attack in Porthcawl. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Musus Hirgorn yn mynd ?'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Musus Hirgorn takes the children to Taid Cwningen's gym class.