This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, December 11 2017

06:00Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae cragen crwban yn ddarniog. Today we find out why Tortoise has a broken shell. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys. Pero seeks help when Talfryn has a broken finger, so Blero and his friends save the day and discover bones are amazing. 
06:40Sam Tn Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira. Trefor has an accident with the bus in the snow. 
06:55Meripwsan Mae hi'n ddiwrnod poeth iawn yn yr ardd heddiw ac mae pawb yn sychedig iawn - gan gynnwys y blodau. It's a very hot day in the garden and everyone is very thirsty - including the flowers. 
07:00New: Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn gwesty gyda Sin. Dona Direid goes to work in a hotel with Sin. 
07:10Cymylaubychain Taflu peli eira sy'n mynd bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal rhai pawb arall. The friends enjoy playing with snowballs but Haul's aren't very good! 
07:25Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
07:35Dwylo'r Enfys Dilynwn Daniel sy'n hoffi ceffylau wrth iddo chwilio'n galed er mwyn dod o hyd i un. Daniel lives in North Wales and has a hotel for cats! Daniel loves horses and searches hard to find one. [SL] 
07:50Sara a Cwac Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg. Sara has caught a heavy cold and Cwac goes with her to see the doctor. 
08:00Octonots Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y mr, maen nhw'n cael help gan greadur rhyfedd yr olwg gyda phen tryloyw: Bwgan y Mr. Octonauts and the Scary Spookfish. 
08:10Ty Ml Mae Morgan yn cael tocynnau i fynd i'r sinema ond yn ei chael hi'n anodd penderfynu pwy fydd yn mynd gydag o i weld y ffilm. Morgan has tickets to go to the cinema but who will go with him? 
08:20Y Dywysoges Fach Mae gan y Dywysoges Fach focs newydd o greonau. The Little Princess has a lovely new box of crayons. 
08:35Guto Gwningen Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe. 
08:45Marcaroni Mae Marcaroni'n gwarchod parot heddiw - a dydy o ddim yn deall pam nad ydy'r parot yn hapus. Marcaroni doesn't understand why the parrot he's looking after isn't happy. Can he cheer him up? 
09:00Popi'r Gath Mae Alma'n casglu blodau ac mae un blodyn prydferth ar l i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad. Alma is collecting flowers to dry and has one left to find. 
09:10Stiw Mae Stiw'n gwneud llawer o addewidion ond yn darganfod ei bod yn anodd iawn eu cadw. Stiw makes a number of promises but finds it hard to keep them. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r ffrindiau'n mynd ar daith i'r lleuad ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddod adref pan maent yn rhedeg allan o danwydd? The friends take a trip to the moon but how will they get home? 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran! Big has written his first play and Small wants to play the main part! 
10:00Hafod Haul Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. The animals are kept awake by a strange creature. 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync. Colourful stories from Africa about animals. Today we find out why the elephant has a trunk. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. Blero and his friends get to see plants and creatures in their various habitats. 
10:40Sam Tn Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth. A day at the beach turns into an emergency situation for the residents of Pontypandy. 
10:55Meripwsan Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i gyfri gan ddefnyddio cn i gofio'r rhifau. Wban teaches Meripwsan how to count by making up a song to remember the numbers. 
11:00Da 'Di Dona Dewch i ymuno Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn becws gyda Geraint. Dona Direidi goes to work at a bakery with Geraint 
11:10Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd! It's a cold winter's day and everyone is happy. 
11:25Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 
11:35Dwylo'r Enfys Mae Maddie o'r Rhondda yn gwneud gwaith pwysig ar y fferm gan roi llaeth i'r myn gafr bychan. Maddie lives in the Rhondda and takes Cawod and Heulwen to a farm to feed a baby goat. [SL] 
11:50Sara a Cwac Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy? Sara and Cwac play tennis - but with whom? 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn fyw o'r Drenewydd gydag Only Men Aloud, a bydd cyfle i chi ennill gwobr yn Cracyr Dolig.The crew is joined by Only Men Aloud and the Christmas cracker competition continues. 
13:00Hen Blant Bach Cyfres newydd yn dilyn chwech o blant bach sy'n rhannu eu gofal dydd gyda phensiynwyr. In the first of three programmes, youngsters share their daycare with pensioners in Carmarthenshire. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Darn Bach o Hanes Bydd Dewi Prysor yn olrhain hanes twyll llenyddol enwocaf Cymru a bydd Rhodri Llwyd Morgan yn rhoi cynnig ar yrru Sinclair C5. Wales' most famous literary scandal and cholera in Caernarfon [SL] 
15:30Darn Bach o Hanes Hanes bryngaer o'r Oes Haearn ger Llan Ffestiniog a lluniau o brotest Comin Greenham yn ystod y 1980au. An Iron Age Hillfort near Llan Ffestiniog and a look at photos from Greenham Common. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05Pyramid Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft! The game show presented by Anni Llyn that takes the 21st Century to Ancient Egypt! 
17:30Larfa Mae Coch a Melyn yn ceisio talu'r pwyth yn l i Prism tra ei fod yn sownd mewn ffan. Red and Yellow get revenge on Prism while he's trapped by a fan. Then Red gets sucked in too! 
17:35Sgorio Ymunwch Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Join Morgan Jones for all the weekend action in the JD Welsh Premier League. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Heddiw, cawn olwg ar ddillad Sue Davies, prifathrawes o Lanelli sydd catsuit yn ei wardrb! A look at the clothes of headmistress Sue Davies from Llanelli who has a catsuit in her wardrobe. 
18:303 Lle: Sean Fletcher Awn i Ysgol Widford Lodge, Penrhyn Gwyr a Llundain yng nghwmni Sean Fletcher o Good Morning Britain. TV presenter Sean Fletcher revisits Widford Lodge School, Tor Bay in the Gower & London. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Gaynor yn cwestiynu os oedd hi erioed yn adnabod yr Elgan go iawn. Pwy yw ffrind newydd Dai? Gaynor questions if she ever really knew Elgan. Who is Dai's new friend? 
20:25New: Cefn Gwlad: Pen Bryn Llan Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Dai Jones visits Elfyn and Meinir Jones at Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Ar y Bysus Taith fws i Ypres yng Ngwlad Belg a bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd. A bus trip to Ypres, a new bus for a new service and a special event to remember the founders of a bus company. 
22:30I'r Gwyllt: Papua New Guinea Amlyn Parry sy'n teithio i Papua New Guinea i recordio cerddoriaeth efo'r brodorion. An emotional and musical journey as Amlyn Parry records music with the native people of Papua New Guinea. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu cn Yr Ysgol. Join Dona Direidi and Ned Nodyn for a song at Ysgol Pen Barras, Ruthin.