This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Wednesday, March 21 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n s?l. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend. 
06:25Guto Gwningen Ar ?l i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa anodd! Guto makes a rash promise to please an angry Tomi Broch. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50New: Ty M?l Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting excitedly for spring to arrive. 
07:00Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
07:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld ?'r anifeiliaid yn y Sw. In this programme Heini visits the animals in the Zoo. 
07:30Digbi Draig Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan ei orau glas. It's Dragon Day, and this year, Digby's determined to beat his best-ever flying record. 
07:40New: Sam T?n Mae Mandy'n darganfod bod garddio'n gallu bod yn beryglus os nad wyt ti'n ofalus! Mandy learns that gardening can be dangerous if you're not careful! 
07:50New: Sblij a Sbloj Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r orsaf d?n gan lwyddo i golli'r llythyren 'l' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local fire station and manage to lose the letter 'l'! 
08:00Cymylaubychain Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno? The friends are having trouble sleeping because of a loud noise. 
08:15New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Gruff a George wrth iddyn nhw wneud llew ffrwythau yn Cegin Cyw. Join in the fun with Gruff and George as they make a fruit lion in Cegin Cyw. 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Mae gan Oli stori am lygoden fach oedd yn gwirioni ar gaws - ond doedd dim i'w gael yn unman. Oli has a tale about a mouse who loved cheese. There was none left so he went to the moon. 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Heulwen lands in Porthmadog today, and she's looking for a friend called Rhun. [SL] 
09:15Stiw Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu g?m, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r ty. Stiw and Taid pretend to be mountaineers, and that the stairs are a mountain to climb. 
09:25Oli dan y Don Pan mae pethau pert yn diflannu o arbrofion gwyddonol Oli a Beth mae'r ddau'n cyhuddo Sid a Crannog. When things disappear from Oli and Beth's experiments, they accuse Sid and Crannog. 
09:35Nodi Mae Lindy wedi cael llond bol ar y coblynnod yn difetha eu gemau o hyd. Frustrated with the Goblins spoiling their game, Lindy does magic on Sly to make him like playing. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Ar ?l treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'. After spending time on a dairy farm, Jaff realises there is no place like home. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach ar d?n eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd. The Little Princess wants to know what she's getting for her birthday. 
10:25Guto Gwningen Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da! Benja learns it's harder than he thinks to be a good leader. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Postmon Coryn yn cael damwain ac bydd angen rhywun i ddosbarthu'r llythyrau. A fydd Morgan yn medru helpu? Postmon Coryn has an accident, but the post needs delivering. 
11:00Ti Fi a Cyw Heddiw, mae Rohan yn dweud wrth ei fam sut i chwarae gyda ph?l. Children teach adults to speak Welsh with fun filled games. Today, Rohan tells his mother how to play with the ball. 
11:05Fflic a Fflac Mae Fflic a Fflac yn ysgrifennu rhestr siopa gyda Nia ac yna'n chwarae prynu a gwerthu yn y siop. Fflic and Fflac write a shopping list with Nia and then play shop in the Cwtch. 
11:15123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn ar antur gyda'r rhif 10 i'r castell am de parti. Take a magical trip with Dili the Fairy to the land of numbers. 
11:30Heini Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth siopa bwyd mewn archfarchnad. In this programme Heini is shopping for food at a supermarket. 
11:45Marcaroni Mae pawb yn canu yn Nhwr y Cloc - gan gynnwys bola Marcaroni pan mae'n wag! Everyone sings in the Clock Tower - including Marcaroni's tummy when it's empty! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro: Aled Jones Mae Aled Jones yn cerdded ar Ynys M?n yng nghwmni Iolo Williams mewn rhaglen o 2004. Aled Jones reminisces about his childhood while walking with Iolo Williams on Anglesey. [SL] 
12:30Cefn Gwlad Bydd Dai, Llanilar yn ymuno ? chriw Gorsaf D?n ac Achub Crymych. Dai visits the Fire and Rescue Station in Crymych and Rhys Henllan enjoys looking at some vintage machinery on Anglesey. 
13:30Mamwlad Gyda Ffion Hague Stori ryfeddol Amy Dillwyn Abertawe a ddaeth yn un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru. Amy Dillwyn - the Swansea debutante who became one of Wales' most successful industrialists. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau'n Clwb Llyfrau, ac yn cynnig cyngor steil, bwyd a diod. We open the doors of our book club, and there will be plenty of style, food and drink tips. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae Liz yn parhau i fwynhau sylw gan Gwyn Lloyd wrth i'w pherthynas ? Geraint ddirywio. Liz continues to enjoy Gwyn Lloyd's company as her relationship with Geraint deteriorates further. 
15:30Pobol y Glannau Cawn grwydro ar hyd arfordir Ceredigion yng nghwmni Arfon Haines Davies heddiw. Arfon Haines Davies visits Ceredigion, calling in Cardigan, Newquay, Gwbert, Llangrannog and Llandudoch. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Digbi Draig, Do Re Mi Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Boom! Yn y rhaglen yma byddwn ni'n creu mwg heb d?n ac yn ceisio datrys dirgelwch fforensig yn y stiwdio. We'll be making smoke without fire and trying to solve a forensic mystery. 
17:15Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae Dewi a'r Ditectifs yn cael eu galw yn ystod y nos i ymweld ? hen adeilad sydd o bosib yn gartref i ystlumod. The detectives are called out during the night to investigate a bat roost. 
17:35Fi yw'r Bos Yr wythnos yma Kitty, Elis ac Elliw sy'n profi eu sgiliau gwaith gyda chwmni Trenau Arriva Cymru. This week Kitty, Elis and Elliw prove their work skills with Arriva Trains Wales. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Her yr Hinsawdd Sefyllfa ofnadwy prifddinas y Maldives, Male, sydd eisoes yn wynebu her yr hinsawdd. Prof Siwan Davies visits the capital of the Maldives, Male, to see the awful effects of climate change. 
18:30Mwy o Sgorio Rhaglen arbennig o'r Barri yn dilyn g?m Cymru C v Lloegr C, pan fydd cyfle i ddod i adnabod Danny Gosset yn well. Wales U21 manager Rob Page sits down with Dylan Ebenezer. 
19:00New: Heno Byddwn yn fyw o Galeri Caernarfon, yn cael cwmni John Pierce Jones a Dilwyn Morgan, a'r grwp Tagaradr. John Pierce Jones and Dilwyn Morgan, and the group Tagaradr are in the studio. 
20:00Pobol y Cwm Dydy Maes y Deri ddim yn ddigon mawr i Kath a Debbie hefyd! Mae'r heddlu eisiau gair gyda Catrin. Maes y Deri isn't big enough for both Kath and Debbie! The police want a word with Catrin. 
20:25New: Celwydd Noeth Nia Roberts sydd wrth y llyw wrth i'r cystadleuwyr anelu at gipio'r jacpot o ?10,000. Competing are friendsTwm Griffiths and Si?n Owen, and father and daughter, Dylan and Mared Jones. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ar Werth Trawsnewid hen ysgol yn Llanrwst a fflat foethus ym Mhenarth. Plans to transform an old school near Llanrwst; the search for a home in Cardiff and a luxurious 3-bedroomed flat in Penarth. 
22:00Camu o'r Cysgodion: Louise Weiss Hanes Louise Weiss - newyddiadurwraig, awdur, gwleidydd ac ymgyrchydd dros sicrhau y bleidlais i ferched yn Ffrainc. Louise Weiss - journalist, author, politician and French suffragette. 
22:30Y Ditectif Yr helfa ryngwladol am Americanwr ar ?l i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd. The manhunt for a American after his girlfriend was found dead at a Cardiff hotel. 
23:00999: Ambiwlans Awyr Cymru Yr wythnos hon bydd criw'r gogledd yn achub gwraig wnaeth ddisgyn o'i cheffyl ar draeth ger y Bermo. The North Wales crew rescues a woman who fell off her horse on a beach near Barmouth. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Rapsgaliwn comes to see Dona. They both love to rhyme, and play a rhyming game with lots of things which are hidden in a sack.