This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, April 2 2020

06:00Peppa Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gilydd i'w helpu. Dadi Mochyn loses his title as Champion Puddle Jumper and needs some practice. 
06:05Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe. 
06:20Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
06:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a recording studio and manage to lose the letter 'th'! 
06:45Gwdihw Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morganwg. We meet some very unusual animals in Ysgol Iolo Morganwg - and Seren the horse gets some new horseshoes. 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiwrnod fydd hi? It's time for a picnic. What sort of day will it be? 
07:15Sigldigwt Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar l pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Today we meet Bili the hamster, guinea pigs and Gwen and her Alpaca. 
07:30Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn hwyl. Heddiw, bydd Tesni yn cael parti pitsa gyda Tref y ci. Today, Tesni will be having a pizza party with Tref the dog. 
07:45Blero'n mynd i Ocido Mae dyfais ddiweddaraf Sam, mefus diri a sawl Maer yn gymorth i Blero ddarganfod yn union beth a phwy yn union ydy o. Different friends help Blero find out what makes him who he is. 
08:00Tatws Newydd Mae babi'r lloer yn un hapus iawn ac mae'n mwynhau edrych i lawr ar y byd cyn hedfan 'nl i'w grud. Moon Baby observes the galaxy from up on the moon before floating back home. 
08:05Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen lands in the middle of Cardiff's fashion week, and she's looking for Elen. New series. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:30Heini Yn y rhaglen hon bydd Hein'n ymweld chreaduriaid o bob lliw a llun sy'n byw o dan y mr. In this programme Heini visits the colourful creatures which live under the sea. 
08:45Abadas Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Mae Ben yn ei hanfon i edrych am "ddrr". Ben sends Ela to find a word that could prove very useful, 'drawer'. 
09:00Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gm. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae'r plant yn paentio ymbarels. Twm and Lisa paint Twm's wellingtons and visit Ysgol Penparc. 
09:30Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
09:40Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
09:50Nico Ng Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin mynd dros y draphont. Nico and family need to cross an aquaduct. Can Mam conquer her fear of heights? 
10:00Peppa Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwningen er mwyn ei thrwsio. Taid Mochyn needs help when his boat sinks. 
10:05Hafod Haul Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet. 
10:20Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
10:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop chwaraeon, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'r' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a sports shop - and somehow manage to lose the letter 'r'! 
10:45Gwdihw Heddiw bydd plant Ysgol Iolo Morgannwg yn cael ymwelwyr anhygoel iawn. Today the children at Ysgol Iolo Morgannwg meet some very unusual animals! 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Cymylaubychain Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau? There is a bouncing competition today. Who will be the best at bouncing? 
11:15Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd sawl cath fach a Delor a'i asynnod. Today we meet some cute kittens and Delor and her donkeys. 
11:30Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Today, Joshua will be having a fancy-dress party with Tara Tan Toc. 
11:45Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido'n paratoi i wylio dawns y dolffin ger ynys Llinos Llosgfynydd. Ond mae cymylau'n cuddio'r ynys! The Ocido crew get ready to watch the dolphin's dance but clouds appear! 
12:00Pobol y Rhondda Natur a chelf fydd yn cael sylw Sin Tomos Owen yr wythnos hon. Sin Tomos Owen will be looking at nature and craft in the Rhondda this week - from public art to climbing Y Bwlch! [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Dan Do Cyfres newydd yn ymweld gwahanol fathau o gartrefi diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras. New series looking at interesting Welsh homes - this time, terraced houses. 
14:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Cynefin Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn croesi'r ffn ac yn ymweld Lerpwl, prifddinas gogledd Cymru. The gang cross the border to visit Liverpool. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Meic y Marchog Mae Meic yn gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub! It's time for a real rescue - and for Meic to learn to Listen, Look and Ask first! 
16:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:30Blero'n mynd i Ocido Mae ffwr Blero'n bigau i gyd a phopeth yn sownd yn ei gilydd. A fydd taith i Ddyffryn y Balwns Coll yn datrys pethau? Blero's fur is all spiky and everything's getting stuck together... 
16:45Sigldigwt Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd Shani y poni ac Annie a'i chwn defaid. Today we meet Shani the pony and Annie and her sheep dogs. 
17:00Sbargo Rhaglen animeiddio fer. Short animation. 
17:05SpynjBob Pantsgwr Mae Mr Cranci'n poeni bod Algi'n cynllwynio i ddwyn fformiwla cudd y byrgyrs Cranci. Mr Cranci is worried Algi will steal the secret burger formula and asks SpynjBob and Padrig to be spies 
17:15New: Arthur a Chriw y Ford Gron Tra allan yn y goedwig mae Arthur a'i ffrindiau yn achub fflam las sy'n cael ei hela gan y Sacsoniaid. While out in the forest, Arthur and his friends save a blue flame hunted by the Saxons! 
17:25Lolipop Mae Jac yn edrych ar l bochdew yr ysgol am y penwythnos, ond mae Wncwl Ted yn ofn yr anifail! Jac is looking after the school's hamster for the weekend, but Uncle Ted is afraid of it! 
17:50Larfa Mae Coch, Enfys, Du a Melyn yn herio Brown wrth iddo drio concro'r byd. Iron Red, Captain Rainbow, Black-or and Yellow-ulk take on Brown-oki as he tries take over the world. 
18:00Helo Syrjeri Dr Gwynfor Evans sy'n delio phoenau yng nghlun Dylan; cawn stori Glenys, aelod diweddaraf y Grwp Atal Syrthio; & mwy. Series about staff and patients at Blaenau Ffestiniog Health Centre. 
18:30Rownd a Rownd Mae Vince yn ddigalon wrth geisio sortio'i ddyfodol ar l cael y sac, a dyw gorfod ateb cwestiynau Sophie ddim yn helpu. Vince feels low as he tries to sort out his future after his sacking. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Mae Hywel yn addo cadw cyfrinach Ffion yn dawel ar yr amod ei bod hi'n gorffen ei pherthynas gyda Rhys. Hywel promises to keep Ffion's secret as long as she ends her relationship with Rhys. 
20:25Rownd a Rownd Trwsio ffrae yw bwriad Mel wrth iddi hi baratoi syrpreis blasus i'r K's, ond ydi Kay yn barod i faddau? Mel is determined to fix things with Kay - but is Kay ready to forgive? 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: Bethesda: Pobol y Chwarel Yn y drydedd rhaglen byddwn yn mynd i Bartneriaeth Ogwen, i gwrdd Meleri Davies sy'n arwain y fenter gymdeithasol er lles Bethesda, a chymeriadau arall. We meet more Bethesda characters. 
21:30New: Cymry ar Gynfas: Rhys Mwyn Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng Cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati I geisio portreadu Rhys Mwyn. Mixed media artist Luned Rhys Parri attempts to create a portrait of Rhys Mwyn. 
22:00DRYCH: Iwan John - Aros am Aren Rhaglen ddogfen yn dilyn yr actor a'r digrifwr Iwan John, sydd angen aren newydd ac yn aros am drawsblaniad. Documentary following actor/comedian Iwan John who is waiting for a new kidney. 
23:00New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing wedi torri ei fraich a mae mwytho Arlo, adeiladu blociau a hyd yn oed yfed ei sudd yn boenus! Bing's broken his arm & petting Arlo, doing his blocks & even drinking juice hurts!