This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, May 22 2019

06:00Peppa Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be? 
06:05Babi Ni Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi i groesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Megan Haf Jones and her family visit the hospital for a 3D scan of the baby. 
06:15Jen a Jim Pob Dim Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gm o bl-droed gyda Jim. Jen is looking forward to playing a game of football with Jim but they need to create two goals exactly the same size. 
06:30Meic y Marchog Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gm mae'n newid y rheolau. Meic wants to win three trophies in one day and changes the rules. 
06:45Ben Dant Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch Ben Dant a'r morladron o Ysgol Felinfach wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Felinfach. 
07:00Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
07:05Octonots Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper. Cregynnog and Harri crash their Gups and need some help from an eel and a grouper fish. 
07:15Yn yr Ardd Mae Gwilym a'r ffrindiau yn yr ardd yn canu rhai o'u hoff ganeuon. Gwilym and the friends in the garden look back at some of their favourite songs. 
07:30Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn mynd Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes. Teddy Gilberts goes everywhere with the Little Princess until one day his leg falls off. 
07:45Deian a Loli Yn ystod trip gwersylla cefn gwlad, penderfyna Deian a Loli fynd i ganol y mynyddoedd i chwilio am Idris y cawr. During a countryside camping trip, Deian and Loli decide to go on adventure! 
08:00Bing Mae Bing a Swla'n mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma. Bing and Swla enjoy painting a giant mural at Amma's nursery until Bing makes paint run over Swla's lovely tree. 
08:05Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad. In this programme Heini is shopping for clothes. 
08:20Tili a'i ffrindiau Tybed all y morgrug ddangos i'r ffrindiau sut i weithio mewn tm? Will the ants be able to help to get everyone to work as a team? 
08:35Shwshaswyn Y tro hwn - cyfle i'r Capten hwylio, i Fflwff ysgwyd gyda'r gwair ac i Seren ddod o hyd i ddarn diddorol o raff. A chance for the Captain to go sailing, and for Fflwff and Seren to play. 
08:45Stiw Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y mr, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl. A trip to the seaside is cancelled and Stiw finds another way to have fun. 
08:55Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd. Guto and his friends set out to taste the sweetest dandelions in the world. 
09:10Ahoi! Heddiw, mr-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today, pirates from Ysgol Y Ffin join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
09:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud hi. Ond yna, mae'n gweld cynffon Paun. Monkey thinks he has the best tail in the world until he sees Peacock's. 
09:35Digbi Draig Mae Conyn yn ceisio adeiladu pr o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition. 
09:45Amser Maith Maith Yn l Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Grandad has a story from Victorian times. 
10:00Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
10:05Octonots Mae Harri yn gwarchod aligator bach ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Harri a gweddill yr Octonots ei achub. Harri adopts a baby alligator but it escapes! 
10:15Yn yr Ardd Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau. The friends are busy practising their musical instruments. 
10:30Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu ei bod eisiau dysgu chwarae offeryn. The Little Princess decides she wants to learn to play an instrument. 
10:45Deian a Loli Mae'r efeilliaid yn chwarae ar y cyfrifiadur drwy'r bore pan mae Deian yn penderfynu mentro i'r gm drwy'r sgrin! The twins have been playing the computer all morning - what could go wrong? 
11:00Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. Today's theme is birds. 
11:15Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
11:30Y Diwrnod Mawr Mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw. On Noa's big day, he and his cousin will be christened in church. 
11:45Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o wy ar gyfer Dipdap. The Line draws an egg for Dipdap. He wants to stop it from breaking but the Line doesn't make it easy. 
11:50Dwylo'r Enfys Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Cai and his big sister take Heulwen on a walk to nearby Nant y Pandy. [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Y Dref Gymreig Heddiw byddwn yn ymweld thref Tyddewi. Cawn olwg ar sawl agwedd ar yr Eglwys Gadeiriol ac adeilad cyfoes 'Oriel y Parc'. A look at the architecture and buildings of St David's. [SL] 
12:30Her Yr Hinsawdd Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Yr Athro Siwan Davies yn ymweld ag arbenigwyr hinsawdd ar draws Cymru. In the final programme, Professor Siwan Davies visits climate experts around Wales. 
13:00New: Prynhawn Da 2019/20 Heddiw, agorwn ddrysau'r clwb llyfrau ac Alison Huw sy'n rhannu ei chyngor bwyd a diod. Today, we open the book club's doors and Alison Huw shares her food and drink tips. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00New: SEICLO: Y Giro d'Italia Mae cymal unarddeg o'r Giro 'd'Italia yn arwain y seiclwyr o Carpi i Novi Ligure. Stage eleven of the Giro d'Italia leads the cyclists from Carpi to Novi Ligure. 
16:25Cyw a'i Ffrindiau Cyfres animeiddiedig i blant bach gyda Cyw a'i ffrindiau - Bolgi, Llew, Jangl, Triog, Plwmp a Deryn. Animated series for young children with Cyw and friends. 
16:30Peppa Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaethau brys yn cael trafferth ei achub. Doctor Bochdew's pet tortoise gets stuck up a tree again. 
16:35Shwshaswyn Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel. Building sandcastles is fun, but sometimes it's even more fun to knock them over. 
16:45Deian a Loli Mae rhywun wedi bod yn dwyn bisgedi o dy Deian a Loli felly aiff yr efeilliaid ar antur tanddaearol i chwilio amdanynt. Somebody has been stealing biscuits from Deian and Loli's house... 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pengwiniaid Madagascar Bai Penben yw bod Gwydion wedi colli ei goron, felly mae'n rhaid i'r Pengwiniaid ddod hi'n l. It's Penben's fault that Gwydion has lost his crown, so the Penguins have to bring it back. 
17:20Boom! Mae'r gyfres llawn arbrofion mentrus yn dychwelyd i'r sgrin. The science series returns with some adventurous experiments. Today, we'll discover how and why the body produces diarrhoea! 
17:30New: Ymbarel Cyfres i blant 11 - 13 oed yn dathlu amrywiaeth a hunaniaeth LHDT ymhlith pobol ifanc. Heddi: hanes Josh sydd wrth ei fodd yn coluro. A series for youngsters celebrating LGBT diversity. 
17:35Dreigiau: Gwarchodwyr Berc Mae Annes yn gorfod ceisio dod dros ei hofn o'rTanllef dychrynllyd. Igion must help Annes face her fear of the terrifying Tanllef, a ghostly dragon that seemingly froze her uncle with fear. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Cymoedd Roy Noble Heddiw, bydd Roy yn ymweld Blaenafon a Phont-y-pwl gan sgwrsio 'r ddau gyn chwaraewr rygbi Clive Rowlands a Gerald Davies. Roy visits Blaenavon and Pontypool, including the rugby club, 
18:30Triathlon Sbrint Llanelli Triathlon Sbrint Llanelli, sef digwyddiad cyntaf Cyfres Triathlon Cymru 2019. The first event in the 2019 Welsh Triathlon Super Series, held in Llanelli. 
19:00New: Heno Heno, byddwn ni'n edrych ymlaen at gyngerdd agoriadol Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd. Tonight, we look forward to the opening concert of the Eisteddfod yr Urdd in Cardif. 
20:00Pobol y Cwm Mae Anita'n ffonio ysbytai mewn ymgais i ddod o hyd i Kelly. Mae Ed yn brwydro gyda'i gydwybod. Anita rings local hospitals in an attempt to locate Kelly. Ed battles with his conscience. 
20:25Adre: Cefyn Burgess Bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr arlunydd, Cefyn Burgess. This week we'll be visiting the home of artist Cefyn Burgess. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ar Werth Y tro hwn: byddwn yn dilyn hanes ty yng nghyffiniau Aberteifi sydd ar werth yn ocsiwn cwmni John Francis. Hefyd mwy o Aberystwyth, Caerdydd, Llandrindod & Aberaeron. More property drama! 
22:00Mwy o Sgorio Rhaglen ola'r gyfres wrth i Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewyr rhyngwladol Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones fwrw golwg yn l ar dymor cyffrous arall. Last in the series. 
22:30New: SEICLO: Y Giro d'Italia Uchafbwyntiau cymal unarddeg o'r Giro 'd'Italia, sy'n arwain y seiclwyr o Carpi i Novi Ligure. Highlights of stage eleven of the Giro d'Italia leads the cyclists from Carpi to Novi Ligure. 
23:00FFIT Cymru Mae'r foment fawr wedi cyrraedd, sef trawsnewidiad Mared, David, Annaly, Emlyn a Matthew. The great moment has arrived: we witness Mared, David, Annaly, Emlyn and Matthew's transformations! 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Meripwsan Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Meripwsan discovers kites and the wind. He plays football while Eryn hangs out her washing on the line.