This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, July 5 2020

06:00Shwshaswyn Ni ar y mr! Fflwff sy'n mwynhau mynd nl a mlaen, Seren sy'n mwynhau mynd i fyny ac i lawr a'r Capten sy'n mynd rownd a rownd! Fflwff, Seren and the Captain have fun sailing on the sea! 
06:10Sbridiri Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a picture of a tree. 
06:30Y Teulu Mawr Yn l Morus tydy merched byth yn cael hwyl, ond pam felly mae o a Moc mor awyddus i weld beth mae Malan a Modlen yn ei wneud? According to Morus girls never have fun, but he is proved wrong! 
06:40Jambori Ymunwch Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure with interesting sounds and pictures! 
06:50Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
07:05Cymylaubychain Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd? Baba Gwyrdd works slowly and surely. Can Enfys be persuaded to work in the same way? 
07:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
07:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen ond dydy Brethwen ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Can Blero and friends help Brethwen who can't see very well? 
07:40Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sin yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sin will meet some hawks. 
07:55Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:05Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gn 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song. 
08:20Sion y Chef Mae hyder Sin yn suddo pan mae Myrddin - chef sy'n arbenigo mewn ryseitiau mango - yn cyrraedd y pentref. Myrddin arrives with his Marvellous Mango Roadshow! 
08:30Ynys Adra Cyfres yn dogfennu'r hyn y mae plant Cymru yn ei wneud wrth hunanynysu, drwy gyfrwng flogs wedi eu creu ganddyn nhw. Vlogs documenting what the children of Wales are doing in self-isolation. 
08:45New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:50New: Pen-Blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Cefn Gwlad Y tro hwn, hanes merched Cefn Gwlad. Hefyd y diddanwyr Sian a Sian, y ddeuawd boblogaidd o Gorwen. This time: Sian and Sian, the Corwen doubleact, feature in a girlpower special edition! 
10:00Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Sut y bydd Ioan yn ymdopi bod yn rhan o dm darlledu S4C o Sioe Llanelwedd '14? Ioan faces a new challenge. How will he get on as he joins S4C's team of presenters at the Royal Welsh Show? 
10:30Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, Ryland sy'n ein tywys drwy rai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol o Dechrau Canu Dechrau Canmol. This time: Ryland takes us through some of the highlights of the current series. 
11:00Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal y Parchedig Ddr Adrian Morgan. This week, the Service will be under the care of the Reverend Dr Adrian Morgan. 
11:30Dal Ati Cip ar Gaerfyrddin gyda Geraint Hardy yn Codi Pac ac ymweliad ffatri DMM yn Llanberis yn Cwmni. Geraint Hardy visits Carmarthen in Codi Pac and we call at DMM in Llanberis in Cwmni. 
12:30Y Sioe Fwyd Cyfres newydd o'r sioe goginio. Yn ymuno a nhw yn y rhaglen hon fydd y cyflwynydd a'r sylwebydd rygbi Jonathan Davies. New series of the cooking show - Jonathan Davies joins as guest. 
13:00Heno Aur Cyfres newydd. Angharad Mair a Sin Thomas sy'n dathlu 30 mlynedd o Heno - dewch i ryfeddu ar rai o straeon 1990. New series with Angharad Mair and Sin Thomas celebrating 30 years of Heno. 
13:30Sgwrs dan y Lloer Tro'r barnwr a'r sylwebydd pl-droed Nic Parri yw hi heno i ymuno ag Elin o flaen y tn yn yr ardd. Tonight, Elin visits the judge and football commentator, Nic Parri, in his garden. 
14:0004 Wal Cyfle arall i weld casgliad o dai hyfryd mewn rhaglen a ddangoswyd gyntaf yn 2002. Aled Samuel visits a farm in Powys and a former tollhouse in Merthyr in this programme from 2002. 
14:3004 Wal Cawn dreulio amser yng nghwmni Gwenllian Ashley yn Aberystwyth a Paul a Jane Evans ger Machynlleth. Another chance to visit houses in Aberystwyth and Machynlleth first shown in 2002. 
15:00Am Dro! Yn y rhifyn yma bydd y brwydro ffyrnig yn digwydd ym Meddgelert, Bae Caerdydd, Y Gwyr ac Ynys Mn. In this episode we travel to Beddgelert, Cardiff Bay, The Gower and Anglesey. 
16:00Ty Am Ddim Cyfres newydd sy'n rhoi ty am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis. Unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw! New series that gives two people a free house to renovate! 
16:55New: Pen-blwydd GIG Cymru Ar yr union ddyddiad y sefydlwyd y GIG gwahoddir y wlad gyfan i uno am 5pm i ddathlu'r dewrder a'r aberth a ddangosir gan gynifer. At 5pm: a chance to celebrate our NHS on its founding date. 
17:05Corau Rhys Meirion Y tro hwn, Rhys Meirion sy'n ffurfio cr newydd, yn cynnwys trigolion cymuned henoed yn Y Bala, a'r genhedlaeth iau. Rhys Meirion and friends form a new choir that bridges the generations. 
17:55Ffermio Y tro hwn: ar l holl lifogydd y gaeaf - siom arall i Mathew Jones ar ei fferm yn Sir Gaerfyrddin; cwrdd ffermwraig sy'n rhoi tro newydd ar hen draddodiad, & mwy. Weekly farming magazine. [SL] 
18:25Pobol y Cwm: Cassie Y tro hwn cawn ddod i adnabod cymeriad Cassie dipyn gwell, a hynny dan arweiniad rhywun sydd yn ei nabod yn well na neb, yr actor Sue Roderick. We get to know the character of Cassie better. 
18:50Pobol y Cwm: Sioned Y tro hwn, cawn ddod i adnabod Sioned yn well, yng nghwmni'r actor Emily Tucker. In this programme, we get to know Sioned's character a lot better, in the company of actor Emily Tucker. 
19:15New: Newyddion S4C Newyddion y penwythnos. Weekend news. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Wrth i'r gyfres ddirwyn i ben, Lisa sy'n ein tywys drwy rai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol. As the series draws to a close, Lisa takes us through some of the current series higlights.. 
20:00New: Priodas Pum Mil - Goreuon Cyfle i ail-fwynhau priodasau ail gyfres Priodas Pum Mil yn y gyfres arbennig yma. Trystan Ellis-Morris and Emma Walford take a look back over the second series of Priodas Pum Mil. 
21:00Clwb Rygbi: Super Rugby Aotearoa Uchafbwyntiau estynedig pedwaredd rownd Super Rugby Aotearoa, cystadleuaeth rhwng pum tm proffesiynol Seland Newydd. Extended highlights from the fourth round of Super Rugby Aotearoa. 
22:00Lowri Morgan: Her 333 Lowri Morgan sy'n herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa ar y ffordd. Lowri Morgan runs from North to South Wales in three days taking in 3 peaks. 
22:30Y Fets Mae'n ddechrau mis Mawrth ac mae argyfwng Covid 19 yn dechrau effeithio ar waith pob dydd y practis. It's March and the Covid 19 crisis starts to affect day to day life at the practice. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Peppa Mae Endaf yn peswch yn yr ysgol feithrin a chyn bo hir mae'r plant eraill i gyd yn ei ddal o. Endaf has a cough at nursery school and it's not long until the other children catch it.