This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, October 19 2018

06:00TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd ? phlant ym Methesda. Fun with the crew as they meet youngsters in Bethesda. 
06:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben ?'i gilydd. When Guto decides to set Mr Cadno and Tomi Broch against each other, he discovers breaking the food chain is hard! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth. Morgan sees rubbish everywhere, and tries to clear up. Oh dear! 
07:00Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
07:15Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld ? walabi a chawn gwrdd ? sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
07:30Peppa Mae Peppa a George wedi colli eu p?l gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu? Peppa and George have lost their ball as the grass is so long. Can Grandad help? 
07:35Babi Ni Ar ?l yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After all the waiting, it is time at last for Megan and Cai to meet the new member of their family. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
08:00Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae. The Little Princess is fed up with having to put her toys away after she's finished. 
08:10Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y ganolfan arddio. Join the gang in the garden centre as they try to find Cyw. 
08:15Bach a Mawr Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach! Mawr is in a spot of bother having looked through Bach's new door. 
08:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae stafell Wibli yn fl?r iawn ond does neb yn fodlon ei helpu i'w thacluso. Wibli's room is very untidy and no-one wants to help tidy up! They would much rather play spaceships! 
08:40Meic y Marchog Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Meic tries to prove he's better than Efa's favourite storybook knight. 
08:50Marcaroni Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydi hi. Today Re has found a leaf to treasure. The only thing is the leaf is red and not green. Why? We hear why in a new song. 
09:05Abadas Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Will Princess Ela be able to find today's majestic word? 
09:20Oli dan y don Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl. The yearly Rodeo is being organised by the Warden but some Orca whales stop the fun. 
09:30Darllen 'Da Fi Bydd Gwyneth Glyn yn darllen am Edwyn ddrwg, y gwningen gas. Gwyneth Glyn reads about Edwyn, the nasty rabbit. 
09:35Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard. 
10:00TiPiNi Bydd y criw yn ymweld ? Merthyr y tro hwn. This week, the crew visits Merthyr. 
10:15Digbi Draig Mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno ? nhw. Glenys orders Teifion to keep Digbi away from his friends while she joins them. 
10:25Guto Gwningen Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant yma! Guto goes in search of a flying machine. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo? Today Miss Goch Gota gives Morgan an important job, but can he do it? 
11:00Stiw Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon. After hearing about circuses from Mr Siriol, Stiw becomes a clown, and tries to cheer up a sad Elsi. 
11:15Gwdihw Bydd y milfeddyg yn ymweld ? neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod. The vet visits a python and Bedwyr and Peredur help Megan find some insects. 
11:25Peppa Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw. George takes off his rain hat and catches a cold while jumping in puddles. 
11:35Babi Ni Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. It's Megan's birthday today and she receives lots of great presents. But what will she buy for her new baby brother? 
11:45Llan-ar-goll-en Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. There's a chameleon on the loose in Llan-ar-goll-en. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Pysgota ger Cushendall, County Antrim am eogiaid a brithyll yn y bryniau a'r gath f?r anferth yn y m?r. Fishing in Cushendall, County Antrim, N. Ireland to catch salmon, trout and skate. [SL] 
12:30Doctoriaid Yfory Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus sydd wedi cael trawiad ar y galon. Ffion and Dafydd find out how tests can put strain on heart attack patients. 
13:00Darn Bach o Hanes Bydd Dewi'n olrhain hanes y tair prif enghraifft o'r ymdrech i feddiannu tir ar gyfer dibenion milwrol yng Nghymru. Dewi looks at attempts to acquire land in Wales for military purposes. 
13:30Celwydd Noeth Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. The quiz without questions - the challenge is to find the lie amongst the facts. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Lisa Fearn fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Today, Lisa Fearn will be in the kitchen while Clwb Clecs put the world to rights. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae Sally'n ymddiheuro am ddifetha' priodas Annette a Dan, ond nid yw Annette yn teimlo fel maddau. Sally apologises to Annette and Dan about their wedding, but Annette can't yet forgive. 
15:30New: Prydain Wyllt Rhaglen yn edrych ar fywyd eog gwyllt Gogledd Iwerddon. A programme which takes a look at the life of the wild salmon of West Ireland. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r m?r-ladron. Dolos has sold two maps leading to the same treasure: one to the Nektons, the other to the pirates! 
17:25Cic Cawn gwrdd ? seren Merched Cymru Natasha Harding yn Lerpwl a th?m p?l-droed Park Lions y Barri yw'r olaf i wynebu Sialens y Sgwad. We meet Wales Women's Natasha Harding at Liverpool FC. 
17:45New: Ochr 2 Mae Mellt yn y stiwdio a Katie Chroma sy'n derbyn Sialens DIY Ochr 2. Mellt perform in the studio and Katie Chroma takes the Ochr 2 DIY Challenge. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: M?n Mae Bedwyr yn mynd i granca ac yn gweld bod enwau llafar yn gallu arwain at hanesion rhyfeddol. Bedwyr Rees discovers that local, colloquial names on Anglesey lead to interesting tales. 
18:30Garddio a Mwy Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu gosod lawnt. Sioned will be showing us how household plants can purify the air around us. 
19:00New: Heno Heno, bydd Y Welsh Whisperer yn ymweld ? thafarn yr wythnos, a chawn gwmni'r tenor, Trystan Llyr. Tonight, the Welsh Whisperer will visit the pub of the week. 
20:00Pobol y Cwm Mae Sioned a Mathew yn gosod bet, a Dai yn honni nad yw DJ a Non yn adnabod ei gilydd yn ddigon da i briodi. Sioned and Matthew place a bet, and Dai questions DJ and Non's relationship. 
20:55Ap?l DEC: Indonesia Ap?l i godi arian ar gyfer trigolion Indonesia sydd wedi'u heffeithio gan y daeargryn. An appeal to raise money for the people of Indonesia who have been affected by the recent earthquake. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ras Cwis yn chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru - yr ail rownd gyn-derfynol. A sports quiz searching for Wales' most knowledgeable sports fan. This is the second semi-final. 
22:00Traed Lan Yn y rhaglen hon byddwn yn dilyn cynlluniau angladdwyr a p?r-eneinwr ar gyfer y dyfodol. The final programme asks what sort of future faces those who work in the funeral business. 
22:30Byw Celwydd 3 Mae Rhiannon Roberts yn penderfynu ymyrryd yng nghynlluniau blaengar Megan Ashford. Rhiannon Roberts decides to meddle with Megan Ashford's ambitious plans. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r criw yn dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach? Will reading a story help to cheer up a sad little bear?