This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Friday, March 23 2018

06:00Hafod Haul Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn codi ei chalon? Pwt the chick is sad because she's the smallest on the farm. 
06:15Y Dywysoges Fach Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld ?'r teulu. Great Aunty is coming to visit and the Little Princess does not want to kiss her. 
06:25Guto Gwningen Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau. Morgan tries to do some tricks, but Mali spoils things. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends. 
07:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
07:30Nico N?g Tydi Nico ddim yn mentro i'r dwr ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf! Elfyn and Beca go swimming on a freezing mid winter's day! 
07:40Digbi Draig Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise. 
07:50Twm Tisian Nid yw Twm na Tedi yn temlo'n dda iawn heddiw ond mae Twm yn gwybod beth i'w wneud. Twm and Tedi aren't feeling very well today, but Twm knows what to do. 
08:00Cymylaubychain Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith. Rainbow is in a knot and needs some help. 
08:15Crads Bach y Traeth Mae'r tywod yn boeth pan mae'r llanw'n mynd allan ac mae'r crads bach yn falch pan mae'n dechrau nosi. The sand is hot when the tide's out and the friends are pleased when evening comes. 
08:20Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'r plant yn gorfod edrych ar ?l praidd o ddefaid. Cadi and the kids have to look after a flock of mischievous sheep who keep escaping! 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:45Marcaroni Mae Marcaroni'n cael profiad rhyfedd pan mae'n deffro - mae ei ddant yn siglo. Marcaroni feels funny when he wakes up - his tooth's wobbly. There's nothing wrong with that and he feels happy 
09:00Bach a Mawr Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi c?n i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden. Big and Small try to write a song for Ruby - but it's not easy! 
09:15Stiw Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad. Stiw borrows his dad's camera to complete his schoolwork. 
09:25Yn yr Ardd Arr ?l gwahoddiad i ganu yng nghyngerdd fawr yr ardd dydy Moc ddim yn siwr os yw e'n ddigon dewr i berfformio. Moc doesn't know whether he has the courage to perform in the garden concert. 
09:35Nodi Mae Nodi yn helpu'r m?r-forwynion i ymarfer ar gyfer eu bale dwr. Noddy helps the mermaids as they rehearse their water ballet. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Radli Migins yn clywed si bod yna syrcas yn Llan-ar-goll-en, ond pan mae'n mynd i chwilio amdani, does dim golwg ohoni. Radli Migins hears there's a circus in Llan-ar-goll-en, but where? 
10:00Hafod Haul Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied ac mae'n bwyta Heti. The little chicks discover a big orange monster in the shed and it's eating Heti. 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach eisiau beic dwy olwyn. The Little Princess wants a bicycle. 
10:25Guto Gwningen Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc. When Mr Cadno is trapped in Mr Puw's garden, Guto reluctantly agrees to help him 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pwy tybed? It's an important day at school, and there will be a special visitor, but who? 
11:00Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl. Meic learns that beauty is in the eye of the beholder when he tries to create a beautiful pot for his mother. 
11:15Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
11:30Nico N?g Dydy ffrind Nico, Lowri, ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau dwr a ffosydd mwdlyd! While Nico loves muddy puddles and ditches, his friend Lowri is not too keen on getting herself dirty! 
11:40Digbi Draig Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond a fydd o tybed? Digbi is sure he'll be best at all the events at the local Games. But will he? 
11:50Twm Tisian Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw. Twm is very disappointed today, he wants to go out to play - but it's raining. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Cymoedd Roy Noble Yn y rhaglen olaf bydd Roy yn ymweld ? Chaerffili a Senghennydd cyn dychwelyd i Gwm Rhondda drwy Bontypridd. In the final programme, Roy visits Bedwas, Senghenydd, Caerphilly and Pontypridd. [SL] 
12:30Band Cymru Cyfle arall i fwynhau seiniau godidog byd y bandiau gydag uchafbwyntiau cystadleuaeth Band Cymru a Band Ieuenctid Cymru 2016. Highlights of the 2016 Band Cymru competition. 
13:30Llys Nini Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd ? chi am dro. Elin Fflur and Steffan Alun visit Wales' busiest animal centre - Llys Nini. Today, Elin learns how to walk a dog. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Rhys Williams yn coginio yn ein cegin, a bydd cyfle i chi ennill pecyn y penwythnos. Rhys Williams offers kitchen inspiration, and there's a chance for you to win a goody bag. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: Pengelli Mae Gwenda'n derbyn galwadau ff?n cas di-enw a wnaethpwyd o fusnesau Geraint a Liz. Gwenda receives anonymous phone-calls. Gwyn Lloyd enjoys her torment and gets Liz involved. 
15:30Tu Hwnt i'r Tymbl Mae'n noson y Twrnamaint Dartiau 8 Bwrdd yng Nghlwb y Gweithwyr. Sut hwyl gaiff t?m dartiau menywod y Tymbl tybed? It's the night of the 8 Table Darts Tournament in the Working Men's Club. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Crwbanod Ninja Pan mae Sgyryn yn caniat?u i'r Crwbanod ymweld ?'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml ? hynny. When the Crwbanod visit the surface they discover that things aren't as they seem. 
17:30Larfa Heddiw, cawn glywed sut daeth Coch a Melyn yn f?ts yn y lle cyntaf. Tybed sut 'wnaethon nhw gwrdd? Ever wondered how Red and Yellow first met? This is how the bromance started. 
17:35Cog1nio Yn y rownd gynderfynol, mae'r tri chogydd wedi symud i Ysgol Goginio Bodnant ger Llanrwst. In the semi-final, the three chefs have moved to Bodnant Cookery School near Llanrwst. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Celwydd Noeth Yn cystadlu mae Miriam Williams o Benllyn ac Aled Illtud o Bontypridd, a Twm Griffiths o Fethel a Si?n Owen o Benygroes. Two pairs of friends compete for the jackpot of ?10,000. 
18:30Rownd a Rownd Mae Sophie'n ymddwyn yn amheus iawn ac yn amlwg yn amau bod Mathew ar ryw berwyl drwg. Sophie is acting rather strangely and she clearly suspects Mathew is up to no good. 
19:00New: Heno Bydd Rhodri'n cyfarfod ?'r artist Haf Weighton sydd ag arddangosfa yn y Saachi Galleri, a bydd Al Lewis yn westai stiwdio. Rhodri meets artist Haf Weighton, and singer Al Lewis is our guest. 
20:00Pobol y Cwm A wnaiff Non dderbyn cynnig DJ am dd?t neu a fyddai'r holl beth yn rhy lletchwith?! Mae rhywun yn dod i wybod am Si?n ac Anita. Someone finds out about Si?n and Anita. 
20:25New: Codi Hwyl: Yr Alban Yn Rhos Mull mae John a Dilwyn yn gweld olion pentrefi a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ?l i wneud lle i fwy o ddefaid. Dilwyn and John visit the Ross of Mull and the magical Isle of Iona. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Galw Nain Nain Nain Bydd Catrin o Rydaman yn chwilio am gariad gyda help ei nain Maureen o Felin Foel. Catrin from Ammanford is looking for love with the help of her grandmother, Maureen from Felin Foel. 
22:05Y Stiwdio Gefn Yn ymuno ? Lisa Gwilym bydd yr Al Lewis band. Hefyd cawn gwmni'r grwp newydd o F?n, Fleur de Lys, a Gwenda Owen. Lisa is joined by the Al Lewis band, Gwenda Owen and Fleur de Lys. 
22:35Parch Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld ? chwnselydd priodas. Terwyn and Myfanwy get a shock on a visit to a marriage counsellor and an unexpected guest turns up at the christening. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Cacamwnci. Programmes for younger viewers.