This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Thursday, June 21 2018

06:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd ar wibdaith i'r anialwch ac yn dysgu pa mor bwysig ydy dwr i bopeth byw. Blero's thirsty for an adventure so he goes to Ocido to solve the mystery of the dried-up oasis 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Pan fo Sioni'n colli anrheg Popi mae'r criw yn penderfynu mynd i Blaned y Pethau Coll. Sioni loses a gift for Popi so they decide to take the rocket to the Planet of Lost Stuff to find it. 
06:50Sam Tn Mae Moose yn agor Gwlad Hud y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff y plant i sglefrio ar yr i. Disaster strikes when the children go ice skating. 
07:00Octonots Mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, Yn ffodus, mae criw o gimychiaid yn cynnig help llaw - neu help crafanc. The Octonauts and the Undersea Storm. 
07:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone? 
07:25Dipdap Mae Dipdap yn trio tawelu babi ond mae'r Llinell yn cadw i dynnu lluniau o bethau swnllyd. Dipdap tries to soothe a baby but the Line keeps drawing noisy objects, which wake it up. 
07:30New: Patrl Pawennau Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub! When Clwcsan-wy gets trapped in a Corn Field Maze, the PAW Patrol races to the rescue! 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen lands in the middle of Cardiff's fashion week, and she's looking for Elen. New series. [SL] 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gn newydd. Sianco decides he needs help with his new song. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae Tarw yn cael sioc wrth geisio helpu'r Iarll Carw. Tarw gets more than he bargained for when he gives Iarll Carw a hand. 
08:20Boj Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii. Boj shares a postcard from Carwyn's Hawaiian holiday with Mia and he discovers her family haven't ever had a holiday. 
08:35Abadas Mae'n ddiwrnod ffair yng ngardd yr Abadas ac mae gan air heddiw, gysylltiad 'r ffair hefyd. The Abadas are playing Hari's super throwing game, but things are tougher than they seem 
08:45Twt Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flying fish have arrived in the harbour and the children are delighted! 
09:00Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae un o'r ieir yn dianc wrth i Mali a Ben ymweld 'r fferm. Mali goes with Ben and Mr Coblyn to the elf farm to collect an egg for the King's breakfast but a huge hen escapes. 
09:10Tili a'i ffrindiau Mae'n ddiwrnod hapus, hapus i'r ffrindiau nes i Arthur sylwi bod y Poncyn Pwdu braidd yn drist. It's a happy, happy day for the friends until Arthur notices that the Huff Tuffet is sad. 
09:25Holi Hana Problem Olivia'r octopws yw nad ydi hi'n gallu rhedeg yn ddigon da a chyflym. Olivia has a problem - she is always disappointing her friends because she can't run fast enough in relay races. 
09:35Straeon Ty Pen Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi Joblot's got a whole day to fill and decides to build a staircase. But he doesn't know when to stop. 
09:45Cei Bach Mae Capten Cled yn arbennig o hoff o siocled. Y broblem fawr yw nad yw'r Capten yn gwybod pryd i stopio. Capten Cled loves chocolate - but he doesn't know when he's had enough! 
10:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Rapsgaliwn - the world's greatest rapper - will find out where birds live in this week's episode. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam mae ei gysgod yn ei ddilyn i bobman! Blero goes to Ocido to find out why his shadow follows him around! 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Mae Lleucs yn gwneud gwaith postmon ond mae 'na un llythyr sydd ddim yn cyrraedd ei gartref! Lleucs assumes the role of postman but one letter doesn't reach its destination. 
10:50Sam Tn Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best? 
11:00Octonots Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cynllun i'w dynnu yn l i'r dwr. An Orca becomes stranded on a beach and needs to get back in the water. 
11:10Jen a Jim a'r Cywiadur Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd hi? The rainbow disappears. Has someone or something taken it? 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o fws. Mae Dipdap yn cael antur wrth geisio ei ddal. The Line draws a bus. Dipdap has quite an adventure trying to catch it. 
11:30Patrl Pawennau Mae'r cwn yn helpu Ffarmwr Bini i baratoi ar gyfer diwrnod ei phriodas ar l i storm ddinistrio'r beudy. The Pups help Farmer Bini prepare for her wedding day after a storm destroys the barn 
11:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Wrecsam 'di Wrexham Mae cefnogwyr Clwb Pl-droed Wrecsam yn ymgynnull ar gyfer eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. As the new owners of Wrexham Football Club, the fans gather for their Annual General Meeting. [SL] 
12:30Pwy 'di Bos y Gegin?! Gyda Genod Rhydonnen o ardal Rhuthun; Teulu Coedmadog o ardal Tregarth a Theulu Llandeilo. Three more families compete in the cookery challenge in the hope of going through to the semis. 
13:30Adre: Angharad Mair Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld chartref y cyflwynydd a chynhyrchydd Angharad Mair. Today, Nia visits the home of presenter and producer, Angharad Mair. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, mi fyddwn ni'n cael cwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn a Dr Sion Dafydd fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddygol. Style advice with Huw Fash and health advice with Dr Sion Dafydd. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Taith yr Iaith Dirywiad yr iaith Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif cynnar, a'i adfywiad yn ystod y 60au. The decline of the Welsh language during the early twentieth century and its revival in the sixties. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patrl Pawennau, Cacamwnci. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Mwydro Y tro hwn bydd y criw yn trafod y gwahaniaeth rhwng y Gogleddwyr a'r Hwntws. Today, youngsters will discuss the difference between North Walians (Gogs) and South Walians (Hwntws). 
17:15Y Barf Mae'r Barf wedi colli ei bwerau barddoni! Y Barf has a big problem! He has lost his poetic ability! Can the children of Wales write a poem that will restore his powers? Last in series. 
17:40Kung Fu Panda Mae'n rhaid i Po a Teigres ddod o hyd i negesydd a'i rwystro rhag mynd sgrl i ben ei thaith. Po and Tigress must track down and stop a messenger from delivering a scroll. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Aled Samuel sy'n ymweld chartref Edwardaidd yn Llundain a thy choets yn Nyffryn Aeron. Aled Samuel visits an Edwardian home in London and a coach house in Aeron Valley. 
18:30Rownd a Rownd Ar l sbwylio noson fach ramantus gyda Lowri, mae Kelvin yn parhau i ypsetio pobl - neb yn fwy na Terry. After ruining a romantic night in with Lowri, Kelvin continues to upset people. 
19:00New: Heno Mi fydd Trystan Ellis-Morris yn son am ddathliadau Cyw yn 10 oed. Presenter Trystan Ellis-Morris will tell us about celebration to mark 10 years of Cyw, S4C's service for nursery children. 
19:30Pobol y Cwm Mae Gwyneth yn poeni ei bod yn colli ei gafael ar Sioned. Beth fydd ymateb Sioned i newyddion Eileen?. How will Sioned react to Eileen's news? 
20:00New: Y Fets Mae wedi bod yn wythnos go anarferol i Dafydd wrth iddo ddelio llewpard a mwnci. It's been an unusual week for Dafydd the vet with a leopard and a monkey on his client list. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Mae Rhys a Hannah o Drefdraeth yn gwybod dim am drefniadau diwrnod eu priodas! There are one or two surprises in store for Rhys and Hannah from Newport, Pembs on their wedding day! 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Arfordir Cymru: Bae Ceredigion Mae Bedwyr Rees ar drywydd hen smyglars wrth deithio o Afon Mawddach i Fachynlleth. Bedwyr Rees goes in pursuit of ancient smugglers as he travels from the River Mawddach to Machynlleth. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00TiPiNi Y tro hwn bydd criw iPiNi yn cyrraedd Porthmadog. Today, the crew arrive in Porthmadog and learn about an interesting island.