This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, February 20 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Betsan Brysur helps Dona make some bread to eat. 
06:15Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn gyffrous pan fo Tili'n colli dant gan y bydd y Dylwythen Deg yn dod ag arian i gyfnewid amdano! Tili loses a wobbly tooth and her friends get excited about the Tooth Fairy. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Does neb yn gallu dod o hyd i Ig Og! Pan mae ei ffrindiau'n galw ei henw maen nhw'n clywed yn y pellter, "Dwi ddim yma!" No-one can find Ig Og! She shouts, "I'm not here!" from far away. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out. 
07:35New: Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
07:55Peppa Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pwdin. Peppa and family collect apples and blackberries in Nain and Taid Mochyn's garden to make a pie. 
08:00Holi Hana Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus methu a deall pam ei fod mor amhoblogaidd. Percy the enthusiastic and confident peacock just can't understand why he is so unpopular. 
08:10Pan Dwi'n Fawr Pan mae Olwen yn fawr, mae hi eisiau dawnsio stryd fel Trystan. When Olwen is a grown up, she wants to street dance like Trystan. Join them as they learn new moves and routines! 
08:15Boj Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn sn ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. The buddies overhear Mr Clipaclop saying something about being old and worn out. 
08:30Abadas Mae Ben a'r Abadas yn chwarae Gem y Geiriau. Mae'r gair newydd i'w ganfod yn y ty. Tybed beth yw e? Ben and the Abadas play The Word Game. Today's word can be found in the house. What is it? 
08:40Bla Bla Blewog Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Boris wants to clean up the factory which is a complete tip. He enlists the help of Bw-bach and then spies Mam. Will she help? 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae gwahadden yn creu hafoc ar gwrs golff y Brenin Rhi felly mae corrach bach yn dod i helpu. A mole disturbs King Rhi's golf course, so a gnome is enlisted to help drive it away. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r newydd. Meripwsan helps Wban to find compost and comes up with a way of making it from scratch. 
09:30Straeon Ty Pen Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest 
09:45Pentre Bach Mae Sali Mali, Jac y Jwc a Pili Pala'n ceisio plannu blodau yn barod ar gyfer y diwrnod mawr. Sali Mali, Jac y Jwc and Pili Pala plant flowers in readiness for the big day. 
10:00Dona Direidi Mae Trystan yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae hi'n bwrw glaw felly dydy Trystan ddim yn gallu chwarae pl-droed. Trystan pops in to Dona's pink room to shelter from the rain. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. Arthur is having a happy day, singing and dancing when he finds a dandelion in the garden. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Mae Ig Og a'i ffrindiau wedi'u syfrdanu gan ymwelydd newydd ar eu planed - beth a phwy yw e? Ig Og and her friends are astonished by a new visitor to their planet - who and what is it? 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mewn gm guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galth. Meic has to learn that a true knight never blames others for his own mistakes. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Monkey follows Frogs as he jumps, blows out his cheeks and croaks. 
11:35Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:55Peppa Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Peppa and George go to play with Cousin Carys and her friends but the older ones don't want to play 'baby' games. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley ar Daith Bydd Dudley yn mwynhau bara Guinness a chregyn gleision yn Sir Fn. Dudley enjoys Guinness bread and mussels on a visit to Anglesey and shows us a delicious recipe for Lemon Meringue Pie. [SL] 
12:30Cynefin Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring the Amman Valley - from the Black Mountain to one of Wales' most historic places of worship. 
13:30Ward Plant Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor. Diabetes, broken legs and hurricane Ophelia! It's all go on the ward. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Sammy sy'n ddeg oed yn coginio yn y stiwdio a bydd gwyliwr lwcus yn derbyn gweddnewidiad.Ten year old Sammy will create a dish in the kitchen, and one lucky viewer gets a makeover 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: John Ac Alun Mwy o ganu gwlad gyda'r ddeuawd boblogaidd, John ac Alun a'u gwesteion. More country and western singing with John and Alun and their guests, Y Brodyr Gregory. First shown in 1998. 
15:30Dathlu Bydd Nia Parry a'r gynllunwraig Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i gwpl o Lanwnnen. Nia Parry and Leah Hughes arrange a birthday celebration for a couple in Llanwnnen. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ynys Broc Mr Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00Larfa O'r diwedd mae Coch yn dod o hyd i gariad - ond am ba hyd? Red finally finds love, lips like cherries and adorable giggles but it doesn't last long. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Mae'n rhaid i Sgodraed orchfygu Snotfawr er mwyn achub Berc rhag y dreigiau. The dragons plan revenge on Berc when some of their eggs are stolen. Can Sgodraed overcome the might of Snotfawr? 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Pwy Geith y Gig? Bydd 'Fleur de Lys' yn mynd yn l i Ysgol Gyfun Llangefni. Pa atgofion fydd yn dod yn l a sut bydd y disgyblion yn ymateb i'r band poblogaidd? Fleur de Lys go back to Ysgol Llangefni. 6/8 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05New: Prosiect Z Mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Cwm Rhymni. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds? The Zeds have arrived in Ysgol Cwm Rhymni. Will they escape or be turned into Zeds? 
18:30Rownd a Rownd Mae diwrnod y ras yn agosu ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iechyd. Race day is fast approaching and Rhys is determined to take part despite his health worries. 
19:00New: Heno Bydd y criw'n darlledu'n fyw o Theatr y Torch yn Aberdaugleddau ar noson agoriadol y cynhyrchiad newydd 'The Wood'. The crew looks at a new production at Torch Theatre, Milford Haven. 
19:30Pobol y Cwm Ai dyma fydd diwedd priodas Dani a Garry? Mae Sheryl, Cadno a Sara yn cael noson mas! Is this the end of Dani and Garry's marriage? Sheryl, Cadno and Sara go on a girls' night out! 
20:00New: Fferm Ffactor: Selebs Tm Gareth Wyn Jones yn erbyn tm Ioan Doyle yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Team Gareth v Team Ioan in the final round of agricultural tasks, with 3,000 for charity up for grabs. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ein Byd Yn rhaglen olaf y gyfres, mae Sin yn dilyn dau grwp o helwyr pedoffiliaid o Dde Cymru. In the last episode of the series, Sin follows two paedophile hunter groups from South Wales. 
22:00Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn dysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi ar y daith hir? The boys shoot grouse; but will they fall out on their long road trip? 
22:30Noson Lawen Ifan Jones Evans sy'n cymryd yr awenau yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. With Anthony Stuart Lloyd, The Morriston Orpheus Choir, Gwenda and Geinor, Clive Edwards, Sipsi Gallois and more. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work?