This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, December 13 2017

06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio. The gang from Llanrug make musical instruments and Llio goes to her dance class. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Ir yn pigo'r pridd. Colourful stories from Africa about animals. Today we find out why Hen pecks the ground. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd! It's the day of Mayor Oci's birthday picnic and an ant sneaks away with the cake! 
06:40Sam Tn Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. When a big chill comes to Pontypandy, Norman and Mandy decide to build a snowman. 
06:50New: Nico Ng Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid sy'n byw yno. Nico and his friend Lowri are off to the farm to meet some of the animals. 
07:00New: Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
07:15Olobobs Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno 'r Snwffs yn eu sioe awyr. Bobl gets to fly a kite at the Snwff Air Show with the help of Harri Hirgwt. 
07:20Digbi Draig Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'. Betsi receives a live spell book of magic. 
07:30Gwdihw Heddiw byddwn ni'n cwrdd gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog. Today we meet Ifan's goat, some sea lions and a very special dog who looks after his owner. 
07:45Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws. 
08:00Octonots Rhaid i'r Octonots weithio gyda'i gilydd fel tm er mwyn helpu sardn sydd ar goll i ddod o hyd i'w haid. The Octonauts must work together as a team to help a lost sardine find her school. 
08:10Ty Ml Mae Morgan yn dysgu nad ydy hi'n talu i fod yn farus. Morgan finds out that it doesn't pay to be greedy. 
08:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn falch iawn o'r plastr sydd ar ei phen-glin. The Little Princess is very proud of the plaster on her knee. 
08:30Guto Gwningen Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol! Guto brings home Mr Puw's cat rather than a cart of freshly picked sprouts. 
08:40Yn yr Ardd Mae'r criw o ffrindiau yn chwilio am rywbeth llawn hwyl i'w wneud ac mae Gwilym y garddwr yn cael syniad o greu syrcas mawr yn yr ardd. Gwilym creates a big circus in the garden. 
08:55Popi'r Gath Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Owi suggests Lleucu's favourite things are put in a museum. Popi takes them to the moon and the museum is amazing. 
09:05Stiw Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty. Taid gives Stiw a pair of old walkie talkies to talk to Mam-gu. 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae plant y tylwyth teg a'r corachod yn dysgu sut mae pethau'n cael eu hailgylchu i wneud teganau newydd. The Elf and Fairy children learn about re-cycling and how rubbish is made into toys. 
09:30Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Llan-ar-goll-en Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Prys finds a letter from Ceri telling him she's gone away, but to where and why? 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd ymwelwyr arbennig yn Ysgol Llanrug a bydd Bleddyn yn mynd i'r optegydd. Llanrug Primary School welcomes some special visitors and Bleddyn visits the optician. 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Pam nad oes coesau gan Neidr? Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why the snake has no legs. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i lanio ar ben coeden! Blero gets to fly Mayor Oci's plane but this is no easy jet and he lands it in a tree. 
10:40Sam Tn Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dn ac mae Elvis yn coginio pei i swper. Norman wants to prove he can drive a fire engine and Elvis makes a pie for the team. 
10:50Nico Ng Mae Nico'n mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei frawd, Derfel, ac yn hel atgofion am y dyddiau a fu. Nico travels to Aberystwyth to meet his brother and they share memories of days gone by. 
11:00Fflic a Fflac Mae Nadolig wedi cyrraedd y Cwtwch wrth i Alys, Fflic a Fflac greu addurniadau ar gyfer y goeden. Christmas arrives in the Cwtch and Alys, Fflic and Fflac create decorations for the tree. 
11:10Jen a Jim Pob Dim Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. The garden is cloaked in snow, so Plwmp and Deryn decide to build a snowman. 
11:25Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about Christmas trees. 
11:40Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio, cerdded a sefyll ar ei choesau l. Monkey meets Polar Bear and learns how to roll, sit up on his hind legs and make a scary noise. 
11:45Abadas Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle dod o hyd iddo yn yr eira oer? Hari sets off on another adventure as he searches for a 'snowboard'. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein cystadleuaeth Cracyr Dolig, a'r tenor Trystan Llyr yw'r gwestai. A chance for you to win a prize in Cracyr Dolig, and tenor Trystan Llyr is our guest. 
12:30Cefn Gwlad: Teulu Pen Bryn Llan Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Dai Jones visits Elfyn and Meinir Jones at Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr. 
13:00Fy Nhad y Swltan Hanes Keith Williams sy'n dod o hyd i'w rieni geni gan glywed bod ei dad yn Swltan ym Malaysia. Following Keith Williams who traces his birth parents and hears his dad was a Malaysian Sultan [SL] 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd gennym awgrymiadau ar gyfer gosodiadau blodau Nadoligaidd, a chyngor bwyd a diod. Ideas for festive flower arrangements and advice on food and drink for Christmas. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Codi Hwyl Gwyntoedd cryfion sy'n wynebu Dilwyn a John wrth groesi Bae Ceredigion yn ystod y nos. Dilwyn and John face strong winds on their night sailing across Cardigan Bay, and they rest in New Quay [SL] 
15:30Codi Hwyl Mae Dilwyn a John yn cael chips ym Mhorthgain ac ymweliad annisgwyl gan Fad Achub Tyddewi! Dilwyn and John meet the St David's lifeboat crew, cross the Ramsey Sound and reach Skomer. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Nico Ng, Deian a Loli a'r Ffynnon Ddymuno, Gwdihw. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Y Dyfnfor Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r mr-ladron. Dolos has sold two maps leading to the same treasure: one to the Nektons, the other to the pirates! 
17:25Ni Di Ni Bydd criw NiDiNi yn sn am ei anifeiliaid anwes. The NiDiNi gang talk about their favourite pets. 
17:30Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc Drama ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Drama doc telling the story of 10 year old Misha Petrowski from Russia who is orphaned in WW1. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Dillad y maestro Owain Arwel Hughes, pync-chic y gantores Efa Thomas, a dillad cyfareddol y wraig rygbi Maureen Edwards. Featuring Owain Arwel Hughes and the punk-chic of singer Efa Thomas. 
18:30Pobol Port Talbot Port Talbot yn ystod y dydd - pobl yn gweithio ac yn priodi - ond gyda dyfodol Tata yn gysgod dros y dref. Daytime in Port Talbot - work & weddings - but what does the future hold for Tata? 
19:00New: Heno Byddwn yn sn am draddodiadau'r Nadolig a bydd Lowri Evans yn canu cn Nadoligaidd yn y stiwdio. We'll discuss Christmas traditions and Lowri Evans will perform a festive song in the studio. 
20:00Pobol y Cwm Mae'r fydwraig yn camgymryd Mathew fel tad babi Dani. Mae rhywun yn cadw llygad ar y pentrefwyr. Mathew likes the fact the midwife refers to him as the father of Dani's baby. 
20:25New: Ar y Bysus Bysus ar gyfer dathliadau arbennig sy'n cael eu trefnu y tro hwn! Celebrations take centre stage tonight as buses are arranged for a concert, a wedding and to mark a special milestone. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Parti Bwyd Beca Bydd Aled Samuel a Rhian Morgan yn ymuno Beca yn Wright's Food Emporium, Llanarthne. Beca is joined by Aled Samuel and Rhian Morgan in Wright's Food Emporium, Llanarthne. 
22:00Rygbi Pawb Coleg Gwent, sy'n brwydro i orffen yn y pedwar uchaf, sy'n herio Ysgol Uwchradd Casnewydd. Coleg Gwent, who are fighting to finish in the top four, host Newport High School. 
22:30Llwyfan Gyda seren y sioeau byd enwog 'Wicked' a 'Book of Mormon' - Mark Evans a seren y West End Rebecca Trehearn. Hefyd, Dawnswyr Bro Taf ac 'Yr Ods'. Entertainment show presented by Aled Hall. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon.