This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Monday, March 26 2018

06:00Hafod Haul Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Heti receives an alarm clock in the post. What about Cled the cockerel? 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwledda ganol nos. The Little Princess wants a midnight feast. 
06:25Guto Gwningen Wedi i Benja ddod o hyd i feillionen, mae Guto'n chwarae triciau arno i'w gael i gredu ei bod yn lwcus. When Benja finds a four-leaf clover, Guto tricks him saying it brings good luck. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna? Morgan and Maldwyn go camping with Dadi, but something frightens them. 
07:00Meic y Marchog Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice? 
07:15Jen a Jim Pob Dim Mae 'na s?r gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Jangl is trying to count shooting stars. There must be an easier way! 
07:30Nico N?g Mae gan Nico g?n gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y g?n. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli. 
07:40Sam T?n Mae Llion y gath yn dilyn Sara, Jams a Bronwyn i'r goedwig ond tra'n hela adar mae'n cwympo i'r ffynnon. Lion the cat follows Sarah, James and Bronwyn to the woods and falls in the well. 
07:50New: Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau gan lwyddo i golli'r llythyren 't' oddi ar yr arwydd y gwesty! Sblij and Sbloj stay in a hotel and somehow manage to lose the letter 't'! 
08:00Cymylaubychain Mae pawb yn teimlo'n llwglyd heddiw a neb yn fwy na Lleuad. Everyone is hungry, especially Moon. 
08:15Sali Mali Mae Sali Mali'n darganfod nad yw Jac Do yn fawr o help yn gweithio yn yr ardd. Sali Mali discovers that Jac Do isn't much help when it comes to gardening. 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae'r merched yn helpu pan mae dawnswraig fflamenco yn brifo ei choes. The girls step in when a flamenco dancer flamingo hurts her leg. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Mae Marcaroni wrth ei fodd pan fo'n darganfod ffrind newydd. Ond dim ond yn y drych mae'r ffrind yma'n bodoli. Marcaroni's delighted to make a new friend - but this is a mirror friend! 
09:00Dwylo'r Enfys Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y m?r yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL] 
09:15Stiw Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets! 
09:25Oli dan y Don Caiff yr harbwr ei oresgyn gan sglefrod m?r dieithr. Rhaid i Oli a Beth wneud rhywebeth i helpu. Jellyfish create problems in the harbour and Oli and Beth come to the rescue. 
09:35Nodi Mae'r coblynnod yn dwyn tr?n Gwlad y Teganau ac yn gwrthod stopio i adael y teithwyr ymlaen. The Goblins steal the train and won't stop for anyone to get on. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Who took the village's very expensive crystal bowl and why? 
10:00Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn meddwl bod ei rhieni eisiau ei hanfon hi i ffwrdd. The Little Princess thinks her parents want to send her away. 
10:25Guto Gwningen Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan. Watcyn Wiwer angers Hen Ben Owl by taking his glasses. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a Mali am y gorau yn paratoi ar gyfer brawd neu chwaer newydd. Morgan and Mali are getting ready for the arrival of a new brother or sister. 
11:00Meic y Marchog Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it. 
11:15Jen a Jim Pob Dim Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn s?l. Jen wants to play 'nurse' and she gets a chance when one of her jungle friends falls ill. 
11:30Nico N?g Mae Dad, Morgan a Nico yn mynd i bysgota sy'n llawer o hwyl. Ond tybed sawl pysgodyn fyddan nhw'n dal? Dad, Morgan and Nico have a wonderful time fishing. How many fish will they catch? 
11:40Sam T?n Mae pethau'n mynd o chwith wrth i'r plant baratoi sioe am f?r-leidr lleol. A fydd Sam a'i ffrindiau'n achub y dydd? Things get out of control as the children prepare for a new pirate show. 
11:50Sblij a Sbloj Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Sblij and Sbloj visit a clothes shop and manage to lose the letter 's'! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Teithiau Iolo Tramor Mae Iolo Williams a'i griw yn ymweld ? chorsydd Biebrza a choedwigoedd hynafol Bialoieza. Iolo and the crew visit the Biebrza wetlands and the primeval forests of Bialowieza in Poland. [SL] 
12:30Ar Werth Trawsnewid hen ysgol yn Llanrwst a fflat foethus ym Mhenarth. Plans to transform an old school near Llanrwst; the search for a home in Cardiff and a luxurious 3-bedroomed flat in Penarth. 
13:00Celwydd Noeth Nia Roberts sydd wrth y llyw wrth i'r cystadleuwyr anelu at gipio'r jacpot o ?10,000. Competing are friendsTwm Griffiths and Si?n Owen, and father and daughter, Dylan and Mared Jones. 
13:30Codi Hwyl: Yr Alban Yn Rhos Mull mae John a Dilwyn yn gweld olion pentrefi a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ?l i wneud lle i fwy o ddefaid. Dilwyn and John visit the Ross of Mull and the magical Isle of Iona. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae llanast bywyd John Albert yn mynd ar nerfau Edwin ond mae'n dioddef fwy pan mae gwr Janis yn dychwelyd i'w chartref. John Albert's problems are beginning to annoy Edwin. 
15:30Dilyn y Don Yn y rhifyn hwn o 2001, clywn am drasiedi Pwllheli a ddigwyddodd dros gan mlynedd yn ?l ac mae un o'r criw yn mynd ? llond lori o fwyd i Kosovo. Following the lifeboat crew in Porthdinllaen. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sblij a Sbloj, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam T?n. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn ?l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. A look back at some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Pan mae Dwynwen yn clywed fod rhywun am rannu ffau ? hi, mae hi'n cyffroi'n l?n. When Dwynwen hears someone is about to share the den with her, she gets very excited. 
17:35Sgorio Penwythnos llawn cyffro a goliau yn Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i'r Seintiau Newydd geisio selio seithfed bencampwriaeth yn olynol yn erbyn Derwyddon Cefn. JD Premier League action. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Gwaith Cartref Mae'r athro dan hyfforddiant newydd yn creu argraff ddrwg wrth gyrraedd yn hwyr ond nid dyma'r unig anhawster sy'n codi. A student teacher creates a bad impression by arriving late. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae rhywun wedi bradychu cyfrinach Cadno wrth yr heddlu. Mae Tyler yn mynd i chwilio am Liv. Someone has betrayed Cadno's secret to the police. Tyler goes looking for Liv. 
20:25Perthyn Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan Ellis-Morris travels to Betws Gwerfyl Goch to meet farmer and tenor Trebor Edwards and his grandsons. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Trycar Mae pedwar unigolyn yn wynebu'r her o ddysgu gyrru lori gan ymgymryd ? chyfres o dasgau fydd yn profi eu sgiliau, eu hamynedd a'u dewrder. Four people compete to become an LGV lorry driver. 
23:00Mike Phillips a'r Sirens Cyfres yn dilyn Mike Phillips wrth iddo hyfforddi'r t?m rygbi merched, Senghenydd Sirens. A series following Mike Phillips as he coaches women's rugby team, the Senghenydd Sirens. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod i weld Dona Direidi.Twm Tisian calls over to see Dona Direidi. Dona has decided to pretend she is a queen for the day but soon gets bored.