This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Thursday, November 15 2018

06:00Ty Cyw Mae Gareth wedi cael anrheg arbennig gan ein Wncwl Dai yn 'Ty Cyw' heddiw - peiriant bach a mawr! Gareth has received a special gift from Uncle Dai in Ty Cyw today - a big and small machine! 
06:15Nodi Mae holl waith tacluso Whiz yn anfon y Coblynnod o'u co'! Whiz drives the Goblins potty with his tidying. 
06:30Octonots Mae bwa ar fin dymchwel gan fygwth y creaduriaid ar y riff oddi tani, felly mae'r Octonots yn ceisio symud y trigolion. The Octonauts need to evacuate the creatures living around a reef. 
06:40Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi c?n i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
06:50Y Dywysoges Fach Pan enillodd y Dywysoges Fach ei g?m gyntaf o nadroedd ac ysgolion mae hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb. The Little Princess wins a game of snakes and ladders and wants to win again! 
07:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Unfortunately, as Bolig's freshly-baked bread is cooling, half of it disappears! 
07:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Things are slow but fun as Monkey and the children learn to be like Tortoise. 
07:35Patr?l Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu Mr Parri i baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer cystadleuaeth Y Gacen Talaf a Mwyaf Blasus. The PAW Patrol help build an entry for the Biggest & Tastiest Cake Contest. 
07:50New: Sam T?n Mae pawb wedi ymgasglu yn y parc am yr wyl flynyddol ym Mhontypandy - beth all fynd o'i le? Everyone has gathered in the park for the annual festival in Pontypandy - what could go wrong? 
08:00Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo n?l ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out. 
08:20Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol y Graig wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol y Graig. 
08:40Twm Tisian Mae Twm Tisian yn mynd i siopa heddiw ac mae ganddo restr siopa hir. Today Twm Tisian goes shopping and he has a long shopping list. 
08:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Mali has a busy day with the Koala Brothers and friends. 
09:00Blero yn Mynd i Ocido Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwneud rhywbeth llawer mwy difyr! Blero is bored with his dino-jigsaw. Can he find something better to do? 
09:10Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
09:25Bobi Jac Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae g?m wyneb ei waered. Bobi Jac is on a tropical adventure and plays the upside down game. 
09:35Straeon Ty Pen Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar ?l iddo golli ei lais. Iddon Jones reminisces about the time that Mr Morris the dog lost his voice. 
09:45Gwdihw Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw. On today's programme, there are lions, chickens, armadillos and an owl! 
10:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth a Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar antur arbennig yn 'Ty Cyw' heddiw. Join Gareth, Rachael and the rest of the crew as they go on a special adventure. 
10:15Nodi Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang. Noddy teaches the Skittles how to throw a boomerang. 
10:30Octonots Ar ?l i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld ?'r hen Octofad. On a visit to the old Octopad the Octonauts discover some visitors. 
10:40Bach a Mawr Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd? What will Small do when there's a thunderstorm? And why is Big eating cherry pie in the cupboard? 
10:50Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn mynd ? Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes. Teddy Gilberts goes everywhere with the Little Princess until one day his leg falls off. 
11:00Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp's birthday today. He has received an unusual gift, a key! 
11:25Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm. Monkey and Horse help the children to shake their heads, neigh and canter around. 
11:35Patr?l Pawennau Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun! Gwil discovers that Gari the goat is stuck on the edge of a cliff! 
11:50Sam T?n Ma Ben a Hana yn cystadlu mewn ras ganwio, ac mae'r ddau'n gystadleuol iawn... ond mae angen help Sam cyn hir... Ben and Hana compete in a canoe race, but Sam's help is needed eventually. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Taith Fawr y Dyn Bach Mae James yn teithio i'r Felinheli a Chwm-y-Glo er mwyn cael blas ar fywyd a gwaith James Andrew, sydd ag anabledd dysgu ac epilepsi. James Andrew who has a learning disability and epilepsy. [SL] 
12:30Cefn Gwlad Dai sy'n cael hanes menter diweddaraf un o enwau busnes teuluol mwyaf cyfarwydd yng nghefngwlad, Oriel Jones. Dai visits the latest venture from famous rural family business, Oriel Jones. 
13:30Sion a Si?n Darbi lleol a gawn ni heno wrth i ddau gwpl o ardal Caerfyrddin fynd benben ?'i gilydd i geisio ennill y jacpot. With Dylan & Louise Jones from Nantgaredig and Ian & Mair Rees from Bronwydd. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Glowyr Cawn ofyn ai peth da neu beth drwg yn y pen draw oedd gwladoli'r pyllau glo ar Ionawr 1af 1947? We ask: was it a good or a bad thing in the end to nationalise the mines on January 1st 1947? 
15:30New: Y Tren Nesa' Ma siwrne Arfon Haines Davies yn parhau drwy Gymru, wrth iddo deithio o Gricieth i Ddinbych y Pysgod, heibio'r Amwythig. Arfon Haines Davies travels from Criccieth to Tenby via Shrewsbury. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Y Doniolis Y tro hwn mae Louie eisiau ci ond dydy Luigi a Liwsi ddim yn meddwl bod hyn yn syniad da. In this episode, Louie wants a dog but Luigi and Liwsi think it's a bad idea. 
17:10Kung Fu Panda Mae Po yn cael cip sydyn ar Ddrych Cyfriniol Yin a Yang sy'n hollti ei bersonoliaeth rhwng y Panda diofal, doniol a'r Ddraig Ryfelwr dywyll. Po can't resist a peek at the Mystical Mirror. 
17:35Boom! Heddiw, roced wedi'i bweru gan falwn a byddwn yn dangos sut mae cerdded ar gwstard. In this episode a balloon powered rocket and we'll show how it's possible to walk on custard. 
17:45Rygbi Pawb - Glantaf v Sir Gar Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, gyda Glantaf yn chwarae Sir Gar. Highlights from the Welsh Schools and Colleges League, with Glantaf playing Sir Gar. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Tai cynllunwyr sydd yn dod dan sylw yn y rhaglen hon wrth i Aled Samuel ymweld ? chartrefi tri chynllunydd. Houses belonging to designers come under the spotlight this week. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn cyhoeddiad syfrdanol Lowri, mae Kelvin a theulu K-Kabs i gyd mewn sioc. Following Lowri's big announcement, Kelvin and the K-Kabs family are all in shock. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Ydy hi'n amser i Jason gyfaddef y cyfan wrth Sara? Daw Mark o hyd i deithiwr anghyffredin yn nghefn ei dacsi. Mark discovers an unexpected stowaway in the back of his taxi. 
20:00New: Gwesty Aduniad Cyn marwolaeth ei chwaer gwnaeth Cheryl Davies addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. This time, Cheryl Davies on a search for her niece. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae'r rhaglen gyntaf yn olrhain hanes Amsterdam o fod yn ddinas ganoloesol i fod y cyntaf i sefydlu cyfalafiaeth a'r farchnad stoc. The first programme charts some of Amsterdam's history. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Ar Werth Hanes Bryn F?n yn gwerthu ei dy, a chastell mawreddog ger Ruthin yn mynd ar werth. Bryn F?n tries to sell his home, and a breathtaking castle near Ruthin goes up for sale for ?2.75 million. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbr?n i ddysgu c?n 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbr?n learn and perform a song.