This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, December 11 2018

06:00Asra Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Pen y Bryn, Bethesda visit Asra this week. 
06:15Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd deor. Meripwsan discovers a cocoon and then a newly hatched butterfly and learns to 'not touch at all'. 
06:20Octonots Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest. 
06:30Guto Gwningen Mae Guto yn mynd 'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus ac mae Benja yn brifo ei hun. Guto takes Benja and Lili on a wild ride down a steep slope and Benja is hurt. 
06:45Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael ffrind newydd - malwaden mae'n galw Speedy. The Little Princess has a new friend - Speedy the snail. 
07:00Cymylaubychain Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw. Fwffa is in a playful mood but laughing soon turns to crying. 
07:10Nico Ng Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly cold day and Nico and Rene have gone out for a walk. Nico decides to keep warm on a dunghill! 
07:20New: Amser Maith Yn Ol Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos. Grandad has a story from Victorian times. 
07:30Patrl Pawennau Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew. Gwill and the PAW Patrol rescue a family of deer stuck on slippery ice! 
07:45Sam Tn Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. When a big chill comes to Pontypandy, Norman and Mandy decide to build a snowman. 
08:00Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio mewn rhifyn Nadoligaidd. Join the Halibalw gang for fun, laughter, singing and dancing in this Christmas episode. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mr. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
08:20Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Rhostryfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Rhostryfan. 
08:35Yn yr Ardd Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi. Moc has an imaginary friend called Tomi. 
08:50Abadas Mae'r Abadas yn chwarae mrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure at the beach. Hari is first mate and Seren a pirate parrot! 
09:00Blero yn Mynd i Ocido Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri? Blero finds out how levers work, causing bathtime to start with a splash. 
09:10Sara a Cwac Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera. Sara and Cwac decide to go out and take photographs with their camera. 
09:20Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau. Bobi Jac and Crensh the Rabbit play in the vegetable patch. 
09:30Oli Wyn Mae sawl injan dn yn byw yng Ngorsaf Dn Aberystwyth. Mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni; y Pwmp Achub. We look at the Rescue Pump at Aberystwyth Fire Station. 
09:45Gwdihw Megan Llyn sy'n dysgu mwy am gwn, pili-palod, ceffylau, dolffiniaid ac ymlusgiaid. Join Megan Llyn as she learns more about dogs, butterflies, horses, dolphins and reptiles. 
10:00Asra Bydd plant o Ysgol yr Hendre, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol yr Hendre, Caernarfon visit Asra this week. 
10:15Meripwsan Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Meripwsan wants to know how to whistle so he can copy Eryn's tweeting. 
10:20Octonots Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick. 
10:35Guto Gwningen Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose between saving his most precious possession and saving a friend. 
10:45Y Dywysoges Fach Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach. Someone finds nits in the Princess's hair. 
11:00Cymylaubychain Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r Cymylaubychain yn gallu dod o hyd i rai! It's very hot today. Is there any rain about? 
11:10Nico Ng Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol. Nico visits the picturesque Horseshoe Falls and has a great time there. 
11:20Amser Maith Yn Ol Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn l' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau. Today's story comes from Tudor times. 
11:35Patrl Pawennau Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth i hel ei ddefaid. Farmer Al calls Gwil and needs help to fix his fence and herd all the sheep. 
11:45Sam Tn Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira. Trefor has an accident with the bus in the snow. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Llefydd Sanctaidd Ogofau yw thema'r wythnos yma, o'r ogof gladdu yn Llandudno i ogof wyrthiol Sant Gofan. This week's theme is caves - from the burial cave in Llandudno to St Govan's cave in Pembrokeshire. [SL] 
12:30Tair Dinas a Goncrodd y Byd Mae oed euraidd Amsterdam ar ben. Tro Llundain fyddai nesa i deyrnasu, ond yn dyn ar ei sodlau mae Efrog Newydd. The golden days of Amsterdam are over, and it's London's turn next to reign. 
13:30Bwyd Epic Chris Tro 'ma bydd Chris yn coginio oen cyfan gyda thn a mwg ar ei assador yng ngwyl 'Good Life' yn Sir Fflint - ei sialens fwyaf hyd yma. This time, Chris cooks a whole lamb on his assador... 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, bydd y panel profi yn blasu Mins Peis, tra bydd Huw Fash yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall. Today, the testing panel will be tasting mince pies. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Sl tractorau o'r oes a fu ac ocsiwn arbennig iawn ar gyfer achos da yn Llanelwy. An antique tractor sale at Bryn Gwallen Farm near Llangefni and a charity auction in St Asaph's. 
15:30Cymru ar Ffilm: O'r Pridd i'r Plt Hanes y newidiadau yn arferion bwyta'r Cymry wrth i'r popty ping a dewis o bedwar ban byd gymryd lle bwyd cartref. Archive film shows how the Welsh swapped home cooking for a wider choice. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Crinc yn troi yn dditectif er mwyn ceisio darganfod pwy sydd yn gadael Yr Arwydd Scarlad. Crinc turns Detective to try to discover who is leaving the Scarlet sign everywhere. 
17:15SpynjBob Pantsgwr Mae Al-gi wedi dymchwel yr Abwydal-gi! Al-gi has demolished the Abwydal-gi! In its place, he has built a Roman coliseum and announces there will be a free gladiator show. 
17:25New: SeliGo Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Beth fydd y criw wrthi'n gwneud y tro hwn? - Slapstick series about a group of funny blue men... 
17:30New: Prosiect Z A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Y Moelwyn. Will the 5 brave Ysgol y Moelwyn pupils escape or be turned into Zeds? 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Llys Nini Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd chi am dro. Elin Fflur and Steffan Alun visit Wales' busiest animal centre - Llys Nini. Today, Elin learns how to walk a dog. 
18:30Rownd a Rownd Wrth i Dani ddechrau sylwi ar ymddygiad od Lowri, mae Philip yn amau y dylai Lowri a fo fod yn fwy gofalus. Philip suspects that he and Lowri should be more cautious in keeping their secret. 
19:00New: Heno Heno, mi fydd 'na lond sach o wobrau i'w hennill yng nghystadleuaeth Cracyr Nadolig. Tonight, there are a sack-full of prizes to be won in the Cracyr Nadolig competition. 
19:30Pobol y Cwm Mae consyrn Dai am gyfeillgarwch DJ a Gwyneth yn effeithio ar ei iechyd, a'r pentrefwyr yn poeni am gynlluniau Pwll Bach Jim. The villagers being to worry about Jim's plans in Pwll Bach. 
20:00New: Cefn Gwlad Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru. Dai meets Morrisons' representatives for meat producers in Wales. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Gwesty Aduniad Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi? This time, Judith Davies is desperate to know who her birth father was. 
22:30Coeden Faled Cerys Matthews Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-dn, Gwahoddiad, a'r hwiangerdd, Suo Gn. Cerys explores the roots of the hymn, Gwahoddiad, and traces the story of the lullaby, Suo Gn. 
23:003 Lle - Meic Stevens 'Y Swynwr o Solfach' Meic Stevens sy'n ein tywys i dri lle o'i ddewis personol. Singer and composer Meic Stevens takes us to three places that have played an important part in his life. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Does dim golwg o Jaff, ac ar l chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sl yn y sied. The animals find Jaff ill in the shed so he goes to the vet.