This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Monday, November 19 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work? 
06:15Digbi Draig Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Tr?n gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno ?'i Chlwb Cnau. Cochyn is ejected from The Train Club by Conyn. 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
06:55Peppa Mae basged teganau Peppa a George yn llawn. Peppa and George's toy boxes are full so Mummy Pig decides it's time to buy a new toy cupboard for them. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Jen a Jim Pob Dim Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil, Cyw a Jangl wedi drysu'n l?n. Although it's night and the sky should be dark, it's too dark. What has happened? 
07:25Holi Hana Dyw Francis ddim yn hapus pan ddaw ei famgu i aros gyda nhw. Francis is not happy when his grandmother comes to stay and everything at home changes. 
07:35New: Sblij a Sbloj Y tro hwn, mae'r ddau ddireidus yn y Golchdy ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'u' oddi ar yr arwydd! This time, Sblij and Sbloj visit a launderette and manage to lose the letter 'u'! 
07:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
08:00Boj Mae Mrs Trwyn wedi gofyn i Mimsi a Tada gwarchod y Trwynau Bach dros nos gyda Mia yn nhy Boj. Mrs Trwyn leaves Tada and Mimsi in charge of the tear-away Trwynau Bach at a sleep-over. 
08:15Bocs Bwgi Bolgi Mae gan Bolgi beiriant cerddoriaeth arbennig ac mae e a'i ffrindiau wrth eu bodd yn dawnsio. Bolgi has a special music machine and he and his friends love to dance to the music. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar ?l y glaw trwm? Dewi's ringmaster costume has vanished after the heavy rain. 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld ? Ffatri'r Coblynnod. It's Christmas time and the friends visit the toy factory. 
08:45Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
08:55Dwdlam Cyfres feithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam. Ymunwn ? gwibdaith Lowri o gwmwl i gwmwl. Series for pre-school children featuring Lowri Williams and friends. 
09:10Twt Mae Twt wrth ei fodd pan mae gwyddau'n ymgartrefu yn yr harbwr ac ar ben ei ddigon yn ceisio sgwrsio gyda'r criw swnllyd. A flock of geese lands in the harbour but they are so noisy! 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Heddiw cawn glywed pam mae Fwltur yn foel. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Vulture is bald. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Wibli yn gofalu am hoff het Tadcu ond mae'r gwynt yn ei chwythu i ffwrdd. It's a very windy day and Wibli is looking after his Grandpa's favourite hat. 
09:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is Trees. 
10:00Hafod Haul Mae'r milfeddyg yn ymweld ?'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond ble mae Jaff? The vet is visiting the farm to give the animals an examination. But why is Jaff hiding? 
10:15Digbi Draig Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu. Betsi persuades Digbi to try one of her simple growing spells. 
10:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
10:40Meic y Marchog Mewn g?m guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Gal?th. Meic has to learn that a true knight never blames others for his own mistakes. 
10:55Peppa Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac yn creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew y Llew". Siwsi the Sheep comes to play with Peppa and creates a friend called Llew the Lion. 
11:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out. 
11:25Holi Hana Mae Ernie Eryr wedi cael llond bol ar gael ei gymharu a'i gefnder perffaith Jeremi. Ernie the Eagle has had a belly full of being compared to his cousin Jeremi. 
11:35Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn y Siop Anifeiliaid, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'd' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj go and visit the Pet Store - and somehow manage to loose the letter 'd'! 
11:45Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:056 Nofel: Adam Price Nofel anghyfarwydd i nifer yw dewis y gwleidydd Adam Price, sef Ffwrneisiau gan Gwenallt. Politician Adam Price chooses the novel Ffwrneisiau by Gwenallt and explains its influence on him. [SL] 
12:30Priodas Pum Mil Yn y rhaglen olaf bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Lora a Will wrth iddynt drefnu eu priodas yn Nolgellau. Lora and Will get married in Dolgellau. Last in series. 
13:30Corff Cymru: Bywyd Ym mhennod ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar beth sy'n digwydd i'r corff yn ystod ein henaint. In the final episode, we'll be looking at what happens to the body during later life. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae pawb yn mwynhau priodas: y gwasanaeth, y wledd, y parti a'r mis mel. Ond ar stad Pengelli mae yna groen banana rownd pob cornel! Pengelli loves a marriage, but there's always a hitch! 
15:30Dilyn Ddoe, Golchi Glowyr Hanes ymgyrch gwragedd y glowyr rhwng 1910 a 1920 i gael baddondai i'w gwyr. Drama doc about the 1910-20 campaign by the miners' wives to secure pithead baths for their husbands. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwy o Stwnsh Sadwrn Cipolwg yn ?l dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn. Relive some of the highlights of Saturday's programme. 
17:25Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:30Sgorio G?m rhwng dau o glybiau mwyaf llwyddiannus Uwch Gynghrair Cymru sy'n hawlio'r sylw ar benwythnos prysur arall. A look at the game between two of the Welsh Premier League's successful clubs. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Pobol y Rhondda Bydd Si?n Tomos Owen yn rhoi pobol ifanc Y Rhondda ar y map wrth glywed barn onest a dadleuol disgyblion Ysgol Gyfun y Cymer. Ysgol Gyfun Cymer Rhondda pupils express their honest opinions. 
18:30Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot y tro hwn fydd dwy ffrind, Elan a Nia, brawd a chwaer, Eurgain a Morgan a thad a merch, Wyn a Catrin. Going for this week's jackpot are pairs of friends and family. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Jason yn aros adra o'r gwaith i gamblo - all e wir ad-ennill ei arian drwy fetio ar-lein? Jason stays home from work to gamble. Can he really re-gain his losses by gambling online? 
20:25New: Garejis: Dan y Bonet Mae'n Nadolig - ond garej BV Rees yn unig sy'n cael y cyfle i joio'r wyl tra bo Derwen a Gwili Jones wrthi'n gweithio'n ddyfal. It's Christmas, but BV Rees are the only ones celebrating... 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
22:00New: Ralio+ Uchafbwyntiau rownd olaf Pencampwriaeth Rali'r Byd o Awstralia gyda Emyr Penlan, Rhys ap William a Howard Davies. Highlights of the World Rally Championship's final round from Australia. 
22:30Colli Dad, Siarad am Hynna Stephen Hughes sy'n trafod hunanladdiad ei dad a pham ei bod hi mor anodd siarad am iechyd meddwl. Stephen Hughes talks about his father's suicide and the stigma of mental health issues. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Ty Cyw Ymunwch ? Gareth, Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar helfa drysor yn 'Ty Cyw' heddiw. Join Gareth, Rachael, and the rest of the crew as they go on a treasure hunt.