This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Friday, October 26 2018

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Si?n Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r g?n Y Fferm. Youngsters from Ysgol Bro Si?n Cwilt learn a song. 
06:15Digbi Draig Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig. Abel's barometer predicts snowstorms in Glenys's neck of the woods. 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic yn dysgu mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd. Meic has to learn that a big part of tracking is being slow and careful! 
06:55Peppa Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Peppa, George and Dadi are in the garden drawing a picture of a cherry tree. But the ducks are ruining their work. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Popi'r Gath Mae gan Sioni gar llusg newydd ond dyw'r bryniau cyfagos ddim yn ddigon serth i bawb gael sbri. Sioni has a new sledge but the mountains aren't steep enough for the friends to have fun. 
07:25Holi Hana Mae Gwenda'r jiraff yn genfigennus o gyfeillgarwch Ffion a Francis. Gwenda the giraffe is jealous that Ffion may prefer being friends with Francis but Hana helps sort out the problem. 
07:35Teulu Ni Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff. 
07:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:00Boj Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Boj helps Mia choose something special enough to give Rwpa at her birthday party. What will it be? 
08:15Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y llwybr natur. Cyw is hiding somewhere - is she on the nature trail? 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. A new act is needed for the circus when the show sells out. Boho suggests to Dewi that he does something special. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae un o'r ieir yn dianc wrth i Mali a Ben ymweld ?'r fferm. Mali goes with Ben and Mr Coblyn to the elf farm to collect an egg for the King's breakfast but a huge hen escapes. 
08:40Stiw Mae Stiw'n penderfynu bod yn frenin ar ei deyrnas ei hun, "Stiw-dir". Stiw declares the home and garden "Stiw-dir" and makes himself king. 
08:50Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci. In this programme "Heini" looks after a dog. 
09:05Twt Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono? The harbour water has turned green overnight. What is causing this? 
09:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo. Today we find out why Hippo has no hair. 
09:30Wibli Sochyn y Mochyn Wibli druan - mae ganddo set swigod newydd sbon ond mae pawb yn gallu chwythu swigod heblaw amdano ef. Wibli has a new bubble set, but everyone can blow bubbles except him! 
09:45Pentre Bach Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fo Shoni Winwns yn ymweld ? Phentre Bach. It's that time of year again and Shoni Winwns comes to visit Pentre Bach once again. 
10:00TiPiNi Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd ? phlant ym Methesda. Fun with the crew as they meet youngsters in Bethesda. 
10:15Digbi Draig Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos. 
10:25Guto Gwningen Mae Guto yn penderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben ?'i gilydd. When Guto decides to set Mr Cadno and Tomi Broch against each other, he discovers breaking the food chain is hard! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth. Morgan sees rubbish everywhere, and tries to clear up. Oh dear! 
11:00Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
11:10Gwdihw Mae'r milfeddyg yn ymweld ? walabi a chawn gwrdd ? sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres. The vet visits a wallaby & we meet some zebras, chickens and guinea pigs. Last in series. 
11:25Peppa Mae Peppa a George wedi colli eu p?l gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu? Peppa and George have lost their ball as the grass is so long. Can Grandad help? 
11:35Babi Ni Ar ?l yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. After all the waiting, it is time at last for Megan and Cai to meet the new member of their family. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Ymunwch ? Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn wrth iddynt fynd i 'sgota am eogiaid ar Ynysoedd Harris a Lewis yn Yr Alban. Julian and Rhys visit Harris and Lewis in search of salmon. [SL] 
12:30Doctoriaid Yfory Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r myfyrwyr yn delio ? chleifion sydd ? symptomau heriol. In the final programme, Jess and Rhodri are dealing with someone who has fallen out of a tree. 
13:00Darn Bach o Hanes Bydd Dewi Prysor yn olrhain y cysylltiad Cymreig yn hanes recordio cerddoriaeth. Dewi looks at the Welsh connection in the history of recorded music. 
13:30Celwydd Noeth Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau. Nia Roberts invites contestants to pick out the lies hiding within a series of facts. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae Sally'n dweud wrth Annette ei bod hi'n ferch i Dan. Wrth i Dan ruthro at ochr Annette mae'n cael damwain ofnadwy. Sally tells Annette that she is Dan's daughter. 
15:30New: Prydain Wyllt Rhaglen am goed Pinwydd yr Alban a'r bywyd gwyllt sydd yn byw yn eu cysgod. Programme about Scotland's Pine trees and the wildlife which surrounds them. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Wrth i'r teulu archwilio twnnel dirgel y tu ?l i raeadr enfawr dan y m?r, mae creaduriaid rhyfedd a cherhyntau cryfion yn creu problemau. The Nektons explore a mysterious underwater tunnel. 
17:25Ysgol Jac Cyfres llawn gemau, llanast a chwerthin. Yn ymuno ? Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol L?n Las. Joining Jac Russell and Ifan are children from Ysgol L?n Las, Swansea. 
17:55New: Prosiect Z Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol, ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn. 5 brave pupils have found refuge in their school, but now Zeds have found their way in. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Arfordir Cymru: M?n Y tro hwn, mae Bedwyr yn ceisio datrys chwedl hynafol yng Nghemaes ac yn bwyta gwymon ym Mhorth Llechog. Bedwyr hears about an old legend in Cemaes and eats seaweed in Porthllechog. 
18:30Garddio a Mwy Sioned sy'n plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bod Meinir yn gorffen gwaith ar bwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol. Iwan shows that you don't need a garden to grow nutritious food. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Jason yn ceisio cuddio'i broblemau rhag Sara. Dyw e ddim eisiau iddi weld eu cyfrifon banc. Jason tries to hide his problems from Sara - he doesn't want her seeing their bank accounts. 
20:25New: Lorient '18 2018 oedd blwyddyn Cymru yn Lorient. Mae'r rhaglen gyntaf hon yn un o ddwy raglen hanner awr yn llawn cerddoriaeth Geltaidd wych. Lorient - a celebration of Wales' place in the Celtic World! 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Y Ras Rownd derfynol y rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts. The final of the sports quiz presented by Gareth Roberts. 
22:00New: Bocsio Byw Rhagflas o noson gyffrous o focsio yng Nghanolfan Casnewydd gyda llu o focswyr, gan gynnwys Robbie Turley o Gefn Fforest, A preview of an exciting night of boxing in the Newport Centre. 
22:30Byw Celwydd 3 Wrth ddisgwyl canlyniad ei ymddangosiad o flaen panel disgyblu, mae Meirion Llywelyn yn ofni'r gwaetha. Meirion Llywelyn fears the worst as he awaits the result of a disciplinary hearing. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Yn Ol, Olobobs.