This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, April 19 2019

06:00Bing Wrth gael ei hun yn barod am ei wely mae Bing yn gwlychu ei flanced yn y ty bach. During Bing's bedtime routine he wees on his blanket and it's too wet to wash and dry before bed. Oh dear! 
06:10Bach a Mawr Penderfynai Mawr archwilio y ln tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod 'i wely gydag o am gysur! Big decides to explore the road outside their house. Small brings along the bed for comfort. 
06:20Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
06:35Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cymylaubychain i orffen y golch? It's washing day but where's Rain? Can the little clouds do the washing? 
06:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gn 'Ailgylchu'. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song. 
07:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew wedi cael gwahoddiad gan eu ffrind y Fflamingo ond yn anffodus, allan nhw ddim gwneud pen na chynffon ohoni! Cyw and Llew are confused by an invitation from Flamingo. 
07:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jirff. Monkey and the children learn to stretch their necks and walk around like Giraffe. 
07:20Asra Bydd plant o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Gymraeg Aberystwyth visit Asra this week. 
07:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r sr yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld 'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell. The children visit the Wise Old Elf in the Elf Library. 
07:50Nos Da Cyw Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw clywn am y tywydd gwirion. The sun is setting so get ready for a bedtime story about the silly weather. 
08:00Twt Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he? 
08:10Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:25Babi Ni Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael babi newydd yn y teulu. New series following a young girl who is looking forward to having a baby sister. 
08:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
08:45Loti Borloti Mae Nico yn cyfaddef wrth Loti Borloti ei fod yn teimlo'n euog ar l dweud celwydd wrth ffrindiau yn yr ysgol am swydd ei dad. Loti helps Nico tell the truth to his friends after he lied. 
09:00Stiw Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet. 
09:10Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a florists - and somehow manage to lose the letter 'rh'! 
09:20Boj Mae Boj a Mia yn gwirfoddoli i edrych ar l y Trwynau Bach. Boj volunteers to help Mia look after the Trwynau Bach. 
09:30Meic y Marchog Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right? 
09:45Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld 'r syrcas. In this programme "Heini" visits the circus. 
10:00Bing Mae Bing eisiau cael tro ar gylch hwla Coco. Bing wants to try Coco's Hula Hoop. It's harder than it looks but he finds lots of other hoopy games as he tries. 
10:10Bach a Mawr Mae Mawr am gyfansoddi cn er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind. Big wants to write a song celebrating celery and Small helps his friend with a little inspiration. 
10:20Guto Gwningen Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas. 
10:35Cymylaubychain Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu colli? Baba Melyn (Baba Yellow) is very forgetful today. How will she find all the things she's lost? 
10:45Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sin Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gn 'O Dan y Mr'. Youngsters from Ysgol Bro Sin Cwilt learn a song. 
11:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone? 
11:15Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm. Monkey and Horse help the children to shake their heads, neigh and canter around. 
11:20Asra Bydd plant o Ysgol Pen Barras, Rhuthun yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen Barras, Ruthin visit Asra this week. 
11:35Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell. Smotyn catches a cold and is invited to go to stay in the castle. 
11:50Nos Da Cyw Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori dant Bolgi. The sun is setting so let's get ready for a story about Bolgi's tooth. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
12:05999: Ambiwlans Awyr Cymru Yn y gyfres hon mae Lowri Morgan yn edrych ar waith Ambiwlans Awyr Cymru. Lowri Morgan looks at the work of the Wales Air Ambulance. The North Wales crew is called to a racetrack on Anglesey [SL] 
12:30Y Siambr Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode. 
13:30Arfordir Cymru: Llyn Pa newidiadau sydd wedi bod yn y tirlun o amgylch Cricieth a pham mae coedwig leol wedi ei chamenwi? The final programme travels from Criccieth, past Porthmadog and up the River Dwyryd. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, Gareth Richards sydd yn y gegin a chawn glywed am gyfleoedd teithio gyda Chlybiau Ffermwyr Ifanc. Today, we hear about travelling opportunities with Young Farmers Clubs. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
15:05FFIT Cymru Lisa Gwilym sy'n cyflwyno ac yn dilyn trydydd wythnos cynllun bwyd a ffitrwydd ein pump arweinydd. Lisa Gwilym follows the third week of our five leaders' food and fitness scheme. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:10New: #Fi Cyfres ddogfennol sy'n portreadu trawsdoriad o fywydau a phrofiadau plant a phobl ifanc Cymru heddiw. Documentary series highlighting the experiences of children across Wales. 
17:15Chwarter Call Digonedd o hwyl gyda chriw 'Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a'r Llyfrgellydd. Plenty of fun with boy band 'Rong Cyfeiriad', the 'Windicnecs' family and a stern librarian! 
17:30New: Pwy Geith y Gig Y tro hwn, ry' ni yn Ysgol Dyffryn Conwy lle bu rhai o aelodau band yr wythnos, Serol Serol, yn ddisgyblion! The panel discuss the audition performances of Serol Serol's song 'Cadwyni'. 
17:55Chwedloni: Stori Gareth Potter Stori Gareth Potter. Gareth Potter's story. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C news and weather. 
18:05Rhannu Un deg chwech o gystadleuwyr. Dau gwt. Lot fawr o lwc - ac un enillydd sydd chyfle i ennill 10,000. Sixteen contestants. Two sheds. And one winner who has a chance to win 10,000. 
18:30Garddio a Mwy Cyfres newydd o flodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. New series: flowers, veg and all life's good stuff with Iwan, Sioned and Meinir. 
19:00New: Heno Heno, Huw Chiswell sydd yn y stiwdio tra bydd Lisa Fearn yn rhannu ryseitiau i'w mwynhau dros benwythnos y Pasg. Tonight, Lisa Fearn shares recipes to enjoy over the Easter weekend. 
20:00Pobol y Cwm Sudda calon Aaron pan ddatgela Britt nad yw hi eisiau parhau i gymryd ei thabledi. Daw Megan o hyd i Jason a Dai ym Methania. Megan discovers Jason and Dai in Bethania. 
20:25New: Y Sioe Fwyd Cyfres newydd sy'n cyfuno coginio, blasu bwyd a sgwrsio, gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans a'r cogydd Hywel Griffith. A new series combining cooking, tasting and talking all things food. 
21:003 Lle: Bryn Fn Cyfle arall i ddilyn Bryn Fn i dri lleoliad sydd ag arwyddocd cerddorol a phersonol. Another chance to join Bryn Fn on a visit to Stafford, Bangor Uchaf and Dublin. 
21:30New: Galw Nain Nain Nain Y tro hwn bydd Caitlin Davies yn chwilio am gariad gyda help ei nain, Judith Edwards, y ddwy o Langefni. Caitlin Davies looks for love with the help of her grandmother, Judith Edwards. 
22:05New: Merched Parchus Mae Carys yn sengl ac yn gorfod symud nl i'w rhieni - dim job, dim cariad a dim syniad beth i neud nesa... Meet Carys - no job, no boyfriend and no idea what's going to happen next... 
22:20New: Merched Parchus A'i chalon ar chwal, aiff Carys a'r 'Merched Parchus' i barti mewn ty llawn cyfryngis - be ddiawl fydd yn digwydd nesa? On the rebound, Carys heads to a media house party with the gang. 
22:35Cymru Wyllt Cyfres newydd. Dyma'r diwrnod cyntaf o wanwyn, ond mae bywyd gwyllt yn wynebu sawl her wrth i eira orchuddio'r tir. It's the first day of spring, but snow poses many challenges for wildlife. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Jen a Jim Pob Dim Mae Llew wedi cyffroi'n ln. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Llew thinks it's his birthday but it's not until tomorrow. He's confused!