This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Wednesday, October 23 2019

06:00Bing Mae Bing a Swla'n mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma. Bing and Swla enjoy painting a giant mural at Amma's nursery until Bing makes paint run over Swla's lovely tree. 
06:10Henri Helynt Mae Henri yn darganfod bod sbwriel i un person yn drysor i'r llall. Henri finds out that one person's rubbish is another's treasure. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n darganfod sgil newydd yn datod clymau. Dewi's knot-unravelling skills are put to the test. 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". In this programme "Heini" visits an athletics stadium. 
07:25Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:35New: Caru Canu Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. An animated series with traditional and contemporary songs and rhymes. 
07:40New: Ahoi! This is S4C 
08:00Ynys Broc Mr Lili Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai. Morgi Moc's precious logbook goes missing and all the evidence points to Seiriol. 
08:10Ysbyty Cyw Bach Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils. Jangl needs to go to hospital to have his tonsils out. 
08:25Patrl Pawennau Mae cinio Twrchyn yn diflannu, wedyn mae bocs bwyd Jc yn mynd ar goll! Oes yna ysbryd?! First Twrchyn's lunch disappears, then Jc's lunchbox walks away! Could it be a ghost?! 
08:40Bach a Mawr Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house. 
08:50Digbi Draig Mae Cochyn yn penderfynu newid ei ffyrdd ac ymddwyn yn gyfrifol a phwysig drwy fod yn Swyddog Diogelwch y goedwig. Cochyn decides to change his ways and become Safety Officer for the wood. 
09:00Peppa Mae Peppa a'i theulu yn gweld enfys yn yr awyr wrth iddyn nhw fynd am dro yn y car. Peppa and her family see a rainbow in the sky while on an outing in the car. 
09:05Cymylaubychain Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiwrnod fydd hi? It's time for a picnic. What sort of day will it be? 
09:15Twt A fydd Breian yn barod i helpu ei ffrindiau er y bydd rhaid iddo drochi? Helping his friends will mean Breian the Ferry getting dirty. Will he give it a go or will he try to stay clean? 
09:30Loti Borloti Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Loti helps Joni get along with his baby sister and realise the importance of his role as big brother. 
09:45Cei Bach Mae Buddug yn dilyn Brangwyn i drio darganfod beth yw ei gyfrinach fawr. Buddug follows Brangwyn to try to discover his big secret but she gets a word of advice from Prys Plismon. 
10:00Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n helpu Tarw i drio dod o hyd i'w ffrind arbennig, Gwenynen. Lili helps Tarw try and find his special friend, Gwenynen. 
10:10Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
10:20Cei Bach Mae Betsan Brysur yn paratoi i fynd i siopa i'r ddinas fawr am y dydd. Betsan Brysur is excited about spending a wonderful day shopping in the city, but something goes wrong with her key. 
10:35Caru Canu Cn hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol yw "Pe Cawn i Fod". A lively song which introduces various gestures. 
10:40Ahoi! Tro mor ladron ifanc Ysgol Gelli Onnen yw hi heddiw i herio Capten Cnec a'u dasgau. Today it's the turn of the young pirates from Ysgol Gelli Onnen to challengen Capten Cnec and his tasks. 
11:00Peppa Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant. Peppa and her friends go to help at Edward Eliffant's birthday party, 
11:05Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cyffroi'n ln. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Llew thinks it's his birthday but it's not until tomorrow. He's confused! 
11:30Llan-ar-goll-en Mae 'na ddathlu ym mhentref Llan-ar-goll-en heddiw. Ond mae anrheg Tara Tan Toc yn diflannu! A birthday present for Tara Tan Toc goes missing before her surprise party. What has happened? 
11:45Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Gwlad Beirdd: Dilys Cadwaladr Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood sy'n olrhain hanes Dilys Cadwaladr. Tudur Dylan Jones and Mererid Hopwood follow Dilys Cadwaladr's story, as the first lady to win the Eisteddfod Crown. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Yr Aifft Yr Eifftolegydd Vivian Davies sydd yn mynd ni i feddrodau a themlau'r Aifft i esbonio cred unigryw yr Eifftiaid. Egyptologist Vivian Davies visits the tombs and temples of Egypt. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Y Pymtheg Olaf Y cyn chwaraewr rygbi Dafydd Jones sy'n olrhain hanes aelodau tm rygbi Cymru yn ystod y Rhyfel Byd 1af. Dafydd Jones tells the story of the members of the Wales rugby team in World War I. 
16:00Caru Canu Mae plant bach wrth eu bodd yn creu ystumiau gyda'u cyrff. Dyma gn am anturiaethau bonheddwr ar gefn ei geffyl. This song is about the adventures of a nobleman riding his horse! 
16:05Octonots Mae'r criw yn brwydro i achub haid o ddolffiniaid troelli sy'n ymddangos eu bod yn nofio yn eu cwsg. A struggle to save a pod of spinner dolphins who seem to be swimming in their sleep. 
16:15Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl iawn! Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
16:30Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
16:40Ahoi! Mor Ladron ifanc Ysgol Bryn y Mor sy'n herio tasgau Capten Cnec heddiw. Today the young pirates from Ysgol Bryn y Mor challenge the tasks set by Capten Cnec. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Mae Igion yn perswadio Stoic y byddai marchogaeth ei ddraig ei hun yn help iddo gylfawni dyletswyddau'r Pennaeth. Igion persuades Stoic that riding his own dragon would be a great help. 
17:30New: Bwystfil Yn union fel ni, mae gan bob bwystfil deulu, ac fe fyddwn ni yn cyfri lawr teuluoedd a rhieni gorau byd yr anifeiliaid. We count down the top ten families and parents in the animal kingdom. 
17:40New: Potsh Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin? Potsh ynde! Yn y rhaglen yma Ysgol Bro Hyddgen sy'n coginio nuggets Cyw Ir a chips! 4 inexperienced cooks take over the kitchen! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Hwyl America Ym mhennod gynta'r gyfres newydd fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld ag Ynys Ellis, lle deithiodd aelod o deulu John dros 100ml yn l. The pair head for the U.S! 
18:30Rhannu Mae'r gystadleuaeth yn parhau: pwy wnaiff gipio'r 2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz continues: who will claim the 2000 and a place in the final this time? 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Kath yn bygwth Debbie ac yn mynnu ei bod hi'n ysgaru Mark. Mae Mathew yn colli ei dymer. Kath threatens Debbie and demands that she divorces Mark. Mathew loses his temper. 
20:55New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, i gyd yn dathlu'r gorau am ein gm genedlaethol. Y tro hwn, gyda Robin McBryde. Stories celebrating rugby - this time, with Robin McBryde. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Rygbi Pawb Ymunwch a Lauren Jenkins a Sioned Harries ar gyfer gmau yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Join Lauren Jenkins & Sioned Harries for League of Schools and Colleges of Wales matches. 
22:15DRYCH: Tu Ol I'r Tiaras Delyth Wyn Jones o Aberdaron, sy'n mynd ni ar daith i fyd glam y pasiantau harddwch. Delyth Wyn Jones from Aberdaron, takes us on a journey full of glitz and glamour at beauty pageants. 
23:153 Lle: Bryn Fn Cyfle arall i ddilyn Bryn Fn i dri lleoliad sydd ag arwyddocd cerddorol a phersonol. Another chance to join Bryn Fn on a visit to Stafford, Bangor Uchaf and Dublin. 
23:50..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Heulwen a Lleu Mae Lleu wrth ei fodd yn chwarae cuddio ond mae Heulwen yn llwyddo i ddod o hyd iddo bob tro! Lleu improves his chances at winning hide and seek by seeking tips on animal camouflage!