This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Tuesday, February 18 2020

06:00Sblij a Sbloj Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Sblij and Sbloj visit a clothes shop and manage to lose the letter 's'! 
06:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:25Bach a Mawr Mae hoff bensel liw Bach yn diflannu i lawr y draen ac mae Mawr yn penderfynu bod rhaid ei chael yn l. Bach's favourite crayon vanishes down the sink and Mawr decides to get it back. 
06:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio phili palod hardd. Blero can't find his caterpillar friends. 
06:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn teithio i Sir Benfro heddiw i gyfarfod Steffan. Heulwen meets Steffan in Pembrokeshire. He loves cars and they go to a special track where Steffan gets a Driving Licence. [SL] 
07:00New: Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others. 
07:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
07:35New: Deian a Loli a'r Pigyn Clust Mae'r ddau yn barod i wneud unrhywbeth, gan gynnwys mentro i mewn i glust Dad, er mwyn ei helpu i wella, a gallu mynd i'r sinema! The duo need that cinema trip so must cure dad's earache! 
07:50Sion y Chef Mae Sin yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Sin agrees to take part in a sponsored run for donkeys. 
08:00Peppa Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Dadi Pig's car is running out of petrol, but Grandad Pig's garage is close by. 
08:05Hafod Haul Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub? Heti accidentally falls down the side of the ditch while collecting blackberries. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau sled newydd. The Little Princess wants a new sledge. 
08:30Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod bod 'na fwy i lyfrau na stori dylwyth teg. Meripwsan discovers there is more to books than fairytales. 
08:35Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
08:50Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
09:05Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
09:20Cymylaubychain Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith. Rainbow is in a knot and needs some help. 
09:30Patrl Pawennau Mae'n Ras Falwns Flynyddol y Meiri ac mae Maer Morus, yn ceisio ennill ei ras gyntaf! It's the Mayors' Annual Balloon Race and Mayor Morus is trying to win her first race! 
09:45Llan-ar-goll-en Mae AbracaDebra'n cynnal gwersi hyd a lledrith i bentrefwyr Llan-ar-goll-en, ond cyn pen dim mae pethau'n mynd yn flr a'r swynion yn mynd o'u le. AbracaDebra's magic tricks aren't working. 
10:00Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! The monsters visit the library and somehow manage to lose the letter 'll'! 
10:10Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:25Bach a Mawr Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed. Big and Small want to find out why the two frogs are croaking louder than ever. 
10:35Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd. Blero goes to Ocido to find out why toothpaste and a toothbrush are used to clean teeth. 
10:45Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
11:00Blociau Rhif Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks. 
11:05Meic y Marchog Pan fo Trolyn yn anhapus, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion. When Trolyn leaves Meic's home upset, Meic learns why guests should be made to feel special. 
11:20Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
11:35Deian a Loli a'r Gwynt a Glaw Ar l rhewi Mam a Dad, mae Deian a Loli'n sylwi eu bod wedi rhewi'r glaw hefyd! After freezing their parents, Deian and Loli realise that they've also frozen the rain! 
11:50Sion y Chef Mae Sin yn perswadio Mario i roi cynnig ar fersiwn iachus o un o'i hoff fwydydd. Sin persuades Mario to try a healthy version of his favourite dish. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ffasiwn Mecanic Cyfres newydd yn dilyn y model Dylan Garner wrth iddo geisio dod o hyd i'r mecanic delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant. Ten mechanics compete for a chance to become a model. [SL] 
12:30Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:30Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Corau Rhys Meirion Y tro hwn: dod a menywod, sydd wedi eu cyffwrdd gan cancr y fron, at ei gilydd i rannu profiadau a chanu mewn cr arbennig. Forming a choir of women who have been touched by breast cancer. 
16:00Peppa Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta hadau'r blodau. Peppa and George are helping Grandad Pig to make a scarecrow. 
16:05Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
16:15Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
16:30Sion y Chef Mae cawl newydd Sin mor boblogaidd, mae'n rhedeg yn fyr o gynhwysion. Mae Izzy'n achub y dydd gydag awgrym blasus iawn. Izzy improvises when Sin's new soup proves so popular it runs out! 
16:45Deian a Loli yn y 'Steddfod Cyfres newydd. Mae'r 'Steddfod Gen wedi gorffen, ond tydi Deian a Loli ddim yn barod i fynd adra felly rhaid rhewi Mam a Dad a mynd i fwynhau! New series about the mischievous twins. 
17:00Larfa Cyfres animeiddio liwgar - mae'r criw yn cael hwyl dawnsio. Colourful, wacky animation series - this time, the crew have fun dancing. 
17:05Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn tricio'ch llygaid, yn gwneud i bethau hedfan ac yn adeiladu ceir robotig. In this episode we'll be tricking your eyes, making things fly and building robotic cars. 
17:15Bernard A fydd Bernard yn gallu ennill gm o fadminton yn erbyn ei ffrind? The rivalry between Bernard and Zack leads to a badminton match. 
17:20New: #Fi Dilynwn brofiad Ossian sy'n 14 mlwydd oed wrth iddo hedfan gyda'r Cadetiaid. We follow 14 year old Ossian's air flight experience with the Cadets. 
17:25Cath-Od Mae Macs yn teimlo'n ansicr a'n poeni fod Beti'n talu gormod o sylw i gathod ar y rhyngrhwyd. Macs is feeling insecure and worried that Beti's paying too much attention to cats on the web. 
17:40New: Un Cwestiwn Y cwestiwn cynta welwch chi yw'r un tyngedfennol - atebwch hwnnw'n gywir i ennill y wobr fawr. Rhaglen gwis heriol gyda Iwan Griffiths. A challenging quiz show, hosted by Iwan Griffiths. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Codi Pac Geraint Hardy sy'n mynd ni i Ferthyr Tudful. Geraint Hardy visits various parts of Wales in this series and talks to local people. This week we find out what you can do and see in Merthyr. 
18:30Rownd a Rownd Aiff Fflur a Llew i fyw at Dylan, ond nid yw Sophie'n hapus o gwbl pan ddaw i wybod. It's the start of a new chapter for Fflur and Llew as they move in with Dylan, but Sophie isn't happy. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Kath yn holi Iolo yn dwll am ei ddt ond mae Iolo'n gyndyn i rannu unrhyw wybodaeth. Ceisia Jason a Kelly gael moment breifat. Jason and Kelly try to steal a private moment together. 
20:00New: Am Dro! Yn y rhifyn yma bydd y brwydro ffyrnig yn digwydd ym Meddgelert, Bae Caerdydd, Y Gwyr ac Ynys Mn. In this episode we travel to Beddgelert, Cardiff Bay, The Gower and Anglesey. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Adre: Nia Roberts Y tro hwn bydd Nia Parry yn cael cip ar gartref yr actores, Nia Roberts. This week, Nia Parry will be visiting the home of actress Nia Roberts. 
22:00New: Walter Presents: Yr Un Awyr Mae damwain yn y becws yn gwthio Tobais tuag at Axel. Gyda Lauren yn oedi mae'n rhaid i Lars fabwysiadu agwedd fwy ymosodol. A mishap at the bakery sends a drunken Tobais crying to Axel. 
23:00Nyrsys Y tro hwn awn i Ysbyty Gwynedd Bangor ac Adran Gofal Lliniarol Arbennig Penglais i weld y gwaith da. We visit Ysbyty Gwynedd Bangor and the Specialist Palliative Care Unit in Penglais. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Shwshaswyn Mae gan y Capten gannwyll, Seren fflachlamp, ond mae Fflwff yn defnyddio'r tywyllwch i sylwi'n well ar y tn gwyllt tu allan. The electricity's on the blink. How will the crew see anything?