This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, August 20 2019

06:00Shwshaswyn Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel. Building sandcastles is fun, but sometimes it's even more fun to knock them over. 
06:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:20Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
06:30Gwdihw Bydd y milfeddyg yn ymweld neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod. The vet visits a python and Bedwyr and Peredur help Megan find some insects. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
06:55Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a recording studio and manage to lose the letter 'th'! 
07:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
07:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. There's a strange noise coming from the roof of Cyw's house and the crew are convinced it's a ghost! 
07:35Twm Tisian Mae Twm wrth ei fodd yn cael bath ond mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Twm loves to have a bath. He's prepared the bath very carefully but something's happened. 
07:45Sion y Chef Mae brain yn bla ar fferm Magi all dyfais newydd Jac Js helpu i gael gwared arnyn nhw? Sin helps Magi out on the farm by enlisting Jac Js' errant drone to deal with a troublesome crow. 
08:00Peppa Mae Peppa a George yn edrych ar y sr efo Mami a Dadi Mochyn ac yna'n mynd i edrych drwy telesgp Taid Mochyn. Peppa and George are looking up at the stars with Mummy and Daddy Pig. 
08:05Hafod Haul Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb? Some of the animals go on a camping trip with Heti to the top of the mountain. 
08:20Wibli Sochyn y Mochyn Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi. Wibli can't seem to find the right music to dance to! 
08:35Babi Ni Ar l yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After all the waiting, it is time at last for Megan and Cai to meet the new member of their family. 
08:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Eifion Wyn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Eifion Wyn. 
09:00Heini Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld 'r siop gwisg ffansi. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a fancy dress shop. 
09:15Y Dywysoges Fach Mae'n ddiwrnod helfa y trysor yn y castell ac mae'r Dywysoges Fach eisiau dod o hyd i un o'r wyau siocled. It's Treasure Hunt day and the Little Princess wants to find a chocolate egg. 
09:25Darllen 'Da Fi Mae Sam yn teimlo'n sl ac mae ei fam yn ei gysuro o flaen y tn nes daw'r eira. Sam the little bear isn't feeling too well, so his mother comforts him beside the fire, until the snow comes! 
09:35Blero'n mynd i Ocido Mae pawb yn Ocido wedi gwirioni ar y persawr newydd a grwyd gan Maer Oci. Ond beth sydd wedi cynhyrfu'r gwenyn? Maer Oci creates a perfume that everyone adores but why are the bees upset? 
09:45Yn yr Ardd Diwrnod arall o helynt wrth i'r criw o ffrindiau yn yr ardd gael tipyn o fraw. All the friends in the garden have a bit of a fright today. Wali believes that there's a ghost in the garden. 
10:00Shwshaswyn Mae pawb angen ffrindiau i'w codi weithiau, ac heddiw mae Fflwff yn rhannu jam blasus gyda Seren a'r Capten! Everyone needs a good friend to lift them - Fflwff cheers friends up with jam! 
10:10Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:20Digbi Draig Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed swn rhuo y tu allan. Digbi is reading a story about a battle against 'Folant Fagddu' when he hears a roar outside. 
10:30Gwdihw Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi cwn a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus. We find out how the police train their dogs and see a sick rabbit get help. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
10:55Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn ymweld 'r siop chwaraeon, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'r' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit a sports shop - and somehow manage to lose the letter 'r'! 
11:05Meic y Marchog Mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys ac yn anghofio ei fod wedi addo helpu Sblash i drefnu parti. Meic hears about treasure at the end of the rainbow and forgets to help Sblash 
11:20Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw, Jangl a Llew yn paratoi picnic yn yr ardd ond yn anffodus, mae Cyw'n crio'n ddi-baid.Tybed pam? Cyw is crying so Jen and Jim travel the world to find out what's wrong with her. 
11:35Twm Tisian Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today? 
11:45Sion y Chef Mae Sin yn cytuno codi arian i warchodfa asynnod drwy redeg ras noddedig. A fydd cyngor Sid, sy'n rhedwr profiadol, yn ei helpu? Sin agrees to take part in a sponsored run for donkeys. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn dysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi ar y daith hir? The boys shoot grouse; but will they fall out on their long road trip? [SL] 
12:30Heno Heno, cawn gwmni prif weithredwr newydd Golwg, Sian Powell, a'r model a ffotograffydd, Dylan Garner. Tonight, Golwg chief executive Sian Powell and model Dylan Garner are in the studio. 
13:30Gwesty Parc y Stradey Mae'n ddiwrnod mawr yn y gwesty i saith chwaer o Benygroes wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd Gwyneth yn 70 oed. It's a big day in the Stradey Park Hotel for seven sisters from Penygroes. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd y panel profi yn rhoi lliw haul ffug ar brawf tra bod Huw Fash yn agor y cwpwrdd dillad. The panel profi puts fake tan to the test while Huw Fash opens the clothes cupboard. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Trysor Coll Y Royal Charter Yn yr ail raglen cawn ddilyn Gwen a Vince ar antur y 'deif' a datgelu'r trysor. Gwenllian Jones Palmer goes in search of the lost treasure of the Royal Charter. Today we follow the 'dive'. 
15:30Cefn Gwlad Cyfres o'r archif yng nghwmni Dai Jones. Archive episodes of the popular countryside series with Dai Jones, Llanilar. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Larfa Mae 'na hwyl a sbri gyda phel rwber y tro hwn. There's fun and games to be had with a rubber ball this time. 
17:05Hendre Hurt Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm. 
17:20Bernard Mae Zack yn awyddus i Bernard ymarfer canwio gyda fe ond dydy Bernard ddim yn siwr beth i'w wneud. Zack convinces Bernard to practise kayaking with him. 
17:25Henri Helynt Mae Henri yn gorfod newid clwt - dyna ni olygfa. Henri has to change a nappy - now there's a sight! 
17:35Y Barf Mae'r Barf wedi colli ei bwerau barddoni! Y Barf has a big problem! He has lost his poetic ability! Can the children of Wales write a poem that will restore his powers? Last in series. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ceffylau Cymru Cawn olrhain hanes tri cheffyl gwahanol sy'n cael eu gwerthu yn ocsiwn merlod mynydd Fayre Oaks yn Llanelwedd. The fortunes of three different horses on sale at Fayre Oaks auction, Builth. 
18:30Antur Waunfawr Cyfres arbennig yn rhoi cip tu l i'r llenni ar fenter Antur Waunfawr. Series taking a look behind the scenes at the Antur Waunfawr enterprise. First shown in 2009. 
19:00New: Heno Heno, bydd Jess Kavanagh yma i sn am ei swydd newydd, a chawn glywed am ymgyrch i ail gartrefu cwn gan yr elusen, West Wales Poundies. Tonight, Jess Kavanagh is here to discuss her new job. 
19:30Pobol y Cwm Mae Jim yn pwdu pan mae Eileen yn cael gwared o'r holl ddanteithion ym Mhenrhewl a'i orfodi i fynd ar ddeiet. Garry looks for evidence that could damage Dylan's reputation. 
20:00Eisteddfod Llangollen 2019 Nia Roberts a Steffan Rhys Hughes sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019. Highlights from the Llangollen International Musical Eisteddfod. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n helpu trefnu ail briodas i Carys a Dyfed o ardal Caernarfon gyda chymorth teulu a ffrindiau. Help with a second wedding for a couple from Bethel. 
22:30Y Babell Ln 2019 Cyfle arall i ymuno holl hwyl Y Babell Ln yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Another chance to join in with the fun of the Literary Pavilion during the National Eisteddfod. 
23:30Y Ditectif Cyflenwyr cyffuriau sy'n cael sylw Mali Harries wrth iddi fwrw golwg ar hanes smyglwyr 'Seal Bay'. Mali Harries finds out how Welsh detectives catch drug dealers focusing on two main cases. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Bing Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd. Bing drives his toy car on the table and spills cornflakes everywhere.