This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, March 28 2018

06:00Hafod Haul Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb? Some of the animals go on a camping trip with Heti to the top of the mountain. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae gan y Dywysoges Fach focs newydd o greonau. The Little Princess has a lovely new box of crayons. 
06:25Guto Gwningen Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. When Mr Puw goes away for the day, Guto can't wait to raid the garden. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn. Dr Chwilen comes to school to talk about bandages and Morgan gets to practise. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod Gal?th yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Gal?th looks better just the way he is without any fancy clothes. 
07:15Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic. In this episode Heini goes on a picnic. 
07:30Digbi Draig Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen f?r' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau m?r yn bodoli. Cochyn is trying to catch a 'sea-nut' but Digbi says sea-nuts don't exist! 
07:40Sam T?n Mae llong wedi colli ei llwyth yn y bae. A ship has shed its cargo in Pontypandy bay. Charlie warns James and Sarah to be careful, but James gets trapped in one of its crates. 
07:50New: Sblij a Sbloj Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r ganolfan arddio gan lwyddo i golli'r llythyren 'b' oddi ar yr arwydd! Sblij and Sbloj visit the local garden centre and manage to lose the letter 'b'! 
08:00Cymylaubychain Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze. 
08:15New: Cegin Cyw Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Heti a Nel wrth iddyn nhw wneud brechdan lindys yn Cegin Cyw. Join in the fun with Heti and Nel as they make a caterpillar sandwich in Cegin Cyw. 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau'n ceisio datrys problem fawr mewn tref lle mae popeth yn sgw?r. The kids travel to Square Town where the inhabitants have a problem. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Pan fydd Marcaroni'n cael bath, fe fydd wrth ei fodd yn canu efo Chwadan - ei ffrind melyn. Marcaroni loves to sing along with his ducky friend, Chwadan. Both of them love bubbles! 
09:00Dwylo'r Enfys Mae Fflur yn arbennig o dda am ddawnsio - tap a bale. Heddiw, mae hi'n dysgu Heulwen i ddawnsio. Fflur's a lovely dancer - both tap and modern - and today she teaches Heulwen to dance. [SL] 
09:15Stiw Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist. Stiw brings home his class' sunflower, Eurben, for the weekend. 
09:25Oli dan y Don Ar ?l i Sid achub bywyd crwban cefn lledr mae'n cymryd lot o ddiddordeb ynddi hi. Sid makes friends with a leatherback turtle and her brood. 
09:35Nodi Mae Mr Eli yn chwalu ty Llygoden Cloc, eto! Jumbo accidentally knocks Clockwork Mouse's house down, again. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n s?l. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend. 
10:25Guto Gwningen Ar ?l i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa anodd! Guto makes a rash promise to please an angry Tomi Broch. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting excitedly for spring to arrive. 
11:00Fflic a Fflac Mae gan Fflic a Fflac syrpreis i rywun heddiw! Maen nhw wedi gwneud baner i groesawu'r cyflwynydd newydd, Lyn, i'r Cwtch. Fflic and Fflac welcome new presenter, Lyn, to the Cwtch. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae 'na s?r gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced ac mae Jangl yn ceisio eu cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Jangl is trying to count shooting stars. There must be an easier way! 
11:25Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
11:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Monkey has fun with Penguin in the snow. 
11:45Chwedlau Tinga Tinga Heddiw, cawn glywed pam mae mwnc?od yn neidio trwy'r coed. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why monkeys swing in the trees. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Crwydro Taith o gastell Dinefwr i gastell Carreg Cennen yng nghwmni Heledd Cynwal yn Sir Gaerfyrddin. Iolo Williams walks from Dinefwr Castle to Castell Carreg Cennen with Heledd Cynwal. [SL] 
12:30Cefn Gwlad Bydd Rhys Henllan yn dysgu gwerthfawrogi prydferthwch cefn gwlad trwy lygaid yr artist Wynne Melville Jones. Rhys Henllan learns to appreciate the landscape with artist Wynne Melville Jones. 
13:30Mamwlad Gyda Ffion Hague Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd Ffion Hague yn ymuno ? Cherddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru i dalu teyrnged i'r cerddor Grace Williams. Ffion pays tribute to Barry musician Grace Williams. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae noson ddadorchuddio plac Ap Menai yn troi'n dipyn o achlysur wrth i Harri berswadio Edwin a John Albert i ymuno ag ef am swper. Harri persuades John Albert and Edwin to go for supper. 
15:30Pobol y Glannau Bydd Arfon Haines Davies yn crwydro Arfordir Morgannwg o Lanulltud Fawr hyd Aberafan. Arfon Haines Davies visits the coast of Glamorgan in this archive programme from 2001. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Digbi Draig, Do Re Mi Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Boom! Byddwn ni'n tricio'r ymennydd a bydd un o'r bechgyn yn cael sioc. We'll be tricking the mind, one of the boys will get a shock and we'll find out which section of the orchestra is loudest. 
17:15Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:25Dewi a'r Ditectifs Gwyllt Mae Dewi'n mynd ?'r ditectifs am dro i goedwig arbennig yn Nhreborth ger Bangor i chwilio am wiwerod coch. In the last in the series, the crew search for red squirrels in a North Wales wood. 
17:35Fi yw'r Bos Yr wythnos yma mae Mali, Sion a Luke ar brawf yn Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Caerdydd. This week Mali, Sion and Luke are put to the test at Melin Gruffydd Primary School, Cardiff. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Her yr Hinsawdd Mae'r Athro Siwan Davies yn cyrraedd ynysoedd pellennig ac isel y Maldives. Prof Siwan Davies travels to the Maldives and hears the perils of rising sea levels & changing weather patterns. 
18:30Mwy o Sgorio Owain Tudur Jones a Nathan Craig, cyn-chwaraewr Cymru dan 21, fydd yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer ar y soffa. A chat to Wales U21 international Nathan Craig and Kevin Ratcliffe. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Gethin yn corddi'r dyfroedd ym mherthynas Hywel a Sheryl. Mae Kelly yn gwahodd Megan i swper. Gethin tries to undermine Sheryl and Hywel's relationship. Kelly invites Megan to supper. 
20:25New: Celwydd Noeth Yn cystadlu mae'r tad a merch, Dylan a Mared Jones o Waunfawr, a'r ffrindiau, Caryl Angharad o Garmel a Menna Anwyl o Fangor. Nia Roberts presents as more contestants go for the jackpot. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ar Werth Ty newydd sbon yn Llandwrog a chartref bendigedig ym Mhenrhyndeudraeth a ddyluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis. Includes a house designed by Sir Clough Williams-Ellis in Penrhyndeudraeth. 
22:00Codi Hwyl: Yr Alban Yn Ross of Mull mae John a Dilwyn yn gweld olion pentrefi a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ?l i wneud lle i fwy o ddefaid. Dilwyn and John visit Ross of Mull and the magical Isle of Iona. 
22:30Galw Nain Nain Nain Bydd Catrin o Rydaman yn chwilio am gariad gyda help ei nain Maureen o Felin Foel. Catrin from Ammanford is looking for love with the help of her grandmother, Maureen from Felin Foel. 
23:05999: Ambiwlans Awyr Cymru Y tro hwn bydd criw'r Gogledd yn helpu beiciwr aeth i drafferth ar Fwlch yr Oernant. The North Wales Helimeds help a biker in difficulty on the Horseshoe Pass. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Mewn cyfres newydd llawn hwyl mae Dona Direidi y rapiwr hapus yn gwahodd ffrind draw i chwarae gyda hi. Dona Direidi invites friends to play in this new series. Sali Mali calls in today.