This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Monday, October 15 2018

06:00Hafod Haul Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
06:25Guto Gwningen Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true. 
06:50Ty M?l Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau. Everybody wants to be Sbonc's friend, and this leads to arguments. 
07:00Stiw Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae g?m gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl. Stiw and Elsi cannot play a computer game as there is no electricity. 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
07:25Peppa Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd ? hi at yr optegydd. Peppa goes to the optician for an eye test. 
07:35Nico N?g Mae gan Nico g?n gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y g?n. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli. 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn hoff iawn o salad yn enwedig tomatos. The Little Princess doesn't like salad especially tomatoes. 
08:10Pan Dwi'n Fawr Pan mae Archie'n fawr, mae eisiau bod yn athro fel Miss Williams. When Archie's a grown up, he wants to be a teacher like Miss Williams. Join them at school as Archie has a go at teaching. 
08:15Yn yr Ardd Mae brech yr ieir wedi cyrraedd yr ardd. Our friends in the garden are ill with chicken pox. 
08:30Wibli Sochyn y Mochyn Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae swn chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wibli sy'n cuddio yno? Wibli Soch is nowhere to be seen. He's playing hide and seek with his friends. 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu! Meic learns that a good knight always shares! 
08:55Marcaroni Wel, mae 'na lwch yn Nhwr y Cloc heddiw - ond wedi tipyn bach o frwsio a sgwrio, mae'r lle'n l?n unwaith eto. It's a dusty day today in the Clock Tower - it's time for some cleaning! 
09:10Abadas 'Aba-dwbi-d?', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa' ? One of the Abadas sets off in search of a stile in today's programme. 
09:20Ty Cyw Dewch ar antur a chael hwyl a sbri wrth i Rachael ymuno ? Gareth, Cyw, Jangl, Bolgi, Llew, Plwmp a Deryn yn Nhy Cyw heddiw. Rachael joins the crew in the Cyw house today. 
09:35Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
09:45Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r g?n Teithio. Youngsters from Ysgol Pencae, Cardiff, learn a song to perform. 
10:00Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them? 
10:15Digbi Draig Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Glenys Gas falls into a tricksy-trap she was making for Digbi and can't climb out. 
10:25Guto Gwningen Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y t?n yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain. Morgan and Mali learn an important lesson from Taid a Nain. 
11:00Stiw Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn ? pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn. Stiw and Esyllt disagree about what are boys' and girls' games. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. The garden is cloaked in snow, so Plwmp and Deryn decide to build a snowman. 
11:25Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn. Peppa and her family are going to the school fair and the main raffle prize is a balloon ride. 
11:35Nico N?g Tydi Nico ddim yn mentro i'r dwr ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf! Elfyn and Beca go swimming on a freezing mid winter's day! 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:056 Nofel - Dylan Ebenezer Cyfle arall i weld cyflwynydd Gwefreiddiol a Sgorio, Dylan Ebenezer, yn trafod ei hoff nofel. Another chance to see Dylan Ebenzer talking about his favourite novel 'Cyw Haul' by Twm Miall. [SL] 
12:30Casa Dudley Mae wyth cystadleuydd ar eu ffordd i'r Eidal, ond yn gyntaf mae'n rhaid iddynt wynebu sialens. Eight contestants are on their way to Italy, but first they must face a challenge. 
13:30Corff Cymru: Bywyd Cyfres yn edrych ar y camau pwysig sydd yn ein newid yn gyfangwbl wrth i ni dyfu a datblygu. This seris looks at the developmental steps taking place in the body during a lifetime. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd Catrin Thomas yn y gegin ac Emma Jenkins yma gyda'i chyngor harddwch. Today, Catrin Thomas is in the kitchen and Emma Jenkins is in the studio with her beauty tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae John Albert yn teimlo'r straen o geisio cadw'r teulu ynghyd, ac Annette yn gofyn i Dan ei phriodi ac yntau'n cytuno. John Albert feels the strain of trying to keep the family together. 
15:30Meryl a Glenda Alltudion yn byw yn y Costa Del Sol sy'n cymryd golwg ar draddodiadau Cymreig a Sbaeneg - rygbi ac ymladd teirw. Expatriates in the Costa Del Sol take a look at Welsh and Spanish traditions. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Guto Gwningen, Asra. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Fideo Fi Mae Ceri a Meilir o Rownd a Rownd yn parhau gyda'u flog ac mae Demi a Gethin yn rhannu eu ffilm fer 'Y Prosiect' gyda ni. Ceri and Meilir from Rownd a Rownd continue their vlog. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Sgorio Bydd yna sylw i'r gynghrair a hefyd i'r cwpan wythnos yma, wrth i Gei Conna gystadlu yng Nghwpan Irn Bru.There's league and also cup action this week, as Connah's Quay play the Irn Bru Cup. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504 Wal Heddiw, bydd Aled Samuel yn ymweld ? chartref y cyflwynydd Sarra Elgan a stiwdio artist go wahanol ym Mangor. Today's 04 Wal features a ships captain's house in Ceredigion. 
18:30Celwydd Noeth Y cwis heb gwestiynau a'r her o adnabod y celwyddau noeth yng nghanol y ffeithiau am jacpot o ?10,000. The quiz without questions, finding lies amongst the facts for a ?10,000 jackpot. 
19:00New: Heno Heno, cawn holl hanes seremoni wobrwyo BAFTA Cymru a bydd y cyn beldroediwr Owain Tudur Jones yn y stiwdio. Tonight the footballer Owain Tudur Jones will be in the studio. 
20:00Pobol y Cwm Pam bod Eifion yn cuddio yn sied wair Penrhewl? Sut fydd Mathew yn hoffi ei gyd-letywraig newydd? Why is Eifion hiding in Penrhewl's hayshed? Will Mathew get on with his new flatmate? 
20:25New: Garddio a Mwy Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu gosod lawnt. Sioned will be showing us how household plants can purify the air around us. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Cawn olwg ar dreialon motorbeics yn 6ed rownd pencampwriaeth treialon motorbeics Prydain. A focus on motorbike trials at the 6th round of the British Motorbike Trials championship. 
22:30Arctig Gwyllt Iolo Williams Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Iolo Williams shows us some of the world's northernmost reaches and the spectacular wildlife there. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn s?l yn ei wely ar ?l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell.