This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, April 7 2020

06:00Peppa Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn l Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Peppa decides she is never going to talk, ever again. But this does not last long! 
06:05Hafod Haul Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Heti and Jaff decide to go blackberry picking. But the basket goes missing. 
06:20Meic y Marchog Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal Chastell Glyndreigiau. Meic tries to build a whole new castle but he gives up. 
06:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd ar daith ar y trn bach, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'ff' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go on a train journey and manage to lose the letter 'ff'! 
06:45Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod dryslyd iawn i'r Cymylaubychain heddiw a Ffwffa Cwmwl sy'n gyfrifol. Everyone is confused today and it's all Ffwffa Cwmwl's fault. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30New: Deian a Loli a'r Pasg Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Dim ond un wy Pasg sydd wedi ei adael i'r efeilliaid! New series about the mischievous twins.The Easter Bunny has only left 1 egg! 
07:45Blero'n mynd i Ocido Pam fod awyr Ocido wedi troi mor goch? Gyda chymorth Sim, Sam a Swn mae'r ffrindiau'n mynd ar daith yn y roced i gael yr ateb. Why has the sky in Ocido turned so red? The friends find out... 
08:00Tatws Newydd Mae'r faled hon yn dathlu pwysigrwydd teulu a ffrindiau i'r Tatws Newydd. The Potatoes sing about the importance of family and friends in this heartfelt ballad. 
08:05Dwylo'r Enfys Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL] 
08:20Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:30Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld 'r fferm. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits the farm. 
08:45Abadas Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gm y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair heddiw. Abadoobedee! It's time for another word game adventure. Today's word is 'swing'. 
09:00Boj Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nhy Boj. Mrs Trwyn leaves Tada and Mimsi in charge of the tear-away Trwynau Bach at a sleep-over. 
09:15Boj Mae Boj am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio cn arbennig iddi. Boj wants to create a present for Mimsi but can't find a quiet spot! 
09:25Boj Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil. Boj shows Rwpa and her family that a homemade approach to decorating can be fun! 
09:35Boj Mae ffrindiau Boj yn sl. A oes modd iddo gadw mewn cysylltiad gyda nhw? Boj's friends are ill. Can he find a way to keep in touch with them? 
09:45Boj Mae Tada yn mynd Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars? 
10:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
10:15Hafod Haul Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffn yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm. Jaff has overheard Heti on the telephone saying someone must leave the farm today. 
10:30Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help! 
10:45Sblij a Sbloj Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Pre-school series about two monsters who hunt for letters of the alphabet. 
10:55Blero'n mynd i Ocido Pan fydd Blero'n helpu Rheinallt i bobi mae pethau'n mynd o chwith wrth iddo gael y mesuriadau'n anghywir. A spot of baking with Rheinallt goes awry when Blero gets the quantities wrong! 
11:10Cymylaubychain Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gm newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal hi? Will everyone enjoy playing Baba Pinc's new game? 
11:20Peppa Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Musus Hirgorn gives the class a music lesson. It's not long before the grown-ups visit and lay down some notes of their own. 
11:25Gwdihw Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, there are sheep, pandas, all sorts of insects and a budgie on the programme. 
11:40Deian a Loli a Sion a Sian Cyfres newydd am yr efeilliaid drwg, hudol. Mae'r efeilliaid yn dysgu nad ydi bywyd yn braf a chytun yn y cloc tywydd. The twins realise that life isn't very peaceful in the weather clock. 
11:55Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
12:00Pobl a'u Gerddi Mewn cyfres newydd bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld gerddi hyfryd. In this new series Aled Samuel travels around Wales to visit beautiful gardens and the people behind them. [SL] 
12:30New: Datganiad Dyddiol COVID-19 Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. 
13:00Rhannu Y drydedd bennod o'r gystadleuaeth newydd: 16 o gystadleuwyr. Dau gwt. Cwestiynau... a chyfle i ennill 10,000! Third episode of the new competition: 16 contestants. Two sheds. And 10,000! 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Deuawdau Rhys Meirion Cyfle arall i weld Sin James yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin gan rannu ei phrofiadau a'i dylanwadau cerddorol. Another chance to see Sin James chatting to Rhys Meirion. 
16:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
16:05Nico Ng Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffn symudol ac mae Megan yn tynnu lluniau o olygfeydd yr ardal. Ond mae un broblem! Dad teaches Megan how to take photos with his mobile. 
16:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
16:30Blero'n mynd i Ocido Mae Nimbwl yn rhy bryderus i fynd am ei fathodyn Clwb Cymylau cyntaf. Mae Blero a'i ffrindiau'n ceisio ei helpu gyda'i nerfusrwydd. Nimbwl is too nervous to do his first Cloud Club badge. 
16:45Deian a Loli a'n Car Bach Ni Ma hi'n ddydd Sadwrn, ac mae pawb yn edrych ymlaen i fynd i Lyn Padarn yn Brwt y Car. Ond mae pethau'n mynd o'i le... A new series about the mischievous twins who have secret super powers. 
17:00Boom! Heddiw byddwn ni'n gwneud pethau'n anweledig ac yn creu'r swigod mwyaf rydych chi erioed wedi'u gweld. Science show. We'll be making things invisible and creating some huge bubbles. 
17:10Y Dyfnfor Mae rhywun wedi dwyn y crwban mwyaf prin yn y byd ac mae'r teulu Nekton yn chwilio amdano. Someone just stole the rarest tortoise in the world and the Nektons are searching for it. 
17:30New: Un Cwestiwn Rhaglen sy'n troi'r fformat cwis ar ei ben. Y cwestiwn cynta welwch chi yw'r un tyngedfennol: atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr. A challenging quiz show hosted by Iwan Griffiths. 
17:50Larfa Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth i un ohonynt ddechrau igian! Wel, dyna i chi hwyl a sbri. More adventures from the Larfa Crew as one of them succumbs to hiccups: well, what fun and games! 
18:00Bethesda: Pobol y Chwarel Yn yr ail raglen byddwn yn dod i nabod Dilys Margaret Pritchard sydd wedi byw ym Methesda ar hyd ei hoes. A new series that takes us to the heart of Bethesda's quarrying community. 
18:30Rownd a Rownd Trwsio ffrae yw bwriad Mel wrth iddi hi baratoi syrpreis blasus i'r K's, ond ydi Kay yn barod i faddau? Mel is determined to fix things with Kay - but is Kay ready to forgive? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
20:00Pobol y Cwm Wrth baratoi i fynd ar ffo gyda Debbie, mae Mark yn cwestiynu os yw'n gwneud y peth iawn wrth adael ei fywyd ar l yng Nghwmderi. Kelly's return interrupts Angharad and Jason's date. 
20:25Rownd a Rownd Tra bod Anna'n poeni am yr awyrgylch rhwng Mali a'i mham, mae'r sefyllfa deuluol, gymhleth, yn cymryd tro annisgwyl i Elen. Anna worries about the tension between Mali and her mother. 
20:55New: Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
21:00New: FFIT Cymru Mewn cyfnod ansicr i bawb, bydd cyfres newydd FFIT Cymru yma i chi, gyda chyngor ffitrwydd, bwyd, a iechyd meddwl. In times of uncertainty for all, the new FFIT Cymru series is here for you. 
22:00New: Walter Presents: Y Godinebwr Mae'r heddlu yn ymchwilio i un o gyn-gleientiaid Willem, a Pepijn yn ceisio ail-ymuno bywyd Iris. After viewing the video, Elsie phones Couwenberg and they call the police. 
23:00Helo Syrjeri Mae Dr Gwynfor yn mynd i'r afael ag anaf diweddar chwaraewr rygbi lleol a Iolo yr Uwch Barafeddyg sy'n ymweld fferm Llywelyn. Nurse Sian sees to painful sores underneath Rose's hernia. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Bing Mae Bing yn dysgu Charli sut i daflu! Bing's teaching Charlie throwing! But Charlie interrupts Bing's explanation about how the fruit was knocked over, and so Flop thinks Charlie did it.