This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, April 20 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae p?l-droed yn y ty. The Little Princess learns why she shouldn't play football indoors. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd ? fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser. Morgan learns it is important to give your friends your attention at all times. 
07:00Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
07:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
07:30Nico N?g Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o! Nico suggests that Malan is too old to play and she soon shows him how wrong he is! 
07:35Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y g?m. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
07:50Twm Tisian Mae Twm eisiau i ni chwarae g?m gyda fe heddiw. G?m ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae? Twm wants to play a game today. The imagining game. Do you want to play? 
08:00Cymylaubychain Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo. Nensyn gets a nice surprise from his friends. 
08:10New: Oli Wyn Mae sawl injan d?n yn byw yng Ngorsaf D?n Aberystwyth. Mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni; y Pwmp Achub. We look at the Rescue Pump at Aberystwyth Fire Station. 
08:20Crads Bach y Traeth Mae'r crads bach yn chwarae cosi'r crads ac mae pawb yn ymuno yn y g?m, ar wah?n i Celfin y Cranc. Everyone is playing tickling today except for Celfin the Crab. Will he join in? 
08:25Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Marcaroni O diar, mae Doh yn dost heddiw, ac yn methu gadael y ty. Oh dear, Doh's under the weather today. He can't go anywhere. Re's going to have to go out on her own but she's a little scared. 
08:55Bach a Mawr Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo! Big has invented a machine that Small thinks is causing him a lot of bad luck! 
09:05Stiw Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios! Stiw and Nain bake a cherry pie for a contest. 
09:15Yn yr Ardd Mae Wali'r wiwer wrthi'n brysur heddiw yn adeiladu melin wynt er mwyn creu trydan. Wali is busy building a windmill. He's heard we need to look after the environment and start saving energy. 
09:30Nodi Mae'r m?r-ladron yn dod i'r dref. The pirates come to Toytown. 
09:40Llan-ar-goll-en Mae 'na ddathlu ym mhentref Llan-ar-goll-en heddiw. Ond mae anrheg Tara Tan Toc yn diflannu! A birthday present for Tara Tan Toc goes missing before her surprise party. What has happened? 
10:00Hafod Haul Mae criw o blant yn ymweld ? Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A group of children come to visit the farm, and the animals have a wonderful time in their company. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu. The Little Princess wants to be an explorer like her great grandfather. 
10:25Guto Gwningen Heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys sefyllfa anodd. Guto enlists the unwitting help of Mr Puw's Cat to get the ducks out of a pickle. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae'n bwrw glaw, mae Morgan yn swnllyd a Mabli yn crio, o diar! It's raining, Morgan is being noisy and Mabli is crying, oh dear! 
11:00Meic y Marchog Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own. 
11:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:25Nico N?g Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm! Mam enjoys knitting but unfortunately doesn't follow a pattern and the results are rather peculiar! 
11:35Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
11:50Twm Tisian Mae dawnsio yn hwyl! Mae Twm eisiau i ti ddyfalu pa fath o ddawns mae e'n ei gwneud heddiw. It's fun to dance, and Twm wants you to guess what kind of dances he's performing. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ysgol Ddawns Anti Karen Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio dros gyfnod o flwyddyn. Following Karen Pritchard and the talented youngsters at her dance school. [SL] 
12:30Band Cymru 2018 Bydd Band Temperance Tongwynlais, Band Mawr Prifysgol Caerdydd a Band Tref Porth Tywyn yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. Three more bands compete for a place in the final. 
13:30Llys Nini Bydd Iolo Williams yn ymweld ?'r llynnoedd dyfrgwn a Chris Needs yn agor siop ar gyfer y ganolfan. Iolo Williams visits the otter lakes & Chris Needs opens a shop to help fund the centre. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i ennill pecyn y penwythnos. Inspiration for the kitchen, and a chance for you to win a goody bag. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Pengelli ar werth a Harri'n derbyn cynnig na all ei wrthod. Mae John Albert yn ceisio dyfalu pwy yw cariad Edwin. Pengelli is up for sale and Harri receives an offer he can't refuse. 
15:30New: Dei A Tom Yn y rhaglen hon o 1998, mae'r ddau frawd yn teithio i Alaska i bentref o'r enw Wales! In this programme from the 1998 series, the two brothers travel to a village called Wales in Alaska. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Nico N?g, Oli Wyn, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Crwbanod Ninja Ar ?l derbyn rhybudd gan ei thad mae Elfair a'r Crwbanod yn ceisio ei ryddhau ac achub y ddinas rhag bom miwtajen y Kraang. Elfair and the Turtles try to save the city from bombing. 
17:30Larfa Ar ?l bwmp ar y pen, mae Coch yn anghofio popeth ac yn dechrau meddwl fel rhywun o Oes y Cerrig. After a bump on the head Red suffers amnesia and reverts to thinking like a caveman. 
17:35Y Gemau Gwyllt Bydd cystadleuwyr o'r De Orllewin yn arfordiro ac yn mentro i dwnnel tywyll llawn sialensiau annisgwyl. Contestants from the South West will be coasteering & venturing into a dark tunnel! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae Rhodri Francis a Llinos Hallgarth a Luned a Hana Morgan. Going for this week's jackpot are two colleagues and a mother and daughter team. 
18:30Garddio a Mwy Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned yn ceisio adeiladu un newydd. Sioned enlists the help of a friend as she tries to rebuild the willow fence. 
19:00New: Heno Byddwn yn fyw o ginio 'Women in Wales', a chawn gwmni cast sioe haf Theatr Arad Goch. We're live from the 'Women in Wales' lunch, and we meet the cast of Theatr Arad Goch's summer play. 
20:00Pobol y Cwm Mae Anita yn dysgu bod Meic wedi celu cyfrinach fawr oddi wrthi. A fydd Gethin yn derbyn nad oes dyfodol iddo ef a Sheryl? Will Gethin accept this is the end of the road for him and Sheryl? 
20:25New: Codi Hwyl: Yr Alban Yn y rhaglen olaf, bydd John a Dilwyn yn darganfod a fydd modd teithio yn ?l i Gymru yn eu cwch eu hunain, y Mystique. Will John and Dilwyn be able to make it back to Wales in the Mystique? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Galw Nain Nain Nain Mae Ffion Jones, sy'n byw yng Nghaerdydd, yn mynd ar dd?t gyda help ei nain, Delyth Rees o Fachynlleth. Ffion Jones goes on a date with the help of her grandmother, Delyth Rees. 
22:05New: Bocsio Uchafbwyntiau estynedig o'r noson o focsio proffesiynol y penwythnos diwethaf. Extended highlights of the Fire and Ice evening of professional boxing from the Ice Arena Wales. 
23:05Parch Mae gofidiau'r byd ar ysgwyddau Oksana wrth iddi hi ac Elfed wneud cyhoeddiad pwysig. A stressed Oksana makes a very important announcement concerning her future with Elfed. 
00:10Teleshopping Home Shopping. 
01:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Cacamwnci. Programmes for younger viewers.